Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

10.   Politica economică și monetară și libera circulație a capitalurilor

Volumul 007

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 371

42

 

 

32004R2181

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2181/2004 al Băncii Centrale Europene din 16 decembrie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare și a Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituțiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării și societăți nefinanciare și creditele acordate acestora (BCE/2004/21)

3

2005

L 109

6

 

 

32005O0004

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 15 februarie 2005 de modificare a Orientării BCE/2003/2 privind anumite cerințe de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene și procedurile de raportare de către băncile centrale naționale a informațiilor statistice din domeniul statisticilor monetare și bancare (BCE/2005/4)

8

2005

L 109

81

 

 

32005O0005

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 17 februarie 2005 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice (BCE/2005/5)

83

2005

L 111

1

 

 

32005O0002

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 3 februarie 2005 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (BCE/2005/2)

109

2005

L 311

41

 

 

32005D0011

 

 

 

Decizia Băncii Centrale Europene din 17 noiembrie 2005 privind distribuția către băncile centrale naționale ale statelor membre participante a venitului Băncii Centrale Europene rezultat din bancnotele euro în circulație (BCE/2005/11)

192

2006

C 073

21

 

 

32006X0325(01)

 

 

 

Acord din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro, de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice și monetare (2006/C 73/08)

194

2006

L 018

1

 

 

32005O0016

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 30 decembrie 2005 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET) (BCE/2005/16)

201

2006

L 030

1

 

 

32005O0013

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 17 noiembrie 2005 de modificare a Orientării BCE/2002/7 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2005/13)

218

2006

L 030

26

 

 

32005O0017

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 30 decembrie 2005 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului (BCE/2005/17)

243

2006

L 040

32

 

 

32006O0002

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 3 februarie 2006 de modificare a Orientării BCE/2005/5 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice (BCE/2006/2)

247

2006

L 107

54

 

 

32006O0004

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 7 aprilie 2006 privind prestarea de către Eurosistem a serviciilor în domeniul administrării rezervelor în euro către băncile centrale din afara zonei euro, către țările din afara zonei euro și către organizațiile internaționale (BCE/2006/4)

248

2006

L 115

46

 

 

32006O0006

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 20 aprilie 2006 de modificare a Orientării BCE/2002/7 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale (BCE/2006/6)

252

2006

L 148

56

 

 

32006D0007(01)

 

 

 

Decizia Băncii Centrale Europene din 19 mai 2006 de modificare a Deciziei BCE/2001/16 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre participante începând cu exercițiul financiar 2002 (BCE/2006/7)

255

2006

L 184

12

 

 

32006R1027

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1027/2006 al Băncii Centrale Europene din 14 iunie 2006 privind obligațiile de raportare statistică în cazul oficiilor poștale care prestează servicii de virament care primesc depozite de la instituții financiare nemonetare din zona euro (BCE/2006/8)

260

2006

L 207

39

 

 

32006O0009

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 14 iulie 2006 privind anumite pregătiri în vederea substituirii monedei fiduciare cu moneda euro și privind alimentarea anticipată și alimentarea anticipată secundară cu bancnote și monede metalice euro în afara zonei euro (BCE/2006/9)

273

2006

L 215

44

 

 

32006O0010

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 24 iulie 2006 privind preschimbarea bancnotelor după stabilirea irevocabilă a ratelor (cursurilor) de schimb cu ocazia introducerii monedei euro (BCE/2006/10)

281

2006

L 221

17

 

 

32006O0011

 

 

 

Orientarea Băncii Centrale Europene din 3 august 2006 de modificare a Orientării BCE/2005/16 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET) (BCE/2006/11)

284

2006

L 306

15

 

 

32006R1637

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1637/2006 al Băncii Centrale Europene din 2 noiembrie 2006 privind dispoziții tranzitorii pentru aplicarea rezervelor minime obligatorii de către Banca Centrală Europeană în urma introducerii monedei euro în Slovenia (BCE/2006/15)

286


10/Volumul 007

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

1
/

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


Notă introductivă

În conformitate cu articolul 58 din Actul privind condițiile de aderare a Republicii Bulgaria și a României și adaptările la tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană (JO L 157, 21.6.2005, p. 203), textele actelor instituțiilor și ale Băncii Centrale Europene adoptate înainte de data aderării, redactate de Consiliu sau Comisie ori de Banca Centrală Europeană în limbile bulgară și română sunt autentice, de la data aderării, în aceleași condiții ca și textele redactate în celelalte limbi oficiale ale Comunităților. Articolul menționat prevede, de asemenea, că textele se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene dacă și textele în limbile actuale au fost publicate.

În conformitate cu acest articol, prezenta ediție specială a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene se publică în limba română și conține textele actelor obligatorii cu aplicare generală. Prezenta ediție cuprinde actele adoptate din 1952 până la 31 decembrie 2006.

Textele care se publică sunt grupate în 20 de capitole, în funcție de clasificarea existentă în Repertoarul legislației comunitare în vigoare, după cum urmează:

01

Probleme generale, financiare și instituționale

02

Uniunea vamală și libera circulație a mărfurilor

03

Agricultură

04

Pescuit

05

Libera circulație a lucrătorilor și politica socială

06

Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii

07

Politica în domeniul transporturilor

08

Politica în domeniul concurenței

09

Impozitare

10

Politica economică și monetară și libera circulație a capitalurilor

11

Relații externe

12

Energie

13

Politica industrială și piața internă

14

Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale

15

Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

16

Știință, informare și cultură

17

Legislația privind întreprinderile

18

Politica externă și de securitate comună

19

Spațiul de libertate, securitate și justiție

20

Europa cetățenilor

Repertoarul menționat, care se publică bianual în limbile oficiale ale Uniunii Europene, se va publica ulterior și în limba română, urmând a fi incluse trimiteri la prezenta ediție specială. Astfel, repertoarul poate fi utilizat și ca index al prezentei ediții speciale.

Actele publicate în prezenta ediție specială se publică, cu câteva excepții, în forma în care au fost publicate în Jurnalul Oficial în limbile originare. Prin urmare, la utilizarea prezentei ediții speciale trebuie luate în considerare modificările ulterioare sau adaptările ori derogările adoptate de instituții sau de Banca Centrală Europeană ori care sunt prevăzute în Actul de aderare.

În mod excepțional, în anumite cazuri, când anexele tehnice de mari dimensiuni ale actelor se înlocuiesc ulterior cu alte anexe, se va face trimitere numai la ultimul act de înlocuire. Acesta este, în special, cazul anumitor acte care conțin listele codurilor vamale (capitolul 02), al actelor privind transportul, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (capitolele 07 și 13), precum și al anumitor protocoale și anexe la Acordul privind SEE.

De asemenea, Statutul personalului se publică, în mod excepțional, în formă consolidată în care sunt incluse toate modificările până la sfârșitul anului 2005. Modificările efectuate după această dată se publică în versiunea originară.

Edițiile speciale cuprind două sisteme de numerotare:

(i)

numerotarea originară a paginilor Jurnalului Oficial și data publicării din edițiile în limbile olandeză, franceză, germană și italiană, începând cu 1 ianuarie 1973 din edițiile în limbile engleză și daneză, începând cu 1 ianuarie 1981 din ediția în limba greacă, începând cu 1 ianuarie 1986 din edițiile în limbile spaniolă și portugheză, începând cu 1 ianuarie 1995 din edițiile în limbile finlandeză și suedeză și începând cu 1 mai 2004 din edițiile în limbile cehă, estonă, letonă, lituaniană, malteză, maghiară, polonă, slovacă și slovenă.

În numerotarea paginilor există întreruperi întrucât nu toate actele care au fost publicate la data respectivă sunt publicate în prezenta ediție specială. Atunci când se face trimitere la Jurnalul Oficial în citarea actelor, trebuie utilizate numerele paginilor originare;

(ii)

numerotarea paginilor din edițiile speciale, care este continuă și care nu trebuie utilizată pentru citarea actelor.

Până în iunie 1967, numerotarea paginilor Jurnalului Oficial începea de la pagina 1 în fiecare an. După această dată, fiecare număr a început cu pagina 1.

De la 1 ianuarie 1968, Jurnalul Oficial a fost împărțit în două părți:

Legislație („L”),

Comunicări și informări („C”).

La 1 februarie 2003, vechea denumire oficială de „Jurnal Oficial al Comunităților Europene” s-a schimbat, ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Nisa, aceasta fiind în prezent „Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”.


10/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


32004R2181


L 371/42

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2181/2004 AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 16 decembrie 2004

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare și a Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituțiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării și societăți nefinanciare și creditele acordate acestora

(BCE/2004/21)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 al Băncii Centrale Europene din 22 noiembrie 2001 privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare (BCE/2001/13) (2), impune instituțiilor financiare monetare (IFM) să raporteze, inter alia, informații statistice lunare privind bilanțurile lor de sfârșit de lună în scopul elaborării bilanțului consolidat al sectorului IFM.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) prevede că normele contabile care trebuie respectate în cadrul raportării sunt cele stabilite în transpunerea în dreptul intern a Directivei 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (3) și în toate celelalte standarde internaționale aplicabile. Atât legislația contabilă internă, cât și standardele internaționale au fost modificate de la adoptarea Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13). Ca urmare a modificării Directivei 86/635/CEE, anumite instrumente financiare pot fi evaluate la valoarea justă. Standardele contabile internaționale pot prevedea, de asemenea, evaluarea anumitor instrumente financiare la valoarea justă.

(3)

Considerând informațiile statistice de care Banca Centrală Europeană (BCE) are nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile, depozitele și creditele trebuie să fie raportate la valoarea lor nominală.

(4)

Având în vedere cele menționate anterior, este necesară modificarea Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) pentru a include o obligație explicită privind raportarea depozitelor și creditelor la valoarea nominală.

(5)

În același timp, dat fiind stadiul actual al procesului de armonizare în domeniul statistic atins în urma Regulamentului (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13), este de dorit să se continue aplicarea regulilor de evaluare folosite și până în prezent în cazul creditelor acoperite cu provizioane și al creditelor achiziționate. Prin urmare, băncile centrale naționale pot autoriza aplicarea regulilor de evaluare existente pentru aceste credite până când BCE actualizează aceste reguli în vederea armonizării suplimentare a raportărilor.

(6)

Dat fiind faptul că este posibil ca unele IFM să evalueze titlurile de creanță emise la valoarea justă, este necesar a clarifica sfera de aplicare a raportării ajustărilor din „alte reevaluări” în ceea ce privește reevaluarea prețului titlurilor de valoare.

(7)

Ținând seama de cele menționate anterior, este, de asemenea, necesară modificarea Regulamentului (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) al Băncii Centrale Europene din 20 decembrie 2001 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituțiile financiare monetare pentru depozitele constitutite de gospodării și societăți nefinanciare și creditele acordate acestora (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) se modifică după cum urmează:

Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) se modifică după cum urmează:

Anexa II se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2005.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 16 decembrie 2004.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 333, 17.12.2001, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1746/2003 (BCE/2003/10) (JO L 250, 2.10.2003, p. 17).

(3)  JO L 372, 31.12.1986, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 178, 17.7.2003, p. 16).

(4)  JO L 10, 12.1.2002, p. 24.


ANEXA I

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13) se modifică după cum urmează:

1.

partea 1 secțiunea II se înlocuiește cu următorul text:

„II.   Norme contabile

În absența unor dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament, normele contabile respectate de IFM în scopuri de raportare în temeiul prezentului regulament sunt cele stabilite în transpunerea în dreptul intern a Directivei 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (1), precum și în toate celelalte standarde internaționale aplicabile. Fără a aduce atingere practicilor contabile și sistemelor de compensare aplicate în statele membre, toate activele și pasivele financiare se raportează la valoarea brută, în scopuri statistice.

2.

la partea 1 secțiunea III se adaugă următoarele alineate:

Evaluarea statistică a depozitelor și creditelor

(15)

Depozitele și creditele se raportează, în sensul prezentului regulament, la valoarea nominală brută de la sfârșitul lunii. Valoarea nominală reprezintă valoarea principalului pe care debitorul este obligat prin contract să o ramburseze unui creditor.

(16)

BCN pot permite ca raportarea creditelor acoperite cu provizioane să se facă net de provizioane și ca raportarea creditelor achiziționate să se facă la prețul convenit la momentul achiziționării, cu condiția ca aceste practici de raportare să fie aplicate de toți agenții raportori rezidenți și să fie necesare pentru a menține continuitatea evaluării statistice a creditelor în raport cu datele raportate pentru perioadele anterioare lunii ianuarie 2005.”;

3.

la partea 1 secțiunea IV se adaugă următorul alineat (10):

„Evaluarea statistică a depozitelor și creditelor

(10)

Depozitele și creditele se raportează în conformitate cu normele prevăzute pentru stocurile lunare la alineatele (15) și (16) din secțiunea III.”;

4.

la partea 1 secțiunea V, alineatul (11) se înlocuiește cu următorul text:

„(11)

Ajustarea din reevaluarea prețului titlurilor de valoare se referă la fluctuațiile în evaluarea titlurilor care sunt determinate de modificări ale prețului la care acestea sunt înregistrate sau tranzacționate. Ajustarea include modificările care au loc în timp în valorea stocurilor din bilanțul de sfârșit de perioadă și care sunt determinate de modificări ale valorii de referință la care au fost înregistrate titlurile de valoare, adică pierderi/câștiguri potențiale. Ajustarea poate include și modificări de evaluare rezultate din tranzacțiile cu titluri de valoare, adică pierderi/câștiguri realizate.”;

5.

la partea 1 secțiunea V, alineatul (12) se înlocuiește cu următorul text:

„(12)

Nu se stabilesc cerințe minime de raportare privind pasivul bilanțier. Cu toate acestea, în cazul în care practicile de evaluare aplicate de agenții raportori pentru titlurile de creanță emise determină modificări în nivelul stocurilor de sfârșit de perioadă, BCN pot să colecteze date privind modificările respective. Aceste date se raportează ca ajustări din «alte reevaluări».”;

6.

tabelul intitulat „Descrierea detaliată a categoriilor de instrumente din bilanțul lunar agregat al sectorului IFM” din partea 3 se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 7 (Alte active), a patra liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

dobânda acumulată de primit aferentă creditelor

În conformitate cu principiul general al contabilității de angajament, dobânda de primit aferentă creditelor se înregistrează în bilanț pe măsură ce se acumulează (adică pe bază de angajament) și nu atunci când este efectiv încasată (adică pe bază de numerar). Dobânda acumulată aferentă creditelor se înregistrează la valoarea brută în categoria «alte active». Dobânda acumulată se exclude din valoarea creditului la care se raportează.”.

(b)

la punctul 13 (Alte pasive), a patra liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

dobânda acumulată de plătit aferentă depozitelor

În conformitate cu principiul general al contabilității de angajament, dobânda de plătit aferentă depozitelor se înregistrează în bilanț pe măsură ce se acumulează (adică pe bază de angajament) și nu atunci când este efectiv plătită (adică pe bază de numerar). Dobânda acumulată aferentă depozitelor se înregistrează la valoarea brută în categoria «alte pasive». Dobânda acumulată se exclude din valoarea depozitului la care se raportează.”.


(1)  JO L 372, 31.12.1986, p. 1.”;


ANEXA II

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 63/2002 (BCE/2001/18) se modifică după cum urmează:

La partea 4 secțiunea XIII, alineatul (42) se înlocuiește cu următorul text:

„(42)

În absența unor dispoziții contrare prevăzute în următoarele alineate, defalcarea în funcție de instrument a ratelor dobânzilor practicate de IFM și definițiile tipurilor de instrumente respectă categoriile de active și pasive prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2423/2001 (BCE/2001/13).”.


10/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

8


32005O0004


L 109/6

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 15 februarie 2005

de modificare a Orientării BCE/2003/2 privind anumite cerințe de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene și procedurile de raportare de către băncile centrale naționale a informațiilor statistice din domeniul statisticilor monetare și bancare

(BCE/2005/4)

(2005/326/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special prevederile articolelor 5.1, 12.1 și 14.3,

întrucât:

(1)

În urma modificării Orientării BCE/2003/2 din 6 februarie 2003 privind anumite cerințe de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene și procedurile de raportare de către băncile centrale naționale a informațiilor statistice din domeniul statisticilor monetare și bancare (1), s-a constatat că sunt necesare anumite modificări.

