Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 016

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2006

L 102

15

 

 

32006L0021

 

 

 

Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE

3

2006

L 104

13

 

 

32006R0592

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 592/2006 al Comisiei din 12 aprilie 2006 de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

23

2006

L 107

3

 

 

32006R0605

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 605/2006 al Comisiei din 19 aprilie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 349/2003 de suspendare a introducerii în Comunitate a exemplarelor din anumite specii de faună și floră sălbatice

25

2006

L 114

9

 

 

32006L0012

 

 

 

Directiva 2006/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind deșeurile (1)

45

2006

L 121

36

 

 

32006R0699

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 699/2006 al Comisiei din 5 mai 2006 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului în ceea ce privește condițiile de acces al păsărilor de curte la țarcuri în aer liber

58

2006

L 121

38

 

 

32006D0329

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 februarie 2006 de stabilire a unui chestionar care trebuie utilizat pentru raportarea privind punerea în aplicare a Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor [notificată cu numărul C(2006) 438] (1)

60

2006

L 132

37

 

 

32006D0355

 

 

 

Decizia Comisiei din 16 mai 2006 de constituire a unui grup de experți privind mobilitatea clienților în materie de conturi bancare

65

2006

L 137

9

 

 

32006R0780

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 780/2006 al Comisiei din 24 mai 2006 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

67

2006

L 161

1

 

 

32006R0842

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (1)

73

2006

L 161

12

 

 

32006L0040

 

 

 

Directiva 2006/40/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind emisiile provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor și de modificare a Directivei 70/156/CEE a Consiliului (1)

84

2006

L 162

78

 

 

32006D0402

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 februarie 2006 de stabilire a planului de lucru pentru eticheta ecologică comunitară (1)

91

2006

L 166

1

 

 

32006R0865

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

104

2006

L 175

41

 

 

32006R0956

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 956/2006 al Comisiei din 28 iunie 2006 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 94/92 privind lista țărilor terțe din care trebuie să provină anumite produse agricole obținute prin metode de producție ecologică pentru a putea fi comercializate în Comunitate (1)

168

2006

L 190

1

 

 

32006R1013

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri

172

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.


15/Volumul 016

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

1
/

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


Notă introductivă

În conformitate cu articolul 58 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptările la tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană (JO L 157, 21.6.2005, p. 203), textele actelor instituțiilor și ale Băncii Centrale Europene adoptate înainte de data aderării, redactate de Consiliu sau Comisie ori de Banca Centrală Europeană în limbile bulgară și română sunt autentice, de la data aderării, în aceleași condiții ca și textele redactate în celelalte limbi oficiale ale Comunităților. Articolul menționat prevede, de asemenea, că textele se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene dacă și textele în limbile actuale au fost publicate.

În conformitate cu acest articol, prezenta ediție specială a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene se publică în limba română și conține textele actelor obligatorii cu aplicare generală. Prezenta ediție cuprinde actele adoptate din 1952 până la 31 decembrie 2006.

Textele care se publică sunt grupate în 20 de capitole, în funcție de clasificarea existentă în Repertoarul legislației comunitare în vigoare, după cum urmează:

01

Probleme generale, financiare și instituționale

02

Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor

03

Agricultură

04

Pescuit

05

Libera circulație a lucrătorilor și politica socială

06

Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii

07

Politica în domeniul transporturilor

08

Politica în domeniul concurenței

09

Impozitare

10

Politica economică și monetară și libera circulație a capitalurilor

11

Relații externe

12

Energie

13

Politica industrială și piața internă

14

Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale

15

Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

16

Știință, informare și cultură

17

Legislația privind întreprinderile

18

Politica externă și de securitate comună

19

Spațiul de libertate, securitate și justiție

20

Europa cetățenilor

Repertoarul menționat, care se publică bianual în limbile oficiale ale Uniunii Europene, se va publica ulterior și în limba română, urmând a fi incluse trimiteri la prezenta ediție specială. Astfel, repertoarul poate fi utilizat și ca index al prezentei ediții speciale.

Actele publicate în prezenta ediție specială se publică, cu câteva excepții, în forma în care au fost publicate în Jurnalul Oficial în limbile originare. Prin urmare, la utilizarea prezentei ediții speciale trebuie luate în considerare modificările ulterioare sau adaptările ori derogările adoptate de instituții sau de Banca Centrală Europeană ori care sunt prevăzute în Actul de aderare.

În mod excepțional, în anumite cazuri, când anexele tehnice de mari dimensiuni ale actelor se înlocuiesc ulterior cu alte anexe, se va face trimitere numai la ultimul act de înlocuire. Acesta este, în special, cazul anumitor acte care conțin listele codurilor vamale (capitolul 02), al actelor privind transportul, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (capitolele 07 și 13), precum și al anumitor protocoale și anexe la Acordul privind SEE.

De asemenea, Statutul personalului se publică, în mod excepțional, în formă consolidată în care sunt incluse toate modificările până la sfârșitul anului 2005. Modificările efectuate după această dată se publică în versiunea originară.

Edițiile speciale cuprind două sisteme de numerotare:

(i)

numerotarea originară a paginilor Jurnalului Oficial și data publicării din edițiile în limbile olandeză, franceză, germană și italiană, începând cu 1 ianuarie 1973 din edițiile în limbile engleză și daneză, începând cu 1 ianuarie 1981 din ediția în limba greacă, începând cu 1 ianuarie 1986 din edițiile în limbile spaniolă și portugheză, începând cu 1 ianuarie 1995 din edițiile în limbile finlandeză și suedeză și începând cu 1 mai 2004 din edițiile în limbile cehă, estonă, letonă, lituaniană, malteză, maghiară, polonă, slovacă și slovenă.

În numerotarea paginilor există întreruperi întrucât nu toate actele care au fost publicate la data respectivă sunt publicate în prezenta ediție specială. Atunci când se face trimitere la Jurnalul Oficial în citarea actelor, trebuie utilizate numerele paginilor originare;

(ii)

numerotarea paginilor din edițiile speciale, care este continuă și care nu trebuie utilizată pentru citarea actelor.

Până în iunie 1967, numerotarea paginilor Jurnalului Oficial începea de la pagina 1 în fiecare an. După această dată, fiecare număr a început cu pagina 1.

De la 1 ianuarie 1968, Jurnalul Oficial a fost împărțit în două părți:

Legislație („L”),

Comunicări și informări („C”).

La 1 februarie 2003, vechea denumire oficială de „Jurnal Oficial al Comunităților Europene” s-a schimbat, ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Nisa, aceasta fiind în prezent „Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”.


15/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


32006L0021


L 102/15

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/21/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 15 martie 2006

privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3), având în vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 8 decembrie 2005,

întrucât:

(1)

Comunicarea Comisiei intitulată „Desfășurarea în siguranță a activităților miniere: studierea urmărilor accidentelor miniere recente” stabilește drept una dintre activitățile sale prioritare inițiativa de a reglementa gestionarea deșeurilor provenite din industriile extractive. Această acțiune este menită să completeze inițiativele luate în conformitate cu Directiva 2003/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2003 de modificare a Directivei 96/82/CE a Consiliului privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (4), precum și elaborarea documentului privind cele mai bune tehnici disponibile care se referă la gestionarea deșeurilor de steril și reziduurilor de procesare provenite din activitățile miniere în temeiul Directivei 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (5).

(2)

În Rezoluția (6) sa din 5 iulie 2001 cu privire la respectiva comunicare, Parlamentul European a sprijinit cu fermitate necesitatea unei directive privind deșeurile provenite din industriile extractive.

(3)

În temeiul Deciziei nr. 1600/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iulie 2002 de stabilire a celui de-al șaselea program comunitar de acțiune pentru mediu (7), este necesar să se reducă gradul de periculozitate a deșeurilor care sunt încă produse și să se asigure că acestea prezintă cel mai mic risc posibil, să se acorde prioritate valorificării deșeurilor, în special reciclării acestora, să se reducă la minim cantitatea de deșeuri care trebuie eliminate, eliminarea acestora producându-se în condiții de siguranță, iar tratarea lor având loc cât mai aproape de locul producerii acestora, cu condiția să nu contribuie la scăderea eficienței procesului de tratare a deșeurilor. Decizia nr. 1600/2002/CE prevede, de asemenea, ca acțiune prioritară, în ceea ce privește accidentele și dezastrele, luarea de măsuri de prevenire a accidentelor majore, în special a celor care apar în domeniul minier și luarea de măsuri privind deșeurile miniere. Decizia nr. 1600/2002/CE stabilește, de asemenea, ca acțiune prioritară, promovarea gestionării durabile a industriilor extractive, în vederea reducerii impactului acestora asupra mediului.

(4)

În conformitate cu obiectivele politicii comunitare în domeniul mediului, este necesară stabilirea de cerințe minime pentru prevenirea sau reducerea cât mai mult posibil a efectelor nefaste asupra mediului sau sănătății umane care ar rezulta ca urmare a gestionării deșeurilor din industriile extractive, cum ar fi reziduurile de procesare (de exemplu, deșeuri solide sau șlamuri care rămân după tratarea resurselor minerale prin diverse tehnici), sterilul și materialul de descopertă (de exemplu, materialul din operațiunile de extracție, care este mutat pe măsura intrării într-un corp de minereu sau mineral, inclusiv pe parcursul perioadei de dezvoltare anterioare producției) și solul vegetal (de exemplu, stratul superior al solului), cu condiția ca să reprezinte deșeuri, astfel cum sunt definite în Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile (8).

(5)

În conformitate cu paragraful 24 din Planul de implementare privind dezvoltarea durabilă de la Johannesburg, plan adoptat în cadrul Organizației Națiunilor Unite cu ocazia Summit-ului mondial pentru dezvoltare durabilă 2002, este necesară protecția bazei de resurse naturale pentru dezvoltarea economică și socială și schimbarea tendinței actuale de degradare a resurselor naturale prin gestionarea integrată și durabilă a bazei de resurse naturale.

(6)

În consecință, prezenta directivă trebuie să includă gestionarea deșeurilor din industriile extractive provenite din activități desfășurate pe uscat, și anume a deșeurilor rezultate din activități de prospecțiune, extracție (inclusiv faza de dezvoltare anterioară producției), tratarea și stocarea resurselor minerale, precum și a materialelor provenite din exploatarea carierelor. Cu toate acestea, gestionarea trebuie să reflecte principiile și prioritățile definite în Directiva 75/442/CEE, care, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (ii), continuă să se aplice oricărui aspect privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive care nu este reglementat de prezenta directivă.

(7)

Cu scopul de a evita orice suprapunere sau cerințe administrative disproporționate, domeniul de aplicare a directivei trebuie limitat la operațiunile considerate prioritare pentru atingerea obiectivelor sale.

(8)

Prin urmare, dispozițiile prezentei directive nu se aplică acelor fluxuri de deșeuri care, deși au fost produse în cursul operațiunilor de extracție sau tratare a mineralelor, nu sunt în legătură directă cu procesul de extracție sau tratare, cum ar fi deșeuri alimentare, uleiuri uzate, vehicule uzate, baterii și acumulatori uzați. Gestionarea acestor deșeuri trebuie să facă obiectul dispozițiilor Directivei 75/442/CEE sau ale Directivei 1999/31/CE al Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (9) sau al altei legislații comunitare relevante, astfel cum este cazul deșeurilor generate la un amplasament de prospecțiune, extracție sau tratare și transportate într-o locație care nu este o instalație de gestionare a deșeurilor în sensul prezentei directive.

(9)

Prezenta directivă nu se mai aplică deșeurilor rezultate din prospecțiuni, extracția sau tratarea resurselor minerale provenite din activități desfășurate în mediul marin sau injecțiilor de apă și reinjecțiilor de apă subterană pompată, în timp ce deșeurile inerte, deșeurile nepericuloase din prospecțiuni, deșeurile și solul nepoluat rezultate din extracția, tratarea și stocarea turbei trebuie reglementate numai de un număr limitat de cerințe datorită riscului de mediu scăzut. Pentru deșeurile neinerte nepericuloase, statele membre pot reduce sau pot renunța la anumite cerințe. Cu toate acestea, aceste excepții nu trebuie să se aplice instalațiilor de gestionare a deșeurilor din categoria A.

(10)

De asemenea, în cazul în care prezenta directivă include gestionarea deșeurilor din industriile extractive care pot fi radioactive, aceasta nu face referire la aspecte specifice radioactivității, care fac obiectul Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomică (Euratom).

(11)

În vederea respectării principiilor și priorităților definite în Directiva 75/442/CEE și, în special, în articolele 3 și 4, statele membre trebuie să se asigure că operatorii angajați în industria extractivă iau toate măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea, pe cât posibil, a oricăror efecte negative, actuale sau potențiale, asupra mediului sau sănătății umane, care apar ca rezultat al gestionării deșeurilor provenite din industriile extractive.

(12)

Aceste măsuri trebuie să se bazeze, în special, pe noțiunea celor mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt definite de Directiva 96/61/CE, iar atunci când aceste tehnici sunt aplicate, statele membre trebuie să hotărască asupra modului în care este necesar să se ia în considerație caracteristicile tehnice ale instalației, localizarea geografică și condițiile locale de mediu, după caz.

(13)

Statele membre trebuie să se asigure că operatorii din industria extractivă elaborează planuri corespunzătoare de gestionare a deșeurilor pentru prevenirea sau minimizarea, tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor extractive. Asemenea planuri trebuie să fie structurate astfel încât să asigure planificarea corespunzătoare a opțiunilor de gestionare a deșeurilor având în vedere minimizarea generării deșeurilor și a pericolului acestora, precum și încurajarea valorificării deșeurilor. De asemenea, deșeurile din industria extractivă trebuie să fie caracterizate din punct de vedere al compoziției în scopul de a asigura că aceste deșeuri reacționează, pe cât de mult este posibil, numai într-un mod predictibil.

(14)

În scopul de a minimiza riscul accidentelor și de a garanta un nivel ridicat de protecție pentru mediu și sănătatea umană, statele membre trebuie să se asigure că fiecare operator al unei instalații de gestionare a deșeurilor din categoria A adoptă și aplică o politică de prevenire a accidentelor majore pentru deșeuri. În ceea ce privește măsurile de prevenire, aceasta atrage furnizarea unui sistem de management de securitate, planuri de urgență utilizate în cazul accidentelor și diseminarea informației de siguranță persoanelor potențial să fie afectate de un accident major. În cazul unui accident, operatorilor trebuie să li se solicite furnizarea către autoritățile competente a tuturor informațiilor relevante, necesare să îndepărteze pericolul actual sau potențial asupra mediului. Aceste dispoziții speciale nu se aplică acelor instalații de gestionare a deșeurilor din industriile extractive aflate sub incidența Directivei 96/82/CE.

(15)

O instalație de gestionare a deșeurilor nu trebuie să fie clasificată în categoria A numai în baza riscurilor pentru protecția securității sau sănătății lucrătorilor din industriile extractive acoperite de alte acte comunitare, în special Directivele 92/91/CEE (10) și 92/104/CEE (11).

(16)

Datorită naturii speciale a gestionării deșeurilor din industriile extractive, este necesară introducerea de proceduri speciale de solicitare și de autorizare pentru instalațiile de gestionare a deșeurilor utilizate să primească aceste deșeuri. De asemenea, statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că autoritățile competente reexaminează periodic și, după caz, actualizează condițiile de autorizare.

(17)

Statele membre trebuie să se asigure că, în conformitate cu Convenția UNECE privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul în justiție în problemele de mediu din 25 iunie 1998 (Convenția de la Aarhus), publicul este informat cu privire la solicitarea de autorizație de gestionare a deșeurilor, iar publicul interesat este consultat înainte de eliberarea autorizației de gestionare a deșeurilor.

(18)

Este necesară indicarea, în mod clar, a cerințelor de funcționare a instalatiei de gestionare a deșeurilor în ceea ce privește locația, gestionarea, controlul și închiderea, măsurile de prevenire și protecție care se iau împotriva oricărei amenințări asupra mediului pe termen scurt și lung și, în special, împotriva poluării apelor subterane cu infiltrații de levigat în sol.

(19)

Este necesară definirea cu claritate a instalațiilor de gestionare a deșeurilor de categorie A din industriile extractive, ținând seama de efectele potențiale ale oricărei poluări rezultate din exploatarea unei asemenea instalații sau dintr-un accident care duce la eliminarea deșeurilor.

(20)

Deșeurile reintroduse în golurile de excavație, fie în scopuri de reabilitare a acestora sau de construcție în procesul de extracție a mineralelor, cum ar fi construirea sau menținerea, în golurile de excavație, a căilor de acces pentru mașini, căi de rulare, batardouri, baricade sau berme de siguranță, trebuie, de asemenea, să facă obiectul unui anumit număr de cerințe pentru protecția apelor de suprafață și/sau a apei subterane, de a asigura stabilitatea deșeurilor și garantarea unei supravegheri corespunzătoare după încetarea acestor operațiuni. În consecință, aceste deșeuri nu trebuie să facă obiectul dispozițiilor prezentei directive, care se referă exclusiv la „instalații de gestionare a deșeurilor”, cu excepția cerințelor menționate în dispoziția specială privind golurile de excavație.

(21)

Pentru asigurarea construcției și întreținerii corespunzătoare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor din industriile extractive, statele membre trebuie să adopte măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că de proiectarea, amplasarea și gestionarea instalațiilor corespunzătoare se ocupă persoane care posedă competențele tehnice necesare. Este necesar să se asigure că formarea și cunoștințele dobândite de operatori și de personal le conferă acestora competențele necesare. De asemenea, autoritățile competente trebuie să se asigure că operatorii iau măsurile necesare cu privire la construcția și întreținerea unei noi instalații de gestionare a deșeurilor, la extinderea sau modificarea unei instalații existente, inclusiv în etapa post-închidere.

(22)

Este necesară definirea procedurilor de supraveghere în timpul exploatării și după închiderea instalațiilor de gestionare a deșeurilor. O perioadă post-închidere pentru monitorizarea și controlul instalațiilor de gestionare a deșeurilor din categoria A trebuie stabilită proporțional cu riscul reprezentat de fiecare instalație de gestionare a deșeurilor, astfel cum se prevede în Directiva 1999/31/CE.

(23)

Este necesar să se definească când și cum o instalație de gestionare a deșeurilor din industriile extractive trebuie să fie închisă și să se stabilească obligațiile și responsabilitățile operatorului în timpul perioadei post-închidere.

(24)

Statele membre trebuie să solicite operatorilor din industriile extractive să aplice măsuri de control și de gestionare destinate să împiedice poluarea apelor și solului și să identifice orice efecte nefaste pe care instalațiile de deșeuri le pot avea asupra mediului sau sănătății umane. De asemenea, pentru a reduce la minim poluarea apei, descărcarea deșeurilor în orice curs de apă trebuie să se conformeze Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de acțiune în domeniul strategiei apelor (12). De asemenea, ținând seama de efectele lor nocive și toxice, concentrațiile de cianuri și compuși de cianuri din iazurile miniere, provenite de la anumite industrii extractive, trebuie să fie reduse la cel mai scăzut nivel posibil, utilizând cele mai bune tehnici disponibile. Pragul maxim al concentrației trebui stabilit în consecință și, în orice caz, în conformitate cu cerințele specifice ale prezentei directive pentru evitarea acestor efecte.

(25)

Operatorului unei instalații de gestionare a deșeurilor din industria extractivă trebuie să i se solicite să depună o garanție financiară sau un echivalent în conformitate cu procedurile stabilite de statele membre care să asigure că toate obligațiile care decurg din autorizația de exploatare vor fi îndeplinite, inclusiv acelea referitoare la perioada de închidere și post-închidere a amplasamentului. Cuantumul garanției financiare trebuie să fie suficientă pentru acoperirea costului de reabilitare a amplasamentului afectat de instalația de gestionare a deșeurilor, care include și instalația propriu-zisă, astfel cum este descris în planul de gestionare a deșeurilor elaborat în temeiul articolului 5 și necesar pentru autorizația din articolul 7, de către o terță parte calificată corespunzător și independentă. Este necesar, de asemenea, ca o asemenea garanție să fie furnizată înainte de începerea operațiunilor de depozitare în instalația de gestionare a deșeurilor și să fie ajustată în mod periodic. De asemenea, în conformitate cu principiul poluatorul plătește și cu Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind responsabilitatea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și remedierea daunelor aduse mediului (13), este important să se precizeze ca operatorul instalației de gestionare a deșeurilor din industriile extractive să facă obiectul unei asigurări de răspundere civilă corespunzătoare în ceea ce privește daunele de mediu cauzate de activitățile proprii sau de riscurile iminente ale unor astfel de daune.

(26)

În cazul exploatării unor instalații de gestionare a deșeurilor din industriile extractive, care riscă să dea naștere unei poluări transfrontaliere importante și unor riscuri pentru sănătatea umană pe teritoriul unui alt stat membru, trebuie să existe o procedură comună în vigoare pentru facilitarea consultărilor între țările vecine. Această măsură trebuie să asigure un schimb adecvat de informații între autorități și să permită informarea corespunzătoare a publicului cu privire la existența oricărei instalații de gestionare a deșeurilor care ar putea avea efecte negative asupra mediului acelui alt stat membru.

(27)

Este necesar ca statele membre să se asigure că autoritățile competente introduc un sistem de inspecție eficient sau alte măsuri de control echivalente pentru instalațiile de gestionare a deșeurilor din industriile extractive. Fără a aduce atingere obligațiilor care îi revin operatorului în temeiul autorizației, înainte de începerea operațiunilor de depozitare, trebuie efectuată o inspecție pentru a verifica conformarea la condițiile de autorizare. De asemenea, statele membre trebuie să asigure că operatorii și succesorii acestora țin registre la zi cu privire la aceste instalații de gestionare a deșeurilor și că operatorii transmit succesorilor acestora informații referitoare la starea instalației de gestionare a deșeurilor și la operațiunile efectuate în aceasta.

(28)

Statele membre au obligația să transmită periodic rapoarte Comisiei cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive, inclusiv informații referitoare la accidente sau la iminența unor accidente. În baza acestor rapoarte, Comisia raportează Parlamentului European și Consiliului.

(29)

Statele membre trebuie să definească regimul sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prezentei directive și asigură aplicarea acestora. Sancțiunile ar trebui să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare.

