O strategie-cadru pentru nediscriminare şi egalitatea de şanse pentru toţi

În urma Cărţii verzi cu privire la egalitate şi nediscriminare într-o Uniune Europeană (UE) extinsă, Comisia a stabilit o strategie de promovare pozitivă şi activă a nediscriminării şi a egalităţii de şanse pentru toţi. Unul dintre principalele obiective ale acestei strategii este să asigure o protecţie juridică eficientă împotriva discriminării pe întreg teritoriul UE prin transpunerea integrală de către toate statele membre a legislaţiei comunitare în acest domeniu. Textul de faţă încurajează, de asemenea, adoptarea unor măsuri suplimentare, cum ar fi difuzarea informaţiilor, sensibilizarea publicului, schimbul de experienţe, formarea profesională şi accesul la justiţie.

ACT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 1 June 2005 – Non-Discrimination and Equal Opportunities [COM(2005) 224 - Official Journal C 236 of 24.9.2005] (Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 1 iunie 2005, intitulată „Nediscriminarea şi egalitatea de şanse pentru toţi – o strategie cadru”).

SINTEZĂ

Asigurarea unei protecţii juridice eficiente împotriva discriminării

În anul 2000, Uniunea Europeană (UE) a adoptat două directive (Directiva 2000/43/CE şi Directiva 2000/78/CE) care interzic discriminarea directă şi indirectă pe motive de rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă şi orientare sexuală. Aceste texte conţin definiţii exacte privind discriminarea directă şi indirectă şi hărţuirea. Acestea permit, de asemenea, anumite excepţii de la principiul egalităţii de şanse, care sunt definite ca fiind legitime într-un număr limitat de cazuri.

În ultimii ani, s-au constatat modificări substanţiale în legislaţia statelor membre ca o consecinţă directă a adoptării acestor directive. Cu toate acestea, Comisia a constatat că unele dispoziţii importante nu au fost transpuse integral.

De asemenea, Comisia doreşte să sprijine măsurile conexe (difuzarea informaţiilor, sensibilizarea publicului, schimbul de experienţe, formarea profesională, accesul la justiţie etc.) menite să asigure aplicarea şi respectarea efectivă a legislaţiei împotriva discriminării. Acest lucru este realizat prin componenta „nediscriminare şi diversitate” a programului PROGRESS (programul comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială).

În cele din urmă, Consiliul a ajuns la un acord asupra propunerii de decizie-cadru din 2001 de instituire a unor norme comune pentru combaterea infracţiunilor rasiale, inclusiv a antisemitismului şi a infracţiunilor împotriva altor minorităţi religioase. Decizia-cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal a fost adoptată la 28 noiembrie 2008.

Posibile măsuri de completare a cadrului legislativ actual

Conform cadrului juridic actual al UE, discriminarea rasială este interzisă în domeniile ocupării forţei de muncă, formării profesionale, educaţiei, protecţiei sociale, prestaţiilor sociale şi accesului la bunuri şi servicii (Directiva 2000/43/CE). Sfera de aplicare a protecţiei împotriva discriminării pe motive de religie sau convingeri, vârstă, handicap şi orientare sexuală este limitat la domeniile ocupării forţei de muncă, muncii şi formării profesionale (Directiva 2000/78/CE). Directiva 2004/113/CE extinde protecţia împotriva discriminării sexuale la domeniul bunurilor şi al serviciilor, dar nu şi la alte domenii reglementate prin Directiva 2000/43/CE.

Comisia a iniţiat un studiu de fezabilitate privind noi iniţiative care să completeze actualul cadru legislativ. A examinat dispoziţiile naţionale care depăşesc cerinţele comunitare şi a efectuat un bilanţ al avantajelor şi dezavantajelor unor asemenea măsuri.

Integrarea nediscriminării şi a egalităţii de şanse pentru toţi

Comisia doreşte să creeze instrumente pentru promovarea unei abordări integrate care să includă în politicile comunitare obiectivul de nediscriminare şi şanse egale pentru toţi. Această abordare integrată trebuie să se concentreze, în special, pe situaţii de discriminare multiplă.

Promovarea şi utilizarea inovării şi a bunelor practici

Pe baza iniţiativei comunitare EQUAL, Fondul social european (FSE) pentru perioada 2007-2013 se axează pe asigurarea unei mai bune incluziuni sociale a persoanelor cu handicap şi pe combaterea discriminării. Programul PROGRESS suplimentează activitatea FSE în materie de egalitate de şanse între bărbaţi şi femei şi de combatere a discriminării.

Noua generaţie de programe în domeniile educaţiei, formării şi tineretului poate aduce o contribuţie valoroasă la promovarea nediscriminării şi egalităţii de şanse pentru toţi. De asemenea, în domeniul imigraţiei şi azilului, programul INTI (integrarea resortisanţilor ţărilor terţe) şi programul ARGO (cooperarea administrativă în domeniile frontierelor externe, vizelor, azilului şi imigrării) pot contribui la lupta împotriva discriminării.