(2)

Este necesar să se efectueze anumite modificări privind termenii legislativi și la anexele I și II datorită eliminării anexei III, care conținea calendarele de predare a diferitelor tipuri de statistici. Anexa III se elimină deoarece, în viitor, Banca Centrală Europeană (BCE) va comunica aceste calendare băncilor centrale naționale (BCN) în fiecare an, la sfârșitul lunii septembrie, pentru transmiterea datelor din anul următor.

(3)

Anexa V trebuie modificată pentru a alinia sistemul de raportare pentru instituțiile de credit la cel utilizat pentru BCN și alte instituții financiare monetare.

(4)

În anexa VI, termenul „indicatori statistici structurali” se înlocuiește cu termenul „indicatori financiari structurali” pentru a se evita confuzia care ar apărea datorită faptului că Eurostat elaborează un set de indicatori structurali care sunt stocați, de asemenea, în baza de date a BCE.

(5)

Anexa VII trebuie modificată astfel încât postul de bilanț „bancnote și monede euro deținute de administrația centrală” să devină un post pro memoria de prioritate ridicată. Acest lucru ar contribui la îmbunătățirea calculării agregatelor monetare.

(6)

Anexa IX trebuie modificată pentru a include o cerință de raportare a posturilor pro memoria ale statisticilor monetare și bancare necesare pentru stabilirea trimestrială a conturilor financiare ale uniunii monetare (MUFA).

(7)

Anexa X trebuie modificată ca urmare a modificării Regulamentului BCE/2001/13 din 22 noiembrie 2001 privind bilanțul consolidat al sectorului instituțiilor financiare monetare (2) în ceea ce privește regulile de evaluare care trebuie folosite la evaluarea anumitor instrumente financiare. De asemenea, tabelul 5 trebuie modificat pentru a include ajustări trimestriale ale posturilor pro memoria.

(8)

Anexa XIII trebuie modificată pentru a se ține seama de noile ajustări trimestriale ale posturilor pro memoria solicitate în prezent prin anexa X.

(9)

Anexa XVI trebuie modificată astfel încât calendarul de predare a datelor care trebuie raportate prin anexa respectivă să corespundă cu calendarul pentru statisticile privind baza de calcul a rezervelor.

(10)

Anexa XVIII trebuie modificată pentru a include o nouă cerință de a furniza date privind tranzacțiile și date privind vânzările și răscumpărările de unități/acțiuni emise de fondurile de investiții. De asemenea, trebuie inclusă și o cerință pentru noi serii cronologice care vor fi utilizate la elaborarea conturilor financiare ale uniunii monetare (MUFA).

(11)

Anexa XIX trebuie modificată pentru a include o formulă de evaluare a obligațiunilor cu cupon zero.

(12)

Sunt necesare alte modificări în urma revizuirii, inter alia, ca urmare a aderării noilor state membre la 1 mai 2004 și a expirării anumitor dispoziții și derogări tranzitorii de raportare.

(13)

În conformitate cu prevederile articolelor 12.1 și 14.3 din Statut, orientările BCE constituie parte integrantă din dreptul comunitar,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Orientarea BCE/2003/2 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   BCN elaborează și raportează două bilanțuri agregate ale subsectoarelor «bancă centrală» și «alte IFM» din statul lor membru respectiv, în conformitate cu prevederile Regulamentului BCE/2001/13. În special, datele statistice necesare privind bilanțul băncii centrale sunt definite mai exact în tabelele de corespondență pentru statistici monetare și bancare prezentate în anexa I. În scopul raportării statistice, BCE extrage date din propriul bilanț, corespunzătoare datelor extrase de BCN din propriile lor bilanțuri. În calitate de instituții care agrega datele propriilor bilanțuri, BCN urmează procedura prevăzută în anexa II pentru monitorizarea coerenței dintre bilanțul agregat de sfârșit de lună al Eurostat în scopuri statistice și situația sa financiară săptămânală și pentru raportarea periodică către BCE a rezultatului monitorizării. În calitatea sa de instituție care agrega datele propriului bilanț, BCE urmează aceeași procedură. Aceste informații statistice sunt raportate în conformitate cu calendarul anual stabilit de BCE și sunt comunicate către BCN la sfârșitul lunii septembrie a fiecărui an.”

2.

Articolul 7 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Pentru elaborarea periodică de către BCE a statisticilor privind ratele dobânzii practicate de IFM, BCN raportează date statistice în conformitate cu prevederile anexei XX. Aceste informații statistice sunt raportate în conformitate cu calendarul anual stabilit de BCE și sunt comunicate BCN la sfârșitul lunii septembrie a fiecărui an.”

3.

Anexele I, II, V, VII, X, XV, XVI, XIX și XX se modifică în conformitate cu prevederile anexei I a prezentei orientări.

4.

Anexa III se elimină.

5.

Anexa VI se înlocuiește cu anexa II la prezenta orientare.

6.

Anexa IX se înlocuiește cu anexa III la prezenta orientare.

7.

Anexa XIII se înlocuiește cu anexa IV la prezenta orientare.

8.

Anexa XVIII [cu excepția punctului (i) din tabelul intitulat „Serii privind AIF alții decât fondurile de investiții care trebuie transmise BCE (indicatori de bază/posturi pro memoria)” din apendicele 1 al acesteia și a punctului (ii) din apendicele 2 al acesteia] se înlocuiește cu anexa V la prezenta orientare.

Articolul 2

Prezenta orientare intră în vigoare la 17 februarie 2005.

Articolul 3

Prezenta orientare se adresează BCN ale statelor membre care au adoptat moneda unică în conformitate cu prevederile Tratatului de instituire a Comunității Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 15 februarie 2005.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 241, 26.9.2003, p. 1. Orientare modificată de Orientarea BCE/2004/1 (JO L 83, 20.3.2004, p. 29).

(2)  JO L 333, 17.12.2001, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul BCE/2004/21 (JO L 371, 18.12.2004, p. 42).


ANEXA I

Anexele I, II, V, VII, X, XV, XVI, XIX și XX la Orientarea BCE/2003/2 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În calitate de institutii care agregă datele statistice privind bilanțurile lor, băncile centrale naționale (BCN) și Banca Centrală Europeană (BCE) utilizează următoarele tabele de corespondență în monitorizarea periodică a coerenței între bilanțul agregat de sfârșit de lună al Eurosistemului stabilit în scopuri statistice și situațiile financiare zilnice stabilite în scopuri contabile și de gestionare a lichidităților. Aceste informații statistice trebuie raportate în conformitate cu calendarul anual stabilit de BCE și comunicat BCN la sfârșitul lunii septembrie a fiecărui an.”

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

Secțiunile 1-6 se înlocuiesc cu următorul text:

„1.

Prezenta anexă reglementează procedura care trebuie urmată de instituțiile care agrega datele bilanțurilor Băncii Centrale Europene (BCE)/băncilor centrale naționale (BCN) pentru monitorizarea coerenței între bilanțul agregat de sfârșit de lună al Eurosistemului stabilit în scopuri statistice și situațiile sale financiare săptămânale (SFS). Se face o comparație între datele contabile și cele statistice corespunzătoare.

2.

S-a întocmit o listă a verificărilor de coerență menționate (a se vedea apendicele 1). În cazul în care există discrepanțe între cele două seturi de date, acestea trebuie explicate. Apendicele 2 conține note explicative privind aceste verificări. Agregatele statistice utilizate în comparații sunt prezentate în apendicele 3, care furnizează o legătură între aceste agregate și datele primare ale bilanțului (1). În ceea ce privește prezentarea datelor contabile, Orientarea BCE/2002/10 din 5 decembrie 2002 privind cadrul legal pentru procedurile contabile și de raportare financiară din cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale (2) oferă informații de fond complete privind structura SFS, convențiile contabile utilizate la stabilirea acestora și conținutul lor.

3.

Instituțiile implicate în agregarea datelor bilanțurilor trebuie să efectueze aceste verificări lunar, pentru a asigura consistența între datele primare ale BCN, pe țări, și bilanțul BCE. Se înțelege că este posibilă o legătură precisă între cele două seturi de date doar în cazul în care data de închidere a SFS contabile corespunde cu data de referință a raportărilor statistice (adică sfârșitul lunii). În celelalte perioade de raportare, aceste verificări vor asigura o coerență apropiată, dar nu perfectă, între datele contabile și cele statistice. În perioadele de raportare în care cele două date nu coincid, BCN pot face o comparație între datele statistice și «bilanțul zilnic» stabilit în ultima zi lucrătoare a lunii.

4.

Instituțiile implicate în agregarea datelor bilanțurilor trebuie să notifice BCE [Divizia de Statistică Monetară a Instituțiilor Financiare și a Piețelor de Capital (DMFP)] rezultatul acestor verificări. Notificarea trebuie transmisă înainte de datele statistice sau o dată cu acestea, adică până în a cincisprezecea zi lucrătoare de la data de referință. Dacă verificările identifică neconcordanțe, instituțiile care agregă datele bilanțurilor trebuie să trimită la DMFP o notă explicativă, care trebuie să conțină cel puțin o prezentare a verificărilor efectuate, natura neconcordanțelor, posibilul impact asupra seriilor anterioare de date și tendința viitoare preconizată a neconcordanței în raportările viitoare.

5.

Pentru a reduce la minimum sarcina BCN, se recomandă redactarea unei note explicative complete, în mod normal o dată pe an. În lunile intermediare, BCN trebuie să completeze doar o versiune simplificată a notei explicative, în care să indice numai diferențele structurale între SFS și raportarea statistică. Cu titlu orientativ, notele explicative trebuie redactate conform modelelor anexate. Primul model (apendicele 4) prezintă în detaliu rezultatul verificărilor de coerență a datelor statistice cu cele contabile. Al doilea model (apendicele 5) prezintă in mod simplificat rezultatul acestor verificări de consistență între datele statistice și cele contabile.

6.

Este important ca toate BCN (și Direcția Financiară Internă a BCE) să trimită note explicative detaliate la aceeași dată. Acest lucru va permite DMFP să pregătească, o dată pe an, un raport detaliat care să prezinte inconsistențele identificate. Pentru anul 2005, următorul calendar prezintă modelul recomandat pentru utilizare și data la care trebuie utilizat. În special, modelul detaliat următor trebuie transmis în luna octombrie 2005 și trebuie să se raporteze la datele de la sfârșitul lunii septembrie 2005.

Perioadă de raportare

Ultima SFS a lunii

Datele SFS și ale raportărilor statistice coincid

Tip de model

ianuarie 2005

28 ianuarie 2005

Nu

Simplificat

februarie 2005

25 februarie 2005

Nu

Simplificat

martie 2005

25 martie 2005

Nu

Simplificat

aprilie 2005

29 aprilie 2005

Da

Simplificat

mai 2005

27 mai 2005

Nu

Simplificat

iunie 2005

24 iunie 2005

Nu

Simplificat

iulie 2005

29 iulie 2005

Da

Simplificat

august 2005

26 august 2005

Nu

Simplificat

septembrie 2005

30 septembrie 2005

Da

Detaliat

octombrie 2005

28 octombrie 2005

Nu

Simplificat

noiembrie 2005

25 noiembrie 2005

Nu

Simplificat

decembrie 2005

30 decembrie 2005

Da

Simplificat

(b)

În tabelul din apendicele 1, titlurile „Postul din tabelul 2.1 din Buletinul lunar” și „Postul din tabelul 1.1 din Buletinul lunar” se înlocuiesc cu titlurile „Postul statistic” și respectiv „Postul contabil”.

(c)

În tabelul din apendicele 3, titlul „Buletin lunar al BCE – Posturile din tabelul 2.1” se înlocuiește cu titlul „Posturi statistice – Bilanțul agregat al Eurosistemului”.

3.

Anexa V se modifică după cum urmează:

(a)

Secțiunile 1-11 se înlocuiesc cu următorul text:

„1.

Datele din bilanțurile separate privind Banca Centrală Europeană (BCE)/băncile centrale naționale (BCE) și alte instituții financiare monetare (IFM) sunt raportate în prezent în conformitate cu prevederile tabelelor 1-4 din Regulamentul BCE/2001/13. Cu toate acestea, datele menționate nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei macroprudențiale pentru acele țări în care unitățile de observare statistică cu obligații de raportare a altor IFM sunt formate atât din instituții de credit, cât și din fonduri ale pieței monetare (FPM) și în care impactul acestora din urmă este semnificativ (3). În astfel de cazuri, este necesar un sistem de raportare dedicat în exclusivitate instituțiilor de credit pentru a permite realizarea analizei macroprudențiale a sistemului bancar al Uniunii Europene și pentru a calcula indicatorii macroprudențiali (IMP) legați de subcategoria instituțiilor de credit.

Sistem de raportare

2.

Pentru calcularea IMP, acele BCN, care îndeplinesc criteriile necesare, raportează date separate referitoare la instituțiile de credit doar pentru completarea tabelelor 1, 2 și 4 din Regulamentul BCE/2001/13. Datele necesare conform prevederilor tabelului 4 se raportează începând cu luna de referință martie 2005. Nu sunt necesare date conform prevederilor tabelului 3 (prin urmare, nu sunt necesare date statistice suplimentare pentru instituțiile de credit). Datele privind instituțiile de credit se raportează trimestrial, atât pentru solduri, cât și pentru ajustările fluxurilor de date, dacă este cazul.

3.

Datele se raportează trimestrial, în termen de 28 de zile lucrătoare de la sfârșitul perioadei de referință.

4.

La cererea utilizatorilor datelor, BCN raportează, de asemenea, depozitele atrase ca posturi pro memoria. Această raportare se realizează conform clasificării pe instituții de credit (cu excepția băncilor centrale)/alte IFM/alte instituții decât IFM. În cazul în care aceste informații nu sunt disponibile, utilizatorii au convenit să rețină conceptul de «depozite atrase de la IFM», în forma în care poate fi extras din tabelul 1 (adică fără a se face alte distincții în cadrul sectorului IFM).

5.

Cerințele macroprudențiale constau în date sub formă de solduri și sub formă de fluxuri, acestea din urmă fiind înregistrate ca valori de tranzacție. Acest lucru determină necesitatea așa-numitelor date privind ajustările. În prezent, aceste date sunt disponibile doar pentru datele privind soldurile conținute în tabelele 1 și 2, dar nu sunt disponibile pentru tabelul 4. În acest context, necesitatea de a furniza date privind ajustările pentru tabelul 4 este încă studiată. Între timp, utilizatorii se vor baza doar pe diferențele în solduri ajustate cu variațiile cursului de schimb (care sunt calculate de BCE).

Grad de acoperire

6.

În principiu, datele suplimentare raportate pentru bilanțul instituțiilor de credit trebuie să acopere 100 % din instituțiile care sunt clasificate în acest sector. În cazurile în care procentul efectiv de acoperire a raportărilor este mai mic de 100 % datorită aplicării principiului scutirii întreprinderilor mici de la obligațiile de raportare, BCN trebuie să extrapoleze datele furnizate pentru a asigura o acoperire de 100 %. Acest fapt va permite o mai bună comparare a indicatorilor între statele membre și asigurarea coerenței cu datele din bilanțul sectorului IFM, care sunt, la rândul lor, extrapolate.

Cerințe de raportare

7.

Datele distincte din bilanț privind instituțiile de credit se transmit, în conformitate cu sistemele de raportare prevăzute în apendicele 1 și 2, de BCN din țările în care unitățile de observare statistică cu obligații de raportare ale altor IFM sunt formate atât din instituții de credit, cât și din FPM și în care impactul FPM este considerat ca fiind important din punct de vedere statistic. Impactul FPM este considerat a fi important din punct de vedere statistic în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele criterii:

criteriul 1: diferența dintre totalul bilanțului sectorului IFM și totalul bilanțului subcategoriei instituții de credit este mai mare de 5 miliarde de euro în mod continuu și

criteriul 2: IFM altele decât instituțiile de credit (adică FPM) influențează mai mult de un post atât în activul cât și în pasivul bilanțului sectorului IFM (4).

(b)

Apendicele 1 se înlocuiește cu următorul text:

„PROCEDURI DE TRANSMITERE A DATELOR DE LA BCN LA BCE

Sistem de raportare pentru instituțiile de credit

1.

Sistemul de raportare descris în apendicele 2 se aplică doar instituțiilor de credit, în timp ce tabelele 1-4 din Regulamentul BCE/2001/13 acoperă datele din bilanțul întregului sector «alte IFM».

