Eurodac: sistemul european pentru compararea amprentelor digitale ale solicitanților de azil

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 603/2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale ale solicitanților de azil

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul Eurodac a intrat în vigoare la 20 iulie 2015.

CONTEXT

Eurodac a fost înființat în 2000 [Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului] și funcționează din 2003. Comisia Europeană îl consideră un instrument foarte reușit din domeniul tehnologiei informației (TI).

ACT

Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 180, 29.6.2013, pp. 1-30)

ACTE CONEXE

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului Eurodac în ceea ce privește obligația de prelevare a amprentelor digitale [SWD(2015) 150 final din 27.5.2015]

Data ultimei actualizări: 14.01.2016