Sensibilizarea publicului şi cooperarea cu părţile interesate

În vederea asigurării unei abordări mai pozitive cu privire la egalitate, Parlamentul European şi Consiliul, au declarat anul 2007 „Anul european al egalităţii de şanse pentru toţi”. Acesta s-a concentrat pe patru obiective prioritare: drepturi, recunoaştere, reprezentare şi respect. Anul 2007 a fost legat de anul 2008, care a fost dedicat dialogului intercultural.

De asemenea, Comisia a propus organizarea unei reuniuni anuale la nivel înalt privind egalitatea, care să implice participarea miniştrilor, şefilor organizaţiilor naţionale care se ocupă de egalitate, preşedinţilor ONG-urilor europene, partenerilor sociali europeni şi a reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale. Prima reuniune la nivel înalt privind egalitatea a avut loc între 30-31 ianuarie 2007, o dată cu conferinţa care a marcat Anul european al egalităţii de şanse pentru toţi. De asemenea, Comisia este deosebit de interesată să colaboreze cu angajatorii în vederea încurajării şi sprijinirii nediscriminării la locul de muncă.

Un efort special pentru protejarea minorităţilor etnice dezavantajate

Uniunea Europeană extinsă trebuie să definească o abordare coerentă şi eficientă a integrării sociale şi pe piaţa forţei de muncă a minorităţilor etnice. Situaţia romilor este deosebit de îngrijorătoare; în pofida proiectelor din cadrul programului PHARE, aceştia rămân ţinta discriminării şi excluziunii.

Legislaţia CE privind combaterea discriminării interzice orice fel de discriminare directă sau indirectă pe criterii de rasă sau origine etnică ori religie. În contextul Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă, statele membre au fost încurajate să elaboreze măsuri pentru a facilita integrarea pe piaţa forţei de muncă a minorităţilor, în cadrul planurilor lor naţionale de acţiune. Metoda deschisă de coordonare în materie de integrare socială vizează, de asemenea, sărăcia şi excluziunea cu care se confruntă minorităţile etnice, migranţii şi alte grupuri dezavantajate. Sprijinul financiar al UE este disponibil prin intermediul FSE.

Extindere, relaţii cu ţările terţe şi cooperare internaţională

Comisia asigură promovarea nediscriminării şi egalităţii de şanse pentru toţi în contextul extinderii şi în relaţiile cu ţările terţe prin:

Comisia cooperează cu organizaţiile internaţionale pentru a garanta coerenţa, complementaritatea şi o diviziune clară a muncii. În special, aceasta lucrează împreună cu Consiliul Europei, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) şi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) (aceasta a participat activ la cea de-a patra Conferinţă mondială privind femeile, la lucrările Conferinţei mondiale împotriva rasismului şi la dezvoltarea unei noi Convenţii a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap).

Context

Comunicarea vine în continuarea Cărţii verzi privind egalitatea şi nediscriminarea într-o Uniune Europeană extinsă, adoptată de Comisia Europeană la data de 28 mai 2004. Aceasta ia în considerare observaţiile şi reacţiile transmise de autorităţile naţionale, organismele specializate în egalitatea de şanse, organizaţiile neguvernamentale, autorităţile regionale şi locale, partenerii sociali, experţi şi cetăţeni.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 2 iulie 2008 – Nediscriminarea şi egalitatea de şanse: un angajament reînnoit [COM(2008) 420 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Prin această comunicare, Comisia oferă o abordare globală prin care este reînnoit angajamentul său privind promovarea nediscriminării şi egalităţii de şanse în UE. Aceasta include finalizarea cadrului juridic existent în materie de luptă împotriva discriminării, promovarea dialogului privind politica de nediscriminare şi consolidarea instrumentelor de politică existente pentru a combate discriminarea şi a promova egalitatea de şanse.

Decizia Comisiei 2006/33/CE din 20 ianuarie 2006 de constituire a grupului consultativ la nivel înalt privind integrarea socială a minorităţilor etnice şi participarea lor deplină pe piaţa forţei de muncă [Jurnalul Oficial L 21 din 25.1.2006]. În cadrul Comisiei, a fost instituit un grup consultativ în vederea dezvoltării unei abordări coerente şi eficiente care să permită integrarea socială a minorităţilor etnice dezavantajate şi participarea lor deplină pe piaţa forţei de muncă. Sarcinile sale presupun analizarea modului în care se poate asigura integrarea socială a minorităţilor etnice şi prezentarea, înainte de sfârşitul anului 2007, „Anul european al egalităţii de şanse pentru toţi”, a unui raport care să conţină recomandări privind politicile ce urmează a fi puse în aplicare în acest sens.

Decizia nr. 771/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 de instituire a Anului European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi (2007) – spre o societate justă [Jurnalul Oficial L 146 din 31.5.2006].

Green Paper of 28 May 2004 – Equality and non-discrimination in an enlarged European Union [COM(2004) 379 final – Not published in the Official Journal] (Cartea verde din 28 mai 2004 – Egalitate şi nediscriminare într-o Uniune Europeană extinsă) [COM(2004) 379 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 16.04.2009