2.

Codurile utilizate pentru posturile din sistemul de raportare aparțin familiei de chei de repartizare a posturilor din bilanț, ale căror dimensiuni și atribute sunt prezentate în anexa XIII. A se avea în vedere următoarele:

dacă trebuie raportate trimestrial doar datele din bilanț privind instituțiile de credit, dimensiunea nr. 1 (frecvență) este întotdeauna «Q» (trimestrială);

dimensiunea 4 (clasificarea sectorului de referință din bilanț) este «R» (instituții de credit cărora li se aplică cerințele privind constituirea de rezerve) pentru toate posturile.

3.

Sistemul de raportare este alcătuit din 7 tabele: tabelul 1_instituții de credit (solduri), tabelul 2_instituții de credit (solduri), tabelul 4_instituții de credit (solduri), tabelul 1_instituții de credit-reclasificări, tabelul 1_instituții de credit-reevaluări, tabelul 2_instituții de credit-reclasificări și tabelul 2_instituții de credit-reevaluări.

4.

Tabelul 1_instituții de credit (solduri) reflectă tabelul 1 lunar corespondent din Regulamentul BCE/2001/13, cu excepția postului «acțiuni/unități ale FPM» din pasivul bilanțului.

5.

Tabelul 2_instituții de credit (solduri) reflectă tabelul 2 trimestrial corespondent din Regulamentul BCE/2001/13.

6.

Tabelul 4_instituții de credit (solduri) reflectă tabelul 4 trimestrial corespondent din Regulamentul BCE/2001/13.

7.

Celelalte 4 tabele referitoare la datele privind ajustările se raportează în conformitate cu metodologia stabilită în anexa X.”.

(c)

În apendicele 2, Solduri, tabelul 4 [instituții de credit (solduri)] se înlocuiește cu următorul text:

„TABELUL 4

Instituții de credit (solduri)

Posturi bilanțiere

Toate monedele combinate

Euro

Monede din alte state membre UE

Alte monede (include monede ale altor state membre UE cu excepția DKK, SEK, GBP)

CZK

DKK

EEK

CYP

LVL

LTL

HUF

MTL

PLN

SIT

SKK

SEK

GBP

Total (5)

USD

JPY

CHF

Restul monedelor combinate (5)

PASIVE

Depozite

A.   

Teritoriu național

ale IFM

Tabel 1

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ale altor instituții decât IFM

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   

Alte state membre participante

ale IFM

Tabel 1

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ale altor instituții decât IFM

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Restul lumii

cu scadență de până la un 1 an

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cu scadență de peste 1 an

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ale băncilor

Tabel 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ale instituțiilor nebancare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile) emise

Tabel 1

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital și rezerve

Tabel 1

 

Alte pasive

Tabel 1

 

ACTIVE

Credite

A.   

Teritoriu național

către IFM

Tabel 1

 

către alte instituții decât IFM

Tabel 1

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   

Alte state membre participante

către IFM

Tabel 1

 

către alte instituții decât IFM

Tabel 1

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Restul lumii

cu scadență de până la 1 an

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cu scadență de peste 1 an

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

către bănci

Tabel 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

către instituții nebancare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile)

A.   

Teritoriu național

emise de IFM

Tabel 1

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emise de alte instituții decât IFM

Tabel 1

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   

Alte state membre participante

emise de IFM

Tabel 1

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emise de alte instituții decât IFM

Tabel 1

Tabel 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   

Restul lumii

emise de instituții bancare

Tabel 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

emise de instituții nebancare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni/unități ale FPM

A.

Teritoriu național

Tabel 1

 

B.

Alte state membre participante

Tabel 1

 

C.

Restul lumii

Tabel 1

 

Alte active

Tabel 1

 

4.

Anexa VII se modifică după cum urmează:

(a)

după titlul secțiunii 2 se inserează următorul paragraf introductiv:

„Definițiile agregatelor monetare ale zonei euro se bazează pe o definiție armonizată a sectoarelor emitente de monedă și deținătoare de monedă, precum și pe categorii armonizate de pasive ale IFM. Sectorul deținător de monedă include toate instituțiile altele decât IFM rezidente în zona euro, cu excepția sectorului administrației centrale. Prin urmare, în scopul elaborării agregatelor monetare, postul «bancnote și monede euro deținute de administrația centrală» se raportează ca post pro memoria de prioritate mare. BCE va accepta estimări pe baza datelor disponibile (de exemplu date anuale și/sau trimestriale privind conturile financiare ale uniunii monetare). Acest post trebuie raportat lunar și cu aceeași periodicitate ca și statisticile lunare obligatorii privind bilanțul IFM în conformitate cu prevederile Regulamentului BCE/2001/13.”;

(b)

secțiunea 2.2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.2.   Dețineri de active ale administrației centrale reprezentând instrumente emise de IFM din zona euro

Titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile) și acțiuni/unitați ale fondurilor de piață monetară emise de IFM din zona euro și deținute de administrația centrală.”

5.

Anexa X se modifică după cum urmează:

(a)

nota de subsol 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4

Publicat prima dată de BCE în decembrie 1999.”;

(b)

punctul 10.1 se înlocuiește cu următorul text:

„10.1

Valoarea de tranzacție a depozitelor/creditelor (Regulamentul BCE/2001/13, anexa I, partea 2, tabelul A posturile 2 și 9) reprezintă suma pe care o IFM o primește (ca depozit) sau o furnizează (drept credit), cu excepția comisioanelor etc. (6) Valoarea de tranzacție nu cuprinde dobânzile acumulate de primit (pe credite) sau de plătit (pe depozite), dar care nu au fost încă primite sau plătite. În schimb, dobânzile acumulate aferente creditelor/depozitelor sunt înregistrate la «alte active» sau «alte pasive», după caz (7).

(c)

punctele 26 și 27 se elimină;

(d)

punctul 51.1 se înlocuiește cu următorul text:

„51.1

Prima etapă este identificarea soldurilor conturilor exprimate în fiecare din monedele străine de referință (USD, JPY și CHF) și în monedele statelor membre UE neparticipante (8). Întrucât clasificările separate în funcție de monedă sunt disponibile doar trimestrial (la sfârșitul trimestrelor), clasificarea de sfârșit de lună se calculează folosind procente obținute din datele disponibile pentru sfârșitul de trimestru anterior.

(e)

punctul 51.3 se înlocuiește cu următorul text:

„51.3.

De asemenea, se presupune că ponderea altor monede decât euro (USD, JPY, CHF și monedele statelor membre UE neparticipante) în bilanțul IFM este mică. Totodată, sunt disponibile date detaliate clasificate în funcție de monedă doar pentru clasificarea restrânsă din Regulamentul BCE/2001/13, anexa I, partea 2, tabelul 4. Pentru a depăși această dificultate, aceleași procente de monede calculate pentru posturile din prezentul tabel se aplică clasificărilor mai detaliate din anexa I, partea 2, tabelul 1.”;

(f)

punctul 55 se înlocuiește cu următorul text:

„55.

Agenții raportori sunt supuși unei obligații de raportare formate din «cerințe minime» definite în Regulamentul BCE/2001/13, anexa I, partea 2, tabelul IA, deși BCN li se permite să colecteze date suplimentare nereglementate de «cerințele minime». În orice caz, BCN elaborează un set complet de date care trebuie transmis BCE în conformitate cu prevederile tabelului 5, coloana E. În acest proces, BCN pot avea nevoie să calculeze și/sau să estimeze ajustările pentru anumite clasificări neraportate de IFM întrucât nu sunt considerate ca fiind «cerințe minime». Contrapartida ajustării privind anulările/reducerile de creanțe va fi unul sau celălalt dintre posturile «capital și rezerve»/«alte pasive», în conformitate cu practicile contabile naționale.”;

(g)

punctul 62 se înlocuiește cu următorul text:

„62.

În pasivul bilanțului, reevaluările pot fi raportate și pentru titlurile de valoare negociabile (altele decât acțiunile) emise. Cu toate acestea, nu se introduce nici o modificare în obligațiile de raportare ale IFM în această privință, întrucât reevaluarea prețului titlurilor de valoare negociabile (altele decât acțiunile) emise rămâne în afara «cerințelor minime» stabilite în Regulamentul BCE/2001/13.”;

(h)

secțiunea 4.5 „Perioadă de tranziție privind ajustările din reevaluare” se elimină;

(i)

se adaugă secțiunea 5.3 următoare:

„5.3.   Posturi pro memoria

87.

Fluxurile sunt calculate, de asemenea, în ceea ce privește posturile pro memoria trimestriale pentru elaborarea conturilor financiare ale uniunii monetare ale zonei euro. Pentru a evita dificultatea sarcinii de raportare, aceste posturi au fost integrate în cadrul statistic existent pentru elaborarea periodică a statisticilor monetare și bancare. Din acest motiv, ajustările privind reclasificările și reevaluările se calculează pentru aceste posturi pro memoria. Aceste date sunt raportate conform indicațiilor din tabelul 5a.”;

(j)

în apendicele 1, se inserează următorul punct 16a:

„Perioada de tranziție privind ajustările de reevaluare

16a.

Regulamentul BCE/2001/13 a stabilit că, pe o perioadă tranzitorie de 12 luni, cerințele privind evidentierea totală/parțială a creditelor in afara bilantului și reevaluările de preț privind titlurile de valoare negociabile pot fi raportate către BCE într-un termen suplimentar de o lună de la data încheierii activității în cea de-a cincisprezecea zi de la sfârșitul lunii la care se referă datele. Cu toate acestea, BCN care au aplicat dispozițiile tranzitorii au continuat să trimită date privind seriile lunare de ajustări privind reevaluările ce au fost reglementate anterior de Orientarea BCE/2002/5 cu aceeași periodicitate ca cea aplicabilă seriilor corespondente privind soldurile. Ele aveau posibilitatea de a furniza date provizorii sau estimate, care erau ulterior revizuite la următoarea transmitere lunară de date.”;

(k)

se inserează următorul tabel 5a:

„TABELUL 5a

Prezentare detaliată a datelor trimestriale privind fluxurile pentru stabilirea MUFA – posturi pro memoria

BCE R = date conform regulamentului BCE

BCE O = date conform orientării BCE

BCN = date suplimentare furnizate de BCN

BCE = date calculate de BCE

Cod BCE R (a se vedea tabelul 2)

Bilanț la sfârșitul lunii de raportare

Bilanț la sfârșitul lunii anterioare

Reclasificări și alte ajustări (+/–)

Ajustări ale cursului de schimb (+/–)

Ajustări din reevaluare (+/–)

Fluxuri (+/–)

A

B

C

D

E

F = (A – B) – C – D – E

PASIVE

14.   

Alte pasive

Participații nete de capital ale gospodăriilor populației în rezerve de fonduri de pensii

D.-

Nealocate

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE

ACTIVE

3.   

Titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile) (toate monedele)

cu scadență de până la 1 an

A.-   

Teritoriu național – alte instituții decât IFM

administrație centrală

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE

B.-   

Alte SM participante – alte instituții decât IFM

administrație centrală

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE

C.-

Restul lumii

– –

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE O

BCE

cu scadență de peste 1 an

A.-   

Teritoriu național – alte instituții decât IFM

administrație centrală

– –

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE O

BCE

B.-   

Alte SM participante – alte instituții decât IFM

administrație centrală

– –

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE O

BCE

C.-

Restul lumii

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE

3e.   

Titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile) (euro)

cu scadență de până la 1 an

A.-   

Teritoriu național – alte instituții decât IFM

administrație centrală

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE

B.-   

Alte SM participante – alte instituții decât IFM

administrație centrală

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE

C.-

Restul lumii

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE

cu scadență de peste 1 an

A.-   

Teritoriu național – alte instituții decât IFM

administrație centrală

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE

B.-   

Alte SM participante – alte instituții decât IFM

administrație centrală

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE

C.-

Restul lumii

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE

5.   

Acțiuni și alte participații de capital

Acțiuni cotate

A.-

Teritoriu național

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE

B.-

Alte SM participante

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE

C.-

Restul lumii

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE

Acțiuni ale fondurilor de investiții (altele decat FPM)

A.-

Teritoriu național

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE

B.-

Alte SM participante

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE

C.-

Restul lumii

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE

7.   

Alte active

Provizioane pentru prime de asigurare neîncasate și rezerve pentru plata cererilor de despăgubire

D.-

Nealocate

– –

BCE O

BCE O

BCE O

BCE

BCE O

BCE”

6.

Anexa XV se modifică după cum urmează:

(a)

secțiunea intitulată „Raportarea periodică a datelor” se înlocuiește cu următorul text:

„Statisticile privind baza rezervelor minime obligatorii cuprind șase serii cronologice pentru instituțiile de credit, care se referă la valorile soldurilor de sfârșit de lună care trebuie transmise către BCE, lunar, până în ziua lucrătoare a BCN anterioară începutului perioadei de constituire, prin sistemul de transmitere de date al SEBC. Instituțiile de credit care beneficiază de scutire (adică cele scutite de la cerințele de raportare lunară) raportează trimestrial o clasificare restrânsă către BCN. Pentru aceste instituții de credit scutite, sunt utilizate statistici simplificate privind baza de calcul a rezervelor pentru trei perioade de constituire de rezerve, iar BCN vor include datele pentru instituțiile de credit scutite conform calendarului de raportare (9)

(b)

secțiunea intitulată „Politica de revizuire a datelor” se înlocuiește cu următorul text:

„Revizuirile efectuate de instituțiile raportoare în ceea ce privește baza de calcul a rezervelor/rezervele obligatorii și care intervin după începutul perioadei de constituire (revizuiri tardive) nu trebuie să conducă la revizuiri ale statisticilor privind baza de calcul a rezervelor și privind rezervele minime obligatorii.”

7.

În anexa XVI, secțiunea intitulată „Raportarea periodică a datelor” se înlocuiește cu următorul text:

„Cele trei serii cronologice pentru instituțiile de credit, referitoare la valorile soldurilor de sfârșit de lună sunt transmise către BCE, lunar, până în ziua lucrătoare a BCN anterioară începutului perioadei de constituire.

Seriile cronologice sunt transmise chiar și dacă posturile din bilanț corespunzătoare nu sunt aplicabile în statul membru, pentru a permite o prelucrare coerentă a posturilor în cadrul bilanțului consolidat (10).

8.

Anexa XIX se modifică după cum urmează:

(a)

primul paragraf din secțiunea 2 „Cadrul conceptual și colectarea datelor” se înlocuiește cu următorul text:

„Tabelul 1 rezumă cadrul conceptual în care BCN prezintă statistici privind emisiunile de titluri de valoare negociabile către BCE. Distincția principală se face pe baza rezidenței emitentului (11). BCN raportează toate emisiunile. Cele 12 BCN ale Eurosistemului acoperă împreună toate emisiunile efectuate de rezidenți din zona euro. Banca Reglementelor Internaționale (BRI) raportează emisiunile realizate de «restul lumii» (denumit în continuare RL), referitoare la toți nerezidenții zonei euro, făcându-se distincție între emisiunile efectuate de rezidenți din fiecare stat membru neparticipant și cele din alte țări din RL (12).

(b)

tabelul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Tabelul 1: Rezumat al cadrului conceptual

Emisiuni de titluri de valoare negociabile

 

De către rezidenți din zona euro

(fiecare BCN efectuând raportări privind rezidenții săi naționali)

De către rezidenți din Restul lumii

(BRI/BCN)

BE

DE

EL

ES

FR

IE

IT

LU

NL

AT

PT

FI

State membre neparticipante

Alte țări

În euro/monede naționale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc A

Bloc B

 

 

 

 

 

 

În alte monede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc D

nu este necesar”

Bloc C

 

 

 

 

(c)

primul paragraf din secțiunea 6.2 „Cerințe de raportare” se înlocuiește cu următorul text:

„Pentru datele istorice anterioare datei de 1 ianuarie 1999, rubrica «euro/monede naționale» se referă la ECU și la monedele naționale ale statelor membre participante. De la 1 ianuarie 1999, s-a referit la euro și la monedele sale naționale. Rubrica «alte monede» se referă la toate celelalte monede, inclusiv monedele naționale ale statelor membre neparticipante.”;

(d)

secțiunea 10.1 se înlocuiește cu următorul text:

„10.1.   Evaluarea prețului

Soldurile și fluxurile acțiunilor cotate sunt raportate la valoarea pieței, iar soldurile și fluxurile altor titluri de valoare negociabile decât acțiunile la valoarea nominală. O excepție de la raportarea la valoarea nominală a soldurilor și fluxurilor titlurilor de valoare negociabile emise, altele decât acțiunile apare pentru obligațiunile cu primă de emisiune ridicată și obligațiunile cu cupon zero, în cazul în care emisiunile sunt înregistrate la suma efectivă plătită, adică prețul de scont în momentul achiziției, iar răscumpărările la termen la valoarea nominală. Sumele exigibile ale obligațiunilor cu primă de emisiune ridicată și ale obligațiunilor cu cupon zero reprezintă sumele efective plătite, plus dobânzile acumulate, conform celor descrise în continuare. Răscumpărările anticipate sunt înregistrate la valoarea sumei efective plătite, plus dobânzile acumulate la momentul răscumpărării.

