Metode de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor anumitor elemente din produse alimentare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2017/644 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare

Regulamentul (UE) 2015/705 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a criteriilor de performanță pentru metodele de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de acid erucic din produsele alimentare

Regulamentul (CE) nr. 333/2007 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și de analiză pentru controlul nivelurilor de oligoelemente și de procesare a contaminanților din produsele alimentare

Regulamentul (CE) nr. 401/2006 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și de analiză pentru controlul oficial al conținutului de micotoxine din produsele alimentare

CARE ESTE ROLUL ACESTOR REGULAMENTE?

Acestea au stabilit metode de prelevare a probelor și de analiză pentru a verifica nivelurile de contaminanți din alimente.

ASPECTE-CHEIE

Contaminanții sunt substanțe prezente în alimente ca urmare a diferitelor etape ale producției, ambalării, transportului și depozitării sau din mediu. Întrucât, în general, contaminarea are un impact negativ asupra calității alimentelor și implică un risc pentru sănătatea umană, UE a luat măsuri pentru a reduce la minimum contaminanții din alimente. Sunt stabilite niveluri maxime pentru contaminanții alimentari care prezintă motive de îngrijorare majore pentru consumatorii din UE.

Cele patru reglementări se referă la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale (articolul 11 alineatul (4) privind metodele de prelevare a probelor și de analiză). De atunci, acest regulament a fost abrogat și înlocuit de Regulamentul (UE) 2017/625 (a se vedea rezumatul), al cărui articol 34 tratează metodele de prelevare a probelor și de analiză.

Regulamentul (UE) 2017/644

Dioxinele și compușii de tipul dioxinei sunt poluanți persistenți ai mediului, în mare parte subproduse minore ale proceselor de ardere sau industriale. PCB-urile au fost utilizate la fabricarea echipamentelor electrice, cernelurilor, adezivilor, ignifugilor și vopselelor. Acestea sunt foarte persistente și foarte solubile în grăsimi, ceea ce explică de ce PCB-urile sunt încă prezente și se pot acumula în grăsimea animală și de-a lungul lanțului alimentar.

Regulamentul (UE) 2015/705

Acidul erucic este un component normal al anumitor uleiuri din semințe, care s-a dovedit a avea efecte dăunătoare asupra sănătății dacă este consumat în cantități mari.

Regulamentul (CE) nr. 333/2007

Plumbul, cadmiu, mercur, perclorat, staniu, 3-MCPD, esteri ai acizilor grași 3-MCPD, esteri ai acizilor grași glicidilici, acrilamida benzo(a)pyrene și alte hidrocarburi policiclice aromatice (HAP) sunt prezente în alimente ca urmare a contaminării mediului, a migrării de la ambalaje și pot intra și în lanțul alimentar în procesare și se pot bio-acumula în țesutul uman.

Plumbul, cadmiul, mercurul și percloratul sunt prezente în principal în alimente ca urmare a contaminării mediului și a proceselor industriale. Staniul este prezent în produsele alimentare conservate prin migrarea staniului din conservă în alimente.

Esterii acizilor grași 3-MCPD și esterii acizilor grași glicidilici se găsesc în uleiurile vegetale rafinate și în alimentele care conțin aceste uleiuri, afectând fertilitatea renală și masculină dacă sunt depășite cantitățile sigure.

Acrilamida se formează în alimente bogate în carbohidrați în timpul coacerii, prăjirii la grătar, prăjirii, frigerii și fierberii. Benzo(a)pyrene și alte hidrocarburi aromatice policiclice rezultă din arderea incompletă a materiei organice și se găsesc în multe alimente, în special în carnea prăjită la grătar.

Regulamentul (CE) nr. 401/2006

Micotoxinele sunt substanțe toxice produse de ciuperci care pot contamina alimentele și furajele în toate etapele lanțului de aprovizionare cu alimente. Anumite micotoxine pot avea efecte cancerigene (ficat și rinichi).

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTELE?

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Regulamentul (UE) 2017/644 al Comisiei din 5 aprilie 2017 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul nivelurilor de dioxine, de PCB-uri de tipul dioxinelor și de PCB-uri care nu sunt de tipul dioxinelor în anumite produse alimentare și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 589/2014 (JO L 92, 6.4.2017, p. 9-34)

Regulamentul (UE) 2015/705 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de stabilire a metodelor de prelevare de probe și a criteriilor de performanță pentru metodele de analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de acid erucic din produsele alimentare și de abrogare a Directivei 80/891/CEE a Comisiei (JO L 113, 1.5.2015, pp. 29-37)

Regulamentul (CE) nr. 333/2007 al Comisiei din 28 martie 2007 de stabilire a metodelor de prelevare a probelor și de analiză pentru controlul nivelurilor de oligoelemente și de contaminanți rezultați în urma prelucrării din produsele alimentare (JO L 88, 29.3.2007, p. 29-38)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 333/2007 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (CE) nr. 401/2006 al Comisiei din 23 februarie 2006 de stabilire a modalităților de prelevare de probe și a metodelor de analiză pentru controlul oficial al conținutului de micotoxine din produsele alimentare (JO L 70, 9.3.2006, pp. 12-34)

A se vedea versiunea consolidată.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2093 din 29 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 333/2007 în ceea ce privește analiza esterilor acizilor grași de 3-monoclorpropan-1,2-diol (3-MCPD), a esterilor acizilor grași de glicidil, a percloratului și a acrilamidei (JO L 317, 9.12.2019, pp. 96-101)

Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, pp. 1-142)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, pp. 5-24)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 08.05.2020