Agricultura în UE — norme privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Unul dintre actele de bază ale politicii agricole comune (PAC) a UE, acest regulament prevede norme privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea prin cele două fonduri principale ale PAC.

Regulamentul a fost modificat de mai multe ori, cel mai recent prin Regulamentul (UE) 2017/2393.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Acest regulament stabilește norme referitoare la:

Fonduri de finanțare a PAC

Structura de guvernare

Management financiar

Regulamentul stabilește regulile de management financiar al ambelor fonduri, inclusiv:

Verificarea conturilor

Controale

Sancțiuni

Suplimentar față de neplata sau retragerea unei plăți, regulamentul prevede că țările din cadrul UE trebuie să impună sancțiuni administrative în cazul beneficiarilor care nu îndeplinesc cerințele de eligibilitate, obligațiile sau angajamentele.

Ecocondiționalitate

Sistemul de consiliere agricolă

Pentru a oferi consiliere referitoare la managementul terenului și al fermelor, țările din cadrul UE trebuie să înființeze un sistem de consiliere agricolă.

Sistemele vizează mai multe elemente, inclusiv:

Norme comune

Regulamentul stabilește, de asemenea, o serie de norme comune ce vizează aspecte precum:

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică din 1 ianuarie 2014.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 549-607)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiunea consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 487-548)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 608-670)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 671-854)

A se vedea versiunea consolidată

Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității (JO L 181, 20.6.2014, pp. 48-73)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, pp. 69-124)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 906/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cheltuielile aferente intervenției publice (JO L 255, 28.8.2014, pp. 1-17)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro (JO L 255, 28.8.2014, pp 18-58)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare și transparența (JO L 255, 28.8.2014, pp. 59-124)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 16.04.2019