Rețeaua de ofițeri de legătură în materie de imigrație

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2019/1240 — crearea unei rețele europene de ofițeri de legătură în materie de imigrație

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Politica UE în domeniul migrației își propune să înlocuiască migrația neregulată și necontrolată cu migrația care este sigură și bine gestionată, printr-o abordare cuprinzătoare care vizează asigurarea unei gestionări eficiente a migrației.

Regulamentul stabilește reguli care vizează să asigure o bună cooperare, coordonare și schimb de informații între ofițeri de legătură în materie de imigrație* trimiși în țări din afara UE de către țările UE, Comisia Europeană și agențiile UE, printr-o rețea europeană de ofițeri de legătură în materie de imigrație.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul creează o Rețea europeană a ofițerilor de legătură în materie de imigrație pentru a ajuta la o mai bună gestionare a migrației pentru a îndeplini următoarele priorități ale UE:

Rețele locale sau regionale de ofițeri de legătură în materie de imigrație

Ofițerii de legătură în materie de imigrație, care își desfășoară activitatea în aceleași țări sau regiuni, constituie rețele de cooperare locale sau regionale. Dacă este necesar și potrivit, aceștia vor:

Sarcinile ofițerilor de legătură în materie de imigrație

Ofițerii de legătură colectează informații, la nivel operațional sau strategic, sau ambele, pentru:

De asemenea, ofițerii de legătură pot acorda asistență autorităților și altor persoane implicate în țări din afara UE în următoarele domenii:

Măsurile luate de către ofițerii de legătură în materie de imigrație, în special în cazurile care implică persoane vulnerabile, ar trebui să respecte drepturile fundamentale în conformitate cu dispozițiile relevante de drept internațional și de drept al UE, inclusiv cu articolele 2 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Comitetul director

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 14 august 2019. Regulamentul (UE) 2019/1240 a revizuit și înlocuit Regulamentul (CE) nr. 377/2004 și modificările ulterioare ale acestuia.

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

Ofițer de legătură în materie de imigrație: un ofițer de legătură desemnat și trimis într-o țară din afara UE, de către autoritățile competente ale unei țări UE sau de Comisie sau de o agenție a UE, în conformitate cu legile respective, pentru a trata aspecte legate de imigrație, inclusiv atunci când aceasta reprezintă doar o parte din sarcinile sale.
Returnare: deplasarea unei persoane care merge dintr-o țară gazdă înapoi într-o țară de origine, țară de naționalitate sau reședință obișnuită, de obicei, după ce a petrecut o perioadă semnificativă de timp în țara gazdă, indiferent dacă este voluntară sau forțată, asistată sau spontană.
Readmisie: acțiunea unei țări care acceptă reintrarea unui individ (co-național, un cetățean din afara țării respective sau un apatrid).
Reintegrare: re-includerea sau reincorporarea unei persoane într-un grup sau un proces, de exemplu, a unui migrant în societatea țării de întoarcere.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2019/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare) (JO L 198, 25.7.2019, pp. 88-104)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2019/1896 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624 (JO L 295, 14.11.2019, pp. 1-131)

Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, pp. 1-76)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2016/1624 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul I – Dispoziții comune – Articolul 2 (JO C 202, 7.6.2016, p. 17)

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul I – Dispoziții comune – Articolul 6 (ex-articolul 6 din TUE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 19)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O agendă europeană privind migrația [COM(2015) 240 final, 13.5.2015]

Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (Eurosur) (JO L 295, 6.11.2013, pp. 11-26)

Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, pp. 60-95)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Abordarea globală în materie de migrație și mobilitate [COM(2011) 743 final, 18.11.2011]

Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, pp. 98-107)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (JO L 64, 2.3.2004, pp. 1-4)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 17.01.2020