Lanțul de aprovizionare agricolă și alimentară - practici neloiale de tranzacționare între afaceri

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2019/633 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Normele protejează furnizorii mici și mijlocii, precum și furnizorii mai mari, cu o cifră de afaceri anuală care nu depășește 350 milioane de euro. Protecția depinde de dimensiunea relativă a furnizorului și a cumpărătorului în ceea ce privește cifra de afaceri anuală. Acești furnizori se împart în cinci sub-categorii după cifra de afaceri:

Interzicerea practicilor comerciale neloiale

Directiva interzice în orice circumstanțe următoarele practici comerciale neloiale:

Directiva interzice următoarele practici comerciale neloiale, cu excepția cazului în care furnizorul și cumpărătorul au convenit pe această bază, în termeni clari și fără ambiguitate:

Reclamații și confidențialitate

Țările UE desemnează autoritățile naționale de aplicare. Furnizorii se pot plânge autorității de executare din propria lor țară sau din țara cumpărătorului suspectat de o practică comercială interzisă.

Dacă este solicitată, autoritatea de executare trebuie să ia măsurile necesare pentru a proteja identitatea reclamantului și orice alte informații considerate dăunătoare pentru interesele reclamantului sau ale furnizorilor.

Atribuțiile autorităților competente

Autoritățile de executare trebuie să aibă competențele și expertiza pentru:

Țările UE pot promova mecanisme alternative imediate de soluționare voluntară a litigiilor.

Țările UE trebuie să se asigure că autoritățile de executare cooperează eficient între ele și cu Comisia și se ajută reciproc în cazurile care au o dimensiune transfrontalieră.

Comisia Europeană este asistată de Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole instituit în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 (a se vedea rezumatul Organizarea comună a piețelor agricole din UE).

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Aceasta trebuie transpusă în legislația țărilor UE până la 1 mai 2021. Țările UE trebuie să aplice noile norme de la 1 noiembrie 2021.

CONTEXT

A se vedea, de asemenea:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar (JO L 111, 25.4.2019, pp. 59-72)

DOCUMENTE CONEXE

Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate (secrete comerciale) împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale (JO L 157, 15.6.2016, pp. 1-18)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 671-854)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48, 23.2.2011, pp. 1-10)

Data ultimei actualizări: 29.08.2019