Formula

unde

A

=

suma efectivă plătită și dobânzile acumulate

E

=

valoarea efectivă (suma plătită la momentul emisiunii)

P

=

valoarea nominală (rambursată la scadență)

T

=

perioada cuprinsă între data emisiunii și data scadenței (în zile)

t

=

perioada scursă de la data emisiunii (în zile)

Sunt acceptate anumite diferențe în procedura de evaluare a prețului folosită de la o țară la alta. Fiecare țară raportoare precizează în detaliu în notele explicative naționale procedura de evaluare utilizată pentru 1. titluri de valoare negociabile emise pe termen scurt; 2. titluri de valoare negociabile emise pe termen lung; 3. obligațiuni cu primă de emisiune; 4. acțiuni cotate. Diferențele care apar la evaluare între solduri și fluxuri sunt, de asemenea, explicate.

Evaluarea prețului în conformitate cu prevederile SEC 95, care solicită ca, pentru titluri de valoare negociabile emise și acțiuni, fluxurile să fie înregistrate la valoarea de tranzacție, iar soldurile la valoarea de piață, nu se aplică în acest context.

Regulile de evaluare ale BRI sunt: valoarea nominală pentru titlurile de valoare negociabile emise și prețul de emisiune pentru acțiunile cotate. Pentru obligațiunile cu primă de emisiune ridicată și obligațiunile cu cupon zero, dobânzile acumulate sunt calculate, dacă este posibil, de BCN raportoare.”;

(e)

a doua liniuță din al doilea paragraf din secțiunea 10.2 „Moneda de raportare și evaluarea cursului de schimb” se înlocuiește cu următorul text:

„Emisiunile brute și răscumpărările trebuie convertite în euro/monede naționale utilizând cursul de schimb mediu al pieței existent la momentul plății. Dacă nu este posibilă identificarea cursului de schimb exact aplicabil conversiei, se poate utiliza un curs de schimb cât mai apropiat de cursul mediu al pieței la momentul plății.”;

(f)

secțiunea 13.1.2 se înlocuiește cu următorul text:

„13.1.2.   Dimensiunea nr. 2: Zona de referință (REF_AREA; lungime: 2 caractere)

Această dimensiune reprezintă țara de rezidență a sectorului emitent (13). Lista de coduri asociată acestui concept este CL_AREA_EE. Doar un subset de valori este utilizat pentru a defini zona de referință pentru familia de chei aferente emisiunilor de titluri de valoare negociabile, întrucât țările emitente sunt state membre UE și RL.

(g)

secțiunea 13.1.7 se înlocuiește cu următorul text:

„13.1.7.   Dimensiunea nr. 7: Moneda de tranzacție (CURRENCY_TRANS; lungime: 3 caractere)

Această dimensiune descrie moneda în care sunt emise titlurile de valoare negociabile și este asociată listei de coduri CL_CURRENCY. Pentru familia de chei aferente emisiunilor de titluri de valoare negociabile, se utilizează doar un subset de valori din lista de coduri. Titlurile de valoare negociabile emise în euro sau în monedele lor naționale sunt raportate cu dimensiunea de monedă EUR (14), în timp ce titlurile de valoare negociabile emise în alte monede decât euro sunt raportate cu Z06. Valori suplimentare (de exemplu DKK, SEK, GBP) sunt incluse deja în lista de coduri în măsura în care acestea pot fi necesare pentru transmiterea de date de către statele membre neparticipante.

(h)

secțiunea 13.1.9 se înlocuiește cu următorul text:

„13.1.9.   Dimensiunea nr. 9: Sufixul seriilor în contextul titlurilor de valoare negociabile emise (SEC_SUFFIX; lungime: un caracter)

Această dimensiune a fost creată în mod special pentru a îndeplini cerințele familiei de chei pentru emisiunile de titluri de valoare negociabile conform abordării pe termen scurt. În acest context, ea permite noi evoluții sau extensii specifice statisticilor privind emisiunile de titluri de valoare negociabile care ar putea fi necesare în viitor. Cele două valori (P) «procent» și (Z) «nespecificat» sunt utilizate în prezent pentru această familie de chei, asociate listei de coduri CL_SEC_SUFFIX.”;

(i)

în apendicele 1, secțiunea 13 se înlocuiește cu următorul text:

13.   Acoperirea estimată pe instrument emis de rezidenții naționali: BCN furnizează estimări naționale ale acoperirii titlurilor de valoare negociabile pentru fiecare categorie de emisiuni ale rezidenților naționali, și anume emisiuni de titluri de valoare negociabile pe termen scurt, titluri de valoare negociabile pe termen lung și acțiuni cotate, în monedă locală, în alte monede din categoria euro/monede naționale inclusiv ECU și în alte monede. Estimările pentru «acoperire în %» indică procentul din titluri de valoare negociabile acoperit în fiecare categorie de instrumente ca procente din emisiunea totală (formată din emisiuni naționale și internaționale), care ar trebui raportate în mod ideal la titlul corespunzător conform regulilor de raportare. Pot fi oferite scurte comentarii în coloana «comentarii». De asemenea, BCN indică orice modificare apărută în ceea ce priveste acoperirea ca o consecință a cerințelor Uniunii Monetare.

 

Acoperire în %

Comentarii

Emisiuni în euro/monede naționale

Monedă locală

TVTS

 

 

TVTL

 

 

ACO

 

 

Euro/monede naționale altele decât monedele locale, inclusiv ECU

TVTS

 

 

TVTL

 

 

În alte monede

TVTS

 

 

TVTL

 

 

TVTS

=

titluri de valoare negociabile pe termen scurt (altele decât acțiunile).

TVTL

=

titluri de valoare negociabile pe termen lung (altele decât acțiunile).

ACO

=

acțiuni cotate.”

9.

Anexa XX se modifică după cum urmează:

(a)

în secțiunea 4.1, dimensiunea nr. 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Dimensiunea nr. 2: Zonă de referință (REF_AREA); lungime: 2 caractere)

Această dimensiune reprezintă țara de rezidență a instituției raportoare. Lista de coduri asociată CL_AREA_EE conține lista țărilor cu standardul ISO. Subsetul de valori de cod utilizat în familia de chei ECB_MIR1 corespunde statelor membre ale zonei euro.”

(b)

în secțiunea 4.2.2, „Atribute la nivelul seriei cronologice”, „Obligatorii”, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„COLLECTION (listă de coduri: CL_COLLECTION): Acest atribut explică momentul colectării observațiilor (de exemplu, începutul, mijlocul sau sfârșitul perioadei) sau precizează dacă datele sunt medii lunare sau observații de sfârșit de lună. În afara cazului în care BCN prevăd altfel, BCE stabilește atributul «colectare» la valoarea implicită «E» (= sfârșitul perioadei) pentru ratele dobânzii practicate de IFM la sumele curente și la «A» (= media observațiilor de-a lungul perioadei) pentru ratele dobânzii practicate de IFM la contractele noi. Pentru volumele contractelor la sumele curente, valoarea implicită pentru atributul «colectare» este, de asemenea, «E» (= sfârșit de perioadă), în timp ce volumele contractelor noi sunt marcate cu valoarea «S» (= suma observațiilor de-a lungul perioadei).”;

(c)

secțiunea 4.2.3. se înlocuiește cu următorul text:

„4.2.3.   Atribute la nivelul observației

Obligatorii:

OBS_STATUS (15) (listă de coduri: CL_OBS_STATUS): BCN raportează o valoare a statutului observației, atașată fiecărei observații comunicate. Acest atribut este obligatoriu și trebuie furnizat la fiecare transmitere de date pentru fiecare observație în parte. Când BCN revizuiesc valoarea acestui atribut, atât valoarea observației (chiar dacă este nemodificată), cât și noua valoare a statutului observației sunt retransmise.

Lista prezentată în continuare precizează valorile prevăzute (conform ierarhiei convenite) pentru aceste atribute în scopul elaborării statisticilor MIR:

«A»

=

valoare normală,

«B»

=

valoare de întrerupere,

«M»

=

date inexistente (pentru date care nu sunt aplicabile, de exemplu atunci când o categorie de instrumente nu există la nivel național) (16),

«P»

=

valoare provizorie (17),

«E»

=

valoare estimată.

Facultative:

OBS_CONF (15) (listă de coduri: CL_OBS_CONF): dacă o BCN dorește să facă o distincție între statutul de confidențialitate al uneia sau mai multor observații specifice, ea poate utiliza atributul «confidențialitatea observației». Valoarea acestui atribut (dacă există) poate fi modificată la transmiterea datelor de către expeditorul informațiilor. În cazul în care acest atribut nu este fixat, nu se prezumă nici o restricție privind confidențialitatea [OBS_CONF = «F» (liber)].

OBS_PRE_BREAK (15) (necodificat): acest atribut conține valoarea observației înainte de întrerupere, care este un câmp numeric ca si in cazul atributului observația. Este furnizat când are loc o întrerupere în serie (iar statutul observației este fixat la «B»).

OBS_COM (necodificat): acest atribut poate fi utilizat pentru a furniza comentarii textuale (text de maximum 350 de caractere) la nivelul observației (de exemplu, prin rea estimării sau ipotezei enunțate pentru o anumită observație datorită lipsei datelor, prin explicarea motivului pentru o posibilă observație anormală sau prin precizarea detaliilor unei modificări în seria cronologică raportată).


(1)  O prezentare completă a datelor primare ale bilanțului se găsește în partea III din anexa I la Regulamentul BCE/2001/13.

(2)  JO L 58, 3.3.2003, p. 1.”

(3)  În privința importanței influenței FPM asupra altor date privind IFM, a se vedea considerațiile următoare. De asemenea, în unele țări, există un număr redus de alte instituții clasificate ca IFM; cu toate acestea, instituțiile respective sunt nesemnificative din punct de vedere cantitativ.

(4)  De exemplu, acest criteriu este îndeplinit dacă bilanțul sectorului FPM influențează un post de pasiv (acțiuni/unități ale FPM) și două sau mai multe posturi de activ (de exemplu «titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile), exprimate în euro și emise de administrațiile publice de pe teritoriul național» și «titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile), exprimate în euro și emise de IFM de pe teritoriul național»). De asemenea, acest criteriu este îndeplinit când bilanțul FPM influențează două posturi de pasiv (de exemplu «acțiuni/unități ale FPM» și «depozite exprimate în euro plasate la IFM de pe teritoriul național») și un post de activ (de exemplu «titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile), exprimate în euro emise de administrațiile publice de pe teritoriul național). Dimpotrivă, acest criteriu nu este îndeplinit dacă bilanțul FPM influențează doar un post de pasiv și un post de activ.»”

(5)  Monedele altor state membre UE (exceptând DKK, SEK, GBP) sunt incluse în această coloană.”

(6)  Cu toate acestea, este recunoscut faptul că anulările asociate tranzacțiilor nu sunt întotdeauna raportate, ceea ce implică o derogare de la acest principiu acceptată în Regulamentul BCE/2001/13 și în notele orientative anexate acestui regulament.

(7)  Regulile privind evaluarea statistică a creditelor și depozitelor sunt cuprinse în partea 1, secțiunea III, punctele 15 și 16 (date lunare) și în partea 1, secțiunea IV, punctul 10 (date trimestriale) din anexa I la Regulamentul BCE/2001/13.”;

(8)  Nu se operează nici o ajustare pentru soldurile conturilor exprimate în celelalte monede. Datele privind USD, JPY și CHF au fost raportate în conformitate cu prevederile tabelului 5 din Regulamentul BCE/1998/16 din 1 decembrie 1998 privind bilanțul consolidat al sectorului instituții financiare monetare (JO L 356, 30.12.1998, p. 7), începând cu luna decembrie 1998 și în mod voluntar de către BCN utilizând alte surse de date naționale începând cu luna septembrie 1997. Datele privind GBP au fost raportate către BCE de BCN în mod voluntar începând cu luna august 2001, în măsura posibilului incluzând date retrospective, cu o structură similară raportării celorlalte monede în conformitate cu prevederile tabelului 4 din Regulamentul BCE/2001/13 și începând cu luna ianuarie 2003 ca parte componentă a tabelului 4 din Regulamentul BCE/2001/13. De asemenea, BCE va calcula și ajustarea privind cursul de schimb pentru celelalte monede ale statelor membre UE neparticipante.”;

(9)  BCN utilizează datele trimestriale privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii de la instituțiile de credit scutite de la cerințele de raportare pentru valorile lunare raportate către BCE în cele trei transmisii de date ulterioare publicării lor.”;

(10)  Raportarea corectă a posturilor din bilanț care nu sunt aplicabile este prezentată în anexa XIII.”

(11)  Definită în secțiunea 3.

(12)  Raportarea de către BRI este inclusă în prezenta orientare ori de câte ori este necesar din motive de exhaustivitate și claritate. Cu toate acestea, prezenta orientare nu se adresează BRI.”

(13)  Pentru BCN, țara de rezidență a sectorului emitent este țara de rezidență a BCN.”;

(14)  Aceasta este în conformitate cu necesitățile statisticilor privind posturile bilanțiere.”;

(15)  Cele 4 atribute valoarea observației plus OBS_STATUS, OBS_CONF și OBS_PRE_BREAK sunt considerate ca o singură entitate. Aceasta înseamnă că BCN sunt obligate să trimită toate datele suplimentare pentru o observație. (Când atributele nu sunt raportate, valorile lor anterioare se înlocuiesc cu valorile implicite.)

(16)  În cazul în care, datorită practicilor locale de piață sau cadrului juridic, o serie cronologică (sau o parte a acesteia) nu este aplicabilă (fenomenul de bază nu există), este raportată o valoare indisponibilă («–») cu statutul observației «M». O observație indisponibilă nu trebuie raportată niciodată ca «zero», întrucât zero este o valoare numerică normală care indică o rată a dobânzii precisă sau un volum de afaceri precis cu valoare zero.

(17)  Aceste observații iau valori precise (statutul observației «A») la un stadiu ulterior. Noile valori revizuite înlocuiesc observațiile provizorii anterioare.”


ANEXA II

„ANEXA VI

INDICATORI FINANCIARI STRUCTURALI

SISTEM DE RAPORTARE ȘI INSTRUCȚIUNI DE ELABORARE

Introducere

1.

Pentru realizarea unei analize periodice a structurilor bancare din Uniunea Europeană (UE), Comitetul de supraveghere bancară are nevoie de date pentru a elabora un număr de indicatori financiari structurali. Lista indicatorilor financiari structurali conține 29 de serii. Doisprezece din acești indicatori financiari structurali pot fi elaborați pe baza datelor deja disponibile la Banca Centrală Europeană (BCE). Alți 14 indicatori financiari structurali pot fi elaborați doar folosind date suplimentare colectate de la băncile centrale naționale (BCN), pe când restul de 3 indicatori financiari structurali sunt elaborați de Grupul de lucru pe probleme de dezvoltare a sectorului bancar utilizând alte surse nearmonizate.

2.

Prezenta anexă furnizează un sistem de raportare și instrucțiuni de elaborare pentru cei 14 indicatori financiari structurali fiind folosite date provenite de la BCN. Această colectare de date se bazează pe informațiile deja disponibile în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC).

3.

Lista completă a indicatorilor financiari structurali este prezentată în continuare. Indicatorii care trebuie elaborați utilizând date suplimentare furnizate de BCN sunt marcați cu caractere aldine.

