Erasmus+ – Parteneriatele transnaționale ale UE în domeniul educației, formării, tineretului și sportului

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul UE pentru educație, formare, tineret și sport

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ERASMUS+ are drept scop:

ASPECTE-CHEIE

Eligibilitatea

ERASMUS+ este deschis pentru toate țările UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, precum și pentru țările candidate și potențial candidate pentru aderarea la UE. Țările partenere, în special cele care intră sub incidența politicii de vecinătate a UE, vor fi eligibile pentru oportunități de studiu și formare, precum și pentru activități din domeniul tineretului.

Punerea în aplicare și participarea

Acțiunile din cadrul ERASMUS+ sunt împărțite în acțiuni descentralizate (gestionate în fiecare țară de către agențiile naționale) sau centralizate, care sunt gestionate de către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) din Bruxelles.

Bugetul

Bugetul general alocat este de 14,775 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020.

Acesta este defalcat după cum urmează:

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, pp. 50-73)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENT CONEX

Regulamentul (UE) 2018/1475 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE (JO L 250, 4.10.2018, pp. 1-20)

Data ultimei actualizări: 25.06.2014