Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (2014-2020)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 – Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Obiectivul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) este de a ajuta populațiile costiere și actorii din sectorul pescuitului și al acvaculturii să se adapteze la recent reformata politică comună în domeniul pescuitului (PCP) a UE pentru perioada 2014-2020.

ASPECTE-CHEIE

Bugetul și prioritățile

Cu un buget de 6,5 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020, FEPAM are ca scop:

Punerea în aplicare

Pandemia de COVID-19 – modificarea regulamentului

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2014. Măsurile temporare legate de epidemia de COVID-19 se aplică retroactiv de la 1 februarie 2020 și rămân în vigoare până la 31 decembrie 2020.

CONTEXT

FEPAM este instrumentul financiar care sprijină PCP pentru perioada 2014-2020. Acesta este unul dintre cele cinci fonduri structurale și de investiții europene care se completează reciproc și urmăresc promovarea unei redresări bazate pe creștere economică și crearea de locuri de muncă în Europa.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, pp. 1-66)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 508/2014 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) 2015/852 al Comisiei din 27 martie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la cazurile de nerespectare și cazurile de nerespectare gravă a normelor politicii comune în domeniul pescuitului care pot conduce la o întrerupere a termenului de plată sau la suspendarea plăților în cadrul Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (JO L 135, 2.6.2015, pp. 13-17)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1362/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014 de stabilire a unor norme privind o procedură simplificată pentru aprobarea anumitor modificări ale programelor operaționale finanțate prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și a unor norme privind formatul și prezentarea rapoartelor anuale privind punerea în aplicare a acestor programe (JO L 365, 19.12.2014, pp. 124-136)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1243/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date (JO L 334, 21.11.2014, pp. 39-51)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1242/2014 al Comisiei din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni (JO L 334, 21.11.2014, pp. 11-38)

Regulamentul delegat (UE) nr. 1014/2014 al Comisiei din 22 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținutul și construcția unui sistem de monitorizare și de evaluare comun pentru operațiunile finanțate din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (JO L 283, 27.9.2014, pp. 11-19)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 763/2014 al Comisiei din 11 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii (JO L 209, 16.7.2014, pp. 1-4)

Decizia de punere în aplicare 2014/372/UE a Comisiei din 11 iunie 2014 de stabilire a defalcării anuale pe stat membru a resurselor globale din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în cadrul gestiunii partajate pentru perioada 2014-2020 [notificată cu numărul C(2014) 3781] (JO L 180, 20.6.2014, pp. 18-20)

Data ultimei actualizări: 09.06.2020