TABELUL 1

Indicatorii financiari structurali clasificați pe categorii de surse de date

Nr.

Sursă de date

Nr. de indicatori financiari structurali

Denumire indicator

1

BCE și SDC PlatinumTM (marcat cu *)

12

1.

Numărul de instituții de credit (IC)

4.

Numărul de fuziuni și achiziții interne (F & A) care implică IC*

7.

Total active ale IC

8.

Total credite ale IC către alte instituții decât IC

9.

Total depozite ale IC provenite de la alte instituții decât IC

11.

Valoarea bruta a emisiunilor de titluri de valoare negociabile pe termen lung ale societăților nefinanciare

12.

Valoarea bruta a emisiunilor de titluri de valoare negociabile pe termen scurt ale societăților nefinanciare

13.

Valoarea de piață a acțiunilor cotate

14.

Total active ale dealerilor de titluri de valoare negociabile și de instrumente financiare derivate

16.

Total active gestionate de fondurile de investiții

22.

Numărul de F & A între IC* din țările Spațiului Economic European (SEE)

27.

Numărul de F & A între IC* din țări terțe

2

BCN: Domeniu SMB și Eurostat/Conturi financiare ale Uniunii Europene (marcate cu **)

14

2.

Numărul de unități locale (sucursale) ale IC**

3.

Numărul de angajați ai IC**

5.

Cota celor mai mari 5 IC din totalul activelor (CR5)

6.

Indice Herfindahl pentru totalul activelor IC

15.

Valoarea totală a investițiilor societăților de asigurări**

17.

Total active gestionate de fondurile de pensii**

18.

Numărul de sucursale ale IC din țările SEE

19.

Total active ale sucursalelor IC din țări ale SEE

20.

Numărul de filiale ale IC din țările SEE

21.

Total active ale filialelor IC din țările SEE

23.

Numărul de sucursale ale IC din țări terțe

24.

Total active ale sucursalelor IC din țări terțe

25.

Numărul de filiale ale IC din țări terțe

26.

Total active ale filialelor IC din țări terțe

3

Utilizatori/Comitet al sistemelor de plată și de decontare (date nearmonizate)

3

28.

Numărul de bănci «virtuale»

29.

Total active ale băncilor «virtuale»

30.

Numărul total de ghișee bancare automate

Secțiunea 1. Sistem de raportare

4.

Sistemul de raportare care trebuie utilizat pentru această transmitere a datelor este anexat ca apendicele 1. Datele necesare pentru calcularea indicatorilor financiari structurali privind IC sunt solicitate cu frecvență anuală. Datele sunt raportate până la sfârșitul lunii martie a fiecărui an pentru anul anterior. Acest termen ar trebui să fie respectat pentru toți indicatorii financiari structurali, cu excepția indicatorului nr. 3 «numărul de angajați ai IC», pentru care datele ar trebui furnizate, pe cât posibil, până la sfârșitul lunii mai a fiecărui an pentru anul anterior.

5.

Cerințele statistice constau din date privind soldurile, valori absolute sau valori relative, în funcție de caz. Pe lângă solduri, trebuie raportate și date privind ajustările fluxurilor, dacă acestea sunt disponibile. În cazul datelor de bilanț, ajustările fluxurilor se referă la reevaluările de preț și de curs de schimb, la evidențierile totale/parțiale in afara bilanțului a activelor neperformante și la reclasificări. Pentru a simplifica sistemul de raportare, ajustările fluxurilor ar trebui raportate împreună, ca un tot unitar, fără detalieri suplimentare pe tip de ajustare. Dacă ajustările fluxurilor nu sunt disponibile, utilizatorii se pot baza doar pe diferențele de solduri ajustate conform variațiilor cursului de schimb (care sunt calculate de BCE). În cazul valorilor absolute sau al valorilor relative, nu se raportează ajustările fluxurilor.

6.

În principiu, datele colectate trebuie să acopere 100 % din instituțiile definite ca IC (a se vedea secțiunea 1.2 din partea 1 din anexa I la Regulamentul BCE/2001/13). În cazurile în care acoperirea reală a raportării este mai mică de 100 % din cauza aplicării principiului scutirii instituțiilor de credit mici de la obligațiile de raportare, BCN trebuie să extrapoleze datele furnizate pentru a asigura o acoperire de 100 %. Acest lucru asigură comparabilitatea indicatorilor între statele membre și coerența cu datele privind bilanțul IFM care sunt extrapolate conform prevederilor anexei XIV.

7.

Verificări simple de coerență vor fi efectuate de BCE la primirea datelor. De exemplu, dacă indicatorul nr. 18 este zero, și indicatorul nr. 19 trebuie să fie zero. Aceeași regulă se aplică indicatorilor nr. 20 și 21, 23 și 24 și respectiv 25 și 26. De asemenea, pot fi efectuate verificări încrucișate între indicatorii nr. 18 și 23 și lista IFM. Instrucțiunile de transmitere sunt anexate ca apendicele 2.

Secțiunea 2. Instrucțiuni de elaborare

8.

BCN furnizează date referitoare la 14 indicatori financiari structurali (a doua grupă din tabelul 1) în conformitate cu regulile conceptuale și metodologice prezentate în cele ce urmează. Scopul general este acela de a asigura respectarea într-o cât mai mare măsură a principiilor statistice adoptate în elaborarea datelor SMB (care sunt utilizate pentru majoritatea indicatorilor financiari structurali din prima grupă din tabelul 1). De exemplu, datele trebuie să fie agregate, nu consolidate; principiul rezidenței trebuie să urmeze așa-numita «abordare a țării gazdă»; datele de bilanț trebuie să fie raportate la valoarea lor brută etc.

9.

Datele care trebuie furnizate de BCN sunt descrise în cele ce urmează. Orice abatere de la definițiile și regulile descrise în continuare trebuie raportată de BCN către BCE pentru monitorizarea practicilor naționale. Informațiile privind posibilele abateri trebuie raportate în ultima coloană a sistemului de raportare.

10.

Indicatorul nr. 2: Numărul de unități locale (sucursale) ale IC. Acest indicator se referă la numărul de sucursale la sfârșitul perioadei de referință. Definiția sucursalelor se regasește în Regulamentul BCE/2001/13:«Sucursalele sunt entități neconstituite în societăți (nu au statut juridic independent) deținute în totalitate de societatea mamă» (1). Acest indicator ar trebui să includă doar sucursalele care aparțin IC. Birourile unităților instituționale care nu sunt ele însele IC trebuie excluse, chiar dacă acestea aparțin aceluiași grup ca cel al IC. Acest lucru este necesar pentru a se evita orice denaturare a procesului de comparare a acestui indicator cu indicatorul nr. 7 privind totalul activelor IC, de exemplu.

11.

Din motive de consistență, definiția sucursalei dată de BCE trebuie utilizată de toate BCN.

12.

Indicatorul nr. 3: Numărul de angajați ai IC. Acest indicator se referă la efectivul mediu de personal angajat în timpul anului de referință. Definiția utilizată pentru acest indicator este apropiată de cea folosită de Eurostat (2). Cu toate acestea, datele pentru acest indicator trebuie să se refere numai la personalul angajat de IC. Angajații instituțiilor financiare care nu sunt ele însele IC se exclud, chiar dacă instituțiile respective aparțin aceluiași grup.

13.

Indicatorul nr. 5: Cota celor mai mari 5 IC din totalul activelor (CR5). Acest indicator se referă la concentrarea activităților bancare. Utilizatorii și-au exprimat preferința de a folosi o «abordare de grup» consolidată pentru calcularea acestui indicator, prin care două sau mai multe instituții care aparțin aceluiași grup sunt considerate o singură instituție. Aplicarea unei astfel de metode nu este posibilă în prezent folosind datele SMB, din două motive. În primul rând, datele SMB nu sunt consolidate (3), astfel încât nu ar fi posibilă includerea în bilanțuri a datelor referitoare la alte instituții ale grupului și nici compensarea activelor și pasivelor în cadrul grupului. În al doilea rând, informațiile privind proprietatea ar putea să nu fie disponibile în orice caz și ar trebui furnizate de autoritățile de supraveghere.

14.

Din aceste motive, BCN trebuie să aplice o metodă «agregată» neconsolidată în calcularea indicatorului nr. 5, și anume ele trebuie: 1. să ierarhizeze totalurile bilanțurilor IC raportoare; 2. să calculeze suma celor mai mari 5 totaluri de bilanț și suma tuturor totalurilor de bilanț și 3. să împartă aceste două cifre. Datele care se raportează către BCE trebuie exprimate în procente (de exemplu o valoare de 72,4296 % trebuie raportată ca 72,4296 și nu 0,7243). Deși componența grupului celor mai mari 5 bănci se poate modifica în timp, BCN trebuie să raporteze doar cota celor mai mari 5 IC la un anumit moment (sfârșitul lunii decembrie a anului de referință).

15.

Indicatorul nr. 6: Indicele Herfindahl pentru totalul activelor IC. În mod similar indicatorului anterior, acesta se referă la concentrarea activităților bancare. BCN trebuie să aplice, pe cât posibil o metodă «agregată». Calcularea acestui indicator este corectă în totalitate doar dacă ar fi disponibil bilanțul individual al fiecărei IC. Cu toate acestea, întrucât cadrul SMB permite, în mod excepțional, grupurilor de IC să raporteze date consolidate, este posibil ca nu toate informațiile statistice necesare să fie disponibile (ar putea fi cazul băncii Rabobank din Olanda). În acest caz, calcularea indicelui Herfindahl trebuie să includă bilanțul agregat al fiecărei IC incluse în grup, utilizând probabil informațiile contabile incluse în situațiile financiare anuale ale acestor instituții. De asemenea, este posibil ca nu toate IC de dimensiuni mici să raporteze date la sfârșitul anului. În acest caz, datele trebuie extrapolate.

16.

Indicele Herfindahl se obține însumând pătratele cotelor de piață ale tuturor IC din sectorul bancar și trebuie raportat către BCE conform următoarei formule:

Formula

unde

n = numărul total de IC din țară

Xi = totalul activelor IC

Formula.

17.

Indicatorul nr. 15: Valoarea totală a investițiilor societăților de asigurări. În scopul calculării acestui indicator (4), o societate de asigurări este definită ca o întreprindere care a primit o autorizație oficială în conformitate cu prevederile articolului 6 din Prima Directivă 73/239/CEE a Consiliului din 24 iulie 1973 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind inițierea și exercitarea activității de asigurare directă alta decât asigurarea de viață (5) sau cu prevederile articolului 6 din Prima Directivă 79/267/CEE a Consiliului din 5 martie 1979 de coordonare a actelor cu putere de lege și actelor administrative privind inițierea și exercitarea activității de asigurare directă de viață (6). Activitățile de reasigurare sunt excluse. Informațiile se referă la totalul activelor financiare ale acestor societăți, care sunt obținute prin deducerea activelor nefinanciare (cum ar fi activele fixe) din totalul bilanțului agregat. Dacă este cazul, cifrele sunt extrapolate pentru a asigura o acoperire de 100 %. Dacă nu sunt disponibile informații diferite privind societățile de asigurări, acest indicator poate fi combinat cu indicatorul nr. 17 «Total active gestionate de fondurile de pensii» pentru a forma un singur indicator. Dacă este adoptată această înregistrare «combinată», BCN trebuie să marcheze seria.

18.

Indicatorul nr. 17: Total active gestionate de fondurile de pensii. Aceste informații se referă la totalurile bilanțurilor agregate ale așa-numitelor «fonduri autonome de pensii», adică unități instituționale distincte a căror activitate principală constă în constituirea de fonduri de pensii; acestea nu sunt societăți de asigurări (7). Dacă nu sunt disponibile informații distincte privind fondurile de pensii, acest indicator poate fi combinat cu indicatorul nr. 15 pentru a forma un singur indicator. În acest caz, pentru indicatorul nr. 17 se declară valoarea nulă.

19.

Indicatorul nr. 18: Numărul de sucursale ale IC din țări ale SEE. Acest indicator se referă la numărul de sucursale aparținând IC rezidente în alte țări ale SEE, adică exceptând sucursalele naționale. Dacă o IC are mai multe sucursale într-o anumită țară, acestea sunt considerate una singură. Întrucât datele colectate în vederea întocmirii listei IFM au fost puse la dispoziția BCE începând doar cu luna ianuarie 1999, BCN trebuie să furnizeze datele care lipsesc pentru sfârșitul anilor 1997 și 1998. BCN trebuie să se asigure că datele pentru perioada care începe la sfârșitul anului 1999 sunt compatibile cu datele raportate în cadrul listei IFM.

20.

Indicatorul nr. 19: Total active ale sucursalelor IC din țările SEE. Acest indicator se referă la totalul bilanțului agregat al sucursalelor reglementate de indicatorul nr. 18.

21.

Indicatorul nr. 20: Numărul de filiale ale IC din țările SEE. Acest indicator se referă la numărul de filiale controlate de o IC rezidentă în alte țări din SEE, adică exceptând filialele naționale. Definiția filialei se regasește în Regulamentul BCE/2001/13:«Filialele sunt entități independente constituite în societăți în care o altă entitate deține majoritatea sau totalitatea capitalului social…». Nu trebuie luate în calcul toate filialele, ci doar cele care sunt ele însele IC.

22.

Indicatorul nr. 21: Total active ale filialelor IC din țările SEE. Acest indicator se referă la totalul bilanțului agregat al filialelor reglementate de indicatorul nr. 20.

23.

Indicatorul nr. 23: Numărul de sucursale ale IC din țări terțe. Acest indicator se referă la numărul de sucursale rezidente aparținând IC rezidente în țări terțe. Țările terțe sunt acele țări care nu aparțin SEE. Dacă o bancă are mai multe sucursale într-o anumită țară, acestea sunt considerate una singură. BCN se asigură că datele sunt compatibile cu datele raportate în cadrul listei IFM.

24.

Indicatorul nr. 24: Total active ale sucursalelor IC din țări terțe. Acest indicator se referă la totalul bilanțului agregat al sucursalelor reglementate de indicatorul nr. 23.

25.

Indicatorul nr. 25: Numărul de filiale ale IC din țări terțe. Acest indicator se referă la numărul de filiale rezidente pe teritoriul lor național care sunt controlate de IC rezidente în țări terțe.

26.

Indicatorul nr. 26: Total active ale filialelor IC din țări terțe. Acest indicator se referă la totalul bilanțului agregat al filialelor reglementate de indicatorul nr. 25.

Apendicele 1

Sistem de raportare pentru cei 14 indicatori financiari structurali calculați pe baza datelor furnizate de BCN

Țară:…

An de referință:…

Denumire indicator

Stoc

Ajustări de fluxuri

Abateri de la definiții

2.

Numărul de unități locale (sucursale) ale IC

 

n/a

 

3.

Numărul de angajați ai IC

 

n/a

 

5.

Cota celor mai mari 5 IC din totalul activelor (CR5)

 

n/a

 

6.

Indice Herfindahl pentru totalul activelor IC

 

n/a

 

15.

Valoarea totală a investițiilor societăților de asigurări

 

 

 

17.

Total active gestionate de fondurile de pensii

 

 

 

18.

Numărul de sucursale ale IC din țări ale SEE

 

n/a

 

19.

Total active ale sucursalelor IC din țări ale SEE

 

 

 

20.

Numărul de filiale ale IC din țări ale SEE

 

n/a

 

21.

Total active ale filialelor IC din țări ale SEE

 

 

 

23.

Numărul de sucursale ale IC din țări terțe

 

n/a

 

24.

Total active ale sucursalelor IC din țări terțe

 

 

 

25.

Numărul de filiale ale IC din țări terțe

 

n/a

 

26.

Total active ale filialelor IC din țări terțe

 

 

 

Apendicele 2

Transmiterea electronică a indicatorilor financiari structurali bancari – identificator al familiei de chei: ECB_SSI1

Familia de chei pentru indicatorii financiari structurali se referă la indicatorii financiari structurali ai sectoarelor instituțiilor de credit (IC), societăților de asigurări și fondurilor de pensii ale statelor membre ale Uniunii Europene (UE). Ea a fost concepută astfel încât să se apropie cât mai mult de listele de coduri și de valorile familiei de chei deja definite pentru statisticile privind posturile din bilanț.

Secțiunea 1. Dimensiuni

Tabelul următor prezintă dimensiunile utilizate în familia de chei ECB_SSI1. Pentru aceste statistici, 8 dimensiuni au fost considerate esențiale pentru identificarea seriilor cronologice.