(30)

Este necesar ca statele membre să asigure inventarierea instalațiilor de gestionare a deșeurilor închise, inclusiv a celor abandonate, situate pe teritoriul acestora, în scopul identificării acelora care cauzează impact negativ serios asupra mediului sau care riscă să devină, pe termen scurt sau mediu, o amenințare serioasă pentru sănătatea umană sau mediu. Aceste inventare trebuie să constituie o bază corespunzătoare pentru un program adecvat de măsuri.

(31)

Comisia trebuie să asigure un schimb corespunzător de informații științifice și tehnice asupra modului de realizare a unui inventar al instalațiilor de gestionare a deșeurilor închise la nivelul statelor membre și elaborarea unor metode care să ajute statele membre să respecte prezenta directivă atunci când se realizează reabilitarea instalațiilor închise. De asemenea, este necesar să se asigure un schimb de informații în cadrul și între statele membre în ceea ce privește cele mai bune tehnici disponibile.

(32)

În vederea unei aplicări coerente a articolului 6 din tratat, cerințele de protecție a mediului trebuie să fie integrate în punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor Comunității în vederea promovării dezvoltării durabile.

(33)

Prezenta directivă poate fi un instrument util care trebuie luat în considerare atunci când se fac verificări dacă proiectele care primesc finanțare comunitară în contextul ajutorului pentru dezvoltare includ măsurile necesare pentru prevenirea sau reducerea pe cât de mult este posibil a eventualelor efecte negative asupra mediului. O astfel de abordare este în spiritul articolului 6 din tratat, în special în ceea ce privește integrarea criteriilor de protecție a mediului în politica Comunității referitoare la dezvoltarea cooperării.

(34)

Obiectivul prezentei directive, și anume îmbunătățirea gestionării deșeurilor din industriile extractive, nu poate fi realizat suficient prin acțiunea izolată a statelor membre, dat fiind că o gestionare greșită a acestor deșeuri poate duce la cazuri de poluare transfrontalieră. Principiul „poluatorul plătește” prevede, între altele, că trebuie să se ia în considerare daunele aduse mediului de deșeurile din industriile extractive, iar aplicarea neomogenă a acestui principiu pe plan național poate conduce la disparități semnificative în ceea ce privește responsabilitatea financiară a operatorilor economici. De asemenea, existența unor politici naționale divergente în gestionarea deșeurilor din industria extractivă nu permite îndeplinirea obiectivului de garantare a unui nivel minim de siguranță și gestionare responsabilă a acestor deșeuri și de optimizare a valorificării în Comunitate. În consecință, având în vedere că obiectivul prezentei directive, date fiind amploarea și efectele sale, poate fi mai bine realizat la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității enunțat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(35)

Este oportună adoptarea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în conformitate cu Decizia 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (14).

(36)

Este necesară reglementarea exploatării instalațiilor de gestionare a deșeurilor existente în momentul transpunerii prezentei directive, în scopul luării, în termenele necesare, a măsurilor destinate adaptării lor la cerințele prezentei directive.

(37)

În conformitate cu punctul (34) din Acordul Interinstituțional privind elaborarea unei legislații mai bune (15), statele membre sunt încurajate să elaboreze, în interesul propriu și al Comunității, propriile lor tabele, care, pe cât posibil, să ilustreze concordanța între prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le facă publice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Obiectul

Prezenta directivă prevede măsuri, proceduri și orientări pentru prevenirea sau reducerea, pe cât posibil, a oricăror efecte nefaste asupra mediului, în special asupra apei, aerului, solului, faunei și florei și peisajelor, precum și a oricăror riscuri pentru sănătatea umană, rezultate din gestionarea deșeurilor din industriile extractive.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Sub rezerva alineatelor (2) și (3), prezenta directivă se aplică gestionării deșeurilor rezultate din prospecțiune, extracție, tratare și stocare a resurselor minerale, precum și din exploatarea carierelor, denumite în continuare „deșeuri extractive”.

(2)   Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei directive următoarele:

(a)

deșeurile care sunt generate de prospectarea, extracția, tratarea resurselor minerale și exploatarea carierelor, care însă nu rezultă în mod direct din aceste operațiuni;

(b)

deșeuri rezultate din activități marine de prospecțiune, extracție și tratare a resurselor minerale;

(c)

injectarea apei și reinjectarea apei subterane pompate, astfel cum sunt definite la articolul 11 alineatul (3) litera (j) prima și a doua liniuță din Directiva 2000/60/CE, în măsura în care sunt autorizate de articolul menționat.

(3)   Deșeurile inerte și solul nepoluat provenind din prospecțiuni, extracția, tratarea și stocarea resurselor minerale, precum și din exploatarea carierelor și deșeurile rezultate din extracția, tratarea și stocarea turbei nu fac obiectul articolelor 7, 8, 11 alineatele (1) și (3), 12, 13 alineatul (6), 14 și 16, cu excepția depozitării într-o instalație de gestionare a deșeurilor din categoria A.

Autoritatea competentă poate reduce cerințele în ceea ce privește depozitarea deșeurilor nepericuloase provenite din prospectarea resurselor minerale sau poate prevedea exceptări de la acestea, cu excepția prospectării petrolului și a evaporitelor, altele decât ipsosul și anhidrita, precum și depozitarea solurilor nepoluate și a deșeurilor rezultate din extracția, tratarea și stocarea turbei atât timp cât se asigură respectarea dispozițiilor articolului 4.

Statele membre pot reduce cerințele prevăzute la articolele 11 alineatul (3), 12 alineatele (5) și (6), 13 alineatul (6), 14 și 16, în ceea ce privește deșeurile neinerte nepericuloase, sau pot prevedea exceptări de la acestea, cu excepția depozitării într-o instalație de gestionare a deșeurilor din categoria A.

(4)   Fără a aduce atingere altor dispoziții ale legislației comunitare, deșeurile care intră sub incidența domeniului de aplicare a prezentei directive nu fac obiectul Directivei 1999/31/CE.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive, se înțelege prin:

1.

„deșeuri”, definiția de la articolul 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE;

2.

„deșeuri periculoase”, definiția de la articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase (16);

3.

„deșeuri inerte”, deșeurile care nu suferă nici o modificare fizică, chimică sau biologică importantă. Deșeurile inerte nu se descompun, nu ard și nu produc nici o altă reacție fizică sau chimică, nu sunt biodegradabile și nu deteriorează alte materiale cu care intră în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului sau să dăuneze sănătății omului. Producția totală de levigat și conținutul de poluanți al deșeurilor, precum și ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative și, în special, să nu pericliteze calitatea apelor de suprafață și/sau apelor subterane;

4.

„sol nepoluat” înseamnă solul care este îndepărtat din stratul superior al solului în cursul activităților extractive și care nu este considerat poluat nici în conformitate cu legislația internă a statului membru unde este situat amplasamentul, nici în conformitate cu legislația comunitară;

5.

„resursa minerală” sau „mineral”, un depozit natural existent în scoarța terestră, format din compuși organici sau anorganici, cum ar fi combustibilii energetici, minereurile metalifere, mineralele industriale și de construcții, cu excepția apei;

6.

„industrii extractive”, ansamblul unităților și al întreprinderilor angajate în extracțiile de suprafață sau subterane ale resurselor minerale în scopuri comerciale, inclusiv prin forare sau tratare a materialului extras;

7.

„platou continental”, acea zonă a mării și fundul mării care se întinde de la linia de reflux a mareelor obișnuite sau medii;

8.

„tratare”, un procedeu mecanic, fizic, biologic, termic sau chimic sau combinații de procedee aplicate resurselor minerale, inclusiv cele provenind din exploatarea carierelor, destinat extracției mineralelor, inclusiv modificarea dimensiunii, trierea, separarea și leșierea, precum și reprocesarea deșeurilor înlăturate anterior, dar cu excepția topirii, a procedeelor de prelucrare termică (alta decât calcinarea) și a procedeelor metalurgice;

9.

„steril de procesare”, deșeuri solide sau șlamuri care rămân după tratarea mineralelor prin procedee de separare (de exemplu, măcinare, zdrobire, sortare după mărime, flotație și alte tehnici fizico-chimice) pentru extragerea mineralelor valoroase dintr-o rocă mai puțin valoroasă;

10.

„haldă”, un amplasament amenajat pentru depozitarea deșeurilor solide la suprafață;

11.

„dig”, o structură construită proiectată să rețină sau să limiteze apa și/sau deșeurile într-un iaz de decantare;

12.

„iaz”, un sit natural sau un amplasament amenajat pentru depozitarea deșeurilor fin granulate, în mod normal steril de procesare, împreună cu cantități variabile de apă liberă, rezultate din tratarea resurselor minerale, precum și din recircularea și limpezirea apei de proces;

13.

„cianuri disociabile în mediu slab acid”, cianuri și compuși cianurici care se disociază în mediu slab acid la un pH definit;

14.

„levigat”, orice lichid care percolează prin deșeul depozitat și care rezultă din sau este conținut în cadrul unei instalații de deșeuri, inclusiv scurgerile poluate, și care poate dăuna mediului, în cazul în care nu este tratat corespunzător;

15.

„instalație de gestionare a deșeurilor”, orice suprafață desemnată pentru acumularea sau depozitarea deșeurilor extractive solide sau lichide, în soluție sau suspensie, pentru următoarele perioade:

nici o perioadă pentru instalațiile de gestionare a deșeurilor din categoria A și instalațiile pentru deșeurile caracterizate ca periculoase în planul de gestionare a deșeurilor;

o perioadă mai mare de șase luni pentru instalațiile de deșeuri periculoase generate în mod neașteptat;

o perioadă mai mare de un an pentru instalațiile de deșeuri neinerte nepericuloase;

o perioadă mai mare de trei ani pentru instalații pentru soluri nepoluate, deșeuri de prospecțiune nepericuloase, deșeuri rezultate din extracția, tratarea și stocarea turbei și deșeuri inerte.

Aceste instalații sunt echipate cu un dig sau altă structură care reține, conține, limitează sau sprijină în alt mod o astfel de instalație și include, de asemenea, dar nu se limitează la halde și iazuri de decantare, dar excluzând golurile de excavare în care sunt reintroduse deșeurile, după extracția mineralelor în scopuri de reabilitare și construcție;

16.

„accident major”, un eveniment produs în zonă în cursul unei operațiuni care implică gestionarea deșeurilor extractive în orice amplasament care se află sub incidenta prezentei directive și care presupune un pericol grav pentru sănătatea umană și/sau pentru mediu, fie imediat sau în timp, în zonă sau în împrejurimi;

17.

„substanță periculoasă”, o substanță, amestec sau preparat care este considerat periculos în sensul Directivei 67/548/CEE (17) sau al Directivei 1999/45/CE (18);

18.

„cele mai bune tehnici disponibile”, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul (11) din Directiva 96/61/CE;

19.

„corp de apă receptor”, apele de suprafață, apele subterane, apele tranzitorii și apele costiere, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele (1), (2), (6) și (7) din Directiva 2000/60/CE,

20.

„reabilitare”, tratarea terenului afectat de o instalație de deșeuri astfel încât starea acestuia să fie readusă la un nivel satisfăcator, în special în ceea ce privește calitatea solului, viața sălbatică, habitatele naturale, sistemele hidrologice, peisajul și posibilitățile de utilizare corespunzătoare;

21.

„prospecțiune”, căutarea zăcămintelor minerale cu valoare economică, inclusiv prelevarea de probe, prelevarea globală, execuția de foraje și șanturi, dar cu excluderea oricăror lucrări necesare pentru exploatarea acestor zăcăminte și a tuturor activităților asociate direct cu o operațiune de extracție existentă;

22.

„public”, una sau mai multe persoane fizice sau juridice și în concordanță cu practica și legislația internă, asociațiile, organizațiile sau grupurile constituite de acestea;

23.

„public interesat”, publicul afectat sau care poate fi afectat de procedurile de luare a deciziei în materie de mediu prevăzute la articolele 6 și 7 din prezenta directivă sau care are de valorificat un interes în acest cadru; în sensul prezentei definiții, se consideră că organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului și îndeplinesc condițiile impuse de legislația internă au un asemenea interes;

24.

„operator”, orice persoana fizică sau juridică responsabilă pentru gestionarea deșeurilor extractive în conformitate cu legislația internă a statului membru în care are loc gestionarea deșeurilor, inclusiv în ceea ce privește stocarea temporară a deșeurilor extractive, precum și în etapele de exploatare a instalației și după închiderea acesteia;

25.

„deținător de deșeuri”, producătorul de deșeuri extractive sau persoana fizică sau juridică care este în posesia acestor deșeuri;

26.

„persoană competentă”, o persoană fizică care are competențele tehnice și experiența necesare, în sensul legislației interne a statului membru în care își exercită activitatea persoana în cauză, pentru îndeplinirea obligațiilor care rezultă din prezenta directivă;

27.

„autoritate competentă”, autoritatea sau autoritățile pe care statele membre le desemnează ca responsabile pentru îndeplinirea obligațiilor care rezultă din prezenta directivă;

28.

„amplasament”, terenul aflat într-o zonă geografică distinctă sub controlul administrativ al unui operator;

29.

„modificare importantă”, modificarea adusă structurii sau exploatării unei instalații de gestionare a deșeurilor care, în opinia autorității competente, poate avea efecte negative importante asupra sănătății umane sau mediului.

Articolul 4

Cerințe generale

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru asigurarea gestionării deșeurilor extractive astfel încât sănătatea umană să nu fie pusă în pericol și fără să se utilizeze procedee sau metode care pot pune în pericol mediul, în special fără a constitui un risc pentru apă, aer sau sol, nici pentru faună și floră, fără a produce o neplăcere prin zgomot sau miros și fără a afecta în mod negativ peisajul și locurile de interes special. De asemenea, statele membre iau măsurile necesare pentru interzicerea abandonului, aruncării sau depozitării necontrolate a deșeurilor extractive.

(2)   Statele membre asigură luarea tuturor măsurilor necesare de către operator pentru prevenirea sau reducerea pe cât posibil a efectelor nefaste asupra mediului și sănătății umane rezultate din gestionarea deșeurilor extractive. Aceasta include gestionarea oricărei instalații de deșeuri, inclusiv după închiderea acesteia, precum și prevenirea acccidentelor majore care implică acea instalație și limitarea consecințelor asupra mediului și sănătății umane.

(3)   Măsurile prevăzute la alineatul (2) se bazează, între altele, pe cele mai bune tehnici disponibile, fără prescrierea utilizării unei tehnici sau tehnologii specifice, dar ținând seama de caracteristicile tehnice ale instalației de gestionare a deșeurilor, de localizarea geografică și de condițiile locale de mediu.

Articolul 5

Planul de gestionare a deșeurilor

(1)   Statele membre asigură elaborarea, având în vedere principiul dezvoltării durabile, de către operator a unui plan de gestionare a deșeurilor pentru minimizarea, tratarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor extractive.

(2)   Obiectivele planului de gestionare sunt:

(a)

prevenirea sau reducerea producției de deșeuri și a efectelor nocive ale acestora, în special luând în considerare:

(i)

gestionarea deșeurilor în faza de proiectare și în alegerea metodei utilizate pentru extracția și tratarea mineralelor;

(ii)

schimbările pe care deșeul extractiv le poate înregistra în legătură cu creșterea în suprafață și expunerea la condițiile de suprafață;

(iii)

reintroducerea deșeului extractiv în golul de excavare după extracția mineralului, în măsura în care este fezabil din punct de vedere tehnic și economic și cu respectarea deplină a mediului, în conformitate cu standardele de mediu existente la nivel comunitar și, după caz, cu dispozițiile prezentei directive;

(iv)

reacoperirea cu sol vegetal după închiderea instalației de gestionare a deșeurilor sau, dacă acest lucru nu este fezabil, reutilizarea stratului de sol în altă parte;

(v)

utilizarea unor substanțe mai puțin periculoase pentru tratarea resurselor minerale;

(b)

încurajarea valorificării deșeurilor extractive prin reciclarea, reutilizarea sau valorificarea acestora, în măsura în care este posibil din punct de vedere ecologic, în conformitate cu standardele de mediu la nivel comunitar și, după caz, cu cerințele prezentei directive ;

(c)

asigurarea eliminării în siguranță a deșeului extractiv, pe termen scurt și lung, în special, prin luarea în considerare, în faza de proiectare, a gestionării în timpul exploatării și după închiderea instalației de gestionare a deșeurilor și prin alegerea unui proiect care:

(i)

solicită condiții minime de monitorizare, control și gestionare a instalației de deșeuri închise sau, în ultimă instanță, nu solicită nici un fel de condiții;

(ii)

să prevină sau cel puțin să minimizeze efectele negative pe termen lung, cauzate, de exemplu, de migrarea poluanților acvatici sau atmosferici care provin de la instalațiile de gestionare a deșeurilor;

(iii)

să asigure stabilitatea geotehnică pe termen lung a oricăror diguri sau halde care sunt construite deasupra nivelului preexistent al terenului.

(3)   Planul de gestionare a deșeurilor conține cel puțin următoarele elemente:

(a)

după caz, clasificarea propusă pentru instalația de gestionare a deșeurilor în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa III:

atunci când se solicită o instalație de gestionare a deșeurilor din categoria A, va fi elaborat un document care demonstrează că o politică de prevenire a accidentelor majore, un sistem de management de securitate pentru aplicarea acesteia și un plan de urgență intern vor fi puse în aplicare în conformitate cu articolul 6 alineatul (3);

atunci când operatorul consideră că nu este necesară o instalație de gestionare a deșeurilor din categoria A, se vor furniza informații suficiente pentru aceasta, inclusiv identificarea unor posibile riscuri de accidente majore;

(b)

caracterizarea deșeurilor în conformitate cu anexa II și o estimare a cantității totale de deșeuri extractive care va fi produs în faza de exploatare;

(c)

descrierea operațiunii care generează asemenea deșeuri și a oricărei tratări ulterioare la care acestea sunt supuse;

(d)

descrierea modului în care mediul și sănătatea umană pot fi afectate prin depozitarea unui asemenea deșeu și măsurile preventive care trebuie luate pentru minimizarea impactului asupra mediului în timpul exploatării și după închidere, inclusiv aspectele menționate la articolul 11 alineatul (2) literele (a), (b), (d) și (e);

(e)

procedurile de monitorizare și control propuse în aplicarea articolului 10 și, după caz, a articolului 11 alineatul (2) litera (c);

(f)

planul propus pentru închidere, inclusiv reabilitare, procedurile de continuare și monitorizare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 12;

(g)

măsuri de prevenire a deteriorării calității apei, în conformitate cu Directiva 2000/60/CE, și în vederea prevenirii sau reducerii la minim a poluării aerului și solului, în conformitate cu articolul 13;

(h)

o evaluare a stării terenului care poate fi afectat de instalația de gestionare a deșeurilor.

Planul de gestionare a deșeurilor furnizează informații suficiente pentru a permite autorității competente să evalueze capacitatea operatorului de a îndeplini obiectivele din planul de gestionare a deșeurilor, definite la alineatul (2), și obligațiile care îi revin în temeiul prezentei directive. Planul trebuie să includă o justificare a modului în care opțiunile și metodele alese în conformitate cu alineatul (2) litera (a) punctul (i) îndeplinesc obiectivele din planul de gestionare a deșeurilor stabilite la alineatul (2) litera (a).

(4)   Planul de gestionare este revizuit și/sau modificat la fiecare cinci ani, după caz, atunci când sunt modificări substanțiale în exploatarea instalației de deșeuri sau în caracteristicile deșeului depozitat. Orice modificări se notifică autorității competente.

(5)   Planurile elaborate în temeiul unei alte legislații interne sau comunitare, care conțin informațiile menționate la alineatul (3), pot fi utilizate în cazul în care acestea înlătură orice suprapunere de informații și repetarea inutilă a lucrărilor efectuate de operator, cu condiția ca cerințele de la alineatele (1)-(4) să fie respectate.

(6)   Autoritatea competentă aprobă planul de gestionare a deșeurilor în baza procedurilor hotărâte de statele membre și monitorizează aplicarea acestuia.

Articolul 6

Informarea și prevenirea accidentelor majore

(1)   Prezentul articol se aplică instalațiilor de gestionare a deșeurilor din categoria A, cu excepția instalațiilor aflate sub incidența Directivei 96/82/CE.

(2)   Fără a aduce atingere altei legislații comunitare, în special Directivelor 92/91/CEE și 92/104/CEE, statele membre asigură identificarea pericolelor de accidente majore și adoptarea măsurilor necesare în ceea ce privește proiectarea, construcția, exploatarea și întreținerea, închiderea și post-închiderea instalației de gestionare a deșeurilor pentru a preveni astfel de accidente și pentru a limita consecințele lor nefaste pentru sănătatea umană și/sau mediu, inclusiv orice impact transfrontalier.

(3)   În sensul alineatului (2), fiecare operator, înainte de începerea exploatării, elaborează o politică de prevenire a accidentelor majore în ceea ce privește gestionarea deșeurilor extractive și pune în aplicare un sistem de management de securitate pentru aplicarea acesteia, în conformitate cu dispozițiile punctului 1 de la anexa I și pune în aplicare, de asemenea, un plan de urgență intern care să specifice măsurile ce trebuie luate în amplasament în cazul unui accident.

În cadrul acestei politici, operatorul desemnează, în special, un responsabil cu securitatea care are ca atribuții aplicarea și monitorizarea periodică a politicii de prevenire a accidentelor majore.

Autoritatea competentă elaborează un plan de urgență extern, specificând măsurile care se iau în afara amplasamentului în cazul unui accident. Ca parte a solicitării pentru obținerea autorizației, operatorul furnizează autorității competente informațiile necesare care să permită elaborarea acelui plan.

(4)   Planurile de urgență menționate la alineatul (3) au următoarele obiective:

(a)

să restrângă și să controleze accidentele majore și alte incidente, astfel încât să minimizeze efectele acestora și, în special, să limiteze daunele asupra sănătății umane și mediului;

(b)

să pună în aplicare măsurile necesare pentru protecția sănătății umane și a mediului împotriva efectelor accidentelor majore sau ale altor incidente;

(c)

să comunice informațiile necesare publicului și serviciilor sau autorităților relevante din zonă;

(d)

să prevadă reabilitarea, restaurarea și curățarea mediului după un accident major.

Statele membre asigură că, în cazul unui accident major, operatorul furnizează imediat autorității competente toate informațiile necesare pentru a contribui la minimizarea consecințelor acestuia asupra sănătății umane și pentru a evalua și minimiza extinderea, dovedită sau potențială, a daunelor de mediu.

