Consensul european privind ajutorul umanitar

SINTEZĂ PRIVIND:

Declarația comună privind obiectivele și principiile ajutorului umanitar al UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL DECLARAȚIEI COMUNE?

ASPECTE-CHEIE

Obiectivele ajutorului umanitar

Ajutorul umanitar al UE vizează să furnizeze o soluție de urgență bazată pe nevoi concrete în vederea conservării vieții, prevenirii și alinării suferinței umane în situații de criză provocate de acțiunile umane și dezastrele naturale.

În conformitate cu consensul, ajutorul umanitar al UE este garantat prin intermediul partenerilor de implementare, cum ar fi sistemul Organizației Națiunilor Unite (ONU), Crucea Roșie/Mișcarea Semilunii Roșii și organizațiile neguvernamentale (ONG).

UE și țările UE reprezintă împreună principalul donator de ajutor umanitar internațional din lume. Acțiunile acestora se completează și se consolidează reciproc și sunt implementate în coordonare strânsă cu actorii la nivel internațional și local.

Principiile ajutorului umanitar

Ajutorul umanitar se bazează pe principiile umanitare fundamentale ale umanității*, neutralității*, imparțialității* și independenței*.

De asemenea, UE se angajează să se conformeze cu principiile prevăzute de dreptul internațional, în special dreptul internațional în materie de acțiuni umanitare, drepturile omului și drepturile privind refugiații.

Deși modul de implementare poate varia de la o țară UE la alta, donatorii comunitari vizează să îmbunătățească practica de acordare și să se conformeze cu principiile și bunele practici ale ajutorului umanitar. Aceasta în special în contextul inițiativei referitoare la bunele practici privind acțiunile umanitare, un forum și o rețea internațională privind acțiunile umanitare.

Ajutorul umanitar comunitar trebuie să se alinieze celorlalte politici pentru a garanta tranziția lină după o criză și să aibă în vedere considerentele de gen și diversitatea necesităților populației la nivel local.

Coordonarea și coerența ajutorul umanitar comunitar

UE sprijină rolul de coordonator al ONU și capacitatea globală crescută de reacție la crizele și provocările umanitare.

Operațiunile de ajutor comunitar trebuie să se bazeze pe:

Ajutorul umanitar comunitar trebuie alocat în mod transparent, pe baza necesităților identificate și vulnerabilității populației.

Consensul stabilește momentul și modul în care pot fi folosite în răspunsul umanitar protecția civilă și, în mod excepțional, în ultimă instanță, resursele și capacitățile militare.

Acțiunea internațională

Recunoscând că acțiunea umanitară reprezintă o responsabilitate colectivă la nivel internațional, UE contribuie la dezvoltarea capacității globale de răspuns la crize, susținând reforma coordonată de ONU a sistemului umanitar în cooperare cu ceilalți actori și donatori umanitari.

În plus, având în vedere nevoia crescândă de ajutor umanitar, este vital să se sporească și să se diversifice finanțarea și să se crească predictibilitatea, flexibilitatea și coordonarea strategică.

Legăturile cu reducerea riscurilor de dezastre și cu dezvoltarea

În paralel cu operațiunile de urgență inițiate în cazul apariției unei crize, UE se angajează să acționeze pentru reducerea riscurilor și vulnerabilității și să pregătească populația pentru dezastrele naturale, la nivel local, regional și național pe baza Cadrului de acțiune de la Hyogo (înlocuit în martie 2015 de Cadrul pentru reducerea riscului de dezastru natural de la Sendai 2015-2030).

De asemenea, aceasta sprijină tranziția, redresarea și dezvoltarea timpurie, în special prin mai buna consolidare a legăturii între ajutor, reabilitare și dezvoltare (LARD).

Acțiunea umanitară la nivel comunitar

Consensul confirmă că UE deține un avantaj comparativ și o valoare adăugată în ceea ce privește intensificarea complementarității între donatorii umanitari comunitari și donatorii internaționali. Acestea se datorează rețelei globale de expertiză a UE, rolului său de a garanta coerența și promovarea bunei practici umanitare, flexibilității sale de a interveni în domeniile politice sensibile și capacității sale de a facilita coordonarea. Însăși Comisia Europeană și-a asumat angajamentul de a aplica principiile și cele mai bune practici privind acțiunile umanitare în cadrul politicilor și operațiunilor sale.

UE a adoptat un plan de acțiune pentru 2008-2013 care a ghidat cooperarea între Comisie și țările UE pe baza unei abordări axate pe calitatea acțiunii umanitare. Implementarea a fost revizuită în 2010 cu ajutorul unei Revizuiri intermediare și a fost evaluată prin intermediul unei evaluări independente în 2014. Evaluarea a confirmat validitatea Consensului și recomandă implementarea acestuia într-un nou cadru. Planul de punere în aplicare adoptat în noiembrie 2015 va servi ca atare timp de 18 luni, acțiunile concentrându-se pe acțiunea umanitară eficace și bazată pe principii.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

* Umanitate: suferința umană trebuie abordată oriunde este prezentă, acordând atenție specială celui mai vulnerabil segment al populației.

* Neutralitate: ajutorul umanitar nu trebuie să favorizeze niciuna dintre părți în cazul unui conflict sau al unei dispute armate.

* Imparțialitate: ajutorul umanitar trebuie acordat numai pe baza necesității, fără nicio discriminare între populațiile afectate sau între membrii lor.

* Independența: autonomia obiectivelor umanitare față de obiectivele politice, economice, militare sau alte obiective, singurul său scop fiind alinarea și prevenirea suferinței victimelor crizelor umanitare.

ACT

Declarație Comună a Consiliului și reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului, a Parlamentului European și a Comisiei Europene (JO C 25, 30.1.2008, p. 1-12)

ACTE CONEXE

Document de lucru al serviciilor Comisiei: Plan de punere în aplicare a Consensului european cu privire la ajutorul umanitar [SWD(2015) 269 final din 27.11.2015]

Data ultimei actualizări: 31.03.2016