Încrederea în sistemele juridice transparente și democratice ale Europei

Comunicarea Comisiei stabilește un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept cu scopul de a asigura o protecție egală și eficace a statului de drept* în toate țările UE.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept [COM(2014) 158 final din 11.3.2014]

SINTEZĂ

Comunicarea Comisiei stabilește un nou cadru al UE pentru consolidarea statului de drept cu scopul de a asigura o protecție egală și eficace a statului de drept* în toate țările UE.

CARE ESTE ROLUL ACESTUI CADRU?

Rolul cadrului este abordarea amenințărilor sistemice la adresa statului de drept în oricare dintre cele 28 de țări ale UE. Cadrul stabilește un instrument de alertă timpurie care permite Comisiei să inițieze un dialog cu țara în cauză pentru a preveni escaladarea amenințărilor sistemice la adresa statului de drept.

ASPECTE-CHEIE

Cadrul este menit să completeze mijloacele existente pentru protejarea statului de drept al UE. Printre acestea se numără procedurile privind încălcarea dreptului comunitar (limitate la încălcarea unei anumite dispoziții a legislației UE) împotriva țărilor UE și mecanismele de prevenire și de sancționare, ca măsură de ultimă instanță, stipulate în articolul 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).

Cum va funcționa cadrul

Rolul cadrului este de a permite Comisiei să găsească o soluție împreună cu țara UE în cauză pentru a preveni escaladarea amenințărilor sistemice la adresa statului de drept. Cadrul se va aplica uniform în toate țările UE și va funcționa conform acelorași standarde.

În principiu, „garanțiile statului de drept” la nivel național ar trebui să fie suficiente pentru a aborda problemele potențiale și se regăsesc la nivel de țară în:

ordinea politică, instituțională și/sau juridică;

structura constituțională;

separația puterilor (de exemplu, între puterea legislativă, executivă și judecătorească);

independența sau imparțialitatea sistemului judiciar, sau a sistemului căilor de atac judiciare (adică, unde instanțele pot să se pronunțe în ceea ce privește validitatea unei acțiuni).

Cadrul va fi activat atunci când „garanțiile statului de drept” la nivel național nu par capabile să abordeze în mod eficient amenințările într-o țară a UE.

Un proces în trei etape

În cazul în care există un risc clar de amenințare sistemică la adresa statului de drept al unei țări a UE, Comisia va porni un dialog structurat cu țara în cauză pentru a găsi o soluție. Acest proces include:

evaluarea Comisiei: Comisia poate emite un „aviz privind statul de drept”, acordând țării în cauză timp pentru a răspunde;

recomandarea Comisiei: Comisia poate emite o „recomandare privind statul de drept” (modalități prin care țara poate soluționa rapid și practic problemele identificate);

urmărirea aplicării recomandării Comisiei: dacă țara UE nu oferă soluții satisfăcătoare, Comisia va lua în considerare aplicarea mecanismelor conform articolului 7 din TUE pentru a suspenda drepturile țării respective conform tratatelor UE, inclusiv retragerea drepturilor de vot în cadrul Consiliului.

Comisia va ține la curent Parlamentul European și Consiliul în ceea ce privește progresul în toate etapele procesului. De asemenea, aceasta poate apela la recomandări și experți externi din cadrul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene sau la experți juriști europeni.

CONTEXT

UE și statul de drept

Potrivit celor stipulate în TUE și în Carta drepturilor fundamentale a UE, statul de drept este un principiu fondator și constituțional al UE. Acesta permite cetățenilor UE și autorităților naționale să aibă încredere în sistemele juridice ale țărilor UE.

Sunt disponibile informații suplimentare pe site-ul Justiție eficientă al Comisiei Europene.

ACTE CONEXE

Versiunile consolidate ale Tratatului Uniunii Europene și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (2012/C 326/01) (JO C 326, 26.10.2012, pp. 1-390)

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (2012/C 326/02) (JO C 326, 26.10.2012, pp. 391-407)

Ultima actualizare: 12.12.2014