(5)   Statele membre asigură că publicul interesat poate participa, în timp util și în mod efectiv, la pregătirea sau revizuirea planului de urgență extern care trebuie să fie elaborat în temeiul alineatului (3). În acest scop, publicul interesat este informat cu privire la orice propunere, iar informațiile pertinente sunt puse la dispoziție, incluzând, între altele, informații privind dreptul de a participa în procesul de luare a deciziei și privind autoritatea competentă căreia îi pot fi adresate observații și întrebări.

Statele membre asigură că publicul interesat este îndreptățit să-și comunice observațiile într-un termen rezonabil, iar aceste comentarii sunt luate în considerare în decizia referitoare la planul de urgență extern.

(6)   Statele membre asigură că informațiile privind măsurile de securitate și acțiunile necesare în cazul unui accident, conținând cel puțin elementele menționate la secțiunea 2 a anexei I, se furnizează gratuit și automat publicului interesat.

Informațiile se revizuiesc la fiecare trei ani și, dacă este necesar, sunt actualizate.

Articolul 7

Solicitarea și eliberarea autorizațiilor

(1)   Nici o instalație de gestionare a deșeurilor nu poate fi exploatată fără autorizație eliberată de autoritatea competentă. Autorizația conține elementele menționate la alineatul (2) din prezentul articol și indică în mod clar categoria căreia îi aparține instalația, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 9.

Sub rezerva îndeplinirii tuturor cerințelor din prezentul articol, autorizațiile obținute în aplicarea altei legislații interne sau comunitare pot fi combinate într-o singură autorizație, în cazul în care acest format înlătură orice suprapunere de informații și repetarea inutilă a lucrărilor efectuate de operator sau de autoritatea competentă. Elementele indicate la alineatul (2) pot face obiectul uneia sau mai multor autorizații, cu condiția respectării tuturor cerințelor din prezentul articol.

(2)   Cererea de autorizare conține cel puțin următoarele elemente:

(a)

identitatea operatorului;

(b)

amplasamentul preconizat pentru instalația de gestionare a deșeurilor și alte amplasamente posibile;

(c)

planul de gestionare a deșeurilor întocmit în conformitate cu articolul 5;

(d)

dispozițiile adoptate, sub forma unei garanții financiare sau echivalente, în conformitate cu articolul 14;

(e)

informațiile furnizate de operator în conformitate cu articolul 5 din Directiva 85/337/CEE (19), în cazul în care se solicită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul directivei în cauză.

(3)   Autoritatea competentă eliberează o autorizație numai în cazul în care este sigură că:

(a)

operatorul îndeplinește cerințele pertinente ale prezentei directive;

(b)

gestionarea deșeurilor nu este în conflict direct sau nu interferează cu punerea în aplicare a planului sau a planurilor de gestionare a deșeurilor prevăzute la articolul 7 din Directiva 75/442/CEE.

(4)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că autoritățile competente revizuiesc periodic și, după caz, actualizează condițiile de autorizare:

în cazul în care sunt modificări substanțiale în exploatarea instalației de gestionare a deșeurilor sau în caracteristicile deșeurilor depozitate;

în baza rezultatelor supravegherii comunicate de operator în temeiul articolului 11 alineatul (3) sau ale inspecțiilor realizate în temeiul articolului 17;

în baza schimbului de informații privind o evoluție majoră a celor mai bune tehnici disponibile, prevăzut la articolul 21 alineatul (3).

(5)   Informațiile conținute într-o autorizație eliberată în temeiul prezentului articol sunt comunicate autorităților competente naționale și autorităților comunitare care se ocupă de statistică, atunci când acestea din urmă solicită acest lucru în scopuri statistice. Informațiile sensibile cu caracter pur comercial, cum ar fi informațiile referitoare la relațiile de afaceri și componentele de cost și volumul rezervelor de minerale cu valoare economică nu sunt puse la dispoziția publicului.

Articolul 8

Participarea publicului

(1)   Următoarele informații se comunică publicului într-o etapă timpurie a procedurii de eliberare a autorizației sau, cel târziu, de îndată ce informațiile pot fi furnizate în mod rezonabil, prin notificare publică sau prin alte mijloace corespunzătoare, cum ar fi mijloacele de comunicare electronice, atunci când sunt disponibile:

(a)

cererea de autorizare;

(b)

după caz, indicarea faptului că o decizie privind cererea de autorizare necesită o consultare între statele membre, în conformitate cu articolul 16;

(c)

coordonatele autorităților competente responsabile pentru luarea deciziei, ale celor de la care se pot obține informații pertinente, ale celor cărora li se pot adresa observații sau întrebări, precum și precizări legate de termenele de transmitere a observațiilor sau întrebărilor;

(d)

natura posibilelor decizii;

(e)

după caz, precizări referitoare la propunerea de actualizare a autorizației sau a condițiilor de autorizare;

(f)

indicarea datei și locului sau a mijloacelor prin care informațiile pertinente sunt puse la dispoziția publicului;

(g)

modalități precise de participare și de consultare a publicului prevăzute în temeiul alineatului (7).

(2)   Statele membre asigură că, în termenele corespunzătoare, sunt puse la dispoziția publicului interesat următoarele:

(a)

în conformitate cu legislația internă, principalele rapoarte și avize transmise autorității competente atunci când publicul este informat în conformitate cu alineatul (1);

(b)

în conformitate cu dispozițiile Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informația de mediu (20), alte informații decât cele prevăzute la alineatul (1) din prezentul articol care sunt pertinente pentru decizia care se ia în temeiul articolului 7 din prezenta directivă și care devin disponibile numai după ce publicul a fost informat în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol.

(3)   Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru ca publicul să fie informat, în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, cu privire la cererea de actualizare a condițiilor de autorizare în conformitate cu articolul 7 alineatul (4).

(4)   Publicul interesat are dreptul să-și prezinte comentariile și opiniile autorității competente înainte de luarea deciziei.

(5)   Rezultatele consultărilor desfășurate în temeiul prezentului articol sunt luate în considerare în mod corespunzător la adoptarea unei decizii.

(6)   După luarea unei decizii, autoritatea competentă informează publicul interesat în conformitate cu procedurile corespunzătoare și pune la dispoziția acestuia următoarele informații:

(a)

conținutul deciziei, inclusiv o copie a autorizației;

(b)

motivele și considerațiile care au stat la baza deciziei.

(7)   Modalitățile precise de participare a publicului în temeiul prezentului articol sunt hotărâte de statele membre pentru a permite publicului interesat să se pregatească și să participe în mod efectiv.

Articolul 9

Sistemul de clasificare pentru instalațiile de gestionare a deșeurilor

În sensul prezentei directive, autoritățile competente clasifică o instalație de gestionare a deșeurilor în categoria A în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa III.

Articolul 10

Goluri de excavare

(1)   Statele membre asigură că operatorul, atunci când reintroduce deșeurile extractive în golurile de excavare în scopuri de reabilitare sau construcție, indiferent dacă acestea provin din extracția de suprafață sau subterană, ia măsurile corespunzătoare pentru:

(1)

a asigura stabilitatea deșeurilor extractive, în conformitate cu, mutatis mutandi, articolul 11 alineatul (2);

(2)

a preveni poluarea solului, a apei de suprafață și a apei subterane, în conformitate cu, mutatis mutandi, articolul 13 alineatele (1), (3) și (5);

(3)

a asigura monitorizarea deșeurilor extractive și a golurilor de excavare, în conformitate cu, mutatis mutandi, articolul 12 alineatele (4) și (5).

(2)   Directiva 1999/31/CE continuă să se aplice deșeurilor, altele decât cele extractive utilizate pentru umplerea golurilor de excavare.

Articolul 11

Construcția și gestionarea instalațiilor de deșeuri

(1)   Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru asigurarea gestionării instalației de deșeuri de către persoane competente și pentru asigurarea instruirii tehnice și formării personalului.

(2)   Autoritatea competentă se asigură că, în momentul construirii unei noi instalații de gestionare a deșeurilor sau al modificării unei instalații existente, operatorul asigură că:

(a)

instalația este amplasată corespunzător, având în vedere obligațiile de drept intern și comunitare cu privire la ariile protejate și la factorii geologici, hidrologici, hidrogeologici, seismici și geotehnici și este proiectată astfel încât să respecte condițiile necesare, pe termen scurt și pe termen lung, pentru a preveni poluarea solului, a aerului, a apei subterane sau a apei de suprafață, ținând seama în special de Directivele 76/464/CEE (21), 80/68/CEE (22) și 2000/60/CE, pentru a asigura colectarea efiecientă a levigatului și a apei contaminate în condițiile prevăzute de autorizație și pentru a reduce eroziunea cauzată de apă sau vânt, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și viabil din punct de vedere economic;

(b)

instalația de deșeuri este construită, gestionată și întreținută corespunzător pentru a asigura stabilitatea fizică și a preveni poluarea sau contaminarea solului, a aerului, a apei de suprafață sau a apei subterane pe termen scurt și lung, precum și pentru a minimiza, pe cât posibil, daunele aduse peisajului;

(c)

au fost adoptate dispozițiile necesare pentru a asigura monitorizarea și inspectarea periodică a instalației de către persoane competente și pentru a interveni în cazul în care rezultatele indică instabilitatea sau contaminarea apei sau solului;

(d)

au fost adoptate dispozițiile necesare pentru reabilitarea terenului și închiderea instalației de gestionare a deșeurilor;

(e)

au fost adoptate dispozițiile necesare pentru faza post-închidere a instalației de gestionare a deșeurilor.

Rapoartele de monitorizare și de inspecție menționate la litera (c) se păstrează, împreună cu documentația autorizației, pentru asigurarea transferului corespunzător de informații, în special în cazul schimbării operatorului.

(3)   Operatorul notifică autoritatea competentă, într-un termen rezonabil și, în orice caz, în termen de cel mult 48 de ore, cu privire la orice eveniment care poate să afecteze stabilitatea instalației de gestionare a deșeurilor, precum și cu privire la orice efecte nefaste importante asupra mediului, apărute ca urmare a procedurilor de control și monitorizare a instalației de gestionare a deșeurilor. Operatorul pune în aplicare planul de urgență intern, după caz, și urmează orice alte instrucțiuni ale autorității competente pentru luarea măsurilor corective.

Operatorul suportă costurile măsurilor care sunt luate.

Cu o frecvență determinată de autoritatea competentă și, în orice caz, cel puțin o dată pe an, operatorul comunică autorității competente, pe baza unor date cumulate, toate rezultatele monitorizării, în scopul de a demonstra respectarea condițiilor de autorizare și creșterea gradului de cunoaștere cu privire la comportamentul deșeurilor și al instalației de gestionare a deșeurilor. În baza acestui raport, autoritatea competentă poate decide dacă este necesară validarea de către un expert independent.

Articolul 12

Proceduri de închidere și post-închidere aplicabile instalațiilor de gestionare a deșeurilor

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura respectarea alineatelor (2) – (5).

(2)   Procedura de închidere a unei instalații de gestionare a deșeurilor poate fi inițiată numai în cazul în care una dintre condițiile următoare este îndeplinită:

(a)

condițiile relevante declarate în autorizație sunt întrunite;

(b)

autorizația este emisă de o autoritate competentă, la solicitarea operatorului;

(c)

autoritatea competentă ia o decizie motivată în acest scop.

(3)   O instalație de gestionare a deșeurilor poate fi considerată ca închisă definitiv numai după ce autoritatea competentă a realizat, într-un termen rezonabil, o inspecție finală la fața locului, a evaluat toate rapoartele prezentate de operator, a certificat că terenul afectat de instalația de gestionare a deșeurilor a fost reabilitat și a comunicat operatorului acordul său cu privire la închidere.

Acest acord nu reduce în nici un fel obligațiile care îi revin operatorului în temeiul autorizației sau al legislației în vigoare.

(4)   După închidere, operatorul este responsabil pentru întreținerea, monitorizarea și controlul amplasamentului și pentru măsurile corective, pe durata pe care autoritatea competentă, având în vedere natura și durata pericolului, o consideră necesară, cu excepția cazului în care aceasta din urmă decide să preia aceste sarcini de la operator, după ce instalația de deșeuri a fos închisă definitiv și fără a aduce atingere legislației interne sau comunitare privind responsabilitatea deținătorului de deșeuri.

(5)   În cazul în care autoritatea competentă consideră necesar, pentru a îndeplini cerințele de mediu aplicabile prevăzute de legislația comunitară, în special de Directivele 76/464/CEE, 80/68/CEE și 2000/60/CE, după închiderea unei instalații, operatorul monitorizează, între altele, stabilitatea fizică și chimică a instalației și minimizează orice efect nefast asupra mediului, în special în ceea ce privește apa de suprafață și apa subterană, asigurând următoarele:

(a)

toate structurile care aparțin de instalație sunt monitorizate și întreținute, cu aparatura de măsurare și control întotdeauna pregătită pentru utilizare;

(b)

după caz, canalele de descărcare și deversoarele sunt păstrate curate și libere.

(6)   După închiderea instalației de gestionare a deșeurilor, operatorul notifică fără întârziere autoritatea competentă cu privire la orice eveniment care poate să afecteze stabilitatea instalației, precum și la orice efecte nefaste semnificative asupra mediului care apar în cursul procedurilor relevante de control și monitorizare. Operatorul pune în aplicare planul de urgență intern, după caz, și se conformează oricărei alte instrucțiuni a autorității competente pentru a se lua măsurile corective necesare.

Operatorul suportă costurile măsurilor care trebuie luate.

În cazurile și cu frecvențele determinate de autoritatea competentă, operatorul raportează, pe baza datelor agregate, toate rezultatele monitorizării autorităților competente pentru a demonstra respectarea condițiilor de autorizare și creșterea gradului de cunoaștere cu privire la comportamentul deșeurilor și al instalației de gestionare a deșeurilor.

Articolul 13

Prevenirea deteriorării calității apei și a poluării aerului și solului

(1)   Autoritatea competentă asigură că operatorul a luat măsurile necesare pentru a respecta standardele de mediu comunitare, în special pentru a preveni deteriorarea calității actuale a apei, în conformitate cu Directiva 2000/60/CE, printre altele, prin:

(a)

evaluarea potențialului de generare a levigatului, inclusiv conținutul contaminant al acestuia, a deșeurilor depozitate atât în faza de exploatare, cât și post-închidere a instalației de gestionare a deșeurilor și determinarea bilanțului hidric al instalației;

(b)

prevenirea sau minimizarea generării levigatului și a contaminării de deșeuri a apei de suprafață, a apei subterane și a solului;

(c)

colectarea și tratarea apei contaminate și a levigatului provenind din instalația de deșeuri la nivelul corespunzător standardului pentru descărcarea acestora.

(2)   Autoritatea competentă se asigură că operatorul a luat măsurile adecvate pentru prevenirea sau reducerea prafului și emisiilor de gaz.

(3)   În cazul în care, în baza unei evaluări a riscurilor pentru mediu, ținând seama în special de Directivele 76/464/CEE, 80/68/CEE sau 2000/60/CE, în funcție de aplicabilitatea lor, autoritatea competentă decide că nu este necesară colectarea și tratarea levigatului sau s-a stabilit că instalația de gestionare a deșeurilor nu prezintă pericol potențial pentru sol, apa subterană sau apa de suprafață, cerințele de la alineatul (1) literele (b) și (c) pot fi reduse sau se renunță la acestea în mod corespunzător.

(4)   Statele membre condiționează eliminarea deșeurilor extractive, fie că sunt sub formă solidă, lichidă sau șlam, în orice curs de apă receptor, altul decât cel destinat în mod special eliminării deșeurilor extractive, de respectarea de către operator a cerințelor corespunzătoare din Directivele 76/464/CEE, 80/68/CEE și 2000/60/CE.

(5)   Atunci când reintroduc deșeurile extractive și celelalte materii extrase în golurile de excavare a căror inundare este autorizată după închidere, indiferent dacă au fost create prin extracții de suprafață sau subterane, operatorul trebuie să ia măsurile necesare de prevenire sau minimizare a contaminării apei și a poluării solului, în conformitate cu, mutatis mutandis, alineatele (1) și (3). Operatorul trebuie să furnizeze autorităților competente informațiile necesare pentru a asigura respectarea obligațiilor comunitare, în special a celor din Directiva 2000/60/CE.

(6)   În cazul unui iaz de decantare care implică prezența cianurilor, operatorul asigură reducerea concentrației de cianuri dizolvabile în mediu slab acid în iaz la cel mai mic nivel posibil prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile și, în orice caz, în instalațiile de deșeuri care au obținut anterior o autorizație sau care sunt deja în exploatare la 1 mai 2008, concentrația de cianuri disociabile în mediu slab acid la punctul de descărcare a sterilului de la stația de procesare în iaz nu depășește 50 ppm începând cu 1 mai 2008, 25 ppm începând cu 1 mai 2013, 10 ppm începând cu 1 mai 2018 și 10 ppm în instalațiile de deșeuri care au obținut o autorizație după 1 mai 2008.

În cazul în care autoritatea competentă solicită acest lucru, operatorul demonstrează, printr-o evaluare a riscurilor care ia în considerare condițiile specifice din amplasament, că nu este necesară scăderea în continuare a acestor valori limită.

Articolul 14

Garanția financiară

(1)   Înainte de începerea oricărei activități care implică acumularea sau depozitarea deșeurilor extractive într-o instalație de gestionare a deșeurilor, autoritatea competentă solicită o garanție financiară (de exemplu, sub formă de depozit financiar, inclusiv fond mutual de garantare sponsorizat de industrie sau sub o formă echivalentă), în conformitate cu procedurile care urmează să fie stabilite de statele membre, astfel încât:

(a)

toate obligațiile din autorizația eliberată în temeiul prezentei directive, inclusiv dispozițiile referitoare la post-închidere, să fie respectate;

(b)

există fonduri disponibile în orice moment pentru reabilitarea amplasamentului afectat de instalațiile de gestionare a deșeurilor, astfel cum se indică în planul de gestionare a deșeurilor elaborat în temeiul articolului 5 și necesar în vederea autorizării prevăzute la articolul 7.

(2)   Garanția prevăzută la alineatul (1) se calculează pe baza:

(a)

impactului potențial al instalației de gestionare a deșeurilor asupra mediului, ținând seama în special de categoria căreia îi aparține instalația, de caracteristicile deșeurilor și de viitoarea utilizare a terenului reabilitat;

(b)

ipoteza că părți terțe independente și cu calificare corespunzătoare evaluează și realizează lucrările de reabilitare necesare.

(3)   Cuantumul garanției este ajustat periodic în mod corespunzător, în funcție de lucrările de reabilitare de orice natură, necesitate de terenul afectat de instalația de gestionare a deșeurilor, astfel cum se indică în planul de gestionare a deșeurilor pregătit în temeiul articolului 5 și necesar în vederea autorizării prevăzute la articolul 7.

(4)   În cazul în care autoritatea competentă și-a dat acordul cu privire la închiderea instalației în conformitate cu articolul 12 alineatul (3), aceasta furnizează operatorului o declarație scrisă care îl eliberează de obligația de garanție prevăzută la alineatul (1) din prezentul articol, cu excepția obligațiilor privind faza de post-închidere, în conformitate cu articolul 12 alineatul (4).

Articolul 15

Responsabilitatea privind mediul

La anexa III a Directivei 2004/35/CE, se adaugă următorul punct:

„13.

Gestionarea deșeurilor extractive în conformitate cu Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive (23)

Articolul 16

Efecte transfrontaliere

(1)   În cazul în care un stat membru în care este situată o instalație de gestionare a deșeurilor din categoria A constată că exploatarea acestei instalații poate avea efecte nefaste importante asupra mediului și poate prezenta riscuri pentru sănătatea umană într-un alt stat membru sau în cazul în care un stat membru care riscă să fie afectat solicită acest lucru, statul membru pe teritoriul căruia a fost solicitată autorizația în temeiul articolului 7 comunică celuilalt stat membru informațiile furnizate în temeiul articolului menționat în același moment în care această informație este pusă la dispoziția propriilor resortisanți.

Aceste informații servesc ca bază pentru consultările necesare în cadrul relațiilor bilaterale dintre cele două state membre, în conformitate cu principiul reciprocității și al egalității de tratament.

(2)   În cadrul relațiilor lor bilaterale, statele membre asigură că, în cazurile menționate la alineatul (1), solicitările sunt, de asemenea, puse la dispoziția publicului interesat din statul membru care poate să fie afectat, pe o perioadă corespunzătoare, pentru ca acesta să-și poată prezenta observațiile înainte ca autoritatea competentă să ia o decizie.

(3)   Statele membre asigură că, în eventualitatea unui accident care implică o instalație de gestionare a deșeurilor, astfel cum se menționează la alineatul (1) din prezentul articol, informațiile furnizate de operator autorității competente în conformitate cu articolul 6 alineatul (4), este imediat transmisă celuilalt stat membru pentru a contribui la minimizarea consecințelor accidentului pentru sănătatea umană și pentru a evalua și a minimiza extinderea, constatată sau potențială, a daunei de mediu.

Articolul 17

Inspecțiile autorității competente

(1)   Înainte de începerea operațiunilor de depozitare și, ulterior, inclusiv în faza post-închidere, la intervale periodice, care urmează să fie stabilite de statul membru în cauză, autoritatea competentă inspectează instalațiile de gestionare a deșeurilor aflate sub incidența articolul 7, cu scopul de a asigura conformarea acestor instalații la condițiile pertinente din autorizație. Un bilanț pozitiv nu diminuează în nici un fel responsabilitatea care îi revine operatorului în temeiul condițiilor prevăzute de autorizație.

(2)   Statele membre impun operatorului ținerea la zi a registrelor referitoare la toate operațiunile de gestionare a deșeurilor și punerea acestora la dispoziția autorității competente pentru inspecție, pentru a se asigura că, în cazul unei schimbări a operatorului în perioada de exploatare a instalației de gestionare a deșeurilor, sunt transmise informațiile și rapoartele actualizate referitoare la instalație.

Articolul 18

Obligația de raportare

(1)   La fiecare trei ani, statele membre transmit Comisiei un raport privind aplicarea prezentei directive. Raportul se întocmește pe baza unui chestionar sau a unei scheme adoptate de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2). Raportul este transmis Comisiei în termen de nouă luni de la încheierea perioadei de trei ani pentru care se face raportarea.

