Prevenirea utilizării abuzive a sistemului financiar în scopul spălării banilor și al terorismului

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Directiva se aplică:

Directiva:

Persoanele care fac obiectul directivei trebuie:

Modificarea Directivei (UE) 2015/849

După o serie de atacuri teroriste comise în Europa în anul 2016, a fost adoptată în 2018 Directiva (UE) 2018/843 (a cincea directivă CSB), de modificare a Directivei (UE) 2015/849. Directiva trebuie să fie transpusă în legislația țărilor UE până la 10 ianuarie 2020. Noua directivă consolidează normele UE privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului în mai multe moduri, printre care:

Completarea Directivei (UE) 2015/848

Regulamentul delegat (UE) 2019/758 al Comisiei stabilește un set de măsuri suplimentare, inclusiv acțiuni minime, pe care instituțiile de credit și instituțiile financiare trebuie să le ia pentru a gestiona în mod eficace riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în cazul în care legislația în vigoare într-o țară din afara UE nu permite punerea în aplicare a politicilor și procedurilor la nivel de grup la nivelul sucursalelor sau filialelor deținute în proporție majoritară care fac parte din grup și au sediul în acea țară din afara UE.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva (UE) 2015/849 se aplică de la 25 iunie 2015, iar țările UE au avut inițial obligația de a o transpune în legislația proprie până la 26 iunie 2017. Termenul a fost însă prelungit de câteva acte de modificare, în special de Directiva (UE) 2018/843, pe care țările UE au avut obligația de a o transpune integral în legislația proprie până la 10 ianuarie 2020.

CONTEXT

Directiva face parte dintr-un pachet de măsuri legislative ale UE care vizează prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului, care include Regulamentul (UE) 2015/847 privind trasabilitatea transferurilor de bani. De asemenea, actul se înscrie într-o strategie mai amplă a UE pentru combaterea criminalității financiare, care include și activitatea desfășurată de:

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Spălarea banilor: conversia produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în fonduri aparent curate, de obicei prin intermediul sistemului financiar, de exemplu prin mascarea surselor de bani, schimbarea formei acestora sau transferarea fondurilor într-un loc în care este mai puțin probabil să atragă atenția.
Finanțarea terorismului: furnizarea sau colectarea de fonduri destinate utilizării pentru comiterea de infracțiuni de terorism.
Beneficiar real: persoana care deține efectiv sau controlează o societate.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, pp. 73-117)

Modificările succesive aduse Directivei (UE) nr. 2015/849 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului care afectează piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere [COM(2019) 370 final, 24.7.2019]

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu de evaluare a cadrului pentru cooperarea dintre unitățile de informații financiare [COM(2019) 371 final, 24.7.2019]

Regulamentul delegat (UE) 2019/758 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc acțiunile minime și tipul de măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia instituțiile de credit și financiare pentru a diminua riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în anumite țări terțe (JO L 125, 14.5.2019, pp. 4-10)

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului care afectează piața internă și sunt legate de activități transfrontaliere [COM(2017) 340 final, 26.6.2017]

Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (JO L 254, 20.9.2016, pp. 1-4)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006 (JO L 141, 5.6.2015, pp. 1-18)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 07.02.2020