Emisiile de compuși organici volatili din vopsele, lacuri și produse de refinisare a vehiculelor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2004/42/CE privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Această directivă, cunoscută ca „Directiva privind vopselele”, are obiectivul de a reduce conținutul total de compuși organici volatili (COV*) care se datorează utilizării de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor. Acest lucru ar preveni sau ar reduce poluarea aerului provenită din contribuția COV la formarea ozonului în troposferă, stratul inferior al atmosferei Pământului.

ASPECTE-CHEIE

Directiva definește specificațiile tehnice pentru anumite vopsele și lacuri (cu excepția aerosolilor) și produse de refinisare a vehiculelor. Aceste produse sunt în principal acoperitori aplicați pe clădiri sau pe vehicule. Aceste produse sunt enumerate în subcategoriile din anexa I la directivă.

Această directivă completează Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind etichetarea substanțelor și preparatelor chimice și însărcinează țările UE cu responsabilitatea de a se asigura că produsele respective sunt puse în vânzare numai dacă au un conținut de COV care nu depășește limitele stabilite în anexa II la directivă [între 30 și 750 de grame/litru (g/l) pentru vopsele și lacuri] și dacă respectă cerințele de etichetare. Eticheta trebuie să indice:

Anexa II la directivă enumeră și valorile-limită maxime privind conținutul de COV pentru produsele de refinisare a vehiculelor. Comisia Europeană va adapta această listă pentru a ține seama de progresul tehnic.

Țările UE trebuie să raporteze rezultatele programului de monitorizare pentru a demonstra respectarea dispozițiilor directivei și a categoriilor și cantităților de produse pentru care s-au acordat licențe. Rapoartele trebuie transmise Comisiei la fiecare cinci ani. Țările trebuie să permită libera circulație a acestor produse care, în forma lor gata pentru utilizare, respectă cerințele directivei. De asemenea, acestea trebuie să stabilească sancțiuni pentru încălcarea normelor naționale adoptate în temeiul directivei și trebuie să asigure punerea în aplicare a acestora.

Comisia a transmis acest raport Parlamentului European și Consiliului, analizând:

De asemenea, Comisia a prezentat un raport ținând seama de evoluțiile tehnologice înregistrate în fabricarea vopselelor, a lacurilor și a produselor de refinisare a vehiculelor. Acest raport examinează posibilitățile și potențialul de reducere suplimentară a conținutului de COV pentru produsele din domeniul de aplicare al directivei, inclusiv posibila diferențiere între vopselele utilizate pentru interior și cele utilizate pentru exterior.

Directiva privind vopselele a modificat Directiva anterioară privind emisiile de COV cauzate de solvenți (Directiva 1999/13/CE, care a fost abrogată între timp de Directiva 2010/75/UE, referitoare la emisiile industriale), eliminând din domeniul său de aplicare subactivitatea de „refinisare a vehiculelor” (vopsirea vehiculelor rutiere în contextul reparării, al conservării sau al decorării acestora în afara instalațiilor de producție). Această activitate face acum obiectul Directivei privind vopselele.

Ca excepție („derogare”), această conformitate nu este necesară pentru vopselele, lacurile și produsele de refinisare a vehiculelor destinate:

Cerințele de monitorizare și de raportare se abrogă de la 16 iulie 2021 și se înlocuiesc cu Regulamentul (EU) 2019/1020 referitor la o strategie națională de supraveghere a pieței.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 30 aprilie 2004, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 30 octombrie 2005.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Compus organic volatil (COV): orice compus organic cu vapori de înaltă presiune la temperatura obișnuită a camerei și cu o temperatură de fierbere mai mică de 250 °C, ceea ce duce la evaporarea unui număr mare de molecule și pătrunderea acestora în aerul înconjurător.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor și de modificare a Directivei 1999/13/CE (JO L 143, 30.4.2004, pp. 87-96)

Modificările succesive aduse Directivei 2004/42/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011 (JO L 169, 25.6.2019, pp. 1-44)

Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, pp. 1-31)

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare) (JO L 334, 17.12.2010, pp. 17-119)

Modificările succesive aduse Directivei 2010/75/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, pp. 1-1355)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici (JO L 309, 27.11.2001, pp. 22-30)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 25.10.2019