Achizițiile publice – norme pentru sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2014/25/UE privind achizițiile efectuate de entități care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

ASPECTE-CHEIE

Praguri

Contractele trebuie să fie emise de către autoritățile naționale, regionale sau locale, de întreprinderile publice sau de entitățile care beneficiază de drepturi speciale sau exclusive (adică entitățile acoperite de această directivă), conform normelor directivei, când sumele implicate sunt mai mari decât următoarele praguri (valabil de la 1 ianuarie 2016):

Comisia Europeană evaluează aceste praguri din doi în doi ani pentru a stabili dacă trebuie schimbate conform obligațiilor internaționale ale UE.

Activități reglementate

Directiva se aplică pentru achizițiile publice:

Scutiri

Directiva nu se aplică contractelor:

Formulare standard noi pentru anunțurile de achiziții

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/1986 care pune în aplicare noile formulare standard pentru publicarea anunțurilor de achiziții publice. Aceste formulare noi s-au aplicat tuturor anunțurilor de achiziții publice până la 18 aprilie 2016.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 17 aprilie 2014. Țările UE au avut obligația să o încorporeze în legislația națională până la 18 aprilie 2016.

CONTEXT

Legislația UE generală care stabilește normele pentru achizițiile publice este inclusă în Directiva 2014/24/UE. Aceste norme stabilesc procedurile care se vor urma și stipulează ca autoritățile naționale să trateze toți solicitanții în mod egal și să evite orice discriminare între aceștia atunci când utilizează achizițiile publice pentru a invita ofertanți în vederea realizării unor anumite lucrări. Aceștia trebuie să fie, de asemenea, transparenți în ceea ce privește modalitatea în care funcționează și iau decizii.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE (JO L 94, 28.3.2014, pp. 243-374)

Modificările succesive aduse Directivei 2014/25/UE au fost integrate în documentul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, pp. 65-242)

Consultați versiunea consolidată.

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, pp. 1-64)

Consultați versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2015/1986 al Comisiei din 11 noiembrie 2015 care stabilește formulare standard pentru publicarea anunțurilor în domeniul achizițiilor publice și care abrogă implementarea regulamentului (UE) nr. 842/2011 (JO L 296, 12.11.2015, pp. 1-146)

Data ultimei actualizări: 19.09.2016