Fondul de coeziune (2014-2020)

Acest regulament stabilește obiectivele Fondului de coeziune al UE pentru perioada de finanțare 2014-2020. Fondul este unul dintre instrumentele financiare ale UE menite să reducă decalajele dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006

SINTEZĂ

Fondul de coeziune asigură sprijin regiunilor mai sărace ale UE în vederea promovării creșterii economice, a ocupării forței de muncă și a dezvoltării durabile. Statele membre care au un venit intern brut (VIB) pe cap de locuitor sub 90 % din media UE sunt eligibile pentru finanțarea din Fondul de coeziune. Plafonul contribuției Fondului de coeziune la cheltuielile publice din statele membre este stabilit la 85 %.

Domeniide activitate

Fondul de coeziune cofinanțează acțiunile care vizează:

dezvoltarea rețelelor transeuropene de transport;

susținerea obiectivelor de mediu ale UE, cum ar fi promovarea eficienței energetice și a energiei din surse regenerabile și sprijinirea proiectelor sustenabile din domeniul transportului care nu fac parte din rețelele transeuropene de transport;

furnizarea de asistență tehnică.

Printre prioritățile de investiții se numără proiecte care promovează:

o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon;

adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor;

protecția/conservarea mediului;

transportul sustenabil și eliminarea blocajelor.

Vor fi disponibile în total 10 miliarde EUR în perioada de finanțare 2014-2020 pentru cofinanțarea de proiecte de infrastructură de transport cu valoare adăugată europeană prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei.

Cheltuieli eligibile

Eligibilitatea se decide la nivel național. Cu toate acestea, următoarele tipuri de cheltuieli nu sunt eligibile pentru finanțarea din Fondul de coeziune:

dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din activitățile vizate de sistemul de comercializare a drepturilor de emisie (ETS);

sectorul locuințelor (cu excepția eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile);

fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului;

sprijinirea companiilor aflate în dificultate;

investițiile în infrastructura aeroportuară (cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de măsuri de atenuare a impactului negativ asupra mediului).

Regulamentul trebuie revizuit până la 31 decembrie 2020.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 1300/2013

21.12.2013

-

JO L 347, 20.12.2013

ACTE CONEXE

2014/99/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 februarie 2014 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru finanțare din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul social european și a statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune pentru perioada 2014-2020, JO L 50 din 20.2.2014

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

Ultima actualizare: 17.04.2014