Comisia publică un raport privind aplicarea directivei în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor din partea statelor membre.

(2)   În fiecare an, statele membre transmit Comisiei informații privind evenimentele notificate de operatori în temeiul articolelor 11 alineatul (3) și 12 alineatul (6). Comisia pune aceste informații la dispoziția statelor membre, la cerere. Fără a aduce atingere legislației comunitare privind accesul publicului la informația de mediu, statele membre, la rândul lor, pun aceste informații la dispoziția publicului interesat, la cerere.

Articolul 19

Sancțiuni

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea legislației interne adoptate în aplicarea prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute sunt efective, proporționate și cu efect de descurajare.

Articolul 20

Inventarul instalațiilor închise

Statele membre asigură realizarea și actualizarea periodică a unui inventar al instalațiilor de gestionare a deșeurilor închise, inclusiv cele dezafectate, situate pe teritoriul acestora și având un impact negativ asupra mediului sau riscând, pe termen scurt sau mediu, să constituie o amenințare serioasă pentru sănătatea umană și mediul. Acest inventar, care trebuie pus la dispoziția publicului, se realizează înainte de 1 mai 2012, ținând seama de metodologiile prevăzute la articolul 21, în cazul în care sunt disponibile.

Articolul 21

Schimbul de informații

(1)   Comisia, asistată de comitetul prevăzut la articolul 23, asigură că există un schimb corespunzător de informații științifice și tehnice între statele membre, în vederea elaborării metodologiei referitoare la:

(a)

aplicarea dispozițiilor articolului 20;

(b)

reabilitarea instalațiilor închise inventariate în temeiul articolului 20, în vederea îndeplinirii cerințelor articolului 4. Metodele în cauză permit stabilirea celor mai adecvate proceduri de evaluare a riscurilor și a unor măsuri corective, având în vedere diversitatea caracteristicilor geologice, hidrogeologice și climatologice în Europa.

(2)   Statele membre asigură că autoritatea competentă urmărește sau este informată cu privire la evoluția celor mai bune tehnici disponibile.

(3)   Comisia organizează un schimb de informații între statele membre și organizațiile interesate cu privire la cele mai bune tehnici disponibile, monitorizarea, precum și cu privire la monitorizarea și evoluția acestora. Comisia publică rezultatele acestui schimb de informații.

Articolul 22

Dispoziții de aplicare și modificare

(1)   Până la 1 mai 2008, Comisia adoptă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2), acordând prioritate literelor (e), (f) și (g), dispozițiile necesare privind:

(a)

armonizarea și transmiterea periodică a informațiilor menționate la articolul 7 alineatul (5) și la articolul 12 alineatul (6);

(b)

aplicarea articolului 13 alineatul (6), inclusiv a cerințelor tehnice privind definiția și metoda de măsurare a cianurilor disociabile în mediu slab acid;

(c)

orientări tehnice privind constituirea garanției financiare, în conformitate cu dispozițiile articolului 14 alineatul (2);

(d)

orientări tehnice privind inspecțiile prevăzute la articolul 17;

(e)

cerințele tehnice privind caracterizarea deșeurilor prevăzute la anexa II;

(f)

interpretarea definiției de la articolul 3 alineatul (3);

(g)

stabilirea criteriilor de clasificare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor prevăzute la anexa III;

(h)

stabilirea unor eventuale standarde armonizate de prelevare de probe și de analiză necesare pentru aplicarea tehnică a prezentei directive.

(2)   Modificările necesare pentru adaptarea anexelor la progresul științific și tehnic se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 alineatul (2).

Aceste modificări au drept scop atingerea unui nivel înalt de protecție a mediului.

Articolul 23

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 18 din Directiva 75/442/CEE, denumit în continuare „comitetul”.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8 din aceasta.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 24

Dispoziții tranzitorii

(1)   Statele membre asigură că instalațiile de gestionare a deșeurilor care au obținut o autorizație sau care sunt în exploatare la 1 mai 2008 îndeplinesc dispozițiile prezentei directive până la 1 mai 2012, cu excepția dispozițiilor articolului 14 alineatul (1), pe care trebuie să le îndeplinească până la 1 mai 2014, și a dispozițiilor articolului 13 alineatul (6), pe care trebuie să le îndeplinească în conformitate cu calendarul indicat de acestea.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică instalațiilor de gestionare a deșeurilor închise până la 1 mai 2008.

(3)   Statele membre se asigură că, de la 1 mai 2006 și sub rezerva închiderii unei instalații de gestionare a deșeurilor după acea dată și înainte de 1 mai 2008, deșeurile extractive, sunt gestionate într-un mod care nu aduce atingere aplicării articolului 4 alineatul (1) din prezenta directivă și nici altor cerințe de mediu prevăzute de legislația comunitară, inclusiv Directiva 2000/60/CE.

(4)   Articolul 5, articolul 6 alineatele (3) - (5), articolul 7, articolul 8, articolul 12 alineatele (1) și (2), articolul 14 alineatele (1) - (3) nu se aplică instalațiilor de gestionare a deșeurilor care:

au încetat acceptarea de deșeuri înainte de 1 mai 2006;

au încheiat procedurile de închidere în conformitate cu legislația internă sau comunitară aplicabilă sau cu programele de închidere aprobate de autoritatea competentă și

sunt închise efectiv până la 31 decembrie 2010.

Statele membre notifică aceste cazuri Comisiei până la 1 august 2008 și asigură administrarea acestor instalații într-un mod care să nu compromită realizarea obiectivelor prezentei directive, în special a obiectivelor articolului 4 alineatul (1) și a celor prevăzute de orice alte dispoziții comunitare, inclusiv Directiva 2000/60/CE.

Articolul 25

Transpunerea

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 mai 2008. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern adoptate în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 26

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 27

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasburg, 15 martie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

H. WINKLER


(1)  JO C 80, 30.3.2004, p. 35.

(2)  JO C 109, 30.4.2004, p. 33.

(3)  Avizul Parlamentului European din 31 martie 2004 (JO C 103 E, 29.4.2004, p. 451), Poziția comună a Consiliului din 12 aprilie 2005 (JO C 172 E, 12.7.2005, p. 1) și Poziția Parlamentului European din 6 septembrie 2005 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 18 ianuarie 2006 și Decizia Consiliului din 30 ianuarie 2006.

(4)  JO L 345, 31.12.2003, p. 97.

(5)  JO L 257, 10.10.1996, p. 26, directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 33, 4.2.2006, p. 1).

(6)  JO C 65 E, 14.3.2002, p. 382.

(7)  JO L 242, 10.9.2002, p. 1.

(8)  JO L 194, 25.7.1975, p. 39, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 182, 16.7.1999, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(10)  Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerințele minime de îmbunătățire a siguranței și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de foraj [a unsprezecea directivă specială în înțelesul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 348, 28.11.1992, p. 9).

(11)  Directiva 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992 privind cerințele minime de îmbunătățire a securității și siguranței lucrătorilor din industria extractivă de extracție de suprafață și în subteran [a douăsprezecea directivă specială în înțelesul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] (JO L 404, 31.12.1992, p. 10).

(12)  JO L 327, 22.12.2000, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 2455/2001/CE (JO L 331, 15.12.2001, p. 1).

(13)  JO L 143, 30.4.2004, p. 56.

(14)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(15)  JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

(16)  JO L 377, 31.12.1991, p. 20, directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) nr. 166/2006.

(17)  Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (JO 196, 16.8.1967, p. 1), directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 2004/73/CE a Comisiei (JO L 152, 30.4.2004, p. 1).

(18)  Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (JO L 200, 30.7.1999, p. 1), directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/8/CE a Comisiei (JO L 19, 24.1.2006, p. 12).

(19)  Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 175, 5.7.1985, p. 40), directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 156, 25.6.2003, p. 17).

(20)  JO L 41, 14.2.2003, p. 26.

(21)  Directiva 76/464/CEE a Consiliului din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunității (JO L 129, 18.5.1976, p. 23), directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/60/CE.

(22)  Directiva 80/68/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1979 privind protecția apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanțe periculoase (JO L 20, 26.1.1980, p. 43), directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 91/692/CEE (JO L 337, 31.12.1991, p. 48).

(23)  JO L 102, 11.4.2006, p. 15”.


ANEXA I

Politica de prevenire a accidentelor majore și informațiile care trebuie comunicate publicului interesat

1.   Politica de prevenire a accidentelor majore

Politica de prevenire a accidentelor majore și sistemul de management de securitate pus în aplicare de operator trebuie să fie proporționale cu riscurile de accident major prezentate de instalația de gestionare a deșeurilor. În scopul aplicării acestora, se iau în considerare următoarele elemente:

1.

politica de prevenire a accidentelor majore include toate obiectivele și principiile de acțiune generale ale operatorului în ceea ce privește controlul riscurilor de accident major;

2.

sistemul de management de securitate trebuie să integreze acea parte a sistemului de management general care include structura organizatorică, responsabilitățile, practicile, procedurile, procesele și resursele pentru determinarea și aplicarea politicii de prevenire a acccidentelor majore;

3.

următoarele probleme sunt abordate în cadrul sistemului de management de securitate:

(a)

organizarea și personalul – rolul și responsabilitățile personalului implicat în gestionarea riscurilor de accidente majore la toate nivelurile organizației; identificarea necesităților în materie de formare a acestui personal și de organizare a acestei formări; participarea personalului și, după caz, a subcontractanților;

(b)

identificarea și evaluarea riscurilor de accidente majore – adoptarea și aplicarea de proceduri pentru identificarea sistematică a riscurilor de accidente majore care se pot produce în caz de funcționare normală sau anormală, precum și evaluarea probabilității și a gravității acestora;

(c)

controlul exploatării – adoptarea și aplicarea de proceduri și instrucțiuni pentru funcționare în condiții de securitate, inclusiv în ceea ce privește întreținerea instalației, procedeele, echipamentul și opririle temporare;

(d)

gestionarea modificărilor – adoptarea și aplicarea procedurilor pentru planificarea modificărilor care trebuie aduse noilor instalații de gestionare a deșeurilor sau pentru proiectarea acestora;

(e)

planificarea situațiilor de urgență – adoptarea și aplicarea procedurilor de identificare a urgențelor previzibile prin analize sistematice și de elaborare, experimentare și revizuire a planurilor de urgență care să răspundă unor astfel de situații de urgență;

(f)

monitorizarea performanțelor – adoptarea și aplicarea de proceduri pentru o evaluare permanentă a conformării la obiectivele stabilite de operator în cadrul politicii de prevenire a accidentelor majore și al sistemului său de management de securitate și aplicarea unor mecanisme de investigare și de corecție în caz de neconformare. Procedurile trebuie să înglobeze sistemul operatorului care să permită notificarea accidentelor majore sau a accidentelor evitate incidente, în special atunci când acestea implică eșecul măsurilor de protecție, investigarea acestora, inspirându-se din experiențele trecutului;

(g)

control și analiză – adoptarea și adoptarea de proceduri pentru evaluarea periodică sistematică a politicii de prevenire a accidentelor majore, a eficienței și gradului de adecvare a sistemului de management de securitate; analiza documentată și actualizarea, de către conducere, a rezultatelor politicii și a sistemului de management de securitate.

2.   Informațiile care trebuie comunicate publicului interesat

1.

Numele operatorului și adresa instalației de gestionare a deșeurilor.

2.

Identificarea, prin funcția deținută, a persoanei care furnizează informațiile.

3.

Confirmarea faptului că instalația de gestionare a deșeurilor face obiectul actelor cu putere de lege și/sau a actelor administrative de aplicare a prezentei directive și, după caz, că informațiile privind elementele menționate la articolul 6 alineatul (2) au fost transmise autorității competente.

4.

O explicație, în termeni clari și simpli, a activității sau activităților desfășurate la nivelul amplasamentului.

5.

Denumirea comună sau generică sau clasificarea generală a substanțelor și preparatelor periculoase care se găsesc în instalația de gestionare a deșeurilor, precum și deșeurile care pot conduce la producerea unui accident major, cu indicarea principalelor caracteristici de periculozitate.

6.

Informațiile generale privind natura riscurilor de accidente majore, inclusiv efectele lor potențiale asupra populației și mediului din împrejurimi.

7.

Informațiile adecvate privind modul în care populația interesată din împrejurimi trebuie să fie alertată și informată în cazul unui accident major.

8.

Informarea adecvată cu privire la măsurile pe care populația interesată trebuie să le ia și cu privire la comportamentul pe care trebuie să-l adopte în cazul unui accident major.

9.

Confirmarea că operatorul are obligația de a lua măsurile adecvate în amplasament, în special de a contacta serviciile de urgență în caz de accidente majore și de a minimiza efectele acestora.

10.

Menționarea planului de urgență extern elaborat pentru a face față oricărui efect al accidentului în afara amplasamentului. Aceasta trebuie să includă invitația de a urma toate instrucțiunile sau solicitările primite din partea serviciilor de urgență în cazul producerii unui accident.

11.

Precizări referitoare la modalitățile de obținere a altor informații suplimentare, sub rezerva dispozițiilor referitoare la confidențialitate, prevăzute de legislația internă.


ANEXA II

Caracterizarea deșeurilor

Deșeurile care trebuie depozitate în instalație sunt caracterizate astfel încât să garanteze stabilitatea fizică și chimică pe termen lung a structurii instalației și să prevină accidentele majore. Caracterizarea deșeurilor include, după caz și în funcție de categoria de instalație în cauză, următoarele aspecte:

1.

descrierea caracteristicilor fizice și chimice așteptate ale deșeurilor care urmează să fie depozitate pe termene scurt și lung, în special cu trimitere la stabilitatea acestora în condiții meteorologice/atmosferice de suprafață, ținând seama de tipul mineralelor extrase și de natura materialului de descopertare și/sau gangare care vor fi deplasate pe perioada extracțiilor;

2.

clasificarea deșeurilor în conformitate cu Decizia 2000/532/CE (1), în special din punct de vedere al caracteristicilor de periculozitate;

3.

descrierea substanțelor chimice care trebuie utilizate în timpul tratării resurselor minerale și stabilitatea acestora;

4.

descrierea metodei de depozitare;

5.

sistemul de transport al deșeurilor care trebuie să fie utilizat.


(1)  Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în conformitate cu articolul 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3), decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2001/573/CE a Consiliului (JO L 203, 28.7.2001, p. 18).


ANEXA III

Criterii de clasificare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor

O instalație de gestionare a deșeurilor este clasificată în categoria A, în cazul în care:

un eșec sau o operare incorectă, de exemplu prăbușirea unei halde sau ruperea unui dig, ar putea conduce la producerea unui accident major, pe baza unei evaluări a riscului, ținând seama de factori precum mărimea actuală sau viitoare, amplasamentul și impactul instalației asupra mediului sau

conține deșeuri clasificate ca periculoase în conformitate cu Directiva 91/689/CEE deasupra unor anumite praguri sau

conține substanțe sau preparate clasificate ca periculoase în conformitate cu Directiva 67/548/CEE sau Directiva 1999/45/CE deasupra unor anumite praguri.


15/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

23


32006R0592


L 104/13

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 592/2006 AL COMISIEI

din 12 aprilie 2006

de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului din 24 iunie 1991 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare (1), în special articolul 13 a doua liniuță,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 473/2002 al Comisiei din 15 martie 2002 de modificare a anexelor I, II și VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare și de stabilire a normelor privind transmiterea informațiilor referitoare la utilizarea compușilor cuprului (2) extinde pe o perioadă de patru ani autorizarea utilizării deșeurilor menajere compostate sau fermentate în agricultura ecologică cu un anumit număr de condiții care ar putea face obiectul unei posibile examinări după expirarea acestei perioade, în lumina unei posibile noi legislații comunitare în materie de deșeuri menajere.

(2)

Această perioadă de patru ani expiră la 31 martie 2006 și nu s-a stabilit încă o nouă legislație comunitară privind utilizarea deșeurilor menajere. Prin urmare, este necesar să se mențină autorizarea utilizării deșeurilor menajere compostate sau fermentate în agricultura ecologică în condițiile actuale, dar fără să fie limitată în timp.

(3)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 ar trebui modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului instituit prin articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2006.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 aprilie 2006.

Pentru Comisie

Mariann FISСHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 198, 22.7.1991, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1916/2005 al Comisiei (JO L 307, 25.11.2005, p. 10).

(2)  JO L 75, 16.3.2002, p. 21, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 746/2004 (JO L 122, 26.4.2004, p. 10).


ANEXĂ

În Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 anexa II partea A, în tabelul („Îngrășăminte și amelioratori de sol”) la intrarea „Deșeuri menajere compostate sau fermentate” este necesar să se elimine textul: „Numai pentru o perioadă care expiră la 31 martie 2006”.


15/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

25


32006R0605


L 107/3

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 605/2006 AL COMISIEI

din 19 aprilie 2006

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 349/2003 de suspendare a introducerii în Comunitate a exemplarelor din anumite specii de faună și floră sălbatice

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatul (2),

după consultarea Grupului de analiză științifică,

întrucât:

(1)

Articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 prevede posibilitatea impunerii de restricții de către Comisie la introducerea anumitor specii în Comunitate, în conformitate cu condițiile prevăzute la literele (a)-(d). De altfel, măsurile de punere în aplicare a respectivelor restricții au fost stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1808/2001 al Comisiei din 30 august 2001 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (2).

(2)

O listă a speciilor a căror introducere în Comunitate se suspendă a fost stabilită în Regulamentul (CE) nr. 349/2003 al Comisiei din 25 februarie 2003 de suspendare a introducerii în Comunitate a exemplarelor din anumite specii de faună și floră sălbatice (3).

(3)

Pe baza informațiilor recente, Grupul de analiză științifică a ajuns la concluzia că starea de conservare a anumitor specii menționate în anexele A și B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului va fi grav amenințată în cazul în care nu se suspendă introducerea acestora în Comunitate din anumite țări de origine. Introducerea următoarelor specii ar trebui, prin urmare, să fie suspendată: Ursus thibetanus provenind din Federația Rusă; Cryptoprocta ferox, Scaphiophryne gottlebei, Euphorbia banaeși E. kondoi provenind din Madagascar; Panthera leo provenind din Etiopia; Balaeniceps rex, Grus carunculatusși Chamaeleo fuelleborni provenind din Republica Unită Tanzania; Poicephalus gulielmi provenind din Congo; Accipiter melanoleucus, A. ovampensis, Aviceda cuculoides, Hieraaetus ayresii, H. spilogaster, Macheiramphus alcinus, Spizaetus africanus, Urotriorchis macrourus, Falco chicquera, Asio capensis, Bubo lacteus, B. poensis, Glaucidium perlatum, Scotopelia peliși Python regius provenind din Guineea; Sagittarius serpentariusși Varanus exanthematicus provenind din Togo; Agapornis pullarius provenind din Republica Democratică Congo; Cuora galbinifrons provenind din China; Heosemys spinosa, Leucocephalon yuwonoi, Siebenrockiella crassicollis, Liasis fuscus, Euphyllia cristata, E. divisa, E. fimbriata, Hydnophora microconosși Scolymia vitiensis provenind din Indonezia; Geochelone pardalis provenind din Uganda și din Zambia; Uromastyx geyri provenind din Mali și din Niger; Cordylus mossambicus, C. vittifer, Tridacna maximași T. squamosa provenind din Mozambic; Dendrobates pumilio provenind din Nicaragua; Hippopus hippopus provenind din Vanuatu; Hippopus hippopus, Tridacna gigasși T. maxima provenind din Tonga și din Vietnam; Tridacna crocea, T. derasa, T. maximași T. squamosa provenind din Fiji și din Vanuatu; Tridacna crocea provenind din Tonga; Tridacna maxima provenind din Statele Federate ale Microneziei și din Insulele Marshall; Tridacna tevoroa provenind din Tonga și Catalaphyllia jardinei provenind din Insulele Solomon.

(4)

Grupul de analiză științifică a ajuns, de asemenea, pe baza informațiilor cele mai recente disponibile, la concluzia că nu se mai justifică suspendarea introducerii în Comunitate a următoarelor specii:

Galago senegalensis provenind din Djibouti; Galagoides demidoff provenind din Kenya și din Senegal; Callithrix argentata provenind din Paraguay; Saguinus labiatus provenind din Columbia; Callicebus torquatus provenind din Ecuador; Cebus albifrons provenind din Guyana; Cebus capucinusși Aratinga solstitialis provenind din Venezuela; Cebus olivaceus provenind din Peru; Allenopithecus nigroviridis provenind din toate statele ariei de răspândire; Colobus guereza provenind din Guineea ecuatorială; Lophocebus albigena provenind din Kenya; Papio hamadryasși Hippopotamus amphibius provenind din Liberia; Cynogale bennettii provenind din Singapore; Ara ararauna provenind din Trinidad și Tobago; Neophema splendida provenind din Australia; Poicephalus gulielmi provenind din Republica Democratică Congo; Geochelone chilensis, Homopus areolatus, H. boulengeri, H. femoralis, H. signatus, Kinixys natalensisși Psammobates spp. provenind din toate statele ariei de răspândire; Geochelone denticulata provenind din toate statele ariei de răspândire cu excepția Boliviei și Ecuadorului; Geochelone elegans provenind din toate statele ariei de răspândire, cu excepția Pakistanului; Kinixys belliana provenind din toate statele ariei de răspândire, cu excepția Mozambicului și Beninului; Kinixys erosa provenind din toate statele ariei de răspândire, cu excepția Republicii Togo; Kinixys homeana provenind din toate statele ariei de răspândire, cu excepția Beninului; Manouria emys provenind din toate statele ariei de răspândire, cu excepția Bangladeshului, Indiei, Indoneziei, Uniunii Myanmar și Thailandei; Testudo horsfieldii provenind din toate statele ariei de răspândire, cu excepția Chinei, Pakistanului și Kazahstanului; Manouria impressa provenind din toate statele ariei de răspândire, cu excepția Vietnamului; Phelsuma cepedianași P. trilineata provenind din Madagascar; Phelsuma edwardnewtonii provenind din Mauritius; Varanus albigularis provenind din Lesotho; Varanus rudicollis provenind din Filipine; Ptyas mucosus provenind din Indonezia și Dactylorhiza incarnata provenind din Norvegia.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 338/97, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1332/2005, prevede, inter alia, transferul speciilor Cacatua sulphureași Pyxis arachnoides din anexa B în anexa A și ștergerea speciei Agapornis roseicollis din anexe, astfel încât suspendarea importurilor privind aceste specii nu se mai justifică.

