Organizarea comună a piețelor agricole în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 – organizarea comună a piețelor produselor agricole

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Principalele caracteristici ale organizării comune a piețelor (OCP) sunt:

Intervenția pe piață

Regulamentul stabilește norme privind:

Acesta revizuiește sistemele existente de intervenție publică și ajutor pentru depozitarea privată, promovând o capacitate mai mare de răspuns și făcându-le mai eficiente. Acest lucru se realizează, de exemplu, cu ajutorul adaptărilor de ordin tehnic pentru produsele din carne de vită și lactate și anumite brânzeturi cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată.

Măsuri excepționale

Măsuri de control al ofertei

Alte măsuri

Bugetul anual pentru programele care promovează consumul de fructe și lapte în școli a crescut (de la 90 la 150 de milioane EUR).

Organizațiile de producători și interprofesionale

Regulamentul promovează crearea de organizații ale producătorilor pentru consolidarea puterii acestora în lanțul alimentar. Regulamentul a fost modificat și adăugit prin:

Comerțul cu țările din afara UE

Importul și exportul anumitor produse pot necesita o licență.

Taxele la import prevăzute în Tariful vamal comun se aplică produselor agricole, deși pentru anumite produse sunt prevăzute norme specifice (de exemplu cânepă, hamei, vin și zahăr pentru rafinare). Mai mult, Comisia poate fixa cote de tarif la import, adică limite specifice privind volumul de mărfuri care poate fi importat cu o taxă vamală redusă.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

CONTEXT

Regulamentul privind organizarea comună a piețelor produselor agricole este un pachet de măsuri de reformă OCP. Pachetul include și regulamentele privind:

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 671-854)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor (JO L 350, 29.12.2017, pp. 15-49)

Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 14 iunie 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV/TofuTown.com GmbH. Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landgericht Trier. Trimitere preliminară – Organizarea comună a piețelor produselor agricole – Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 – Articolul 78 și anexa VII partea III – Decizia 2010/791/UE – Definiții, denumiri și denumiri comerciale – „Lapte” și „produse lactate” – Denumiri utilizate pentru promovarea și comercializarea unor alimente pur vegetale. Cauza C-422/16

Regulamentul delegat (UE) 2017/891 al Comisiei din 13 martie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sancțiunile care trebuie aplicate în sectoarele menționate și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei (JO L 138, 25.5.2017, pp. 4-56)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/892 al Comisiei din 13 martie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sectorul fructelor și legumelor și sectorul fructelor și legumelor prelucrate (JO L 138, 25.5.2017, pp. 57-91)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (JO L 346, 20.12.2013, pp. 12-19)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 549-607)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 18.09.2018