Protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2016/2031 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Acesta își propune să contribuie la combaterea organismelor dăunătoare și a bolilor plantelor, ca parte a regimului fitosanitar al UE, cu măsuri mai eficiente pentru protejarea UE și a plantelor sale, asigurând comerțul sigur și atenuând impactul schimbărilor climatice, inclusiv:

ASPECTE-CHEIE

Organisme dăunătoare de carantină

Sunt stabilite criterii pentru identificarea organismelor dăunătoare de carantină, care trebuie împiedicate să fie introduse și nu trebuie să se permită răspândirea prin UE. Organismele dăunătoare de carantină din zona protejată sunt cele pentru care este necesar controlul numai în anumite părți ale UE.

Organisme dăunătoare prioritare

Pașapoarte și certificate fitosanitare

Importurile

Regulamentul urmărește să prevină introducerea de organisme dăunătoare în UE. Acesta oferă măsuri pe bază de riscuri și de prevenire pentru a proteja UE împotriva organismelor dăunătoare pe care le poate introduce o plantă, un produs vegetal sau un alt obiect originar din afara UE, pe baza unei evaluări preliminare a riscului.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 14 decembrie 2019.

CONTEXT

A se vedea, de asemenea:

TERMENI-CHEIE

Măsură fitosanitară: măsură oficială care are scopul de a preveni introducerea sau răspândirea organismelor dăunătoare de carantină sau de a limita impactul economic al organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (JO L 317, 23.11.2016, pp. 4-104)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2016/2031 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, pp. 35-55)

Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (JO L 189, 27.6.2014, pp. 1-32)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 228/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, pp. 23-40)

Data ultimei actualizări: 12.07.2019