Proiectare ecologică – echipamente de sudură

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2019/1784 pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile echipamentelor de sudură

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2021.

CONTEXT

Directiva 2009/125/CE stabilește un cadru pentru a stabili cerințele de etichetare energetică a produselor cu impact energetic. Comisia trebuie să stabilească aceste cerințe pentru produsele care sunt comercializate la scară largă în UE și au un impact semnificativ asupra mediului.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Proiectare ecologică: o politică de îmbunătățire, printr-o mai bună proiectare, a performanțelor ecologice ale produselor, în special a eficienței energetice, pe toată durata ciclului de viață al produselor respective.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2019/1784 al Comisiei din 1 octombrie 2019 pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile echipamentelor de sudură în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 272, 25.10.2019, pp. 121-135)

DOCUMENTE CONEXE

Comunicarea Comisiei – Planul de lucru pentru proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019 [COM(2016) 773 final, 30.11.2016]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară [COM(2015) 614 final, 2.12.2015]

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, pp. 12-33)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (JO L 197, 24.7.2012, pp. 38-71)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, pp. 10-35)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 29.01.2020