O energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile - pachetul privind uniunea energetică

Provocările globale la care este supus sistemul energetic al Uniunii Europene (UE) impun unirea și colaborarea țărilor UE astfel încât energia să devină sigură, durabilă și la prețuri accesibile pentru consumatori.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții: O strategie-cadru pentru o uniune energetică rezilientă cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice [COM(2015) 80 final din 25 februarie 2015]

SINTEZĂ

Provocările globale la care este supus sistemul energetic al Uniunii Europene (UE) impun unirea și colaborarea țărilor UE astfel încât energia să devină sigură, durabilă și la prețuri accesibile pentru consumatori.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea stabilește strategia de la baza pachetului propus de UE privind uniunea energetică. Având în vedere că energia este reglementată la nivel național în UE, obiectivul uniunii energetice este de a transforma sistemul energetic al UE, compus în prezent din 28 de cadre naționale, într-un cadru unic la nivelul UE.

ASPECTE-CHEIE

În comunicare se definesc cinci dimensiuni principale care stau la baza strategiei uniunii energetice de a spori securitatea, caracterul durabil și competitivitatea.

Securitatea aprovizionării

Pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie, UE trebuie:

Reducerea emisiilor

Obiectivele UE privind energia până în anul 2030 includ reducerea cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) față de nivelurile din 1990. Printre acțiunile necesare pentru atingerea acestui obiectiv se numără:

O piață internă complet integrată

Finalizarea unei piețe interne a energiei complet integrate la nivelul UE se va realiza prin:

Eficiența energetică

UE consideră că reducerea consumului de energie va genera o reducere a importurilor de energie și a poluării, sporind conservarea resurselor interne de energie. Comunicarea pune accent în special pe necesitatea de a spori investițiile și conștientizarea privind potențialul economiilor de energie în sectorul construcțiilor și al transporturilor.

Cercetare și inovare

UE preconizează că se vor realiza progrese importante în domeniul tehnologiilor cu emisii reduse de carbon. Acestea ar trebui să se realizeze prin coordonarea cercetării și prin finanțarea proiectelor în parteneriat cu sectorul privat.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la uniunea energetică pe site-ul Comisiei Europene.

Data ultimei actualizări: 26.08.2015