Producerea statisticilor UE privind culturile permanente

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 referitor la statisticile europene privind culturile permanente

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul introduce norme referitoare la producerea statisticilor europene privind culturile permanente*. Printre exemplele de astfel de culturi se numără vița-de-vie, măslinii și pomii și arbuștii fructiferi.

Acesta abrogă Regulamentul (CEE) nr. 357/79 privind anchetele statistice referitoare la vița-de-vie și Directiva 2001/109/CE privind statisticile referitoare la potențialul de producție al pomilor fructiferi – ambele fiind sectoare ale căror condiții de producție și de piață au evoluat semnificativ de la intrarea în vigoare a acestor acte.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul stabilește normele pentru producerea de statistici privind următoarele culturi permanente:

Țările UE pot opta să culeagă statistici privind merii, perii, piersicii și vița-de-vie destinată producției de struguri de masă pentru prelucrare industrială.

Statisticile privind culturile permanente trebuie să reprezinte cel puțin 95 % din totalul zonei plantate unde se produce numai sau în principal pentru piața fiecărei culturi permanente menționate în fiecare țară a UE.

Țările UE pot exclude exploatațiile a căror suprafață nu depășește limita de 0,2 hectare (ha) pentru fiecare cultură permanentă și care produc numai sau în principal pentru piața din fiecare țară a UE. În cazul în care suprafața ocupată de astfel de exploatații reprezintă mai puțin de 5 % din totalul suprafeței plantate a culturii individuale, țările pot majora limita respectivă – cu condiția ca acest lucru să nu conducă la excluderea a mai mult de încă 5 % din totalul suprafeței plantate a culturii respective.

Țările UE cu o suprafață minimă plantată de 1 000 ha pentru fiecare cultură individuală trebuie să producă, în anul 2012 și, ulterior, o dată la cinci ani, datele menționate în anexa I la regulament.

Țările cu o suprafață minimă plantată de 500 ha de viță-de-vie pentru alte scopuri trebuie să producă, în anul 2015 și, ulterior, o dată la cinci ani, datele precizate în anexa II la regulament.

În cazul în care țările UE efectuează anchete prin sondaj pentru a obține date privind culturile permanente, acestea trebuie să se asigure că coeficientul variației datelor nu depășește, la nivel național, 3 % din zona plantată pentru fiecare cultură.

Statisticile privind vița-de-vie pentru alte scopuri (decât strugurii de masă) se furnizează utilizând datele disponibile în registrul viticol.

Datele privind alte culturi permanente decât cele de viță-de-vie pentru alte scopuri trebuie defalcate pe unități teritoriale NUTS* 1, cu excepția cazului în care în regulament se specifică o defalcare mai puțin detaliată. Datele referitoare la vița-de-vie pentru alte scopuri trebuie defalcate pe unități teritoriale NUTS 2.

Toate datele trebuie transmise Comisiei Europene (Eurostat) până la data de 30 septembrie a anului următor perioadei de referință.

Comisia (Comisia Europeană) va revizui punerea în aplicare a actului legislativ până la sfârșitul lunii decembrie 2018 și, ulterior, o dată la cinci ani.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2012. Anumite țări ale UE – ale căror sisteme statistice naționale au necesitat adaptări majore – au putut beneficia de o derogare de la aplicarea regulamentului până la 31 decembrie 2012, continuând să aplice Directiva 2001/109/CE.

TERMENI-CHEIE

Cultură permanentă: o cultură care nu este cultivată în rotație, alta decât pășunile permanente, care ocupă terenurile o perioadă lungă de timp și dă recolte timp de mai mulți ani.
NUTS: nomenclatorul unităților teritoriale pentru statistică. NUTS 1 = regiuni socioeconomice majore, precum Länder din Germania, regiunile Belgiei, regiunile Poloniei, macroregiunile României; NUTS 2 = regiuni de bază pentru aplicarea politicilor regionale, precum provinciile belgiene, regiunile daneze, regiunile cehe (kraje).

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 referitor la statisticile europene privind culturile permanente și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 357/79 al Consiliului și a Directivei 2001/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 347, 30.12.2011, pp. 7-20)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1337/2011 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 20.03.2018