Statistici – efectivele de animale și carnea în cadrul politicii agricole comune

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 – statisticile referitoare la efectivele de animale și la carne

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Regulamentul vizează statisticile referitoare la:

De asemenea, regulamentul vizează compilarea de previziuni privind producția de carne de vită, de vițel, de porc, de oaie și de capră.

Statistici referitoare la efectivele de animale

Sfera de cuprindere și categoriile

Țările UE trebuie să efectueze statistici referitoare la numărul de bovine, porcine, ovine și caprine deținute în exploatațiile agricole de pe teritoriul lor. Țările care efectuează anchete prin sondaj trebuie să țină cont de un număr suficient de exploatații agricole reprezentând cel puțin 95 % din efectivele de animale, astfel cum au fost determinate de ultima anchetă privind structura exploatațiilor agricole. Categoriile pentru care se elaborează statistici referitoare la efectivele de animale sunt stabilite în anexa II la regulament.

Frecvența și perioada de referință

Statisticile referitoare la ovine și caprine sunt elaborate o dată pe an, iar cele referitoare la bovine și porcine sunt elaborate de două ori pe an. Fac excepție țările ale căror efective de un anumit tip de animale se situează sub un anumit prag: în aceste țări nu se elaborează statistici referitoare la ovine și caprine, iar statisticile referitoare la bovine și porcine se elaborează doar o dată pe an.

Precizie

Țările UE care efectuează anchete prin sondaj trebuie să se asigure că rezultatele extrapolate ale anchetelor naționale respectă cerințele de precizie stabilite în anexa III la regulament.

Dacă țările utilizează o sursă administrativă, acestea trebuie să informeze Comisia Europeană (Eurostat) cu privire la metodologie și la calitatea datelor.

Când se utilizează alte surse decât anchetele, informațiile obținute trebuie să fie cel puțin de aceeași calitate ca cele obținute din anchete statistice.

Termene de transmitere

Regulamentul stabilește termene până la care țările UE trebuie să transmită Comisiei statistici provizorii și finale referitoare la efectivele de animale.

Statistici regionale

Statisticile din noiembrie/decembrie trebuie defalcate după unitățile teritoriale clasificate în nomenclatorul NUTS 1 și NUTS 2, definite în Regulamentul (CE) nr. 1059/2003, și numai după unitățile teritoriale clasificate în nomenclatorul NUTS 1 în cazurile Germaniei și Regatului Unit (1). Dacă aceste unități teritoriale împreună reprezintă 5 % sau mai puțin din efectivele naționale ale animalelor respective, aceste statistici sunt facultative în cazul unităților teritoriale cu efective sub:

Statistici referitoare la sacrificări

Sfera de cuprindere și categoriile

Fiecare țară a UE trebuie să efectueze statistici referitoare la numărul și greutatea în carcasă a bovinelor, a porcinelor, a ovinelor, a caprinelor și a păsărilor de curte sacrificate în abatoarele de pe teritoriul său și a căror carne este considerată adecvată consumului uman. De asemenea, fiecare țară trebuie să furnizeze estimări privind sacrificările efectuate în afara abatoarelor, astfel încât statisticile să includă toate bovinele, porcinele, ovinele, caprinele și păsările de curte sacrificate pe teritoriul său. Categoriile pentru care ar trebui elaborate statistici sunt enumerate în anexa IV la regulament.

Frecvența și transmiterea

Statisticile referitoare la sacrificările în abatoare trebuie elaborate lunar și transmise Eurostat în termen de 60 de zile.

Previziuni privind producția de carne

Sfera de cuprindere

Țările UE trebuie să folosească statisticile referitoare la efectivele de animale și la sacrificări și alte informații disponibile pentru a elabora previziuni ale ofertei lor de bovine, porcine, ovine și caprine. Această ofertă trebuie exprimată ca producție națională brută, care corespunde numărului de bovine, porcine, ovine și caprine sacrificate, plus soldul operațiunilor comerciale în interiorul UE și externe cu aceste animale vii. Se efectuează previziuni pentru categoriile enumerate în anexa V la regulament.

Frecvența, perioadele de referință și termenele de transmitere

Regulamentul stabilește frecvența, perioadele de referință care trebuie acoperite de previziuni în funcție de tipul de animale, precum și termenele până la care țările UE trebuie să transmită Eurostat previziunile privind producția de carne.

Norme generale

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Bovine: animale domestice din speciile Bos taurus și Bubalus bubalis, inclusiv hibrizi ca Beefalo.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind statisticile referitoare la efectivele de animale și la carne și de abrogare a Directivelor 93/23/CEE, 93/24/CEE și 93/25/CEE ale Consiliului (JO L 321, 1.12.2008, pp. 1-13)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1165/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, pp. 1-41)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 15.01.2018(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).