Comerțul responsabil cu mineralele din zonele cu risc ridicat sau din zonele de conflict

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2017/821 privind obligațiile importatorilor de staniu, tantal și tungsten, minereurile acestora și aurul din zonele de conflict și din zone cu risc ridicat

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul UE urmărește:

ASPECTE-CHEIE

În zonele instabile din punct de vedere politic, comerțul cu minerale, cum ar fi staniu, tungsten, tantal și aur, poate fi utilizat pentru a finanța grupuri armate, pentru a duce la muncă forțată și alte abuzuri legate de drepturile omului și pentru a sprijini corupția și spălarea banilor.

Aceste așa-numite minerale care fac obiectul unor conflicte sunt apoi folosite în produsele de zi cu zi, cum ar fi telefoanele mobile și mașinile sau în bijuterii.

Diligența necesară

Termenul diligență necesară înseamnă a acționa cu o atenție rezonabilă și a investiga o problemă înainte de a lua o decizie. Este un proces permanent, proactiv și reactiv, prin care operatorii economici pun în aplicare sisteme și procese pentru a identifica, gestiona și raporta riscurile în lanțul lor de aprovizionare.

Pentru mineralele reglementate de regulament, companiile trebuie să verifice că ceea ce achiziționează provine din surse responsabile și nu contribuie la conflicte sau la alte activități ilegale conexe.

Companiile care practică diligența necesară verifică mai întâi cât de riscant este să furnizeze materii prime dintr-o zonă fragilă sau afectată de conflict. Acestea evaluează probabilitatea ca aceste materii prime să poată finanța conflicte, munca forțată sau alte riscuri prevăzute în regulament. Prin verificarea lanțurilor lor de aprovizionare, ele se pot asigura atunci că gestionează aceste riscuri în mod responsabil.

Regulamentul se bazează pe Orientările OCDE privind diligența necesară din 2011, care stabilesc criteriul internațional de referință pentru gestiunea unui lanț de aprovizionare și pe comunicarea comună „Aprovizionarea responsabilă cu minerale provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat: Către o abordare integrată la nivelul UE” din 2014.

Conform regulamentului, importatorii de minerale din UE trebuie:

Autoritățile competente din țările UE trebuie să efectueze controale pentru a se asigura că importatorii de minerale și metale din UE respectă obligațiile lor de diligență necesară.

Sisteme de diligență necesară a lanțului de aprovizionare

Guvernele, asociațiile industriale și grupurile de organizații interesate care dispun de sisteme de diligență necesară pot solicita ca sistemul lor să fie recunoscut de către Comisia Europeană ca fiind conform regulamentului.

Comisia trebuie să întocmească un registru al sistemelor de diligență necesară recunoscute în lanțul de aprovizionare, care să fie accesibil publicului pe internet, precum și o listă a topitoriilor și rafinăriilor responsabile globale.

Orientări

În consultare cu Serviciul European de Acțiune Externă și OCDE, Comisia va pregăti un manual pentru întreprinderi, cu informații privind identificarea zonelor afectate de conflicte și a celor cu risc ridicat.

Revizuirea

Până la 1 ianuarie 2023 și la fiecare trei ani după aceea, Comisia va revizui funcționarea și eficacitatea noului sistem și impactul acestuia și va propune noi măsuri pentru a asigura un lanț logistic global responsabil de minerale.

DE CÂND SE APLICĂ ACEST REGULAMENT?

Importatorii UE vor trebui să respecte obligațiile prevăzute de regulament începând cu 1 ianuarie 2021, însă Comisia Europeană încurajează toate societățile reglementate de regulament să înceapă să efectueze diligența necesară înainte de această dată.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Topitoriile și rafinăriile: persoană fizică sau juridică ale cărei activități constituie forme ale metalurgiei extractive care implică etape de prelucrare cu scopul de a produce un metal dintr-un mineral.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat (JO L 130, 19.5.2017, pp. 1-20)

DOCUMENTE CONEXE

Comunicare comună către Parlamentul European şi Consiliu – Aprovizionarea responsabilă cu minerale provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat: Către o abordare integrată la nivelul UE [JOIN(2014) 8 final, 5.3.2014]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Inițiativa privind materiile prime: satisfacerea necesităților noastre esențiale pentru asigurarea creșterii economice și locurilor de muncă în Europa [COM(2008) 699 final, 4.11.2008]

Data ultimei actualizări: 07.12.2017