TABELUL 1

Dimensiuni utilizate în familia de chei ECB_SSI1

Poziție în cheie

Concept

(mnemotehnic)

Denumirea conceptului

Formatul valorii

Listă de coduri

(mnemotehnic)

Denumirea listei de coduri

1

FREQ

Frecvență

AN1

CL_FREQ

Listă de coduri pentru frecvență (BRI, BCE)

2

REF_AREA

Zonă de referință

AN2

CL_AREA_EE

Listă de coduri pentru zonă (balanța de plăți a Eurostat, BCE)

3

REF_SECTOR

Clasificare pe sectoare de referință ale SEC 95

AN4

CL_ESA95_SECTOR

Listă de coduri pentru clasificarea pe sectoare de referință ale SEC 95 (BCE)

4

SSI_INDICATOR

«Denumirea» indicatorului financiar structural

AN3

CL_SSI_INDICATOR

Listă de coduri pentru indicatorul financiar structural (BCE)

5

DATA_TYPE

Tip de date

AN1

CL_DATA_TYPE

Lista de coduri pentru tipul de date și fluxuri monetare și bancare (BCE, BRI)

6

COUNT_AREA

Zona contrapartidei

AN2

CL_AREA_EE

Lista de coduri pentru zona contrapartidei (balanța de plăți a Eurostat, BCE)

7

CURRENCY_TRANS

Monedă de tranzacție

AN3

CL_CURRENCY

Lista de coduri pentru monedă (BCE, BRI, balanța de plăți a Eurostat)

8

SERIES_DENOM

Denumirea seriei sau calcul special

AN1

CL_SERIES_DENOM

Listă de coduri pentru moneda în care sunt exprimate seriile sau lista de coduri pentru calculul special (BCE)

Fiecare dintre cele 8 dimensiuni statistice își ia valorile dintr-o listă de coduri corespondentă. De exemplu, conform prevederilor tabelului anterior, dimensiunea REF_AREA (zonă de referință) își ia valorile din lista de coduri CL_AREA_EE. În continuare sunt prezentate dimensiunile familiei de chei ECB_SSI1, în aceeași ordine în care apar în cheie.

Dimensiunea nr. 1: Frecvență (FREQ; lungime: un caracter)

Această dimensiune precizează frecvența seriior cronologice raportate. Valoarea utilizată în familia de chei ECB_SSI1 este «A» pentru date anuale și este extrasă din lista de coduri CL_FREQ.

Dimensiunea nr. 2: Zonă de referință (REF_AREA; lungime: 2 caractere)

Această dimensiune reprezintă țara de rezidență a instituției raportoare. Lista de coduri asociată CL_AREA_EE conține lista țărilor cu standardul ISO și câteva valori suplimentare descrise, de asemenea, la punctul 6 (dimensiunea nr. 6: Zona contrapartidei). Subsetul de valori utilizat în familia de chei ECB_SSI1 corespunde statelor membre UE.

Dimensiunea nr. 3: Clasificare pe sectoare de referință ale SEC 95 (REF_SECTOR; lungime: 4 caractere)

Această dimensiune precizează sectorul de referință al indicatorilor financiari structurali și este asociată listei de coduri CL_ESA95_SECTOR. În prezent, este utilizat un subset de 4 valori: instituții de credit (definite în legislația comunitară) («122C»), societăți de asigurări și fonduri de pensii («1250») și, separat, societăți de asigurări («1251») și fonduri de pensii («1252»).

Dimensiunea nr. 4:«Denumirea indicatorului financiar structural (SSI_INDICATOR; lungime: 3 caractere)»

Această dimensiune reprezintă lista de indicatori și este asociată listei de coduri CL_SSI_INDICATOR. Valorile atribuite indicatorilor diferiți sunt identificate printr-un prefix. Valoarea «H» este folosită pentru indicele Herfindahl, valoarea «N» pentru toți indicatorii reprezentați prin valori absolute, valoarea «S» pentru cei reprezentați prin procente și, în cele din urmă, valoarea «T» pentru total active.

Dimensiunea nr. 5: Tip de date (DATA_TYPE; lungime: un caracter)

Dimensiunea este descrisă de lista de coduri CL_DATA_TYPE și indică tipul de date care trebuie raportate: solduri brute («1»), reclasificări și alte ajustări («5»), alte ajustări privind reevaluările («7») și nespecificat («X»). Valoarea «X», nespecificat, este folosită pentru a raporta valori relative și serii de indici, în timp ce valoarea «1», solduri, este utilizată pentru a raporta valori absolute și serii privind soldurile (de exemplu, numărul de angajați; total active).

Datele privind ajustările se aplică numai în ceea ce privește seriile de elemente ale bilanțului monetar. Ele nu se aplică și nu se raportează pentru valori absolute, relative și indici.

Reclasificările și alte ajustări cuprind modificări în volumul activelor și pasivelor din bilanțul sectorului raportor rezultate din: 1. modificări în unitățile de observare statistică cu obligații de raportare; 2. restructurări ale societăților; 3. reclasificări ale activelor și pasivelor și 4. corectări ale erorilor de raportare care, din motive tehnice, nu pot fi eliminate din datele privind soldurile pentru întreaga perioadă în cauză. În special, va trebui ca reclasificările pentru anul 2001 să acopere modificările datorate intrării Greciei în zona euro.

Alte ajustări privind reevaluările includ modificări în prețul titlurilor de valoare negociabile (altele decât acțiunile) emise, vândute sau deținute și modificări datorate evidențierii parțiale/totale in afara bilanțului a creditelor.

Dimensiunea nr. 6: Zona contrapartidei (COUNT_AREA; lungime: 2 caractere)

Dimensiunea reprezintă zona de rezidență a contrapartidei indicatorului financiar structural. Lista de coduri asociată acestui concept este CL_AREA_EE, care conține lista țărilor cu standardul ISO și valori suplimentare (de exemplu «U6»-«Teritoriu național: aceeași țară ca și cea a IC raportoare»). În scopul stabilirii familiei de chei ECB_SSI1, se utilizează următorul subset de valori: teritoriu național (zonă națională sau de referință) («U6»), alte țări ale Spațiului Economic European (alte țări cu excepția zonei de referință) («A0») și Spațiu Economic European extern («A7») atât în cazul raportorilor din zona euro, cât și în cazul raportorilor din afara zonei euro.

Dimensiunea nr. 7: Monedă de tranzacție (CURRENCY_TRANS; lungime: 3 caractere)

Această dimensiune arată moneda în care sunt exprimați indicatorii financiari structurali și este asociată listei de coduri CL_CURRENCY. În familia de chei ECB_SSI1 sunt folosite doar valorile «Z01» pentru toate monedele combinate și «Z0Z» in cazul in care nu sunt aplicabile.

Dimensiunea nr. 8: Denumirea seriei sau calcul special (SERIES_DENOM; lungime: un caracter)

Această dimensiune precizează dacă seria raportată este exprimată în monedă națională sau în monedă comună (euro). Acest concept se aplică doar seriilor privind posturile de bilanț (de exemplu total active). Sunt utilizate doar 3 valori din lista de coduri CL_SERIES_DENOM în familia de chei ECB_SSI1 – «N» monedă națională, «E» euro și «Z» nu este aplicabil. Statele membre neparticipante și Grecia (pe perioada până în anul 2000 inclusiv) vor utiliza codul «N», în timp ce codul «E» va fi folosit de statele membre ale zonei euro (inclusiv Grecia începând cu anul 2001).

Lista completă a cheilor de codificare a seriilor cronologice pentru indicatorii financiari structurali care trebuie transmise către BCE este prezentată în apendicele 3.

Secțiunea 2. Atribute

Pe lângă cele 8 dimensiuni care definesc cheia, a fost definit un set de atribute (8 14). Acestea sunt alocate nivelurilor diferite de date transmise.

TABELUL 2

Familia de chei pentru indicatorii financiari structurali (ECB_SSI1): Atribute codificate și necodificate

Nivel de alocare

Concept statistic

Formatul valorii

Listă de coduri

Atribute la nivelul seriei înrudite

(care se transmit folosind grupul FNS)

Serie înrudită

TITLE_COMPL

Complementul titlului

AN..1050

Necodificat

 

Serie înrudită

UNIT

Unitate

AN..12

CL_UNIT

Listă de coduri pentru unitate (BRI, BCE, balanța de plăți a Eurostat)

Serie înrudită

UNIT_MULT

Coeficient multiplicator

AN..2

CL_UNIT_MULT

Listă de coduri pentru coeficientul multiplicator (BRI, BCE, balanța de plăți a Eurostat)

Serie înrudită

DECIMALS

Zecimale

N1

CL_DECIMALS

Listă de coduri pentru zecimale (BRI, BCE)

Serie înrudită

TITLE

Titlu

AN..70

Necodificat

 

Serie înrudită

NAT_TITLE

Titlu în limba națională

AN..350

Necodificat

 

Serie înrudită

COMPILATION

Eladborare

AN..1050

Necodificat

 

Serie înrudită

COVERAGE

Acoperire

AN..350

Necodificat

 

Atribute la nivelul seriei cronologice

(care se transmit folosind grupul FNS)

Serie cronologică

COLLECTION

Indicator de colectare

AN1

CL_COLLECTION

Listă de coduri pentru indicatorul de colectare (BRI, BCE)

Serie cronologică

AVAILABILITY

Disponibilitate

AN1

CL_AVAILABILITY

Lidstă de coduri pentru disponibilitatea organizației (BRI, BCE)

Serie cronologică

DOM_SER_IDS

Identificatori ai seriilor naționale

AN..70

Necodificat

 

Serie cronologică

BREAKS

Întreruperi

AN..350

Necodificat

 

Atribute la nivelul observației

(care se transmit împreună cu datele principalului segment ARR)

Observație

OBS_STATUS

Statutul observației

AN1

CL_OBS_STATUS

Listă de coduri pentru statutul observației (BRI, BCE, balanța de plăți a Eurostat)

Observație

OBS_CONF

Confidențialitatea observației

AN1

CL_OBS_CONF

Listă de coduri pentru confidențialitatea observației (balanța de plăți a Eurostat, BCE)

Observație

OBS_PRE_BREAK

Valoarea observației înainte de întrerupere

AN..15

Necodificat

 

Observație

OBS_COM

Comentariul observației

AN..350

Necodificat

 

De asemenea, fiecare dintre aceste atribute se caracterizează prin anumite caracteristici tehnice, care sunt enumerate în tabelul următor.

TABELUL 3

Raportări ale BCN către BCE. Proprietăți ale atributelor comune pentru familia de chei ECB_SSI1

 

Statut

Prima valoare fixată de… (10)

Poate fi modificată de către BCN

TITLE_COMPL

M

BCE

Nu

UNIT

M

BCE

Nu

UNIT_MULT

M

BCE

Nu

DECIMALS

M

BCE

Nu

TITLE

C

BCE

Nu

NAT_TITLE

C

BCN

Da

COMPILATION

C

BCN

Da (9)

COVERAGE

C

BCN

Da (9)

COLLECTION

M

BCE

Nu

AVAILABILITY

M

BCE/BCN

Da

DOM_SER_IDS

C

BCN

Da

BREAKS

C

BCN

Da

OBS_STATUS

M

BCN

Da

OBS_CONF

C

BCN

Da

OBS_PRE_BREAK

C

BCN

Da

OBS_COM

C

BCN/BCE

Da

 

M: Obligatoriu

C: Facultativ

 

 

În continuare este prezentată o descriere a fiecărui atribut, incluzând o listă de coduri de referință (indicată cu majuscule sub formă de CL_****), dacă este cazul.

Secțiunea 2.1. Atribute la nivelul seriei înrudite

Obligatorii:

TITL_COMPL (necodificat): Acest atribut este stabilit, stocat și distribuit de BCE (în limba engleză cu o lungime de maximum 1 050 de caractere). În cazul în care o BCN dorește să opereze o modificare, se poate efectua o revizuire după consultarea BCE; cu toate acestea, revzuirea este efectuată de BCE.

UNIT (listă de coduri: CL_UNIT): Acest atribut furnizează unitatea de măsură a datelor raportate. Statele membre participante raportează datele în euro pentru posturile în cazul cărora se aplică această regulă, iar BCE stabilește acest atribut la valoarea «EUR» (DENOM = «EUR»). În cazul statelor membre neparticipante, valoarea acestui atribut este egală cu moneda națională corespunzătoare. Pentru seriile raportate ca valori absolute și pentru indici, BCE stabilește acest atribut la valoarea «UNITS», iar pentru seriile raportate sub formă de procente la valoarea «PC».

UNIT_MULT (listă de coduri: CL_UNIT_MULT): Acest atribut precizează dacă seria este exprimată în milioane (UNIT_MULT = «6»), miliarde (UNIT_MULT = «9») etc. BCN raportează datele referitoare la seriile privind posturile bilanțiere ale IC în milioane, iar BCE fixează valoarea la 6 (UNIT_MULT = «6»). Pentru seriile raportate ca valori absolute, procente sau indici, BCE stabilește valoarea la 0 (UNIT_MULT = «0»).

DECIMALS (listă de coduri: CL_DECIMALS): Acest atribut indică numărul de zecimale oferit pentru valorile observațiilor. BCN raportează seriile privind posturile bilanțiere și seriile reprezentând valori absolute cu zero zecimale, iar BCE stabilește valoarea atributului la 0 pentru aceste serii (prin urmare, DECIMALS = «0»). Seriile de indici și cele reprezentând procente sunt raportate cu 4 zecimale, iar BCE stabilește valoarea atributului la 4 pentru aceste serii (prin urmare, DECIMALS = «4»).

Facultative:

TITLE (necodificat): Titlul seriei este format din maximum de 70 de caractere. Având în vedere spațiul limitat, atributul COMPLEMENTUL TITLULUI este utilizat în locul acestuia ca atribut obligatoriu. Atributul TITLU ar putea fi utilizat în viitor pentru construirea titlurilor scurte.

NAT_TITLE (necodificat): BCN pot utiliza acest atribut pentru a oferi o prezentare exacta precum și alte precizări suplimentare sau caracteristice în limbile naționale. Deși utilizarea literelor majuscule și minuscule nu pune nici o problemă, schimbul de caractere accentuate și de simboluri alfanumerice extinse trebuie testat înainte de utilizarea periodică.

COMPILATION (necodificat): Acest atribut este folosit pentru explicații textuale detaliate privind metodele de elaborare, ponderările, procedurile statistice, tipul de indice etc.:

surse de date/sistem de colectare a datelor;

proceduri de elaborare (inclusiv rea estimărilor/ipotezelor enunțate);

abateri de la instrucțiunile de raportare ale BCE (clasificare geografică/sectorială/metode de evaluare);

informații privind cadrul juridic național (și legături cu cadrul de reglementare al UE) pentru alți intermediari decât IC.

COVERAGE (necodificat): Acest atribut prezintă unitățile de observare statistică cu obligații de raportare și acoperirea acesteia pentru diferitele categorii de intermediari. Atributul descrie tipul de intermediar pentru diferiții indicatori. În cazul în care se cunoaște că acoperirea este parțială, este oferită o estimare a cotelor de piață. De asemenea, el precizează dacă cifrele au fost extrapolate sau nu.

Secțiunea 2.2. Atribute la nivelul seriei cronologice

Obligatorii:

COLLECTION (listă de coduri: CL_COLLECTION): Acest atribut explică momentul colectării informațiilor (de exemplu, începutul, mijlocul sau sfârșitul perioadei) sau precizează dacă datele sunt medii, maxime sau minime pe o anumită perioadă etc. BCE stabilește seriile privind IFS ca «sfârșit de perioadă» (INDICATOR DE COLECTARE = «E»).

AVAILABILITY (listă de coduri: CL_AVAILABILITY): Acest atribut indică instituțiile la dispoziția cărora pot fi puse datele. În cazul în care este necesar un tratament special pentru anumite observații, poate fi utilizat atributul CONFIDENȚIALITATEA OBSERVAȚIEI (a se vedea în continuare).

Facultative:

DOM_SER_IDS (necodificat): Acest atribut permite raportarea la codul utilizat în bazele de date naționale pentru identificarea seriilor corespondente (de asemenea, pot fi specificate formule utilizând coduri naționale de referință).