(6)

Țările de origine a speciilor care fac obiectul unor noi restricții la introducerea în Comunitate în temeiul prezentului regulament au fost consultate.

(7)

Prin urmare, anexa la Regulamentul (CE) nr. 349/2003 trebuie modificată în consecință și, în scopul clarității, înlocuită.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 349/2003 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 aprilie 2006.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1332/2005 al Comisiei (JO L 215, 19.8.2005, p. 1).

(2)  JO L 250, 19.9.2001, p. 1.

(3)  JO L 51, 26.2.2003, p. 3, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 252/2005 (JO L 43, 15.2.2005, p. 3).


ANEXĂ

Specimene din speciile incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97 a căror introducere în Comunitate se suspendă

Specii

Surse

Specimene

Țări de origine

Litera din articolul 4 alineatul (6):

FAUNĂ

 

 

 

 

CHORDATA MAMMALIA

 

 

 

 

CARNIVORA

 

 

 

 

Canidae

 

 

 

 

Canis lupus

Sălbatice

Trofee de vânătoare

Belarus, Kîrgîzstan, Turcia

(a)

Ursidae

 

 

 

 

Ursus arctos

Sălbatice

Trofee de vânătoare

Columbia Britanică

(a)

Ursus thibetanus

Sălbatice

Trofee de vânătoare

Federația Rusă

(a)

Felidae

 

 

 

 

Lynx lynx

Sălbatice

Trofee de vânătoare

Azerbaidjan, Moldova, Ucraina

(a)

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Ovis ammon nigrimontana

Sălbatice

Trofee de vânătoare

Kazahstan

(a)

AVES

 

 

 

 

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Accipitridae

 

 

 

 

Leucopternis occidentalis

Sălbatice

Toate

Ecuador, Peru

(a)

Specimene din speciile incluse în anexa B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 a căror introducere în Comunitate se suspendă

Specii

Surse

Specimene

Țări de origine

Literă din articolul 4 alineatul (6):

FAUNĂ

 

 

 

 

CHORDATA MAMMALIA

 

 

 

 

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

 

Zaglossus bruijni

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

PRIMATES

 

 

 

 

Loridae

 

 

 

 

Arctocebus aureus

Sălbatice

Toate

Republica Centrafricană, Gabon

(b)

Arctocebus calabarensis

Sălbatice

Toate

Nigeria

(b)

Nycticebus pygmaeus

Sălbatice

Toate

Cambodgia, Laos

(b)

Perodicticus potto

Sălbatice

Toate

Togo

(b)

Galagonidae

Sălbatice

Toate

Nigeria

(b)

Euoticus pallidus (sinonim Galago elegantulus pallidus)

 

 

 

 

Galago matschiei (sinonim G. inustus)

Sălbatice

Toate

Rwanda

(b)

Galagoides demidoff (sinonim Galago demidovii)

Sălbatice

Toate

Burkina Faso, Republica Centrafricană

(b)

Galagoides zanzibaricus (sinonim Galago zanzibaricus)

Sălbatice

Toate

Malawi

(b)

Callitrichidae

Sălbatice

Toate

Brazilia

(b)

Callithrix geoffroyi (sinonim C. jacchus geoffroyi)

 

 

 

 

Cebidae

 

 

 

(b)

Alouatta fusca

Sălbatice

Toate

Toate

 

Alouatta seniculus

Sălbatice

Toate

Trinidad și Tobago

(b)

Ateles belzebuth

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Ateles fusciceps

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Ateles geoffroyi

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Ateles paniscus

Sălbatice

Toate

Peru

(b)

Cebus capucinus

Sălbatice

Toate

Belize

(b)

Chiropotes satanas

Sălbatice

Toate

Brazilia, Guyana

(b)

Lagothrix lagothricha

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Pithecia pithecia

Sălbatice

Toate

Guyana

(b)

Cercopithecidae

 

 

 

(b)

Cercocebus torquatus

Sălbatice

Toate

Ghana

(b)

Cercopithecus ascanius

Sălbatice

Toate

Burundi

 

Cercopithecus cephus

Sălbatice

Toate

Republica Centrafricană

(b)

Cercopithecus dryas (inclusiv C. salongo)

Sălbatice

Toate

Republica Democratică Congo

(b)

Cercopithecus erythrogaster

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Cercopithecus erythrotis

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Cercopithecus hamlyni

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Cercopithecus mona

Sălbatice

Toate

Togo

(b)

Cercopithecus petaurista

Sălbatice

Toate

Togo

(b)

Cercopithecus pogonias

Sălbatice

Toate

Camerun, Guineea Ecuatorială, Nigeria

(b)

Cercopithecus preussi (sinonim C. lhoesti preussi)

Sălbatice

Toate

Camerun, Guineea Ecuatorială, Nigeria

(b)

Colobus polykomos

Sălbatice

Toate

Coasta de Fildeș, Ghana, Nigeria, Togo

(b)

Lophocebus albigena (sinonim Cercocebus albigena)

Sălbatice

Toate

Nigeria

(b)

Macaca arctoides

Sălbatice

Toate

India, Malaezia, Thailanda

(b)

Macaca assamensis

Sălbatice

Toate

Nepal

(b)

Macaca cyclopis

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Macaca fascicularis

Sălbatice

Toate

Bangladesh, India

(b)

Macaca maura

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Macaca nemestrina

Sălbatice

Toate

China

(b)

Macaca nemestrina pagensis

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Macaca nigra

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Macaca ochreata

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Macaca sylvanus

Sălbatice

Toate

Algeria, Maroc

(b)

Papio hamadryas

Sălbatice

Toate

Guineea-Bissau, Liberia, Libia

(b)

Procolobus badius (sinonim Colobus badius)

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Procolobus verus (sinonim Colobus verus)

Sălbatice

Toate

Benin, Coasta de Fildeș, Ghana, Sierra Leone, Togo

(b)

Trachypithecus phayrei (sinonim Presbytis phayrei)

Sălbatice

Toate

Cambodgia, China, India

(b)

Trachypithecus vetulus (sinonim Presbytis senex)

Sălbatice

Toate

Sri Lanka

(b)

XENARTHRA

 

 

 

 

Myrmecophagidae

 

 

 

 

Myrmecophaga tridactyla

Sălbatice

Toate

Belize, Uruguay

(b)

RODENTIA

 

 

 

 

Sciuridae

 

 

 

 

Ratufa affinis

Sălbatice

Toate

Singapore

(b)

Ratufa bicolor

Sălbatice

Toate

China

(b)

CARNIVORA

 

 

 

 

Canidae

 

 

 

 

Chrysocyon brachyurus

Sălbatice

Toate

Bolivia, Peru

(b)

Mustelidae

 

 

 

 

Lutra maculicollis

Sălbatice

Toate

Republica Unită Tanzania

(b)

Viverridae

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Cynogale bennettii

Sălbatice

Toate

Brunei, China, Indonezia, Malaezia, Thailanda

(b)

Eupleres goudotii

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Fossa fossana

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Felidae

 

 

 

 

Leptailurus serval

Sălbatice

Toate

Algeria

(b)

Oncifelis colocolo

Sălbatice

Toate

Chile

(b)

Panthera leo

Sălbatice

Toate

Etiopia

(b)

Prionailurus bengalensis

Sălbatice

Toate

Macao

(b)

Profelis aurata

Sălbatice

Toate

Togo

(b)

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

 

Equus zebra hartmannae

Sălbatice

Toate

Angola

(b)

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Hippopotamidae

 

 

 

 

Hexaprotodon liberiensis (sinonim Choeropsis liberiensis)

Sălbatice

Toate

Coasta de Fildeș, Guineea, Guineea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone

(b)

Hippopotamus amphibius

Sălbatice

Toate

Republica Democratică Congo, Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Togo

(b)

Camelidae

 

 

 

 

Lama guanicoe

Sălbatice

Toate, cu excepția:

specimenelor care fac parte din stocul înregistrat în Argentina, cu condiția ca permisele să fie confirmate de secretariat înainte de a fi acceptate de statul membru de import,

produselor obținute din tunderea animalelor vii, efectuată în cadrul programului de gestionare aprobat, aceste produse trebuind să fie marcate și înregistrate corespunzător;

exporturilor necomerciale de cantități limitate de lână, destinate încercărilor industriale, de până la 500 kg anual

Argentina

(b)

Moschidae

 

 

 

 

Moschus berezovskii

Sălbatice

Toate

China

(b)

Moschus chrysogaster

Sălbatice

Toate

China

(b)

Moschus fuscus

Sălbatice

Toate

China

(b)

Moschus moschiferus

Sălbatice

Toate

China, Rusia

(b)

Cervidae

 

 

 

 

Cervus elaphus bactrianus

Sălbatice

Toate

Uzbekistan

(b)

Bovidae

 

 

 

 

Saiga tatarica

Sălbatice

Toate

Kazahstan, Rusia

(b)

AVES

 

 

 

 

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Balaenicipitidae

 

 

 

 

Balaeniceps rex

Sălbatice

Toate

Republica Unită Tanzania, Zambia

(b)

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

 

Anas bernieri

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Oxyura jamaicensis

Toate

Vii

Toate

(d)

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Accipitridae

 

 

 

 

Accipiter brachyurus

Sălbatice

Toate

Papua Noua Guinee

(b)

Accipiter gundlachi

Sălbatice

Toate

Cuba

(b)

Accipiter imitator

Sălbatice

Toate

Papua Noua Guinee, Insulele Solomon

(b)

Accipiter melanoleucus

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Accipiter ovampensis

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Aviceda cuculoides

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Buteo albonotatus

Sălbatice

Toate

Peru

(b)

Buteo galapagoensis

Sălbatice

Toate

Ecuador

(b)

Buteo platypterus

Sălbatice

Toate

Peru

(b)

Buteo ridgwayi

Sălbatice

Toate

Republica Dominicană, Haiti

(b)

Erythrotriorchis radiatus

Sălbatice

Toate

Australia

(b)

Gyps bengalensis

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Gyps coprotheres

Sălbatice

Toate

Mozambic, Namibia, Swaziland

(b)

Gyps indicus

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Gyps rueppellii

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Harpyopsis novaeguineae

Sălbatice

Toate

Indonezia, Papua Noua Guinee

(b)

Hieraaetus ayresii

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Hieraaetus spilogaster

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Leucopternis lacernulata

Sălbatice

Toate

Brazilia

(b)

Lophoictinia isura

Sălbatice

Toate

Australia

(b)

Macheiramphus alcinus

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Polemaetus bellicosus

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Spizaetus africanus

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Spizaetus bartelsi

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Stephanoaetus coronatus

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Terathopius ecaudatus

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Trigonoceps occipitalis

Sălbatice

Toate

Coasta de Fildeș, Guineea

(b)

Urotriorchis macrourus

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Falconidae

 

 

 

 

Falco chicquera

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Falco deiroleucus

Sălbatice

Toate

Belize, Guatemala

(b)

Falco fasciinucha

Sălbatice

Toate

Botswana, Etiopia, Kenya, Malawi, Mozambic, Africa de Sud, Sudan, Republica Unită Tanzania, Zambia, Zimbabwe

(b)

Falco hypoleucos

Sălbatice

Toate

Australia, Papua Noua Guinee

(b)

Micrastur plumbeus

Sălbatice

Toate

Columbia, Ecuador

(b)

Sagittariidae

 

 

 

 

Sagittarius serpentarius

Sălbatice

Toate

Guineea, Togo

(b)

GALLIFORMES

 

 

 

 

Phasianidae

 

 

 

 

Polyplectron schleiermacheri

Sălbatice

Toate

Indonezia, Malaezia

(b)

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

 

Balearica pavonina

Sălbatice

Toate

Guineea, Mali

(b)

Balearica regulorum

Sălbatice

Toate

Angola, Botswana, Burundi, Republica Democratică Congo, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambic, Namibia, Rwanda, Africa de Sud, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe

(b)

Grus carunculatus

Sălbatice

Toate

Africa de Sud, Republica Unită Tanzania

(b)

Grus virgo

Sălbatice

Toate

Sudan

(b)

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

 

Goura cristata

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Goura scheepmakeri

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Goura victoria

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

PSITTACIFORMES

 

 

 

 

Psittacidae

 

 

 

 

Agapornis fischeri

Sălbatice

Toate

Republica Unită Tanzania

(b)

De crescătorie

Toate

Mozambic

(b)

Agapornis lilianae

Sălbatice

Toate

Republica Unită Tanzania

(b)

Agapornis nigrigenis

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Agapornis pullarius

Sălbatice

Toate

Angola, Republica Democratică Congo, Guineea, Kenya, Mali, Togo

(b)

Alisterus chloropterus chloropterus

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Amazona agilis

Sălbatice

Toate

Jamaica

(b)

Amazona autumnalis

Sălbatice

Toate

Ecuador

(b)

Amazona collaria

Sălbatice

Toate

Jamaica

(b)

Amazona mercenaria

Sălbatice

Toate

Venezuela

(b)

Amazona xanthops

Sălbatice

Toate

Bolivia, Paraguay

(b)

Ara chloroptera

Sălbatice

Toate

Argentina, Panama

(b)

Ara severa

Sălbatice

Toate

Guyana

(b)

Aratinga acuticaudata

Sălbatice

Toate

Uruguay

(b)

Aratinga aurea

Sălbatice

Toate

Argentina

(b)

Aratinga auricapilla

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Aratinga erythrogenys

Sălbatice

Toate

Peru

(b)

Aratinga euops

Sălbatice

Toate

Cuba

(b)

Bolborhynchus ferrugineifrons

Sălbatice

Toate

Columbia

(b)

Cacatua sanguinea

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Charmosyna amabilis

Sălbatice

Toate

Fiji

(b)

Charmosyna diadema

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Cyanoliseus patagonus

Sălbatice

Toate

Chile, Uruguay

(b)

Deroptyus accipitrinus

Sălbatice

Toate

Peru, Suriname

(b)

Eclectus roratus

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Forpus xanthops

Sălbatice

Toate

Peru

(b)

Hapalopsittaca amazonina

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Hapalopsittaca fuertesi

Sălbatice

Toate

Columbia

(b)

Hapalopsittaca pyrrhops

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Leptosittaca branickii

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Lorius domicella

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Nannopsittaca panychlora

Sălbatice

Toate

Brazilia

(b)

Pionus chalcopterus

Sălbatice

Toate

Peru

(b)

Poicephalus cryptoxanthus

Sălbatice

Toate

Republica Unită Tanzania

(b)

Poicephalus gulielmi

Sălbatice

Toate

Coasta de Fildeș, Congo

(b)

Poicephalus meyeri

Sălbatice

Toate

Republica Unită Tanzania

(b)

Poicephalus robustus

Sălbatice

Toate

Botswana, Republica Democratică Congo, Gambia, Guineea, Mali, Namibia, Nigeria, Senegal, Africa de Sud, Swaziland, Togo, Uganda

(b)

Poicephalus rufiventris

Sălbatice

Toate

Republica Unită Tanzania

(b)

Polytelis alexandrae

Sălbatice

Toate

Australia

(b)

Prioniturus luconensis

Sălbatice

Toate

Filipine

(b)

Psittacula alexandri

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Psittacula finschii

Sălbatice

Toate

Bangladesh, Cambodgia

(b)

Psittacula roseata

Sălbatice

Toate

China

(b)

Psittacus erithacus

Sălbatice

Toate

Benin, Burundi, Liberia, Mali, Nigeria, Togo

(b)

Psittacus erithacus timneh

Sălbatice

Toate

Guineea, Guineea Bissau

(b)

Psittrichas fulgidus

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Pyrrhura albipectus

Sălbatice

Toate

Ecuador

(b)

Pyrrhura calliptera

Sălbatice

Toate

Columbia

(b)

Pyrrhura leucotis

Sălbatice

Toate

Brazilia

(b)

Pyrrhura orcesi

Sălbatice

Toate

Ecuador

(b)

Pyrrhura picta

Sălbatice

Toate

Columbia

(b)

Pyrrhura viridicata

Sălbatice

Toate

Columbia

(b)

Tanygnathus gramineus

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Touit melanonota

Sălbatice

Toate

Brazilia

(b)

Touit surda

Sălbatice

Toate

Brazilia

(b)

Trichoglossus johnstoniae

Sălbatice

Toate

Filipine

(b)

Triclaria malachitacea

Sălbatice

Toate

Argentina, Brazilia

(b)

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

 

Musophaga porphyreolopha

Sălbatice

Toate

Uganda

(b)

Tauraco corythaix

Sălbatice

Toate

Mozambic

(b)

Tauraco fischeri

Sălbatice

Toate

Republica Unită Tanzania

(b)

Tauraco macrorhynchus

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

STRIGIFORMES

 

 

 

 

Tytonidae

 

 

 

 

Phodilus prigoginei

Sălbatice

Toate

Republica Democratică Congo

(b)

Tyto aurantia

Sălbatice

Toate

Papua Noua Guinee

(b)

Tyto inexspectata

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Tyto manusi

Sălbatice

Toate

Papua Noua Guinee

(b)

Tyto nigrobrunnea

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Tyto sororcula

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Strigidae

 

 

 

 

Asio capensis

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Asio clamator

Sălbatice

Toate

Peru

(b)

Bubo lacteus

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Bubo philippensis

Sălbatice

Toate

Filipine

(b)

Bubo poensis

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Bubo vosseleri

Sălbatice

Toate

Republica Unită Tanzania

(b)

Glaucidium albertinum

Sălbatice

Toate

Republica Democratică Congo, Rwanda

(b)

Glaucidium perlatum

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Ketupa blakistoni

Sălbatice

Toate

China, Japonia, Rusia

(b)

Ketupa ketupu

Sălbatice

Toate

Singapore

(b)

Nesasio solomonensis

Sălbatice

Toate

Papua Noua Guinee, Insulele Solomon

(b)

Ninox affinis

Sălbatice

Toate

India

(b)

Ninox rudolfi

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Otus angelinae

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Otus fuliginosus

Sălbatice

Toate

Filipine

(b)

Otus longicornis

Sălbatice

Toate

Filipine

(b)

Otus magicus

Sălbatice

Toate

Seychelles

(b)

Otus mindorensis

Sălbatice

Toate

Filipine

(b)

Otus mirus

Sălbatice

Toate

Filipine

(b)

Otus pauliani

Sălbatice

Toate

Comore

(b)

Otus roboratus

Sălbatice

Toate

Peru

(b)

Otus rutilus

Sălbatice

Toate

Comore

(b)

Pulsatrix melanota

Sălbatice

Toate

Peru

(b)

Scotopelia peli

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Scotopelia ussheri

Sălbatice

Toate

Coasta de Fildeș, Ghana, Guineea, Liberia, Sierra Leone

(b)

Strix davidi

Sălbatice

Toate

China

(b)

Strix woodfordii

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

 

Chalcostigma olivaceum

Sălbatice

Toate

Peru

(b)

Heliodoxa rubinoides

Sălbatice

Toate

Peru

(b)

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

 

Buceros rhinoceros

Sălbatice

Toate

Thailanda

(b)

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Pittidae

 

 

 

 

Pitta nympha

Sălbatice

Toate

Toate (cu excepția Vietnamului)

(b)

Pycnonotidae

 

 

 

 

Pycnonotus zeylanicus

Sălbatice

Toate

Malaezia

(b)

REPTILIA

 

 

 

 

TESTUDINES

 

 

 

 

Emydidae

 

 

 

 

Callagur borneoensis

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Chrysemys picta

Toate

Vii

Toate

(d)

Cuora amboinensis

Sălbatice

Toate

Malaezia

(b)

Cuora galbinifrons

Sălbatice

Toate

China

(b)

Heosemys spinosa

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Leucocephalon yuwonoi

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Siebenrockiella crassicollis

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Trachemys scripta elegans

Toate

Vii

Toate

(d)

Testudinidae

 

 

 

 

Geochelone denticulata

Sălbatice

Toate

Bolivia, Ecuador

(b)

Geochelone elegans

Sălbatice

Toate

Pakistan

(b)

Geochelone gigantea

Sălbatice

Toate

Seychelles

(b)

Geochelone pardalis

Sălbatice

Toate

Republica Democratică Congo, Mozambic, Uganda, Republica Unită Tanzania

(b)

De crescătorie

Toate

Mozambic, Zambia

(b)

Sursa „F” (1)

Toate

Zambia

(b)

Geochelone platynota

Sălbatice

Toate

Myanmar

(b)

Gopherus agassizii

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Gopherus berlandieri

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Gopherus polyphemus

Sălbatice

Toate

Statele Unite ale Americii

(b)

Indotestudo elongata

Sălbatice

Toate

Bangladesh, China, India

(b)

Indotestudo forstenii

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Kinixys belliana

Sălbatice

Toate

Mozambic

(b)

De crescătorie

Toate

Benin

(b)

Kinixys erosa

Sălbatice

Toate

Togo

(b)

Kinixys homeana

Sălbatice

Toate

Benin

(b)

Manouria emys

Sălbatice

Toate

Bangladesh, India, Indonezia, Myanmar, Thailanda

(b)

Manouria impressa

Sălbatice

Toate

Vietnam

(b)

Testudo horsfieldii

Sălbatice

Toate

China, Kazahstan, Pakistan

(b)

Pelomedusidae

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Podocnemis erythrocephala

Sălbatice

Toate

Columbia, Venezuela

(b)

Podocnemis expansa

Sălbatice

Toate

Columbia, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad și Tobago, Venezuela

(b)

Podocnemis lewyana

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

Podocnemis sextuberculata

Sălbatice

Toate

Peru

(b)

Podocnemis unifilis

Sălbatice

Toate

Surinam

(b)

CROCODYLIA

 

 

 

 

Alligatoridae

 

 

 

 

Caiman crocodilus

Sălbatice

Toate

El Salvador, Guatemala, Mexic

(b)

Palaeosuchus trigonatus

Sălbatice

Toate

Guyana

(b)

Crocodylidae

 

 

 

 

Crocodylus niloticus

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

SAURIA

 

 

 

 

Gekkonidae

 

 

 

 

Phelsuma abbotti

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma antanosy

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma barbouri

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma befotakensis

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma breviceps

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma chekei

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma comorensis

Sălbatice

Toate

Comore

(b)

Phelsuma dubia

Sălbatice

Toate

Comore, Madagascar

(b)

