Punerea în aplicare a inițiativei pentru întreprinderile mici și mijlocii

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia de punere în aplicare 2014/660/UE – modelul de acord de finanțare pentru contribuția din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală la instrumentele financiare de garantare neplafonată comună și de titlurizare în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Obiectivul deciziei este de a garanta:

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Decizia stabilește modelul de acord de finanțare pentru contribuția financiară:

Norme

Normele pentru modelul de acord de finanțare sunt stabilite în anexa la decizie. Acestea vizează mai multe elemente, inclusiv:

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Se aplică de la 13 septembrie 2014.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Garantare neplafonată comună: garanții neplafonate de portofoliu și eliberare parțială de capital preconizată pentru băncile în curs de a-și constitui noi portofolii de împrumuturi. În schimb, emitenții transferă beneficiile instrumentului către IMM-uri sub forma acceptării unor clienți cu risc mai ridicat, a unor cerințe de garanții reduse și/sau a unor prețuri reduse.
Titlurizare: tranzacții sprijinite de un portofoliu de împrumuturi existente. În schimb, emitenții își dau explicit acordul de a acorda noi finanțări din partea UE către IMM-urile din regiunile relevante în conformitate cu criteriile de eligibilitate care reprezintă contribuția fondurilor UE la structură.
Noi finanțări prin îndatorare: noi împrumuturi, contracte de leasing și garanții emise de intermediarul financiar până la data de 31 decembrie 2023 în conformitate cu termenele și condițiile stabilite în acordurile operaționale.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Decizia de punere în aplicare 2014/660/UE a Comisiei din 11 septembrie 2014 privind modelul de acord de finanțare pentru contribuția din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală la instrumentele financiare de garantare neplafonată comună și de titlurizare în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii (JO L 271, 12.9.2014, pp. 58-92)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, pp. 289-302)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, pp. 104-173)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1287/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (COSME) (2014-2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1639/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, pp. 33-49)

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, pp. 338-436)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, pp. 1-337)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, pp. 1-96)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 01.02.2019