BREAKS (necodificat): Acest atribut oferă o descriere a întreruperilor și a modificărilor importante apărute în timp în colectarea, acoperirea raportării și elaborarea seriilor. În cazul întreruperilor, este de dorit a preciza măsura în care datele vechi și noi pot fi considerate comparabile (text de maximum 350 caractere).

Secțiunea 2.3. Atribute la nivelul observației

Obligatorii

OBS_STATUS (listă de coduri: CL_OBS_STATUS): BCN raportează o valoare a statutului observației anexată fiecărei observații comunicate. Acest atribut este obligatoriu și trebuie furnizat o dată cu fiecare transmitere de date pentru fiecare observație în parte. Când BCN revizuiesc valoarea acestui atribut, atât valoarea observației (chiar dacă este nemodificată), cât și noua valoare a statutului observației sunt retransmise.

Lista următoare precizează valorile prevăzute (conform ierarhiei convenite) pentru aceste atribute în scopul elaborării acestor statistici:

«A»

=

valoare normală,

«B»

=

valoare de întrerupere,

«M»

=

date inexistente (pentru date care nu pot fi aplicabile) (11)

«L»

=

date existente, dar necolectate (12)

«E»

=

valoare estimată,

«P»

=

valoare provizorie (acest atribut poate fi utilizat, în special, la fiecare transmitere de date pentru ultima observație) (13).

Dacă o observație este exprimată prin două caracteristici, este raportată cea mai importantă dintre ele. Dacă, de exemplu, o observație este în același timp o valoare provizorie și rezultatul unei estimări, se acordă prioritate caracteristicii «estimare» și se utilizează valoarea «E».

Facultative:

OBS_CONF (listă de coduri: CL_OBS_CONF): Dacă o BCN dorește să facă distincție între statutul de confidențialitate al uneia sau mai multor observații specifice, ea poate utiliza atributul CONFIDENȚIALITATEA OBSERVAȚIEI. Valoarea acestui atribut (dacă există) poate fi modificată la transmiterea datelor de către expeditorul informațiilor.

OBS_PRE_BREAK (necodificat): Acest atribut conține valoarea înainte de întrerupere, care este un câmp numeric ca și în cazul atributului observația. Atributul este utilizat când în serie apare o discontinuitate.

OBS_COM (necodificat): Acest atribut poate fi utilizat pentru a oferi comentarii textuale la nivelul observației (de exemplu prin prezentarea estimării sau ipotezei enunțate pentru o anumită observație datorită lipsei datelor, prin explicarea motivului unei posibile observații neobișnuite sau prin precizarea detaliilor unei modificări în seria cronologică raportată).

Datele privind ajustările fluxurilor trebuie raportate, dacă este cazul, pentru indicatorii nr. 17, 19, 21, 24 și 26. Ajustările fluxurilor se referă la reevaluări de prețuri, anulări de valoare, reduceri de valoare și reclasificări.

Secțiunea 3. Politica de revizuire a datelor

BCN se pot afla în situația de a trebui să revizuiască datele raportate. Se aplică următoarele principii generale:

în timpul tuturor transmisiilor anuale regulate de date, pe lângă datele privind anul anterior, pot fi transmise atât revizuiri «obișnuite» (adică revizuiri ale datelor din anul anterior), cât și revizuiri «istorice»;

în mod excepțional, pot fi acceptate în timpul anului revizuiri istorice care îmbunătățesc în mod considerabil calitatea datelor;

în cazul revizuirilor semnificative, trebuie trimise note explicative către BCE.

Apendicele 3

TABELUL 1

Date privind soldurile

Chei de codificare a seriilor pentru indicatorii financiari structurali

Denumire indicator

1. Teritoriu național

2. Alte țări ale SEE

3. Țări din afara SEE

IC

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

IC

Total

Societăți de asigurări

Fonduri de pensii

Numărul de angajați ai IC

S1

 

Numărul de sucursale ale IC

S2

 

S3

S4

Numărul de filiale ale IC

 

S5

S6

Index Herfindahl pentru total active ale IC (CR5)

S7

 

Cota celor mai mari 5 IC din totalul activelor

S8

 

Total active (8 14)

 

S9*

S10

S11

 

Total active ale sucursalelor

 

S12

S13

Total active ale filialelor

 

S14

S15


TABELUL 2

Date privind ajustările

Cheile de codificare a seriilor pentru indicatorii financiari structurali

Denumire indicator

1. Teritoriu național

2. Alte țări ale SEE

3. Țări din afara SEE

IC

Societăți de asigurări și fonduri de pensii

IC

Total

Societăți de asigurări

Fonduri de pensii

Reclasificări și alte ajustări

Total active

 

S16

S17

S18

 

Total active ale sucursalelor

 

S19

S20

Total active ale filialelor

 

S21

S22

Alte ajustări privind reevaluările

Total active

 

S23

S24

S25

 

Total active ale sucursalelor

 

S26

S27

Total active ale filialelor

 

S28

S29

Pentru statele membre neparticipante și Grecia înainte de 2001, codul N este utilizat pentru «monedă de exprimare» în ultima dimensiune a cheii de codificare a seriilor de indicatori financiari structurali, în loc de a fi utilizat codul E.


(1)  Această variabilă este, de asemenea, colectată de Eurostat, dar cu un termen lung. Eurostat utilizează următoarea definiție a unității locale: «O întreprindere sau o parte a unei întreprinderi (de exemplu atelier, fabrică, antrepozit, birou, mină sau depozit) situată într-un loc determinat din punct de vedere geografic. În acest loc sau din acest loc se desfășoară activitatea economică pentru care – cu anumite excepții – lucrează una sau mai multe persoane (chiar dacă și cu jumatate de normă) pentru una și aceeași întreprindere.» cf. Eurostat, Manual metodologic de statistici privind instituțiile de credit, versiunea 1.8, decembrie 2001, p. 11 și 23. Acest manual poate fi procurat la cerere de la Eurostat și este disponibil numai în limba engleză.

(2)  Acest indicator este, de asemenea, colectat de Eurostat, care utilizează următoarea definiție: «Efectivul personalului angajat este definit ca numărul total de persoane care lucrează în unitatea analizată (proprietarii exploatanți, asociații care desfășoară o activitate periodică în unitate și lucrătorii familiali neremunerați), precum și persoanele care lucrează în afara unității dar care aparțin acesteia și sunt plătite de aceasta (de exemplu agenți de vânzări, personal responsabil cu livrarea, echipe de reparații și întreținere). Sunt incluse și persoanele absente pentru o perioadă scurtă de timp (de exemplu, aflate în concediu medical, concediu cu plată sau concediu special) și, de asemenea, persoanele aflate în grevă, însă nu și cele care absentează pentru o perioadă nedeterminată. De asemenea, sunt incluse persoanele care lucrează cu jumătate de normă care sunt reglementate ca atare de legislația națională și care se află pe statele de plată, precum și lucrătorii sezonieri, ucenicii și muncitorii la domiciliu aflați pe statele de plată. Din categoria persoanelor angajate se exclude forța de muncă furnizată unității de alte întreprinderi, persoanele care efectuează lucrări de reparații și întreținere în unitatea respectivă în numele altor întreprinderi, precum și persoanele încadrate în serviciul militar obligatoriu. Lucrătorii familiali neremunerați cuprind persoanele care locuiesc cu proprietarul unității și care lucrează în mod regulat pentru unitate, dar care nu au un contract de muncă și nu primesc o sumă fixă de bani pentru activitatea exercitată. În această categorie se încadrează doar persoanele care nu se află incluse pe statele de plată ale altei unități ca ocupație de bază. Notă: pentru verificarea comparabilității datelor, este necesar să se precizeze dacă lucrătorii voluntari au fost sau nu incluși în această categorie. [Regulamentul (CE) nr. 2700/98 al Comisiei din 17 decembrie 1998 privind definiția caracteristicilor statisticilor structurale de întreprindere, cod 16110). Comentarii: repartizarea la nivelul întreprinderii trebuie asigurată prin intermediul unei chei de distribuție în cazul grupurilor de întreprinderi (directorii generali trebuie incluși; agenții neangajați trebuie excluși). Numărul de persoane angajate este măsurat ca medie anuală» cf. Eurostat, Manual metodologic de statistici privind instituțiile de credit, versiunea 1.8, decembrie 2001, p. 34.

(3)  Cu toate acestea, este permisă o excepție conform Regulamentului BCE/2001/13, care permite raportarea datelor bilanțului consolidat pentru grupuri de instituții de credit (de exemplu, cazul Rabobank din Olanda).

(4)  Pentru acest indicator, sectorul SEC 95 corespunzător este S125a. «SEC 95» reprezintă Sistemul European de Conturi 1995, inclus în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale în Comunitate (JO L 310, 30.11.1996, p. 1).

(5)  JO L 228, 16.8.1973, p. 3. Directivă modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(6)  JO L 63, 13.3.1979, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

(7)  Pentru acest indicator, sectorul SEC 95 corespondent este S125b.

(8)  Atributele sunt concepte statistice care furnizează informații suplimentare codificate (de exemplu unitatea) și necodificate (de exemplu metoda de elaborare) despre datele transmise. Caracterul «obligatoriu» se aplică atributelor ale căror valori sunt cunoscute de toți partenerii. Caracterul «facultativ» se aplică atributelor care sunt definite doar dacă sunt cunoscute în instituția raportoare (de exemplu identificatori ai seriilor naționale) sau de fiecare dată când sunt relevante (de exemplu, elaborarea, întreruperile). Valorile atributelor se vor transmite atât în cazul în care sunt stabilite pentru prima dată precum și ori de câte ori se modifică. Doar statutul observației este prezentat în fiecare transmitere de date, anexat fiecărei observații.

(9)  Modificările trebuie comunicate serviciului competent al BCE prin fax/e-mail.

(10)  BCE face trimitere la Direcția Generală de Statistică a BCE.

(11)  În cazul în care, datorită practicilor locale de piață sau cadrului juridic, pentru o serie cronologică (sau o parte a seriei) colectarea datelor nu este aplicabilă (fenomenul de bază nu există), atunci este raportată o valoare lipsă («-») cu statutul observației «M».

(12)  În cazul în care, datorită condițiilor statistice locale, datele pentru o serie cronologică nu sunt colectate fie la date specifice, fie pentru durata totală a seriei cronologice (fenomenul economic de bază există, dar nu este monitorizat statistic), atunci este raportată o valoare lipsă («-») cu statutul observației «L» în fiecare perioadă.

(13)  Aceste observații iau valori definite (statutul observației «A») la un stadiu ulterior. Noile valori revizuite înlocuiesc observațiile provizorii anterioare.

(14)  Pentru statele membre neparticipante și Grecia înainte de 2001, codul N este utilizat pentru «monedă de exprimare» în ultima dimensiune a cheii de codificare a seriei, în loc de E.


ANEXA III

„ANEXA IX

POSTURI PRO MEMORIA CARE TREBUIE RAPORTATE

Sistem de raportare

1.

Posturile pro memoria enumerate în prezenta anexă aparțin familiei de chei pentru pozițiile bilanțiere, care sunt prezentate în anexa XIII. Seriile trebuie raportate lunar (posturile din secțiunile I și II) sau trimestrial (posturile din secțiunea III) și cu aceeași periodicitate aplicabilă statisticilor lunare și trimestriale obligatorii privind bilanțurile instituțiilor financiare monetare (IFM) în conformitate cu prevederile Regulamentului BCE/2003/13.

I.   Posturi pro memoria pentru calcularea și evaluarea agregatelor monetare și a contrapartidelor

2.

În scopul elaborării agregatelor monetare și a conturilor financiare ale Uniunii Europene (MUFA) ale zonei euro, băncile naționale centrale (BCN) raportează informații statistice privind clasificările suplimentare de «numerar în circulație», «titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile) emise» și «alte active/pasive». Aceste posturi pro memoria de prioritate mare sunt prezentate prin celule delimitate cu linii îngroșate în tabelele A și B și sunt definite în continuare. Celelalte posturi pro memoria sunt necesare pentru a permite efectuarea unei analize mai detaliate a statisticilor privind bilanțul IFM.

3.   Numerarul în circulație, din care bancnote euro, bancnote în monedă națională, monede, monede exprimate în euro și monede exprimate în monedă națională (M1-M5)

Bancnote euro (M1) sunt bancnotele euro emise, incluse la postul «numerar în circulație».

Bancnote în monedă națională (M2) sunt bancnote exprimate în monede vechi, emise de BCN înaintea datei de 1 ianuarie 2002, care nu au fost încă preschimbate la BCN. Au fost raportate începând cu luna ianuarie 2002, cel puțin în anul 2002.

Monede (M3) se referă la suma de monede în euro, emise de autoritățile naționale (BCN/administrații centrale) și raportate ca parte a postului «numerar în circulație» din bilanțul BCN.

Monede exprimate în euro (M4) sunt monede exprimate în euro emise de autoritățile naționale (BCN/administrații centrale).

Monede exprimate în monedă națională (M5) sunt monede exprimate în monede vechi, emise de autoritățile naționale (BCN/administrații centrale) înaintea datei de 1 ianuarie 2002, care nu au fost preschimbate la BCN.

4.   Deținătorii de titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile) emise de Banca Centrală Europeană (BCE)/BCN (M6-M8)

Titlurile de valoare negociabile(altele decât acțiunile) emise de BCE/BCN care nu au fost clasificate în funcție de rezidența titularului, conform următoarelor 3 categorii: teritoriu național/alte state membre participante/restul lumii.

5.   Dobânzi acumulate aferente depozitelor atrase (M9, M38)

Dobânzi de plătit la depozitele atrase, înregistrate din momentul acumulării (adică pe bază de acumulări), nu când sunt efectiv plătite (adică pe bază de reglementări).

6.   Dobânzi acumulate aferente creditelor acordate (M38, M42)

Dobânzi de primit la creditele acordate, înregistrate din momentul acumulării (adică pe bază de acumulări), nu când sunt efectiv primite (adică pe bază de reglementări).

TABELUL A

Date privind BCE/BCN (solduri) (1)

 

Teritoriu național

Alte state membre participante

Restul lumii

Neatribuit

PASIVE

8   Numerar în circulație

Din care bancnote

 

Bancnote euro

 

M1

Bancnote în monedă națională

 

M2

Din care monede

 

M3

Monede exprimate în euro  (2)

 

M4

Monede exprimate în monedă națională  (3)

 

M5

11   Titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile) emise

cu scadență de până la 1 an

M6

M7

M8

 

14   Alte pasive

din care datorii atașate aferente depozitelor atrase

 

M9

din care sume în tranzit

 

M10

din care sume in curs de lămurire

 

M11

din care instrumente financiare derivate

 

M12

din care pasive intra-Eurosistem legate de alocarea bancnotelor euro

M13

 

ACTIVE

7   Alte active

din care creanțe atașate aferente creditelor acordate

 

M14

din care sume în tranzit

 

M15

din care sume în curs de lămurire

 

M16

din care instrumente financiare derivate

 

M17

din care creanțe intra-Eurosistem legate de alocarea bancnotelor euro

M18

 

Celulele delimitate cu linii îngroșate sunt posturi cu prioritate ridicată.


TABELUL B

Date privind alte IFM (solduri) (4)

 

Teritoriu național

Alte state membre participante

Restul lumii

Neatribuit

PASIVE

11   Titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile) emise

cu scadență de până la 1 an

M19

M20

M21

 

Euro

M22 ↑

M23 ↑

M24 ↑

 

Alte monede

M25 ↑

M26 ↑

M27 ↑

 

cu scadență mai mare de 1 an și până la doi ani

M28

M29

M30

 

Euro

M31 ↑

M32 ↑

M33 ↑

 

Alte monede

M34 ↑

M35 ↑

M36 ↑

 

13   Capital și rezerve

din care provizioane

 

M37

14   Alte pasive

din care datorii atașate aferente depozitelor atrase

 

M38

din care sume în tranzit

 

M39

din care sume în curs de lămurire

 

M40

din care instrumente financiare derivate

 

M41

ACTIVE

7   Alte active

din care creanțe atașate aferente creditelor acordate

 

M42

din care sume în tranzit

 

M43

din care sume în curs de lămurire

 

M44

din care instrumente financiare derivate

 

M45

Celulele delimitate cu linii îngroșate sunt posturi de prioritate mare.

