Politica europeană în domeniul azilului: țara UE responsabilă de examinarea cererilor

Regulamentul (UE) nr. 604/2013 (Regulamentul Dublin III), care înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 343/2003 (Regulamentul Dublin II) al Consiliului, stabilește criteriile și mecanismele prin care se decide care țară a UE este responsabilă de examinarea unei cereri de azil.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid

SINTEZĂ

Regulamentul (UE) nr. 604/2013 (Regulamentul Dublin III), care înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 343/2003 (Regulamentul Dublin II) al Consiliului, stabilește criteriile și mecanismele prin care se decide care țară a UE este responsabilă de examinarea unei cereri de azil.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul Dublin III stabilește țara UE responsabilă de examinarea unei cereri de azil. Acesta le acordă solicitanților o protecție sporită până la deciderea statutului lor. De asemenea, regulamentul creează un nou sistem pentru detectarea timpurie a problemelor aferente sistemelor naționale de azil sau de primire și pentru abordarea cauzelor de la baza acestora înainte ca ele să dea naștere unor crize de amploare.

ASPECTE-CHEIE

Principiile și criteriile de determinare a responsabilității

Printre acestea se numără, în ordinea importanței:

considerente familiale;

deținerea de curând a unei vize sau a unui permis de ședere într-o țară din UE;

intrarea în mod ilegal sau legal a solicitantului în UE.

Garanții suplimentare pentru solicitanți

Regulamentul conține garanții menite să le asigure solicitanților o protecție sporită, cum ar fi:

dreptul la informare;

interviuri individuale;

garanții suplimentare pentru minori, acordându-se prioritate intereselor superioare ale copiilor pe tot parcursul procedurii;

protecție sporită pentru copiii și membrii familiei solicitanților, pentru persoanele aflate în îngrijire și pentru rudele solicitanților;

posibilitatea de a beneficia de asistență juridică gratuită la cerere;

dreptul la o cale de atac împotriva unei decizii de transfer într-o altă țară a UE, inclusiv opțiunea acordării unui efect suspensiv.

O nouă propunere de regulament din 2014 stabilește normele prin care se decide cine este responsabil de examinarea cererilor prezentate de minorii neînsoțiți.

Detenția

Ca principiu general, solicitanții nu pot fi supuși detenției pentru simplul motiv că solicită azil. Cu toate acestea, regulamentul prevede detenția solicitanților dacă există un risc de sustragere de la procedură (de exemplu, dacă aceștia sunt în curs de a fi transferați într-o altă țară a UE).

Un mecanism de alertă timpurie, pregătire și gestionare a crizelor

Regulamentul Dublin III sporește eficiența sistemului prin introducerea unui mecanism de alertă timpurie, pregătire și gestionare a crizelor, având rolul de:

a aborda deficiențele sistemelor naționale de azil sau

a ajuta țările UE care se confruntă cu un număr mare de solicitanți de protecție internațională la frontierele proprii.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Noul regulament, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2014, înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului (abrogat).

CONTEXT

UE face de mai mult timp demersuri pentru a înființa un sistem european comun de azil (SECA). Din 2011 au fost adoptate diferite texte noi, pentru a îmbunătăți funcționarea SECA.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 604/2013

1.1.2014

-

JO L 180, 29.6.2013, pp. 31-59

ACTE CONEXE

Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO L 337, 20.12.2011, pp. 9-26)

Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, pp. 60-95)

Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (JO L 180, 29.6.2013, pp. 96-116)

Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 180, 29.6.2013, pp. 1-30)

Regulamentul (CE) nr. 1560/2003 al Comisiei din 2 septembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe (JO L 222, 5.9.2003, pp. 3-23)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 118/2014 al Comisiei din 30 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1560/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe (JO L 39, 8.2.2014, pp. 1-43)

Ultima actualizare: 03.01.2015