Statisticile referitoare la pesticide

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1185/2009 – statisticile referitoare la pesticide

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Statisticile se referă la:

Culegerea, transmiterea și prelucrarea datelor

Țările UE trebuie să recurgă la următoarele mijloace pentru a culege datele necesare pentru specificarea anuală a caracteristicilor enunțate în anexa I și pentru specificarea caracteristicilor enunțate în anexa II pe perioade de cinci ani:

Țările UE trebuie să transmită apoi rezultatele Comisiei Europene (Eurostat) în conformitate cu calendarul și frecvența stabilite în anexele la regulament. Acestea trebuie să prezinte datele în conformitate cu clasificarea din anexa III și cu formatul tehnic stabilit în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1264/2014 al Comisiei.

Eventualele date cu caracter confidențial trebuie utilizate de către autoritățile naționale și de către Comisie (Eurostat) exclusiv în scopuri statistice, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009 privind dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor europene.

Evaluarea calității

Țările UE transmit Comisiei (Eurostat) rapoarte privind calitatea datelor transmise. Comisia (Eurostat) evaluează și ea calitatea datelor.

Măsurile de punere în aplicare și comitetul

Regulamentul acordă Comisiei competența de a adopta acte legislative ulterioare în scopul punerii în aplicare. Comisia adaptează periodic lista substanțelor active vizate și clasificarea acestora în categorii de produse și în clase chimice în conformitate cu anexa III. Comisia beneficiază de asistență și consultanță din partea Comitetului Sistemului Statistic European, format din experți naționali.

Raportare

La fiecare cinci ani, Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a regulamentului. Pe lângă evaluarea calității datelor transmise, raportul va analiza metodele de colectare a datelor, sarcinile care revin întreprinderilor, exploatațiilor agricole și administrațiilor naționale, precum și utilitatea statisticilor în scopul îndeplinirii obiectivelor regulamentului. Comisia și-a publicat primul raport în 2017.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 30 decembrie 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind statisticile referitoare la pesticide (JO L 324, 10.12.2009, pp. 1-22)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1264/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 408/2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide, în ceea ce privește formatul de transmitere (JO L 341, 27.11.2014, pp. 6-8)

Regulamentul (UE) nr. 656/2011 al Comisiei din 7 iulie 2011 de implementare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide, în legătură cu definițiile și lista de substanțe active (JO L 180, 8.7.2011, pp. 3-38)

Regulamentul (UE) nr. 408/2011 al Comisiei din 27 aprilie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la pesticide, în ceea ce privește formatul de transmitere (JO L 108, 28.4.2011, pp. 21-22)

A se vedea versiunea consolidată.

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind statisticile referitoare la pesticide [COM(2017) 109 final, 3.3.2017]

Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, pp. 71-86)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, pp. 1-50)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, pp. 164-173)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 27.11.2017