Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 – sprijin pentru dezvoltare rurală

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul:

Regulamentul a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2017/2393 care a introdus o serie de modificări tehnice la cinci regulamente legate de politica agricolă comună (PAC) a UE:

ASPECTE-CHEIE

Obiective

FEADR urmărește:

Priorități

UE susține acțiuni pentru îndeplinirea a șase obiective prioritare:

Țările și regiunile UE pot aborda și aspecte deosebit de importante pentru ele, cum ar fi cele legate de:

Bugetul

Modificarea din 2017 a regulamentului

Regulamentul(UE) 2017/2393, care se aplică de la 1 ianuarie 2018, are ca obiectiv simplificarea și îmbunătățirea accesului fermierilor la finanțare în cadrul PAC. Printre altele, acesta introduce:

Punerea în aplicare

Regulamentul impune ca politica de dezvoltare rurală să fie în armonie cu alte politici din acest domeniu. Există norme și acorduri la nivelul UE pentru a garanta utilizarea eficace a fondurilor UE și reducerea la minimum a suprapunerilor și a inconsecvențelor.

Pandemia de COVID-19

Regulamentul de modificare (UE) 2020/872 oferă asistență temporară excepțională de urgență fermierilor și IMM-urilor active în procesarea, comercializarea sau dezvoltarea produselor agricole și a bumbacului în cadrul FEADR.

Țările UE trebuie să vizeze sprijinul către beneficiarii care sunt cei mai afectați de criza de COVID-19, pe baza dovezilor disponibile și a criteriilor de selecție obiective și nediscriminatorii.

Sprijinul trebuie să ia forma unei plăți forfetare care trebuie plătită până la 30 iunie 2021, pe baza cererilor de sprijin aprobate de autoritatea națională competentă până la 31 decembrie 2020.

Suma maximă a sprijinului nu trebuie să depășească 7.000 de euro pe fermier și 50.000 de euro pe IMM.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

CONTEXT

FEADR este unul dintre cele două fonduri ale UE care oferă bani pentru punerea în aplicare a PAC (celălalt fiind Fondul european de garantare agricolă). Acest fond susține obiectivele strategiei Europa 2020 prin încurajarea dezvoltării rurale în întreaga UE, alăturându-se altor inițiative din acest domeniu pentru a asigura utilizarea eficace a finanțării UE.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 (JO L 347, 20.12.2013, pp. 487-548)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2020/872 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește o măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepțional în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) ca răspuns la epidemia de COVID-19 (JO L 204, 26.6.2020, pp. 1-3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1009 al Comisiei din 10 iulie 2020 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 și (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește anumite măsuri de contracarare a crizei cauzate de epidemia de COVID-19 (JO L 224, 13.7.2020, pp. 1-6)

Regulamentul (UE) 2019/288 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 februarie 2019 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește anumite norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020 (JO L 53, 22.2.2019, pp. 14-16)

Regulamentul (UE) 2017/2393 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), (UE) nr. 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, (UE) nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și (UE) nr. 652/2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor (JO L 350, 29.12.2017, pp. 15-49)

Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii (JO L 227, 31.7.2014, pp. 1-17)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 227, 31.7.2014, pp. 18-68)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea (JO L 227, 31.7.2014, pp. 69-124)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (JO L 189, 27.6.2014, pp. 1-32)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 320-469)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 549-607)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 608-670)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 671-854)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 20.08.2020