Planificarea fiscală agresivă

Comisia propune modalități de abordare a detaliilor juridice și a lacunelor pe care le-ar putea exploata unele companii pentru a evita plata impozitelor care le revin.

ACT

Recomandarea Comisiei din 6 decembrie 2012 privind planificarea fiscală agresivă (2012/772/UE)

SINTEZĂ

Abordarea planificării fiscale agresive este unul dintre aspectele unui plan detaliat și complex de acțiune al Comisiei menit să combată evaziunea fiscală și frauda fiscală.

Planul de acțiune definește modalități practice de a îmbunătăți cooperarea administrativă dintre statele membre ale UE, de a combate abuzurile și dubla neimpozitare și de a aborda aspectele legate de paradisurile fiscale și infracțiunile de natură fiscală.

În prezent, unii contribuabili pot folosi aranjamente complexe, uneori artificiale, pentru a-și muta sediul fiscal în alte jurisdicții din Uniunea Europeană sau din afara acesteia. Astfel, ei profită de neconcordanțele din legislația națională pentru a se asigura că anumite elemente de venit rămân neimpozitate nicăieri sau pentru a exploata diferențele dintre cotele impozitelor. Această problemă se numește planificare fiscală agresivă.

Principala dificultate constă în faptul că planificarea fiscală tot mai sofisticată mută profiturile impozabile în țări cu sisteme fiscale mai favorabile pentru contribuabil. Această practică reduce obligațiile fiscale prin aranjamente care respectă litera legii, dar vin în contradicție cu spiritul acesteia - lacunele legislative.

Planificarea fiscală agresivă îmbracă diferite forme, iar printre consecințele sale se numără deducerile duble (de exemplu, aceeași pierdere se deduce atât în țara-sursă, cât și în țara de reședință) și dubla neimpozitare (de exemplu, venituri care nu sunt impozitate în țara în care sunt realizate și sunt scutite de impozit și în țara de reședință).

De aceea, Comisia încurajează statele membre ale UE să includă, în convențiile privind evitarea dublei impuneri încheiate cu alte state din UE și din afara UE, o clauză menită să rezolve un tip de dublă neimpunere identificat anume.

De asemenea, Comisia recomandă utilizarea unei reguli generale comune antiabuz, care să contribuie la asigurarea consecvenței și a eficacității într-un domeniu în care practicile variază considerabil între statele UE.

Mai există multe alte propuneri în acest domeniu. De exemplu, s-a constatat că sistemul de TVA actual este vulnerabil la fraudă. Prin urmare, Comisia a decis înființarea unui forum al UE destinat TVA-ului. În cadrul acestuia, reprezentanții companiilor și autoritățile fiscale pot face schimb de opinii asupra unor aspecte practice privind administrarea TVA-ului în tranzacțiile dintre statele membre ale UE. De asemenea, aceștia pot identifica și discuta cele mai bune practici care ar putea contribui la clarificarea gestionării sistemului de TVA și la reducerea costurilor de conformare, asigurând totodată veniturile din TVA.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Recomandarea Comisiei 2012/772/UE

-

-

JO L 338, 12.12.2012

DOCUMENTE CONEXE

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: Anactionplan to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion (Comunicare din partea Comisiei către Parlamentul Europeanși Consiliu: Un plan de acțiune pentru consolidarea combaterii fraudei fiscaleși a evaziunii fiscale) [COM(2012) 722 final din 6.12.2012 - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Propunere de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/96/UE privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamăși filialelor acestora din diferite state membre [COM(2013) 814 final din 25.11.2013 - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Directiva privind regimul fiscal comun care se aplică societăților-mamă și filialelor acestora din diferite state membre (Directiva 2011/96/UE) a fost concepută inițial pentru ca societățile aparținând aceluiași grup, dar avându-și sediul în diferite țări ale UE să nu fie impozitate de două ori pentru aceleași venituri (dublă impozitare). Anumite companii au exploatat însă prevederile directivei și neconcordanțele dintre normele fiscale naționale pentru a evita complet impozitarea în statele membre ale UE (dubla neimpozitare).

Modificarea propusă va consolida directiva, pentru ca anumite acorduri de planificare fiscală (acorduri de împrumuturi hibride) să nu poată beneficia de scutiri de taxe. Conform propunerii, dacă o plată din cadrul unui împrumut hibrid este deductibilă în statul membru al UE în care își are sediul filiala, acesta trebuie taxat în statul UE în care își are sediul societatea-mamă. În acest fel, companiile cu filiale în mai multe state din UE nu vor mai putea planifica plăți între filialele din diferite țări astfel încât să beneficieze de dubla neimpozitare.

Ultima actualizare: 21.02.2014