Phelsuma flavigularis

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma guttata

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma klemmeri

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma laticauda

Sălbatice

Toate

Comore

(b)

Phelsuma leiogaster

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma minuthi

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma modesta

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma mutabilis

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma pronki

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma pusilla

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma seippi

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma serraticauda

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma standingi

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Phelsuma v-nigra

Sălbatice

Toate

Comore

(b)

Agamidae

 

 

 

 

Uromastyx aegyptia

Sursa „F” (1)

Toate

Egipt

(b)

Uromastyx dispar

Sălbatice

Toate

Algeria, Mali, Sudan

(b)

Uromastyx geyri

Sălbatice

Toate

Mali, Niger

(b)

Chamaeleonidae

 

 

 

 

Calumma boettgeri

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma brevicornis

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma capuroni

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma cucullata

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma fallax

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma furcifer

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma gallus

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma gastrotaenia

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma globifer

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma guibei

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma hilleniusi

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma linota

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma malthe

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma nasuta

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma oshaughnessyi

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma parsonii

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma peyrierasi

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Calumma tsaratananensis

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Chamaeleo deremensis

Sălbatice

Toate

Republica Unită Tanzania

(b)

Chamaeleo eisentrauti

Sălbatice

Toate

Camerun

(b)

Chamaeleo ellioti

Sălbatice

Toate

Burundi

(b)

Chamaeleo feae

Sălbatice

Toate

Guineea Ecuatorială

(b)

Chamaeleo fuelleborni

Sălbatice

Toate

Republica Unită Tanzania

(b)

Chamaeleo gracilis

Sălbatice

Toate

Benin

(b)

De crescătorie

Toate

Benin, Togo

(b)

Chamaeleo pfefferi

Sălbatice

Toate

Camerun

(b)

Chamaeleo werneri

Sălbatice

Toate

Republica Unită Tanzania

(b)

Chamaeleo wiedersheimi

Sălbatice

Toate

Camerun

(b)

Furcifer angeli

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer antimena

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer balteatus

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer belalandaensis

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer bifidus

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer campani

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer labordi

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer minor

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer monoceras

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer pardalis

De crescătorie

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer petteri

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer rhinoceratus

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer tuzetae

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Furcifer willsii

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Iguanidae

 

 

 

 

Conolophus pallidus

Sălbatice

Toate

Ecuador

(b)

Conolophus subcristatus

Sălbatice

Toate

Ecuador

(b)

Iguana iguana

Sălbatice

Toate

El Salvador

(b)

Cordylidae

 

 

 

 

Cordylus mossambicus

Sălbatice

Toate

Mozambic

(b)

Cordylus tropidosternum

Sălbatice

Toate

Mozambic

(b)

Cordylus vittifer

Sălbatice

Toate

Mozambic

(b)

Scincidae

 

 

 

 

Corucia zebrata

Sălbatice

Toate

Insulele Solomon

(b)

Helodermatidae

 

 

 

 

Heloderma horridum

Sălbatice

Toate

Guatemala, Mexic

(b)

Heloderma suspectum

Sălbatice

Toate

Mexic, Statele Unite ale Americii

(b)

Varanidae

 

 

 

 

Varanus bogerti

Sălbatice

Toate

Papua Noua Guinee

(b)

Varanus dumerilii

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Varanus exanthematicus

Sălbatice

Toate

Benin, Togo

(b)

De crescătorie

Toate

Benin, Togo

(b)

Varanus jobiensis (sinonim V. karlschmidti)

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Varanus niloticus

Sălbatice

Toate

Burundi, Mozambic

(b)

De crescătorie

Toate

Benin, Togo

(b)

Varanus prasinus beccarii

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Varanus salvadorii

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Varanus salvator

Sălbatice

Toate

China, India, Singapore

(b)

Varanus telenesetes

Sălbatice

Toate

Papua Noua Guinee

(b)

Varanus teriae

Sălbatice

Toate

Australia

(b)

Varanus yemenensis

Sălbatice

Toate

Toate

(b)

SERPENTES

 

 

 

 

Pythonidae

 

 

 

 

Liasis fuscus

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Morelia boeleni

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Python molurus

Sălbatice

Toate

China

(b)

Python regius

Sălbatice

Toate

Guineea

(b)

Python reticulatus

Sălbatice

Toate

India, Malaezia (Peninsula), Singapore

(b)

Python sebae

Sălbatice

Toate

Mauritania, Mozambic

(b)

De crescătorie

Toate

Mozambic

(b)

Boidae

 

 

 

 

Boa constrictor

Sălbatice

Toate

El Salvador, Honduras

(b)

Calabaria reinhardtii

De crescătorie

Toate

Benin, Togo

(b)

Eunectes deschauenseei

Sălbatice

Toate

Brazilia

(b)

Eunectes murinus

Sălbatice

Toate

Paraguay

(b)

Gongylophis colubrinus

Sălbatice

Toate

Republica Unită Tanzania

(b)

Elapidae

 

 

 

 

Naja atra

Sălbatice

Toate

Republica Democrată Populară Laos

(b)

Naja kaouthia

Sălbatice

Toate

Republica Democrată Populară Laos

(b)

Naja siamensis

Sălbatice

Toate

Republica Democrată Populară Laos

(b)

AMPHIBIA

 

 

 

 

ANURA

 

 

 

 

Dendrobatidae

 

 

 

 

Dendrobates auratus

Sălbatice

Toate

Nicaragua

(b)

Dendrobates pumilio

Sălbatice

Toate

Nicaragua

(b)

De crescătorie

Toate

Nicaragua

(b)

Dendrobates tinctorius

Sălbatice

Toate

Surinam

(b)

Mantellidae

 

 

 

 

Mantella aurantiaca

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Mantella baroni (sinonim Phrynomantis maculatus)

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Mantella aff. baroni

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Mantella bernhardi

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Mantella cowani

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Mantella crocea

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Mantella expectata

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Mantella haraldmeieri (sinonim M. madagascariensis haraldmeieri)

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Mantella laevigata

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Mantella madagascariensis

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Mantella manery

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Mantella milotympanum (sinonim M. aurantiaca milotympanum)

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Mantella nigricans (sinonim M. cowani nigricans)

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Mantella pulchra

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Mantella viridis

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Microhylidae

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Ranidae

 

 

 

 

Conraua goliath

Sălbatice

Toate

Camerun

(b)

Rana catesbeiana

Toate

Vii

Toate

(d)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

 

 

 

 

ARANEAE

 

 

 

 

Theraphosidae

 

 

 

 

Brachypelma albopilosum

Sălbatice

Toate

Nicaragua

(b)

INSECTA

 

 

 

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

 

Papilionidae

 

 

 

 

Ornithoptera croesus

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Ornithoptera tithonus

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

Ornithoptera urvillianus

Sălbatice

Toate

Insulele Solomon

(b)

Ornithoptera victoriae

Sălbatice

Toate

Insulele Solomon

(b)

Troides andromache

Sălbatice

Toate

Indonezia

(b)

De crescătorie

Toate

Indonezia

(b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

 

 

 

 

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

 

Hippopus hippopus

Sălbatice

Toate

Noua Caledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna crocea

Sălbatice

Toate

Fiji, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna derasa

Sălbatice

Toate

Fiji, Noua Caledonie, Filipine, Palau, Tonga, Vanuatu

(b)

Tridacna gigas

Sălbatice

Toate

Fiji, Indonezia, Insulele Marshall, Statele Federate ale Microneziei, Palau, Papua Noua Guinee, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna maxima

Sălbatice

Toate

Statele Federate ale Microneziei, Fiji, Insulele Marshall, Mozambic, Noua Caledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna squamosa

Sălbatice

Toate

Fiji, Mozambic, Noua Caledonie, Tonga, Vanuatu, Vietnam

(b)

Tridacna tevoroa

Sălbatice

Toate

Tonga

(b)

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

 

Strombus gigas

Sălbatice

Toate

Antigua și Barbuda, Barbados, Dominica, Haiti, Trinidad și Tobago

(b)

CNIDARIA

 

 

 

 

SCLERACTINIA

 

 

 

 

Acroporidae

 

 

 

 

Montipora caliculata

Sălbatice

Toate

Tonga

(b)

Caryophylliidae

 

 

 

 

Catalaphyllia jardinei

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Catalaphyllia jardinei

Sălbatice

Toate

Insulele Solomon

(b)

Euphyllia cristata

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Euphyllia divisa

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Euphyllia fimbriata

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Plerogyra spp.

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Merulinidae

 

 

 

 

Hydnophora microconos

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Mussidae

 

 

 

 

Blastomussa spp.

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Cynarina lacrymalis

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Scolymia vitiensis

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

Trachyphylliidae

 

 

 

 

Trachyphyllia geoffroyi

Sălbatice

Toate, cu excepția specimenelor de maricultură atașate de substraturi artificiale

Indonezia

(b)

FLORĂ

 

 

 

 

Amaryllidaceae

 

 

 

 

Galanthus nivalis

Sălbatice

Toate

Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Elveția, Ucraina

(b)

Apocynaceae

 

 

 

 

Pachypodium inopinatum

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Pachypodium rosulatum

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbiaceae

 

 

 

 

Euphorbia banae

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia bulbispina

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia guillauminiana

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia kondoi

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Euphorbia millotii

Sălbatice

Toate

Madagascar

(b)

Orchidaceae

 

 

 

 

Anacamptis pyramidalis

Sălbatice

Toate

Elveția, Turcia

(b)

Barlia robertiana

Sălbatice

Toate

Turcia

(b)

Cephalanthera rubra

Sălbatice

Toate

Norvegia

(b)

Cypripedium japonicum

Sălbatice

Toate

China, Republica Populară Democrată Coreeană, Japonia, Republica Coreea

(b)

Cypripedium macranthos

Sălbatice

Toate

Republica Coreea, Rusia

(b)

Cypripedium margaritaceum

Sălbatice

Toate

China

(b)

Cypripedium micranthum

Sălbatice

Toate

China

(b)

Dactylorhiza latifolia

Sălbatice

Toate

Norvegia

(b)

Dactylorhiza romana

Sălbatice

Toate

Turcia

(b)

Dactylorhiza russowii

Sălbatice

Toate

Norvegia

(b)

Dactylorhiza traunsteineri

Sălbatice

Toate

Liechtenstein

(b)

Himantoglossum hircinum

Sălbatice

Toate

Elveția

(b)

Nigritella nigra

Sălbatice

Toate

Norvegia

(b)

Ophrys holoserica

Sălbatice

Toate

Turcia

(b)

Ophrys insectifera

Sălbatice

Toate

Liechtenstein, Norvegia, România

(b)

Ophrys pallida

Sălbatice

Toate

Algeria

(b)

Ophrys sphegodes

Sălbatice

Toate

România, Elveția

(b)

Ophrys tenthredinifera

Sălbatice

Toate

Turcia

(b)

Ophrys umbilicata

Sălbatice

Toate

Turcia

(b)

Orchis coriophora

Sălbatice

Toate

Rusia, Elveția

(b)

Orchis italica

Sălbatice

Toate

Turcia

(b)

Orchis laxiflora

Sălbatice

Toate

Elveția

(b)

Orchis mascula

Sălbatice/De crescătorie

Toate

Albania

(b)

Orchis morio

Sălbatice

Toate

Turcia

(b)

Orchis pallens

Sălbatice

Toate

Rusia

(b)

Orchis papilionacea

Sălbatice

Toate

România

(b)

Orchis provincialis

Sălbatice

Toate

Elveția

(b)

Orchis punctulata

Sălbatice

Toate

Turcia

(b)

Orchis purpurea

Sălbatice

Toate

Elveția, Turcia

(b)

Orchis simia

Sălbatice

Toate

Bosnia și Herțegovina, Croația, Macedonia, România, Elveția, Turcia

(b)

Orchis tridentata

Sălbatice

Toate

Turcia

(b)

Orchis ustulata

Sălbatice

Toate

Rusia

(b)

Serapias cordigera

Sălbatice

Toate

Turcia

(b)

Serapias parviflora

Sălbatice

Toate

Turcia

(b)

Serapias vomeracea

Sălbatice

Toate

Elveția, Turcia

(b)

Spiranthes spiralis

Sălbatice

Toate

Liechtenstein, Elveția

(b)

Primulaceae

 

 

 

 

Cyclamen intaminatum

Sălbatice

Toate

Turcia

(b)

Cyclamen mirabile

Sălbatice

Toate

Turcia

(b)

Cyclamen pseudibericum

Sălbatice

Toate

Turcia

(b)

Cyclamen trochopteranthum

Sălbatice

Toate

Turcia

(b)


(1)  Și anume animale născute în captivitate, dar care nu îndeplinesc criteriile prevăzute la capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1808/2001, precum și părțile și produsele din aceste animale.


15/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

45


32006L0012


L 114/9

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2006/12/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 5 aprilie 2006

privind deșeurile

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 175,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile (3) a fost modificată de mai multe ori în mod semnificativ (4). În scopul clarității, ar trebui să se elaboreze o codificare a dispozițiilor în cauză.

(2)

Principalul obiectiv al dispozițiilor referitoare la gestionarea deșeurilor trebuie să fie protecția sănătății oamenilor și a mediului împotriva efectelor nocive cauzate de colectarea, transportul, tratarea, stocarea și depozitarea deșeurilor.

(3)

Pentru îmbunătățirea eficienței gestionării deșeurilor în Comunitate este necesară o terminologie comună și o definire a deșeurilor.

(4)

Trebuie să fie aplicate norme eficace și coerente privind eliminarea și recuperarea deșeurilor, sub rezerva anumitor excepții, pentru bunurile mobile pe care deținătorul le elimină ori intenționează sau are obligația să le elimine.

(5)

Trebuie încurajată recuperarea deșeurilor și utilizarea materialelor recuperate ca materii prime în vederea conservării resurselor naturale. Ar putea fi necesară adoptarea unor norme specifice pentru deșeurile reutilizabile.

(6)

În scopul atingerii unui nivel ridicat de protecție a mediului, statele membre, pe lângă luarea unor măsuri responsabile pentru a asigura eliminarea și recuperarea deșeurilor, trebuie să ia măsuri pentru a reduce producerea de deșeuri, în special prin promovarea unor tehnologii curate și a produselor care pot fi reciclate sau reutilizate, luând în considerare oportunitățile existente și potențiale ale pieței pentru deșeuri recuperate.

(7)

În plus, discrepanțele existente între legislația statelor membre cu privire la eliminarea și recuperarea deșeurilor pot afecta calitatea mediului și buna funcționare a pieței interne.

(8)

Este foarte important ca, în ansamblul său, Comunitatea să fie capabilă să asigure eliminarea deșeurilor și se dorește ca statele membre să tindă în mod individual spre un asemenea obiectiv.

(9)

Pentru a atinge obiectivele menționate, statele membre trebuie să elaboreze planuri de gestionare a deșeurilor.

(10)

Circulația deșeurilor trebuie să se reducă, iar statele membre pot să includă în planurile de gestionare măsurile necesare în acest scop.

(11)

Pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție și a unui control eficace, este necesar să se prevadă autorizarea și controlul întreprinderilor care asigură eliminarea și recuperarea deșeurilor.

(12)

Anumite unități care își prelucrează sau recuperează propriile deșeuri pot fi exceptate de la îndeplinirea cerințelor de autorizare, sub rezerva anumitor împrejurări și cu condiția ca organizațiile respective să îndeplinească cerințele de protecție a mediului. Asemenea unități trebuie supuse înregistrării.

(13)

În scopul monitorizării deșeurilor de la producere și până la eliminarea definitivă, alte întreprinderi implicate în sectorul deșeurilor, precum colectorii de deșeuri, transportatorii și brokerii, trebuie, de asemenea, să se supună procedurii de autorizare sau înregistrare și inspecției corespunzătoare.

(14)

Proporția costurilor care nu este acoperită de activitățile de tratare a deșeurilor trebuie suportată în conformitate cu principiul „poluatorul plătește”.

(15)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (5).

(16)

Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre referitoare la termenele de transpunere în legislația internă a directivelor enumerate în partea B a anexei III,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

(1)   În sensul prezentei directive:

(a)

„deșeu” înseamnă orice substanță sau obiect inclus în categoriile prevăzute de anexa I pe care titularul le elimină ori intenționează sau are obligația să le elimine;

(b)

„producător” înseamnă orice persoană ale cărei activități produc deșeuri („producător inițial”) și/sau oricine care realizează operațiuni de prelucrare inițială, amestecare sau alte operațiuni care au ca rezultat schimbarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;

(c)

„deținător” înseamnă producătorul de deșeuri sau persoana fizică sau juridică care este în posesia acestora;

(d)

„gestionare” înseamnă colectarea, transportul, recuperarea și depozitarea deșeurilor, inclusiv supervizarea unor asemenea operațiuni și supravegherea după dezafectarea spațiilor de eliminare;

(e)

„eliminare” înseamnă orice operațiune prevăzută de anexa II A;

(f)

„recuperare” înseamnă orice operațiune prevăzută de anexa II B;

(g)

„colectare” înseamnă adunarea, sortarea și/sau amestecarea deșeurilor în vederea transportului.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (a) Comisia, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (3), întocmește o listă a deșeurilor care aparțin categoriilor enumerate de anexa I. Lista în cauză este reexaminată periodic și, după caz, este revizuită în conformitate cu aceeași procedură.

Articolul 2

(1)   Următoarele se exclud din domeniul de aplicare al prezentei directive:

(a)

efluenți gazoși emiși în atmosferă;

(b)

în cazul în care sunt deja reglementate de o altă legislație:

(i)

deșeuri radioactive;

(ii)

deșeuri rezultate din prospectarea, extracția, tratarea și stocarea resurselor minerale și din exploatarea carierelor;

(iii)

carcase de animale și următoarele deșeuri agricole: materii fecale și alte substanțe naturale, nepericuloase, utilizate în agricultură;

(iv)

ape uzate, cu excepția deșeurilor în formă lichidă;

(v)

explozibili declasați.

(2)   Prin intermediul unor directive speciale, se pot elabora norme specifice pentru cazuri speciale sau unele de completare a prezentei directive privind gestionarea anumitor categorii speciale de deșeuri.

Articolul 3

(1)   Statele membre iau măsuri adecvate pentru a încuraja:

(a)

în primul rând, prevenirea sau reducerea producerii de deșeuri și a caracterului lor nociv, în special prin:

(i)

dezvoltarea unor tehnologii curate care utilizează mai rațional resursele naturale;

(ii)

progresul tehnic și introducerea pe piață a produselor proiectate pentru a nu contribui sau a contribui în cea mai mică măsură posibilă, prin caracteristicile de fabricație, utilizarea sau eliminarea lor la creșterea cantității sau a caracterului nociv a deșeurilor și a riscurilor de poluare;

(iii)

dezvoltarea tehnicilor adecvate pentru eliminarea definitivă a substanțelor periculoase din conținutul deșeurilor destinate recuperării;

(b)

în al doilea rând:

(i)

recuperarea deșeurilor prin reciclare, reutilizare sau regenerare sau orice alt proces, în vederea extracției materiilor prime auxiliare sau

(ii)

utilizarea deșeurilor ca sursă de energie.

(2)   Cu excepția cazurilor în care se aplică Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice (6), statele membre informează Comisia cu privire la orice măsuri pe care intenționează să le adopte în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la alineatul (1). Comisia informează celelalte state membre și comitetul menționat la articolul 18 alineatul (1) cu privire la aceste măsuri.

Articolul 4

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că deșeurile se recuperează sau se elimină fără a periclita sănătatea oamenilor și fără a utiliza procese sau metode care ar putea fi dăunătoare pentru mediu, în special:

(a)

fără riscuri pentru apă, aer sau sol, sau pentru animale ori plante;

(b)

fără a cauza neplăceri prin zgomot sau mirosuri;

(c)

fără a afecta în mod negativ regiunile rurale sau zonele de interes special.

(2)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a interzice abandonarea, descărcarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor.

Articolul 5

(1)   Statele membre iau măsurile adecvate, în cooperare cu alte state membre, în cazul în care este necesar sau recomandabil, pentru a crea o rețea integrată și adecvată de instalații de eliminare, luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile, fără a genera costuri excesive. Rețeaua trebuie să permită ca, în ansamblul său, Comunitatea să asigure în totalitate eliminarea deșeurilor, iar statele membre să tindă spre atingerea aceluiași scop în mod individual, luând în considerare condițiile geografice sau necesitățile de instalații speciale pentru anumite tipuri de deșeuri.

(2)   Rețeaua prevăzută la alineatul (1) trebuie să permită eliminarea deșeurilor la una dintre cele mai apropiate instalații, prin intermediul celor mai potrivite metode și tehnologii pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății publice.

Articolul 6

Statele membre stabilesc sau desemnează autoritatea sau autoritățile competente care să fie responsabile cu punerea în aplicare a prezentei directive.

Articolul 7

(1)   În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolele 3, 4 și 5, autoritatea sau autoritățile competente menționate la articolul 6 trebuie să elaboreze cât mai curând posibil unul sau mai multe planuri de gestionare a deșeurilor. Planurile respective se referă în special la:

(a)

tipul, cantitatea și originea deșeurilor care trebuie recuperate sau eliminate;

(b)

cerințele tehnice generale;

(c)

orice măsuri specifice pentru deșeuri speciale;

(d)

locuri sau instalații corespunzătoare de eliminare.

(2)   Planurile menționate la alineatul (1) pot cuprinde, de exemplu:

(a)

persoanele fizice sau juridice abilitate pentru gestionarea deșeurilor;

(b)

costurile estimative ale operațiunilor de recuperare și eliminare;

(c)

măsuri corespunzătoare pentru a încuraja raționalizarea colectării, sortării și tratării deșeurilor.

(3)   Statele membre cooperează, după caz, cu alte state membre și cu Comisia pentru elaborarea unor asemenea planuri. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta.

(4)   Statele membre pot lua măsurile necesare pentru prevenirea circulației deșeurilor care nu sunt conforme cu planurile de gestionare a deșeurilor. Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la aceste măsuri.

Articolul 8

Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că orice deținător de deșeuri:

(a)

asigură manipularea deșeurilor sale printr-o societate privată sau publică de colectare a deșeurilor sau o întreprindere care realizează operațiunile enumerate de anexa II A sau II B sau

(b)

recuperează sau elimină deșeuri prin mijloace proprii, în conformitate cu dispozițiile prezentei directive.

