Bugetul multianual al UE (2014-2020)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 – cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2014-2020

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Acesta stabilește sumele anuale maxime care pot fi cheltuite pentru diferitele domenii de politică ale UE în perioada 2014-2020.

ASPECTE-CHEIE

UE a adoptat planul pe șapte ani pentru perioada 2014-2020 în decembrie 2013. Cadrul financiar multianual (CFM) se ridică la 960 de miliarde EUR în angajamente (promisiuni juridice de asigurare a finanțării în baza îndeplinirii anumitor condiții) și 908,4 miliarde EUR în plăți (transferuri propriu-zise către beneficiari) pe următoarea perioadă de șapte ani, sumele fiind exprimate la prețurile constante din 2011.

Regulamentul privind CFM stabilește plafoanele (sumele maxime) pentru fiecare categorie de cheltuieli ale UE din perioada respectivă. Acestea trebuie respectate atunci când se stabilesc de comun acord bugetele anuale ale UE.

CFM pentru 2014-2020 este împărțit pe rubrici, astfel:

piechart

Un loc central în CFM pentru 2014-2020 îl ocupă creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Subrubrica 1a, referitoare la „competitivitate”, a crescut cu peste 37 % în comparație cu CFM anterior, pentru 2007-2013, fapt ce reflectă importanța acestei priorități politice. Cu toate acestea, noul CFM este mai mic decât predecesorul său, dat fiind faptul că numeroase țări ale UE se confruntă cu presiuni bugetare în plan național.

Regulamentul privind CFM prevede, de asemenea, instrumente speciale care permit UE să reacționeze în cazul unor împrejurări neprevăzute specifice. În plus, acesta poate permite finanțarea unor cheltuieli clar identificate care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile pentru una sau mai multe rubrici, în special:

De asemenea, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au încheiat un acord interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în domeniul bugetar și buna gestiune financiară. Acesta ar trebui să raționalizeze procedura bugetară anuală și să vină în completarea regulamentului privind CFM.

Realocarea angajamentelor neutilizate din 2014

Regulamentul privind CFM prevede că, în situația adoptării după data de 1 ianuarie 2014 a unor programe în gestiune partajată pentru fondurile structurale și de investiții, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, Fondul pentru azil, migrație și integrare și Fondul pentru securitate internă, CFM ar trebui revizuit în vederea realocării pentru exercițiile viitoare a sumelor neutilizate în 2014.

Drept urmare, regulamentul privind CFM a fost revizuit pentru a permite transferarea angajamentelor neutilizate în 2014: 16,5 miliarde EUR pentru 2015, 4,5 miliarde EUR pentru 2016 și 0,1 miliarde EUR pentru 2017. Acest fapt s-a datorat adoptării târzii a 300 dintre cele 645 de programe ale UE din domeniile vizate de fondurile sus-menționate ale UE.

Revizuirea CFM al UE menține plafoanele totale de cheltuieli neschimbate și nu implică sume suplimentare.

Revizuirea

Cel târziu în 2016, CFM va fi revizuit, pentru a permite Parlamentului European (ales în 2014), Consiliului și Comisiei (numite în 2014) să își reevalueze prioritățile pentru anii rămași din cadrul financiar. Această evaluare se va realiza ținând seama de situația economică de la momentul respectiv, precum și de cele mai recente proiecții macroeconomice.

În urma revizuirii la jumătatea perioadei,Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 a fost modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2017/1123 în 2017. CFM revizuit mărește resursele alocate pentru prioritățile principale ale UE cu 6,01 miliarde EUR pentru anii 2017-2020, după cum urmează:

În fiecare an, înainte de procedura bugetară pentru anul următor, Comisia face o ajustare tehnică la CFM, în conformitate cu evoluția veniturilor naționale brute și a prețurilor din UE. Rezultatele acestei ajustări pentru anul 2018 au fost comunicate mai întâi Parlamentului European și Consiliului în mai 2017. Totuși, aceste rezultate au fost ulterior revizuite pentru a ține seama de amendamentul din 2017 la Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 și au fost comunicate Parlamentului European și Consiliului în septembrie 2017.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, pp. 884-891)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European – Ajustarea tehnică a cadrului financiar pentru 2018 în funcție de evoluția VNB (SEC 2010) (Articolul 6 din Regulamentul nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020) de actualizare și înlocuire a Comunicării COM(2017) 220 final [COM(2017) 473 final, 15.9.2017]

Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, pp. 1-11)

Data ultimei actualizări: 29.11.2017