Cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 - garantarea faptului că băncile și societățile de investiții mențin riscurile sub control și păstrează un capital adecvat

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul urmărește să consolideze cerințele prudențiale aplicabile băncilor, impunându-le acestora să păstreze rezerve de capital și lichidități suficiente. Obiectivul general este de a spori robustețea și reziliența băncilor în perioadele de stres economic.

ASPECTE-CHEIE

În general, regulamentul stabilește un set unic de norme prudențiale armonizate pe care trebuie să le respecte băncile din întreaga UE. Acest așa-numit „manual unic” urmărește să garanteze aplicarea uniformă a unor standarde globale privind capitalul băncilor (Basel III) în toate țările UE.

Printre prevederile concrete se numără:

cerințe de capital sporit și mai bun. Băncile trebuie să dețină o sumă totală de capital care corespunde cu cel puțin 8 % din activele lor evaluate conform riscurilor lor. Nu sunt luate în considerare activele sigure (de exemplu, numerarul); alte active (cum ar fi împrumuturile acordate altor instituții) sunt considerate mai riscante și li se acordă o pondere mai mare. Cu cât o instituție deține mai multe active riscante, cu atât trebuie să aibă mai mult capital;

măsuri privind necesarul de lichiditate. Pentru a garanta faptul că băncile au mijloace lichide suficiente (de exemplu, numerar sau alte active care pot fi convertite rapid în numerar fără pierdere de valoare sau cu o pierdere foarte mică), regulamentul introduce două rezerve de lichiditate:

indicatorul de acoperire a necesarului de lichiditate, cu scopul de a garanta că băncile au suficiente mijloace lichide pe termen scurt;

indicatorul de finanțare stabilă netă, cu scopul de a garanta că băncile au o sumă acceptabilă de finanțare stabilă pentru a-și susține activele și activitățile pe termen mediu;

limitarea efectului de levier. Regulamentul introduce un nou instrument de reglementare, denumit „indicator al efectului de levier”. Obiectivul său este de a limita băncile să contracteze datorii excesive pe piețele financiare. Din 2015, băncile sunt obligate să își facă public indicatorul efectului lor de levier. Dacă este cazul, Comisia va propune un act legislativ pentru a face acest indicator nou obligatoriu pentru bănci începând cu 2018.

Regulamentul face parte dintr-un pachet legislativ care include și o directivă, având menirea de a consolida sectorul bancar din UE. Directiva 2013/36/UE reglementează activitățile de acceptare a depozitelor, iar acest regulament stabilește cerințele prudențiale pe care trebuie să le respecte instituțiile financiare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 28 iunie 2013.

CONTEXT

Pagina referitoare la legislația privind cerințele de capital pe site-ul Comisiei Europene

ACT

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 575/2013

28.6.2013

-

JO L 176, 27.6.2013, pp. 1-337

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 575/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, pp. 338-436)

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, pp. 1-59)

Data ultimei actualizări: 07.10.2015