Articolul 9

(1)   În sensul punerii în aplicare a articolelor 4, 5 și 7, orice unitate sau întreprindere care realizează operațiunile specificate de anexa II A trebuie să obțină o autorizație de la autoritatea competentă menționată la articolul 6.

Această autorizație trebuie să cuprindă:

(a)

tipurile și cantitățile de deșeuri;

(b)

cerințele tehnice;

(c)

măsurile de siguranță care trebuie luate;

(d)

locul de eliminare;

(e)

metoda de tratare.

(2)   Autorizațiile pot fi acordate pe o perioadă specificată, pot fi reînnoite, se pot supune anumitor condiții și obligații sau, în special în cazul în care metoda de eliminare prevăzută nu este acceptabilă din punctul de vedere al protecției mediului, acordarea lor poate fi refuzată.

Articolul 10

În sensul aplicării articolului 4, orice unitate sau întreprindere care realizează operațiunile prevăzute de anexa II B trebuie să obțină o autorizație.

Articolul 11

(1)   Fără a aduce atingere Directivei 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deșeurile periculoase (7), pot fi exceptate de la îndeplinirea cerințelor de autorizare prevăzute la articolul 9 sau articolul 10:

(a)

unitățile sau întreprinderile care realizează pe cont propriu eliminarea propriilor deșeuri la locul de producție și

(b)

unitățile sau întreprinderile care realizează recuperarea deșeurilor.

(2)   Derogarea prevăzută la alineatul (1) se poate aplica numai în cazul în care:

(a)

autoritățile competente au adoptat norme generale pentru fiecare tip de activitate, stabilind tipurile și cantitățile de deșeuri și condițiile în care activitatea în cauză poate fi exceptată de la îndeplinirea cerințelor de autorizare și

(b)

tipurile și cantitățile de deșeuri și metodele de eliminare sau de recuperare sunt de asemenea natură încât condițiile prevăzute la articolul 4 să fie îndeplinite.

(3)   Unitățile și întreprinderile menționate la alineatul (1) trebuie să se înregistreze la autoritățile competente.

(4)   Statele membre informează Comisia cu privire la normele generale adoptate în temeiul alineatului (2) litera (a).

Articolul 12

Unitățile sau întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul colectării sau transportului de deșeuri sau care asigură realizarea eliminării sau a recuperării deșeurilor în numele altora (comercianți sau agenți), în cazul în care nu sunt supuse procedurii de autorizare, se înregistrează la autoritățile competente.

Articolul 13

Unitățile sau întreprinderile care realizează operațiunile prevăzute la articolele 9-12 se supun unor controale periodice corespunzătoare, realizate de către autoritățile competente.

Articolul 14

(1)   Toate unitățile sau întreprinderile prevăzute la articolele 9 și 10:

(a)

țin evidența cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare cu privire la deșeurile prevăzute de anexa I și operațiunile prevăzute de anexa II A sau II B;

(b)

la cerere, pun aceste informații la dispoziția autorităților competente prevăzute la articolul 6.

(2)   Statele membre pot solicita, de asemenea, producătorilor să respecte dispozițiile alineatului (1).

Articolul 15

În conformitate cu principiul „poluatorul plătește”, costurile de eliminare a deșeurilor trebuie suportate de:

(a)

deținătorul care își transferă deșeurile unei societăți de colectare sau unei întreprinderi prevăzute la articolul 9 și/sau

(b)

deținătorii precedenți sau producătorul produsului de unde provin deșeurile.

Articolul 16

La intervale de trei ani, statele membre transmit Comisiei informații privind punerea în aplicare a prezentei directive, sub forma unui raport sectorial care include și alte directive comunitare relevante. Raportul se elaborează pe baza unui chestionar sau proiect realizat de Comisie în conformitate cu procedura menționată la articolul 18 alineatul (2). Chestionarul sau proiectul menționat este trimis statelor membre cu șase luni înainte de începutul perioadei la care se referă raportul. Raportul se adresează Comisiei în termen de nouă luni de la încheierea perioadei de trei ani la care se referă.

Comisia publică un raport comunitar privind punerea în aplicare a directivei în termen de nouă luni de la primirea rapoartelor de la statele membre.

Articolul 17

Modificările necesare pentru adaptarea anexelor la progresul științific și tehnic se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 alineatul (3).

Articolul 18

(1)   Comisia este sprijinită de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din decizia respectivă.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE este de o lună.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din decizia respectivă.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este de trei luni.

(4)   Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 19

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 20

Prin urmare, Directiva 75/442/CEE se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre referitoare la termenele de transpunere în legislația internă, prevăzute de partea B din anexa III.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV.

Articolul 21

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 22

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasburg, 5 aprilie 2006.

Pentru Parlamentul European

Președintele

J. BORRELL FONTELLES

Pentru Consiliu

Președintele

H. WINKLER


(1)  JO C 112, 30.4.2004, p. 46.

(2)  Avizul Parlamentului European din 9 martie 2004 (JO C 102 E, 28.4.2004, p. 106) și Decizia Consiliului din 30 ianuarie 2006.

(3)  JO L 194, 25.7.1975, p. 39, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(4)  A se vedea partea A a anexei III.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(7)  JO L 377, 31.12.1991, p. 20, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/31/CE (JO L 168, 2.7.1994, p. 28).


ANEXA I

CATEGORII DE DEȘEURI

Q1

Reziduuri de producție sau de consum, nespecificate altfel în continuare

Q2

Produse care nu corespund specificațiilor

Q3

Produse al căror termen de garanție a expirat

Q4

Materiale deversate în mod accidental, pierdute sau care au suferit alte incidente, inclusiv orice materiale, echipamente etc. contaminate ca rezultat al incidentului în cauză

Q5

Materiale contaminate sau pătate în urma unor acțiuni planificate (de exemplu, reziduuri de la activități de curățire, ambalaje, containere etc.)

Q6

Piese inutilizabile (de exemplu, baterii rebutate, catalizatori epuizați etc.)

Q7

Substanțe a căror performanță nu mai este satisfăcătoare (de exemplu, acizi contaminați, solvenți contaminați, săruri de amestec epuizate etc.)

Q8

Reziduuri din procese industriale (de exemplu, zgură, reziduuri de la distilare etc.)

Q9

Reziduuri din procese de captare a poluanților (de exemplu, nămol de la epuratoare de gaze, praf de la filtre de aer, filtre uzate etc.)

Q10

Reziduuri din prelucrare mecanică/finisare (de exemplu, span provenit de la operațiile de strunjire, zguri măcinate etc.)

Q11

Reziduuri din extracția și prelucrarea materiilor prime (de exemplu, reziduuri miniere, reziduuri din exploatarea zăcămintelor de petrol etc.)

Q12

Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu PCB etc.)

Q13

Orice materiale, substanțe sau produse a căror utilizare a fost interzisă prin lege

Q14

Produse care nu mai au utilizare pentru deținător (de exemplu, articole rebutate de agricultură, menajuri, birouri, magazine, ateliere etc.)

Q15

Materiale contaminate, substanțe sau produse rezultate din acțiuni de remediere a solului

Q16

Orice materiale, substanțe sau produse care nu sunt incluse în categoriile menționate anterior.


ANEXA II A

OPERAȚIUNI DE ELIMINARE

NB: Prezenta anexă vizează enumerarea operațiunilor de eliminare, astfel cum apar în practică. În conformitate cu articolul 4, deșeurile trebuie eliminate fără a periclita sănătatea oamenilor și fără utilizarea unor procese sau metode care pot fi dăunătoare pentru mediu.

D1

Depozitare pe sol și în sol (de exemplu, depozite de deșeuri etc.)

D2

Tratarea în sol (de exemplu, biodegradarea deșeurilor lichide sau a nămolurilor depozitate în sol)

D3

Injectare la adâncime (de exemplu, injectare a deșeurilor care pot fi pompate în puțuri, domuri de sare sau falii geologice naturale etc.)

D4

Descărcare pe suprafețe (de exemplu, descărcarea de deșeuri lichide sau de nămoluri în puțuri, iazuri sau lagune etc.)

D5

Loc de descărcare special amenajat (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, acoperite și izolate unele de altele și de mediul înconjurător etc.)

D6

Evacuare în mediu acvatic, exceptând mările/oceanele

D7

Evacuarea în mări/oceane, inclusiv îngroparea în subsolul marin

D8

Tratare biologică, nespecificată în altă parte în prezenta anexă, având ca rezultat compuși sau amestecuri finale care sunt eliminate prin intermediul oricăreia dintre operațiunile numerotate D1-D7 și D9-D12

D9

Tratare fizico-chimică, nespecificată în altă parte în prezenta anexă, având ca rezultat compuși sau amestecuri finale care sunt eliminate prin intermediul oricăreia dintre operațiunile numerotate D1-D8 și D10-D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare etc.)

D10

Incinerare pe sol

D11

Incinerare pe mare

D12

Depozitare permanentă (de exemplu, amplasarea de containere într-o mină etc.)

D13

Amestecare sau mixare înainte de efectuarea oricăreia dintre operațiunile numerotate D1-D12

D14

Reambalare înainte de efectuarea oricăreia dintre operațiunile numerotate D1-D13

D15

Stocare în așteptarea oricăreia dintre operațiunile numerotate D1-D14 (excluzând stocarea temporară, până la colectare, în locul unde se produc deșeurile)


ANEXA II B

OPERAȚIUNI DE RECUPERARE

NB: Prezenta anexă vizează enumerarea operațiunilor de recuperare, astfel cum apar în practică. În conformitate cu articolul 4, deșeurile trebuie recuperate fără a periclita sănătatea oamenilor și fără utilizarea unor procese sau metode care pot fi dăunătoare pentru mediu.

R1

Utilizarea mai ales sub formă de combustibil sau ca alt mijloc de generare a energiei

R2

Recuperarea/regenerarea solvenților

R3

Reciclarea/recuperarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți (inclusiv compostare și alte procese biologice de transformare)

R4

Reciclarea/recuperarea metalelor și compușilor metalici

R5

Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice

R6

Recuperarea acizilor sau bazelor

R7

Recuperarea componentelor utilizate pentru captarea poluanților

R8

Recuperarea componentelor din catalizatoare

R9

Regenerarea uleiurilor sau alte metode de refolosire a acestora

R10

Tratarea în contact cu solul în folosul agriculturii sau în scopuri ecologice

R11

Utilizarea deșeurilor obținute în urma oricăreia dintre operațiunile numerotate R1-R10

R12

Preschimbare de deșeuri înainte de efectuarea oricăreia dintre operațiunile numerotate R1-R11

R13

Stocarea deșeurilor în așteptarea oricăreia dintre operațiunile numerotate R1-R12 (excluzând stocarea temporară, în vederea colectării, în locul unde se produc deșeurile)


ANEXA III

PARTEA A

DIRECTIVA ABROGATĂ CU MODIFICĂRILE SUCCESIVE

(menționate la articolul 20)

Directiva 75/442/CEE a Consiliului (JO L 194, 25.7.1975, p. 39)

 

Directiva 91/156/CEE a Consiliului (JO L 78, 26.3.1991, p. 32)

 

Directiva 91/692/CEE a Consiliului (JO L 377, 31.12.1991, p. 48)

Numai în ceea ce privește trimiterea la Directiva 75/442/CEE în anexa VI

Decizia 96/350/CE a Comisiei (JO L 135, 6.6.1996, p. 32)

 

Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1)

Numai punctul 1 din anexa III

PARTEA B

LISTA TERMENELOR DE TRANSPUNERE ÎN LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

(menționate la articolul 20)

Directiva

Termen de transpunere

75/442/CEE

17 iulie 1977

91/156/CEE

1 aprilie 1993

91/692/CEE

1 ianuarie 1995


ANEXA IV

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 75/442/EEC

Prezenta directivă

Articolul 1 teza introductivă

Articolul 1 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 1 litera (a) primul paragraf

Articolul 1 alineatul (1) litera (a)

Articolul 1 litera (a) paragraful al doilea

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 literele (b)-(g)

Articolul 1 alineatul (1) literel (b)-(g)

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 3 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) teza introductivă

Articolul 3 alineatul (1) litera (a), teza introductivă

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) prima liniuță

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i)

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) a doua liniuță

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (ii)

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) a treia liniuță

Articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (iii)

Articolul 3 alineatul (1) litera (b) teza introductivă

Articolul 3 alineatul (1) litera (b), teza introductivă

Articolul 3 alineatul (1) litera (b) prima liniuță

Articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (i)

Articolul 3 alineatul (1) litera (b) a doua liniuță

Articolul 3 alineatul (1) litera (b) punctul (ii)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4 primul paragraf teza introductivă

Articolul 4 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 4 primul paragraf prima liniuță

Articolul 4 alineatul (1) litera (a)

Articolul 4 primul paragraf a doua liniuță

Articolul 4 alineatul (1) litera (b)

Articolul 4 primul paragraf a treia liniuță

Articolul 4 alineatul (1) litera (c)

Articolul 4 paragraful al doilea

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf teza introductivă

Articolul 7 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf prima liniuță

Articolul 7 alineatul (1) litera (a)

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf a doua liniuță

Articolul 7 alineatul (1) litera (b)

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf a treia liniuță

Articolul 7 alineatul (1) litera (c)

Articolul 7 alineatul (1) primul paragraf a patra liniuță

Articolul 7 alineatul (1) litera (d)

Articolul 7 alineatul (1) paragraful al doilea teza introductivă

Articolul 7 alineatul (2) teza introductivă

Articolul 7 alineatul (1) paragraful al doilea prima liniuță

Articolul 7 alineatul (2) litera (a)

Articolul 7 alineatul (1) paragraful al doilea a doua liniuță

Articolul 7 alineatul (2) litera (b)

Articolul 7 alineatul (1) paragraful al doilea a treia liniuță

Articolul 7 alineatul (2) litera (c)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 8 teza introductivă

Articolul 8 teza introductivă

Articolul 8 prima liniuță

Articolul 8 litera (a)

Articolul 8 a doua liniuță

Articolul 8 litera (b)

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 9 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 9 alineatul (1) paragraful al doilea teza introductivă

Articolul 9 alineatul (1) paragraful al doilea teza introductivă

Articolul 9 alineatul (1) paragraful al doilea prima liniuță

Articolul 9 alineatul (1) paragraful al doilea litera (a)

Articolul 9 alineatul (1) paragraful al doilea a doua liniuță

Articolul 9 alineatul (1) paragraful al doilea litera (b)

Articolul 9 alineatul (1) paragraful al doilea a treia liniuță

Articolul 9 alineatul (1) paragraful al doilea litera (c)

Articolul 9 alineatul (1) paragraful al doilea a patra liniuță

Articolul 9 alineatul (1) paragraful al doilea litera (d)

Articolul 9 alineatul (1) paragraful al doilea a cincea liniuță

Articolul 9 alineatul (1) paragraful al doilea litera (e)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (1) paragraful al doilea teza introductivă

Articolul 11 alineatul (2) teza introductivă

Articolul 11 alineatul (1) paragraful al doilea prima liniuță

Articolul 11 alineatul (2) litera (a)

Articolul 11 alineatul (1) paragraful al doilea a doua liniuță

Articolul 11 alineatul (2) litera (b)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 13

Articolul 14 primul paragraf, teza introductivă

Articolul 14 alineatul (1) teza introductivă

Articolul 14 primul paragraf, prima liniuță

Articolul 14 alineatul (1) litera (a)

Articolul 14 primul paragraf, a doua liniuță

Articolul 14 alineatul (1) litera (b)

Articolul 14 paragraful al doilea

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 15 teza introductivă

Articolul 15 teza introductivă

Articolul 15 prima liniuță

Articolul 15 litera (a)

Articolul 15 a doua liniuță

Articolul 15 litera (b)

Articolul 16 primul paragraf

Articolul 16 primul paragraf și articolul 18 alineatul (2)

Articolul 16 paragraful al doilea

Articolul 16 paragraful al treilea

Articolul 16 paragraful al doilea

Articolul 17

Articolul 17

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (1)

Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 18 alineatul (3)

Articolul 18 alineatul (4)

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 21

Articolul 22

Anexa I

Anexa I

Anexa II A

Anexa II A

Anexa II B

Anexa II B

Anexa III

Anexa IV


15/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

58


32006R0699


L 121/36

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 699/2006 AL COMISIEI

din 5 mai 2006

de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului în ceea ce privește condițiile de acces al păsărilor de curte la țarcuri în aer liber

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului din 24 iunie 1991 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare (1), în special articolul 13 a doua liniuță,

întrucât:

(1)

În conformitate cu principiile metodei de producție a agriculturii ecologice, animalele de crescătorie trebuie să aibă acces la spații în aer liber sau la zone de pășune, atunci când condițiile meteorologice permit acest lucru.

(2)

Normele în vigoare aplicabile producției ecologice prevăd o excepție de la acest principiu pentru mamifere, atunci când cerințele comunitare sau naționale referitoare la probleme specifice de sănătate animală interzic accesul acestor animale la spații în aer liber. Cu toate acestea, nu se prevede nici o excepție pentru păsările de curte crescute în mod ecologic.

(3)

În baza preocupărilor actuale privind răspândirea gripei aviare este necesar să se ia în considerare unele măsuri de precauție care pot prevedea păstrarea păsărilor de curte în spații închise. Din motive de coerență și claritate, precum și pentru a garanta continuitatea sistemului de creștere ecologică a păsărilor de curte, este necesar să se permită producătorilor să țină păsările de curte în spații închise fără ca acestea să-și piardă statutul ecologic atunci când restricțiile, inclusiv restricțiile veterinare, adoptate pe baza legislației comunitare în scopul protejării sănătății publice și a sănătății animale, interzic accesul păsărilor de curte în spațiile în aer liber sau în zonele cu pășuni.

(4)

Faptul de a restrânge utilizarea țarcurilor în aer liber poate dăuna bunăstării păsărilor de curte obișnuite cu accesul permanent la spații în aer liber. Pentru a reduce efectele negative ale unor asemenea măsuri, animalele trebuie să dispună în permanență de cantități suficiente de furaje grosiere și de materiale corespunzătoare care să permită fiecărei păsări să ajungă la furaje, să scurme pământul și să facă băi de praf în funcție de necesitățile sale.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Este urgentă punerea în aplicare a măsurilor prevăzute de prezentul regulament, luând în considerare faptul că s-au aplicat deja restricții în anumite state membre. Prin urmare, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul comitetului instituit prin articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La anexa I partea B la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 se adaugă următorul punct 8.4.7:

„8.4.7.

Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la punctele 8.4.2 și 8.4.5, păsările de curte pot fi ținute în spații închise atunci când restricțiile, inclusiv restricțiile veterinare, adoptate pe baza legislației comunitare în scopul protejării sănătății publice și a sănătății animale împiedică sau limitează accesul păsărilor de curte în țarcuri în aer liber.

Atunci când păsările de curte sunt ținute în spații închise, ele trebuie să dispună în permanență de furaje grosiere și materiale corespunzătoare în scopul satisfacerii nevoilor etologice ale acestora.

Comisia examinează punerea în aplicare a prezentului alineat, în special cu privire la cerințele referitoare la bunăstarea animalelor, până la 15 octombrie 2006.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 mai 2006.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 198, 22.7.1991, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 592/2006 al Comisiei (JO L 104, 13.4.2006, p. 13).


15/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

60


32006D0329


L 121/38

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 20 februarie 2006

de stabilire a unui chestionar care trebuie utilizat pentru raportarea privind punerea în aplicare a Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor

[notificată cu numărul C(2006) 438]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2006/329/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2000 privind incinerarea deșeurilor (1), în special articolul 15,

întrucât:

(1)

Statele membre ar fi trebuit să pună în aplicare Directiva 2000/76/CE înainte de 28 decembrie 2002 și să prezinte rapoarte privind punerea în aplicare a acesteia cu ajutorul unui chestionar elaborat de Comisie.

(2)

Scopul general al acestui chestionar este de a aduna informații referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2000/76/CE, pe baza răspunsurilor statelor membre, și de a identifica modalități de reglementare a instalațiilor de incinerare și de coincinerare în statele membre.

(3)

Perioada de raportare trebuie să acopere primii trei ani întregi după 28 decembrie 2002 și trebuie să fie definită ținând seama de cerințele de raportare prevăzute de Directivele 94/67/CE și 96/61/CE. Ținând seama de faptul că Directiva 2000/76/CE se aplică în întregime tuturor instalațiilor existente începând cu 28 decembrie 2005 și că majoritatea covârșitoare a instalațiilor care funcționează în UE aparțin unui grup de instalații existente, deoarece Directiva 94/67/CE este abrogată de la 28 decembrie 2005, iar raportările prevăzute de Directiva 96/61/CE acoperă inclusiv perioada 2006-2008, cea mai potrivită perioadă pentru prima raportare integrală este cea cuprinsă între 1 ianuarie 2006 și 31 decembrie 2008.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit de articolul 6 din Directiva 91/692/CEE a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Statele membre utilizează chestionarul prevăzut în anexă pentru raportările privind punerea în aplicare a Directivei 2000/76/CE în conformitate cu articolul 15 din respectiva directivă.

(2)   Prima raportare acoperă o perioadă de trei ani, începând cu 1 ianuarie 2006 și este transmisă Comisiei până la 30 septembrie 2009.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 februarie 2006.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 332, 28.12.2000, p. 91.

(2)  JO L 337, 31.12.1991, p. 48.


ANEXĂ

Chestionar care trebuie utilizat pentru rapoartele privind punerea în aplicare a Directivei 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor

Notă: Vă rugăm să includeți referințe care să permită identificarea informațiilor care au fost deja transmise Comisiei.

PUNEREA ÎN APLICARE A DIRECTIVEI

Articolul 2 alineatul (1)

1.

Câte instalații de incinerare și câte instalații de coincinerare dintre cele care se găsesc în statul membru căruia îi aparțineți intră în domeniul de aplicare a Directivei 2000/76/CE?

Articolul 3

2.

Vă rugăm să descrieți toate probleme pe care le-ați întâmpinat cu ocazia transpunerii și punerii în aplicare a directivei, cu privire la definițiile prevăzute la articolul 3.

Articolul 4 alineatul (1)

3.

Câte permise au fost emise în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) pentru:

(a)

instalații de incinerare noi?

(b)

instalații de incinerare existente?

(c)

instalații de coincinerare noi? și

(d)

instalații de coincinerare existente?

Notă: Instalațiile „existente” sunt definite la articolul 3 alineatul (6). Instalațiile „noi” sunt toate celelalte.

