Sistemul eCall de la bordul vehiculelor – omologarea de tip

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2015/758 privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul se aplică:

Obligațiile producătorilor

Toate tipurile noi de astfel de vehicule trebuie:

Cerințe tehnice și proceduri de testare

Printr-un act delegat, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2017/79. Acest regulament completează și modifică Regulamentul (UE) 2015/758 prin stabilirea cerințelor tehnice detaliate și a procedurilor de încercare pentru omologarea CE de tip a autovehiculelor în ceea ce privește sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, a componentelor și a unităților tehnice separate.

Protecția vieții private și a datelor

Orice date cu caracter personal procesate prin intermediul sistemului eCall trebuie să se conformeze normelor UE în materie de confidențialitate și de protecție a datelor (a se vedea sinteza). Regulamentul stabilește, de asemenea, mai multe norme specifice, inclusiv următoarele:

De la 31 martie 2018, omologarea de tip se acordă în UE exclusiv vehiculelor și sistemelor eCall care se conformează cu acest regulament.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Articolul 2 alineatul (2), articolul 5 alineatele (8) și (9), articolul 6 alineatele (12) și (13) și articolele 8, 9, 10 și 12 se aplică de la 8 iunie 2015, când Comisia urma să fi adoptat acte legislative prin acte delegate sau acte de punere în aplicare, dacă este cazul. Celelalte articole se aplică de la 31 martie 2018.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Omologare de tip: indică faptul că s-au efectuat teste pentru a asigura îndeplinirea cerințelor relevante de reglementare, tehnice și de siguranță.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2015/758 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE (JO L 123, 19.5.2015, pp. 77-89)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2015/758 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind eficacitatea punerii în aplicare a numărului european unic pentru apeluri de urgență „112” [COM(2020) 808 final, 15.12.2020]

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, pp. 1-88)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 28.05.2021