Indisponibilizarea și confiscarea activelor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2018/1805 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Scopul său este de a facilita recuperarea transfrontalieră a bunurilor infracțiunilor și de a conduce la indisponibilizarea și confiscarea mai eficientă a fondurilor provenite din proveniență ilicită în UE.

Regulamentul face parte din planul de acțiune elaborat de Comisia Europeană pentru a consolida lupta împotriva finanțării terorismului. Aceasta contribuie la finalizarea uniunii de securitate prin a se asigura că infractorii sunt privați de bunurile lor.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Rezolvarea problemelor legate de punerea în aplicare a instrumentelor juridice existente prin stabilirea unui regulament unic - care să acopere atât ordinele de indisponibilizare* cât și ordinele de confiscare* emise de o altă țară a UE în cadrul procedurilor în materie penală.

Caracteristici

Regulamentul are următoarele caracteristici-cheie:

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Acesta se va aplica începând cu data de 19 decembrie 2020.

CONTEXT

Regulamentul completează legislația deja existentă privind cooperarea polițienească și judiciară în materie penală în cadrul UE, printre care:

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Ordin de indisponibilizare: o hotărâre emisă sau validată de o autoritate emitentă pentru a preveni distrugerea, transformarea, îndepărtarea, transferul sau înstrăinarea unui bun în vederea confiscării acestuia.
Ordonanța de confiscare: o pedeapsă sau o măsură finală, dispusă de o instanță în cadrul unei proceduri inițiate ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni, având ca rezultat privarea definitivă a unei persoane fizice sau juridice de bunul respectiv.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2018/1805 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizarea și a ordinelor de confiscare (JO L 303, 28.11.2018, pp. 1-38)

DOCUMENTE CONEXE

Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare (JO L 297, 4.11.2016, pp. 1-8)

Modificările succesive aduse Directivei (UE) 2016/1919 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva (UE) 2016/800 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale (JO L 132, 21.5.2016, pp. 1-20)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European și Consiliu punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul și a deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică [COM (2016) 230 final, 20.4.2016]

Directiva (UE) 2016/343 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale (JO L 65, 11.3.2016, pp. 1-11)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind Planul de acțiune pentru consolidarea combaterii finanțării terorismului [COM(2016) 50 final, 2.2.2016]

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, pp. 39-50)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013, pp. 1-12)

Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale (JO L 142, 1.6.2012, pp. 1-10)

Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale (JO L 280, 26.10.2010, pp. 1-7)

Decizia-cadru 2006/783/JAI a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce pentru hotărârile de confiscare (JO L 328, 24.11.2006, pp. 59-78)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau a probelor (JO L 196, 2.8.2003, pp. 45–55)

Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală (JO L 130, 1.5.2014, pp. 1-36)

Data ultimei actualizări: 11.02.2019