Refugiații și apatrizii – standarde comune privind condițiile

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2011/95/UE – standardele comune referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească refugiații și apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Obiectivele directivei sunt:

În acest fel, directiva încearcă să limiteze circulația persoanelor în cauză între țările UE ca urmare a diferențelor de legislație.

Directiva revizuiește și abrogă Directiva 2004/83/CE, pentru a asigura coerența cu jurisprudența* Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

ASPECTE-CHEIE

Obiect și definiții

Evaluarea cererilor

Condițiile pentru acordarea statutului de refugiat

Condiții pentru obținerea de protecție subsidiară

Printre „vătămările grave” pe care ar risca să le sufere un resortisant din afara UE în cauză dacă ar fi returnat în țara sa de origine sau, în cazul unui apatrid, în țara în care își avea reședința obișnuită, se numără:

Pierderea sau excluderea de la acordarea statutului de refugiat sau a protecției subsidiare

Directiva enumeră:

Conținutul protecției internaționale

Conținutul statutului unui beneficiar de protecție subsidiară este apropiat de cel al statutului de refugiat, eliminându-se în mare parte posibilitatea țărilor UE de a acorda numai refugiaților accesul la unele drepturi.Protecția internațională acordată de țara UE gazdă include drepturile următoare:

Țările care nu intră în domeniul de aplicare al directivei

Irlanda și Regatul Unit au optat pentru neparticiparea la adoptarea directivei, având acest drept conform Protocolului nr. 21 anexat la Tratatul de la Lisabona. Prin urmare, acestora li se aplică în continuare Directiva 2004/83/CE.Danemarcei nu i se aplică nici această directivă, nici cea anterioară, în temeiul Protocolului nr. 22 cu privire la poziția sa anexat la Tratatul de la Lisabona.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva 2011/95/UE revizuiește și înlocuiește Directiva 2004/83/CE. Majoritatea articolelor Directivei 2011/95/UE, referitoare la aspecte care nu au fost reglementate de Directiva 2004/83/CE, se aplică din 22 decembrie 2013. Normele noi conținute de Directiva 2011/95/UE au trebuit transpuse în legislația țărilor UE până la 21 decembrie 2013.

CONTEXT

Cunoscută ca „Directiva privind standardele minime”, această directivă se numără printre principalele instrumente din cadrul sistemului european comun de azil (SECA), alături de Directiva privind procedurile de azil, Directiva privind condițiile de primire, Regulamentul Dublin și Regulamentul Eurodac. De asemenea, este importantă consolidarea solidarității financiare cu regulamentul de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare. În 2016, Comisia Europeană a adoptat o comunicare prin care lansa procesul unei reforme a SECA.

TERMENI-CHEIE

Protecție subsidiară: o protecție internațională acordată persoanelor care caută azil, dar nu îndeplinesc condițiile de acordare a statutului de refugiat. Potrivit directivei, acestea sunt persoanele care ar fi supuse unui risc real de a suferi „vătămări grave” (definite în text) dacă ar fi returnate în țara de origine.
Jurisprudența relevantă: legea, astfel cum a fost stabilită de rezultatul unor cauze anterioare.
Returnare: actul de a obliga refugiații sau solicitanții de azil (persoane al căror drept la statutul de refugiat nu a fost încă stabilit) să se întoarcă într-o țară în care este probabil să fie persecutați.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO L 337, 20.12.2011, pp. 9-26)

DOCUMENTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Posibilități de reformare a sistemului european comun de azil și de îmbunătățire a căilor legale de migrație [COM(2016) 197 final, 6.4.2016]

Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului (JO L 150, 20.5.2014, pp. 168-194)

Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, pp. 60-95)

Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (JO L 180, 29.6.2013, pp. 96-116)

Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO L 180, 29.6.2013, pp. 31-59)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 604/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 180, 29.6.2013, pp. 1-30)

Data ultimei actualizări: 29.01.2018