Norme privind plățile directe acordate fermierilor în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 – norme privind plățile directe acordate fermierilor în cadrul politicii agricole comune a UE

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește normele privind plățile directe acordate fermierilor în cadrul politicii agricole comune (PAC) a UE. Aceste plăți sunt efectuate cu condiția ca fermierii să respecte condiții stricte privind sănătatea și bunăstarea oamenilor și a animalelor, sănătatea plantelor și mediul – denumite ecocondiționalitate.

Acest regulament abrogă Regulamentul (CE) nr. 73/2009, care conținea normele anterioare ce reglementau plățile directe către fermieri, norme modificate în urma reformării din 2013 a PAC. De asemenea, acesta abrogă Regulamentul (CE) nr. 637/2008, referitor la sectorul bumbacului.

În decembrie 2017, UE a adoptat Regulamentul (UE) 2017/2393, care modifică Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, precum și alte acte legislative legate de PAC [Regulamentele (UE) nr. 1305/2013 de organizare a Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, (UE) nr. 1306/2013 de stabilire a normelor privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole a UE, (UE) nr. 1308/2013 privind organizarea comună a piețelor agricole în UE și (UE) nr. 652/2014 cu privire la gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor].

ASPECTE-CHEIE

Plățile directe acordate fermierilor sunt realizate prin intermediul schemelor de sprijin din fiecare țară a UE.

Țările UE trebuie să dedice o anumită proporție din alocarea de fonduri în temeiul PAC schemelor de sprijin obligatorii:

Există și unele scheme de sprijin opționale. Țările UE pot opta:

Începând cu 1 ianuarie 2018 au intrat în vigoare noile norme ale Regulamentului (UE) 2017/2393, care prevăd următoarele:

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se aplică de la 1 ianuarie 2015. Normele introduse prin Regulamentul (UE) 2017/2393 se aplică de la 1 ianuarie 2018.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 608-670)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 487-548)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 549-607)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 671-854)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 2014 (JO L 347, 20.12.2013, pp. 865-883)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 15.06.2018