4.

Au fost acordate permise pentru instalații mobile în temeiul prezentei directive?

5.

Pentru câte instalații de incinerare și pentru câte instalații de coincinerare mai trebuie acordate permise, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1)?

Articolul 4 alineatul (4)

6.

În cazul în care există date disponibile, indicați capacitatea totală de incinerare a deșeurilor autorizată pentru:

(a)

instalații de incinerare noi;

(b)

instalații de incinerare existente;

(c)

instalații de coincinerare noi și

(d)

instalații de coincinerare existente.

7.

Ce categorii de deșeuri (în conformitate cu Catalogul european al deșeurilor, în cazul în care este posibil) sunt coincinerate în fabricile de ciment?

8.

Ce categorii de deșeuri (în conformitate cu Catalogul european al deșeurilor, în cazul în care este posibil) sunt coincinerate în:

(a)

instalații cu combustie, altele decât fabricile de ciment (de exemplu centrale electrice)? și

(b)

sectoarele industriale care coincinerează deșeuri, dar care nu sunt reglementate de anexa II.1 sau II.2?

9.

În cazul în care există date disponibile, va rugăm să identificați cantitățile de deșeuri care pot fi coincinerate în aceste instalații.

Articolul 4 alineatul (5)

10.

Care sunt dispozițiile prevăzute în procesul de acordare a permiselor pentru:

(a)

Identificarea cantităților și categoriilor de deșeuri periculoase care pot fi tratate?

(b)

Debitul minim și maxim al deșeurilor periculoase care pot fi tratate?

(c)

Intervalul valorilor calorice permise pentru deșeurile periculoase și restricțiile referitoare la conținutul de substanțe poluante (de exemplu, PCB, PCP, clor, fluor, sulf, metale grele)?

Articolul 5 alineatul (4)

11.

Ce deșeuri au fost considerate „necorespunzătoare” pentru prelevarea de probe reprezentative?

Articolul 6 alineatul (4)

12.

Referitor la temperatura și durata de menținere a gazelor de furnal, prevăzute la articolul 6 alineatul (1):

(a)

Au fost acordate derogări de la condițiile de exploatare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (4)? (Da/Nu)

(b)

În cazul în care răspunsul la litera (a) este „da”, câte derogări au fost acordate?

(c)

În cazul în care există date disponibile, vă rugăm să descrieți motivele care au stat la baza acordării derogării (derogărilor) pentru fiecare caz în parte, menționând:

(i)

capacitatea incineratorului sau a instalației de coincinerare;

(ii)

vârsta aproximativă a incineratorului sau a instalației de coincinerare sau dacă este vorba despre o instalație „existentă”, în sensul articolului 3 alineatul (6) sau de o instalație „nouă”;

(iii)

tipul deșeurilor incinerate;

(iv)

cum s-a asigurat respectarea cerințelor de a nu obține o producție mai mare de reziduuri sau o producție de reziduuri cu conținut mai mare de poluanți organici decât în cazul reziduurilor care ar fi fost obținute într-o instalație care nu beneficiază de derogare;

(v)

condițiile de exploatare prevăzute în permis și

(vi)

valorile limită de emisie care trebuie respectate de fiecare instalație.

Articolul 6 alineatul (6)

13.

Pentru instalațiile de incinerare:

(a)

Câte dintre instalațiile „existente” recuperează căldura generată de procesul de incinerare? și

(b)

Câte dintre instalațiile „noi” recuperează căldura generată de procesul de incinerare?

14.

Pentru instalațiile de coincinerare:

(a)

Câte dintre instalațiile „existente” recuperează căldura generată de procesul de incinerare? și

(b)

Câte dintre instalațiile „noi” recuperează căldura generată de procesul de incinerare?

Articolul 7 alineatul (1)

15.

Pentru instalațiile de incinerare, ce măsuri au fost adoptate [pe lângă raportul prevăzut la articolul 12 alineatul (2), după caz] pentru ca instalațiile să fie astfel proiectate, echipate, construite și exploatate încât să nu se depășească valorile limită de emisie (prevăzute de anexa V la directivă)?

Articolul 7 alineatul (2)

16.

Pentru instalațiile de coincinerare, ce măsuri au fost adoptate [pe lângă raportul prevăzut la articolul 12 alineatul (2), după caz] pentru ca instalațiile să fie astfel proiectate, echipate, construite și exploatate, încât să nu se depășească valorile limită de emisie (prevăzute de anexa II la directivă)?

17.

Pentru cuptoarele din ciment în care se coincinerează deșeuri, au fost acordate derogări de la limitele de emisie pentru NOx, pulberi, SO2 sau TOC, în conformitate cu anexa II.1? (Da/Nu)

(a)

În cazul în care răspunsul este „da”, câte derogări au fost acordate? și

(b)

În cazul în care există date disponibile, vă rugăm să descrieți motivele care au stat la baza acordării derogării (derogărilor) pentru fiecare caz în parte, menționând:

(i)

capacitatea instalației;

(ii)

vârsta instalației;

(iii)

tipul deșeurilor coincinerate;

(iv)

condițiile de exploatare prevăzute în permis și

(v)

valorile limită de emisie care trebuie respectate de fiecare instalație.

Articolul 7 alineatele (2) și (4)

18.

Pentru câte instalații de coincinerare se aplică limitele de emisie prevăzute de anexa V la directivă (de exemplu, în cazul coincinerării de deșeuri urbane netratate sau în cazul în care peste 40 % din căldura eliberată provine din combustia deșeurilor toxice)?

Articolul 7 alineatul (5)

19.

Pentru evacuările atmosferice provenite de la instalațiile de incinerare și coincinerare, au fost stabilite alte valori limită de emisie pe lângă cele prevăzute de anexa II sau de anexa V, după caz? (Da/Nu)

Dacă „da” și în cazul în care există date disponibile, vă rugăm să precizați:

(a)

Instalațiile cărora li se aplică (de exemplu, instalații de incinerare sau de coincinerare).

(b)

Care dintre aceste instalații sunt „noi” și care sunt „existente”.

(c)

Substanțele poluante cărora li se aplică.

(d)

Motivele pentru care se aplică.

(e)

Valorile limită.

(f)

Dacă sunt verificate în permanență sau în mod discontinuu.

Articolul 8 alineatele (2), (3), (4) și (5)

20.

Cum au fost determinate valorile limită de emisie pentru deversarea apelor reziduale provenite din epurarea gazelor de eșapament în mediul acvatic?

Articolul 8 alineatul (6) litera (a)

21.

Ce dispoziții au fost adoptate în cadrul procesului de acordare a permisului, în vederea controlului emisiilor de substanțe prevăzute de anexa IV?

Articolul 8 alineatul (6) litera (b)

22.

Ce parametri de control operațional au fost stabiliți în cadrul procesului de acordare a permisului pentru deversarea apelor uzate?

Articolul 8 alineatul (7)

23.

Ce dispoziții au fost adoptate în vederea asigurării protecției solului, a apelor de suprafață sau subterane, în conformitate cu articolul 8 alineatul (7)?

24.

Ce criterii se utilizează pentru a se asigura că există capacitatea de depozitare necesară pentru ca apele să fie testate și tratate înainte de deversare, în caz de necesitate?

Articolul 8 alineatul (8)

25.

În cazul în care au fost stabilite valori limită de emisie pentru poluanți, alții decât poluanții menționați de anexa IV:

(a)

Căror instalații li se aplică respectivele valori (de exemplu, instalații de incinerare sau coincinerare, „noi” sau „existente”)?

(b)

Căror poluanți li se aplică respectivele valori?

(c)

De ce se aplică? și

(d)

Care sunt valorile limită?

Articolul 9

26.

Ce dispoziții generale au fost adoptate în vederea minimizării cantității și nocivității reziduurilor generate de instalațiile de incinerare sau coincinerare?

Articolul 10 alineatul (1)

27.

Pentru procesele de incinerare, ce dispoziții au fost stabilite în vederea supravegherii parametrilor relevanți, a condițiilor și a concentrațiilor masice?

28.

Pentru procesele de coincinerare, ce dispoziții au fost stabilite în vederea supravegherii parametrilor relevanți, a condițiilor și a concentrațiilor masice?

Articolul 11

29.

Ce dispoziții au fost stabilite în cadrul procesului de acordare a permisului pentru a se asigura respectarea dispozițiilor articolului 11 alineatele (2)-(12) și (17), în ceea ce privește aerul, și respectiv alineatele (9) și (14)-(17), în ceea ce privește apa?

Articolul 11 alineatul (11)

30.

Vă rugăm să descrieți orice instrucțiuni oficiale prevăzute privind obținerea datelor privind emisia zilnică medie validată?

Articolul 11 alineatul (17)

31.

Care sunt procedurile de informare a autorităților competente în cazul depășirii unei limite de emisie?

Articolul 12 alineatul (1)

32.

Ce măsuri s-au luat pentru a asigura participarea publicului la procesul de acordare a permiselor?

Articolul 12 alineatele (1) și (2)

33.

În ceea ce privește disponibilitatea informațiilor pe parcursul procesului de acordare a permisului:

(a)

Există informații referitoare la aspecte legate de mediu care nu sunt puse la dispoziția publicului în privința cererii, a procesului de decizie și a autorizării?

(b)

În cazul în care există informații disponibile, vă rugăm să precizați:

dacă aceste informații sunt disponibile în mod gratuit (Da/Nu); și dacă „nu”;

nivelul redevențelor percepute și circumstanțele în care se aplică redevențele respective.

Articolul 12 alineatul (2)

34.

Pentru instalațiile de incinerare a căror capacitate nominală este mai mare sau egală cu două tone pe oră, ce dispoziții au fost adoptate pentru a solicita operatorilor să înainteze autorității competente un raport anual privind funcționarea și supravegherea instalației?

35.

Pentru instalațiile de coincinerare a căror capacitate nominală este mai mare sau egală cu două tone pe oră, ce dispoziții au fost adoptate pentru a solicita operatorilor să înainteze autorității competente un raport anual privind funcționarea și supravegherea instalației?

36.

În cazul în care se depune un raport anual:

(a)

Ce informații conține acesta?

(b)

Cum poate fi consultat respectivul raport de către un cetățean individual/membru al publicului?

37.

Pentru instalațiile de incinerare sau coincinerare a căror capacitate nominală este mai mică de două tone pe oră, în ce mod sunt identificate public respectivele instalații?

Articolul 13 alineatul (1)

38.

Ce dispoziții au fost prevăzute în permis pentru a controla durata de funcționare a unei instalații de incinerare sau coincinerare în condiții de exploatare anormale (de exemplu, opriri, dereglări sau deficiențe ale echipamentelor de reducere sau de supraveghere a emisiilor)?

39.

Pentru procesele de incinerare și de coincinerare, care sunt duratele de funcționare maxime permise în condiții de exploatare anormale (de exemplu, înainte de oprirea funcționării instalației)?

Articolul 16

40.

De ce informații dispuneți, după caz, care ar justifica modificarea articolelor 10, 11 și 13 din directivă și anexele I și III la directiva în cauză?


15/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

65


32006D0355


L 132/37

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 16 mai 2006

de constituire a unui grup de experți privind mobilitatea clienților în materie de conturi bancare

(2006/355/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1)

Articolul 3 din Tratatul de instituire a Comunității Europene atribuie acesteia misiunea de a crea o piață internă caracterizată prin eliminarea între statele membre a obstacolelor care stau în calea liberei circulații a mărfurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor.

(2)

Comisia dorește să identifice obstacolele juridice, de reglementare, administrative și de orice altă natură din calea mobilității clienților în materie de conturi bancare și să fie consiliată în privința modurilor de a combate aceste obstacole.

(3)

Cartea albă „Politica serviciilor financiare 2005-2010” (1) prevede constituirea unui grup de experți privind mobilitatea clienților în ceea ce privește conturile bancare.

(4)

Grupul trebuie să fie alcătuit din persoane având experiență și competențe în domeniul mobilității clienților în materie de conturi bancare.

(5)

Prin urmare, ar trebui să se constituie un grup de experți privind mobilitatea clienților în materie de conturi bancare și să definească mandatul și compoziția acestuia,

DECIDE:

Articolul 1

Grupul de experți privind mobilitatea clienților (2) în materie de conturi bancare, denumit în continuare „grupul”, este instituit de către Comisie.

Articolul 2

Misiune

Grupul are următoarea misiune:

să identifice obstacolele din actele cu putere de lege și actele administrative și de orice altă natură din calea mobilității clienților în materie de conturi bancare. Grupul ar trebui să identifice, în special, orice obstacol din calea deschiderii unui cont bancar transfrontalier, precum și din calea transferării unui cont bancar de la o bancă la alta, atât în interiorul unui stat membru, cât și dintr-un stat membru în altul (de exemplu: costurile deschiderii, întreținerii și închiderii unui cont, costurile directe legate de transferul unui cont de la o bancă la alta etc.);

să furnizeze Comisiei avize privind modalitatea de a combate obstacolele astfel identificate;

să examineze oportunitatea proiectării unui cont bancar de tip opțional la nivel european;

să publice un raport care să conțină concluziile și avizele sale.

Articolul 3

Componența — Numirea

(1)   Comisia numește membrii grupului din rândul experților având competențe în domeniul aflat sub incidența mandatului grupului, pe baza:

propunerilor din partea asociațiilor europene sau naționale, care reprezintă clienții și întreprinderile din sectorul serviciilor financiare și care au răspuns la invitația de manifestare a interesului;

răspunsurilor persoanelor provenind din mediul universitar la invitația de manifestare a interesului.

(2)   Grupul cuprinde maximum 20 de membri.

(3)   Se aplică următoarele dispoziții:

membrii propuși de către asociațiile europene sau naționale, care reprezintă clienții și întreprinderile din sectorul serviciilor financiare se numesc ca reprezentanți ai părților interesate;

membrii proveniți din mediul universitar sunt numiți cu titlu personal;

mandatul membrilor grupului începe de la prima reuniune a grupului și expiră odată cu publicarea raportului, la 1 mai 2007 cel târziu. Membrii grupului rămân în funcție până la înlocuire sau până la expirarea mandatului;

membrii care nu mai sunt în măsură să contribuie în mod eficient la lucrările grupului, care își prezintă demisia sau care nu respectă condițiile enunțate la prima, a doua sau a treia liniuță din prezentul alineat sau la articolul 287 din Tratatul de instituire a Comunității Europene pot fi înlocuiți pentru perioada rămasă din mandatul lor;

numele membrilor se publică pe site-ul Internet al Direcției Generale Piața Internă și Servicii. Numele membrilor se colectează, se prelucrează și se publică în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

membrii numiți cu titlu personal scriu în fiecare an o declarație prin care se angajează să acționeze în serviciul interesului public precum și o declarație care indică lipsa sau existența oricărui interes care le-ar putea afecta obiectivitatea.

Articolul 4

Funcționarea

(1)   Grupul este prezidat de către Comisie.

(2)   În acord cu Comisia, se pot institui subgrupuri pentru examinarea problemelor specifice pe baza unui mandat definit de către grup; subgrupurile se dizolvă de îndată ce acest mandat este îndeplinit.

(3)   Președintele poate invita observatori având competență specială într-un anumit subiect înscris pe ordinea de zi pentru a participa la lucrările grupului sau ale subgrupului, atunci când acest lucru se dovedește util și/sau necesar.

(4)   Informațiile obținute în cadrul participării la lucrările grupului sau ale subgrupului nu pot fi divulgate în cazul în care Comisia precizează că acestea se referă la probleme confidențiale.

(5)   Grupul și subgrupurile acestuia se reunesc în mod obișnuit într-unul din locurile în care își au sediul Comisia și serviciile sale, în conformitate cu procedurile și calendarul stabilit de aceasta. Secretariatul este asigurat de serviciile Comisiei. Funcționarii Comisiei care sunt interesați de lucrările în cauză pot participa la ședințele grupului și ale subgrupurilor acestuia.

(6)   Grupul își adoptă regulamentul de procedură pe baza regulamentului standard de procedură adoptat de Comisie (3).

(7)   Serviciile Comisiei pot publica pe site-ul Internet al Direcției Generale Piața Internă și Servicii, în limba de origine a documentului în cauză, orice rezumat, concluzie, concluzie parțială sau document de lucru al grupului.

Articolul 5

Cheltuielile de ședință

(1)   Comisia rambursează cheltuielile de călătorie și șederea pentru membrii și observatorii din cadrul activităților de grup, în conformitate cu dispozițiile în vigoare în cadrul Comisiei. Membrii nu sunt remunerați pentru serviciile prestate.

(2)   Cheltuielile de ședință se rambursează în limita alocărilor disponibile către serviciile în cauză în cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

Articolul 6

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării de către Comisie. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 mai 2006.

Pentru Comisie

Charlie McCREEVY

Membru al Comisiei


(1)  COM(2005) 629 final.

(2)  În sensul prezentei decizii, termenul „clienți” desemnează consumatorii individuali și IMM-urile.

(3)  Anexa III la documentul SEC(2005) 1004.


15/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

67


32006R0780


L 137/9

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 780/2006 AL COMISIEI

din 24 mai 2006

de modificare a anexei VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului din 24 iunie 1991 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare (1), în special articolul 13 a doua liniuță,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 5 alineatul (8) din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91, listele restrictive ale ingredientelor și substanțelor prevăzute la alineatul (3) literele (c) și (d) și la alineatul (5a) literele (d) și (e) din articolul menționat se stabilesc la anexa VI secțiunile A și B din regulamentul în cauză. Condițiile de utilizare a acestor ingrediente și substanțe pot fi precizate.

(2)

În urma introducerii dispozițiilor pentru creșterea ecologică de animale și pentru producția ecologică de produse animaliere în Regulamentul (CEE) nr. 2092/91, este necesar să se adapteze aceste liste pentru a include substanțele utilizate în produsele destinate consumului uman care conțin ingrediente de origine animală.

(3)

De asemenea, este necesar să se definească aditivii care pot fi utilizați la prepararea vinurilor din fructe, altele decât vinurile care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (2).

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 2092/91,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 decembrie 2007.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 mai 2006.

Pentru Comisie

Mariann FISCHER BOEL

Membru al Comisiei


(1)  JO L 198, 22.7.1991, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 699/2006 (JO L 121, 6.5.2006, p. 36).

(2)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2165/2005 al Comisiei (JO L 345, 28.12.2005, p. 1).


ANEXĂ

Anexa VI la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 se modifică după cum urmează:

1.

Textul de la capitolul „PRINCIPII GENERALE” se modifică după cum urmează:

(a)

Primul alineat se înlocuiește cu următorul text:

„Secțiunile A, B și C cuprind ingredientele și adjuvanții tehnologici autorizați pentru prepararea produselor alimentare compuse în principal din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetală și/sau animală prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament, cu excepția vinurilor care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului (1).

Produsele de origine animală care poartă o indicație referitoare la metodele de producție ecologică, care au fost produse în mod legal înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 780/2006 al Comisiei (2) pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor.

(b)

Al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Atunci când un produs alimentar este compus din ingrediente de origine vegetală și animală, se aplică normele stabilite prin articolul 3 din Directiva 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

Includerea în subsecțiunea A.1 a nitritului de sodiu și a nitratului de potasiu se reexaminează până la 31 decembrie 2007 în scopul de a limita sau de a elimina utilizarea acestor aditivi.

2.

Secțiunea A se modifică după cum urmează:

(a)

Subsecțiunea A.1 se înlocuiește cu următorul text:

„A.1.   Aditivi alimentari, inclusiv suporturi

Codul

Denumirea

Prepararea produselor alimentare de origine vegetală

Prepararea produselor alimentare de origine animală

Condiții specifice

E 153

Cărbune vegetal

 

X

Brânză din lapte de capră cu cenușă

Morbier

E 160b

Annato, Bixină, Norbixină

 

X

Brânză Red Leicester

Brânză Double Gloucester

Brânză Scottish Cheddar

Brânză Mimolette

E 170

Carbonat de calciu

X

X

Nu se utilizează pentru colorarea sau îmbogățirea cu calciu a produselor

E 220 sau

Dioxid de sulf

X

X

În vinuri din fructe (*) fără adaos de zahăr (inclusiv cidru sau rachiu de pere) sau în hidromel:

50 mg (a)

Pentru cidrul și rachiul de pere preparat cu adaos de zahăr sau suc concentrat după fermentare:

100 mg (a)

(a)

Conținuturile maxime disponibile provenite din toate sursele, exprimate ca SO2 în mg/l.

(*)

În acest context «vinul din fructe» este definit ca vinul fabricat din alte fructe decât struguri.

E 224

Metabisulfit de potasiu

X

X

E 250 sau

Azotit de sodiu

 

X

Produse din carne (5)

Pentru E 250: doză indicativă de încorporare, exprimată în NaNO2: 80 mg/kg

Pentru E 252: doză indicativă de încorporare, exprimată în NaNO3: 80 mg/kg

Pentru E 250: cantitate maximă reziduală, exprimată în NaNO2: 50 mg/kg

Pentru E 252: cantitate maximă reziduală, exprimată în NaNO3: 50 mg/kg

E 252

Azotat de potasiu

 

X

E 270

Acid lactic

X

X

 

E 290

Dioxid de carbon

X

X

 

E 296

Acid malic

X

 

 

E 300

Acid ascorbic

X

X

Produse din carne (4)

E 301

Ascorbat de sodiu

 

X

Produse din carne în legătură cu nitriți sau nitrați (4)

E 306

Extract de tocoferol

X

X

Antioxidant pentru grăsimi și uleiuri

E 322

Lecitină

X

X

Produse lactate (4)

E 325

Lactat de sodiu

 

X

Produse pe bază de lapte și produse din carne

E 330

Acid citric

X

 

 

E 331

Citrați de sodiu

 

X

 

E 333

Citrați de calciu

X

 

 

E 334

Acid tartric [L(+)-]

X

 

 

E 335

Tartrați de sodiu

X

 

 

E 336

Tartrat de potasiu

X

 

 

E 341 (i)

Fosfat monocalcic

X

 

Agent de creștere pentru făină de fermentație

E 400

Acid alginic

X

X

Produse pe bază de lapte (4)

E 401

Alginat de sodiu

X

X

Produse pe bază de lapte (4)

E 402

Alginat de potasiu

X

X

Produse pe bază de lapte (4)

E 406

Agar-agar

X

X

Produse pe bază de lapte și produse din carne