Sub rezerva acordului bilateral între BCE și BCN, celulele delimitate cu linii îngroșate incluzând o săgeată (↑) pot să nu fie raportate de BCN în cazul în care sunt folosite surse alternative de date de către BCE.

7.   Alte active/pasive, din care pasive intra-Eurosistem (postul M13)/creanțe (postul M18) legate de alocarea bancnotelor euro

Poziții nete vis-a-vis de Eurosistem provenite din: 1. distribuirea de bancnote euro emise de BCE (8 % din totalul emisiunilor) și 2. aplicarea mecanismului cotelor de capital. Alocarea poziției nete creditoare sau debitoare a fiecărei BCN sau a BCE în coloana active sau pasive a bilanțului se face în funcție de semn, adică o poziție netă pozitivă vis-a-vis de Eurosistem va fi raportată la active, iar o poziție netă negativă la pasive.

8.   Deținătorii de titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile) emise de alte IFM clasificate în funcție de maturitate (posturile M19-M21 și M28-M30) și în funcție de monedă (posturile M22-M27 și M31-M36)

Titlurile de valoare negociabile (altele decât acțiunile) emise și titlurile de piață monetară emise de IFM care au fost clasificate în funcție de rezidența titularului conform următoarelor trei categorii: teritoriu național/alte state membre participante/restul lumii. Datele privind titlurile de valoare negociabile (altele decât acțiunile) emise și titlurile de piață monetară sunt clasificate în funcție de scadență (cu scadență de până la 1 an, mai mare de 1 an și de până la 2 ani) și în funcție de monedă (euro, alte monede).

II.   Posturi pro memoria necesare pentru calcularea datelor ponderate pentru statisticile privind ratele dobânzii practicate de IFM

9.

Pentru elaborarea periodică a statisticilor privind ratele dobânzii practicate de IFM (denumite în continuare RMD) (5), sunt necesare date ponderate care să agrege RMD naționale pentru a obține RMD pentru zona euro. Pentru a reduce sarcina de raportare a BCN, s-a luat decizia de a utiliza, ca sursă primară pentru obținerea datelor ponderate necesare elaborarii statisticilor privind RMD curente practicate de IFM si respectiv a statisticilor privind RMD aferentă creditelor noi/depozitelor noi practicate de IFM, valoarea soldurilor conturilor bilanțiere la sfarsitul lunii pentru care se întocmește raportarea, date statistice raportate deja de BCN în contextul statisticilor privind posturile bilanțiere.

10.

Pe baza datelor disponibile, în conformitate cu prevederile Regulamentului BCE/2001/13, datele ponderate pentru categoriile de credite/depozite relevante, referitoare la creditele noi/depozitele noi și la creditele/depozitele curente pot fi ușor stabilite din statisticile privind posturile bilanțiere ale IFM. Cu toate acestea, pentru categoria credite aflate in sold la finele lunii pentru care se întocmește raportarea (6), datele obligatorii preluate din posturile bilanțiere nu permit o reflectare exactă.

11.

Pentru aceste categorii de instrumente de natura creditelor, seriile (obligatorii) privind posturile bilanțiere acoperă toate monedele de tranzacție, în timp ce statisticile privind RMD iau in considerare doar creditele exprimate în euro. Seriile privind posturile bilanțiere care se referă doar la euro ca monedă de tranzacționare în conformitate cu prevederile Regulamentului BCE/2001/13 sunt disponibile in raport cu clasificarea sectorială necesară, fără însă a se face nici o distincție în funcție de scadență sau (în cadrul sectorului gospodăriilor populației) în funcție de tipul de credit.

12.

Prin urmare, pentru aceste categorii de natura creditelor, ponderarea se bazează pe seriile privind posturile bilanțiere referitoare la creditele în toate monedele, însă seriile sunt ajustate cu cota euro din totalul monedelor de tranzacție.

13.

În urma contractelor bilaterale, un număr de BCN (până în prezent: Belgia, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Luxemburg, Austria, Portugalia, Finlanda și Olanda pentru credite acordate societăților nefinanciare) sunt, în măsură să furnizeze clasificările necesare pentru creditele în euro. În acest scop, au fost stabilite următoarele posturi pro memoria:

TABELUL C

Date privind alte IFM (solduri)

Credite exprimate în euro acordate de alte IFM subcategoriilor indicate de «alți rezidenți»

ACTIVE

Societăți nefinanciare (S.11)

Gospodăriile populației etc. (S.14 + S.15)

Credite pentru consum

Credite pentru locuințe

Credite pentru alte scopuri (rezidual)

A.   Teritoriu național

Credite

 

din care euro

 

cu scadență de până la 1 an

M46

M47

M48

M49

cu scadență mai mare de 1 an și până la 5 ani

M50

M51

M52

M53

cu scadență mai mare de 5 ani

M54

M55

M56

M57

B.   Alte state membre participante

Credite

 

din care euro

 

cu scadență de până la 1 an

M58

M59

M60

M61

cu scadență mai mare de 1 an și până la 5 ani

M62

M63

M64

M65

cu scadență mai mare de 5 ani

M66

M67

M68

M69

III.   Posturi pro memoria necesare pentru stabilirea MUFA

14.

Anumite posturi pro memoria privind statisticile monetare și bancare (SMB) sunt necesare pentru elaborarea trimestrială periodică a MUFA. Clasificări suplimentare pe instrumente și rezidență în scopul elaborării conturilor financiare trebuie furnizate împreună cu datele comunicate conform cerințelor de raportare în privința SMB.

15.

În scopul elaborării conturilor financiare sunt necesare date privind soldurile bilanțiere și tranzacțiile . Pentru integrarea cerințelor privind conturile financiare în cadrul SMB, sunt necesare ajustări privind fluxurile, ca de exemplu: reclasificări, reevaluări ale cursului de schimb referitoare la seriile suplimentare ale conturilor financiare care sunt solicitate.

16.

Conform normelor de evaluare, orice date suplimentare necesare în temeiul prezentei secțiuni trebuie raportate urmând aceleași reguli de evaluare și aceleași norme contabile ca și cele pentru datele raportate în conformitate cu prevederile Regulamentului BCE/2001/13. În fine, au fost create noi coduri de identificare în contextul SMB și norme adecvate de raportare (de exemplu în ceea ce privește respectarea termenelor) și au fost definite anumite verificări legate de alte date existente. În acest scop, au fost stabilite următoarele posturi pro memoria:

TABELUL D

Date trimestriale: date privind BCN/BCE/alte IFM (solduri)

 

Teritoriu național

Neatribuite

Total

Din care: administrație centrală

Alte state membre participante

Restul lumii

Total

Din care: administrație centrală

14   Alte pasive

Participații nete de capital ale gospodăriilor populației la fondurile de pensii

 

M70

ACTIVE

3   Titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile)

cu scadență de până la 1 an

 

M71

 

M72

M73

 

din care: euro

 

M74

 

M75

M76

 

cu scadență mai mare de 1 an

 

M77

 

M78

M79

 

din care: euro

 

M80

 

M81

M82

 

5   Acțiuni și alte participații de capital

Acțiuni cotate

M83

 

M84

 

M85

 

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (altele decât FPM)

M86

 

M87

 

M88

 

7   Alte active

Provizioane pentru prime de asigurare neîncasate și rezerve pentru plata cererilor de despăgubire

 

M89

17.   Participații nete de capital ale gospodăriilor populației la fondurile de pensii (M 70)

Pasive ale IFM deținute de gospodăriile populației sub formă de provizioane tehnice constituite pentru a furniza pensii pentru angajați. Aceasta se referă în general la fonduri de pensii pentru angajați, care nu au fost cedate unei instituții independente.

18.   Titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile)

Sunt necesare clasificări pe sectoare și scadențe, care nu sunt prevăzute în Regulamentul BCE/2001/13. Acest post include active în titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile) cu o scadență de până la 1 an emise de administrația centrală (teritoriu național M71, M74, alte state membre participante M72, M75) și de restul lumii (M73, M76) și titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile) cu o scadență mai mare de 1 an emise de administrația centrală (teritoriu național M77, M80, alte state membre participante M78, M81) și de restul lumii (M79, M82).

19.   Acțiuni și alte participații de capital

Date separate, cu clasificare pe rezidență, în ceea ce privește acțiunile cotate și acțiunile fondurilor de investiții altele decât acțiunile fondurile pieță monetară. Acțiunile cotate (M83-M85) sunt acțiuni ale căror valori sunt cotate la o bursă oficială sau pe alte tipuri de piețe secundare. Acțiunile/unitățile fondurilor de investiții (M86-M88), denumite și acțiuni ale fondurilor mutuale de investiții, sunt acțiuni emise în contextul unui cadru financiar organizat care cuprinde fonduri de investiții în scopul achiziționării de active financiare sau nefinanciare, cu excepția organismelor care fac parte din sectorul IFM.

20.   Provizioane pentru prime de asigurare neîncasate și rezerve pentru plata cererilor de despăgubire

Acest post reprezintă cota din primele brute plătite de IFM care trebuie repartizată următorului exercițiu contabil, plus cererile de despăgubire care nu sunt încă decontate.”


(1)  Sub rezerva acordului bilateral dintre BCE și BCN, pot fi raportate date privind fluxurile.

(2)  Trebuie raportate dacă sunt disponibile.

(3)  Trebuie raportate dacă sunt disponibile.

Celulele delimitate cu linii îngroșate sunt posturi cu prioritate ridicată.

(4)  Sub rezerva acordului bilateral între BCE și BCN, pot fi raportate date privind fluxurile.

Celulele delimitate cu linii îngroșate sunt posturi de prioritate mare.

Sub rezerva acordului bilateral între BCE și BCN, celulele delimitate cu linii îngroșate incluzând o săgeată (↑) pot să nu fie raportate de BCN în cazul în care sunt folosite surse alternative de date de către BCE.

(5)  În conformitate cu Regulamentul BCE/2001/18.

(6)  A se vedea Regulamentul BCE/2001/18, anexa II, apendicele 1: indicatorii 6-14.


ANEXA IV

„ANEXA XIII

STANDARDE DE RAPORTARE PENTRU TRANSMITEREA ELECTRONICĂ DE DATE STATISTICE

STATISTICI ALE BCE PRIVIND POSTURILE BILANȚIERE

IDENTIFICATORUL FAMILIEI DE CHEI: ECB_BSI1

Statistici privind posturile bilanțiere ale IFM în scopul elaborării bilanțului consolidat

1.   Familia de chei ECB_BSI1 și listele de coduri corespondente

Familia de chei pentru posturile bilanțiere se referă la statisticile privind bilanțul armonizat al zonei euro raportate de sectorul instituțiilor financiare monetare (IFM) Băncii Centrale Europene (BCE). Datele provenite de la fiecare IFM [cu excepția băncilor centrale naționale (BCN)] privind posturile bilanțiere sunt colectate și agregate la nivel național de BCN. De asemenea, BCN și BCE își elaborează propriile statistici privind posturile bilanțiere. Statisticile privind posturile bilanțiere ale BCN/BCE și cele ale altor IFM (denumite în continuare AIFM) sunt raportate separat, la valoarea brută, de către BCN la BCE, care, la rândul ei, elaborează mai întâi bilanțul agregat al sectorului IFM, detaliat pe țări și apoi bilanțul consolidat al sectorului IFM al zonei euro (1) și agregatele monetare relevante ale zonei euro (2).

Datele lunare consolidate privind bilanțul sectorului IFM sunt utilizate de BCE pentru elaborarea agregatelor monetare ale zonei euro și a contrapartidelor lor. Alte clasificări ale principalelor posturi bilanțiere sunt raportate trimestrial ca informații suplimentare în sprijinul analizei monetare.

Dimensiunile și atributele identificate pentru familia de chei aferente posturilor bilanțiere sunt descrise în detaliu în cele ce urmează.

Pentru statisticile privind posturile bilanțiere, 11 dimensiuni sunt considerate esențiale pentru identificarea seriilor cronologice (3):

TABELUL 1

Familia de chei pentru posturi bilanțiere (ECB_BSI1): Dimensiunile seriei

Poziție în cheie

Concept (mnemonic)

Denumirea conceptului

Formatul valorii

Listă de coduri (mnemonic)

Denumirea listei de coduri

 

Dimensiuni

1

FREQ

Frecvența

AN1

CL_FREQ

Listă de coduri pentru frecvență(BRI, ECB)

2

REF_AREA

Zona de referință

AN2

CL_AREA_EE

Listă de coduri pentru zonă (balanța de plăți a Eurostat, BCE)

3

ADJUSTMENT

Indicatorul de ajustare

AN1

CL_ADJUSTMENT

Listă de coduri pentru indicatorul de ajustare (BRI, BCE)

4

BS_REP_SECTOR

Clasificarea bilanțului pe sector de referință

AN1

CL_BS_REP_SECTOR

Listă de coduri pentru clasificarea bilanțului pe sector de referință (BCE)

5

BS_ITEM

Postul din bilanț

AN3

CL_BS_ITEM

Listă de coduri pentru postul din bilanț (BCE)

6

MATURITY_ORIG

Scadența inițială

AN1

CL_MATURITY_ORIG

Listă de coduri pentru scadența inițială (BCE)

7

DATA_TYPE

Tipul de date

AN1

CL_DATA_TYPE

Tip de date, fluxuri și poziția în domeniul monetar și bancar (BCE, BRI)

8

COUNT_AREA

Zona contrapartidei

AN2

CL_AREA_EE

Lista de coduri pentru zonă (balanța de plăți a Eurostat, BCE)

9

BS_COUNT_SECTOR

Sectorul contrapartidei bilanțului

AN4

CL_BS_COUNT_SECTOR

Listă de coduri pentru sectorul contrapartidei bilanțului (BCE, BRI)

10

CURRENCY_TRANS

Moneda de tranzacție

AN3

CL_CURRENCY

Lista de coduri pentru monedă (BCE, BRI, balanța de plăți a Eurostat)

11

BS_SUFFIX

Sufixul bilanțului

AN3

CL_BS_SUFFIX

Listă de coduri pentru denumirea seriei sau a calculului special (BCE)

Aceste dimensiuni sunt concepte statistice ale căror valori se află în listele de coduri. În unele cazuri rare, rea valorilor codificate din lista de coduri poate să nu corespundă exact formulării convenite în Regulamentul BCE/2001/13. Acest lucru se întâmplă când o listă de coduri sau un subset al valorilor acesteia este o listă convenită la nivel internațional deja existentă (de exemplu, rezidența contrapartidei).

Aceeași familie de chei permite reprezentarea unui set suplimentar de date pentru elaborarea agregatelor monetare ale zonei euro: activele și depozitele atrase (sau instrumente similare ale acestora din urmă) ale administrației centrale, prezentate în anexa VII.

2.   Dimensiuni

O re a dimensiunilor familiei de chei pentru posturile bilanțiere este prezentată în continuare, în aceeași ordine în care apar în cheile de codificare a seriilor cronologice. De asemenea, sunt oferite informații privind lungimea (formatul valorii, precizându-se numărul de caractere) fiecărei dimensiuni și lista de coduri de referință (indicată cu majuscule sub formă de CL_****). De exemplu, conform prevederilor tabelului 1, dimensiunea REF_AREA (zonă de referință) valorile se află în lista de coduri CL_AREA_EE.

2.1.   Dimensiunea nr. 1: Frecvența (FREQ; lungime: un caracter)

Această dimensiune indică frecvența seriei raportate. Lista de coduri utilizată este CL_FREQ. Valorile de cod utilizate în familia de chei pentru posturile bilanțiere sunt «M» pentru date lunare și «Q» pentru date trimestriale și reprezintă un subset al valorilor specificate în această listă de coduri.

2.2.   Dimensiunea nr. 2: Zona de referință (REF_AREA; lungime: 2 caractere)

Această dimensiune reprezintă țara de rezidență a instituțiilor raportoare (IFM). Lista de coduri asociată CL_AREA_EE conține lista țărilor cu standardul ISO și, de asemenea, anumite valori de cod suplimentare prezentate în secțiunea 2.8 (dimensiunea nr. 8: Zona contrapartidei). Doar un subset al valorilor sale este utilizat pentru definirea zonei de referință în familia de chei pentru posturile bilanțiere.

2.3.   Dimensiunea nr. 3: Indicatorul de ajustare (ADJUSTMENT; lungime: un caracter)

Această dimensiune precizează dacă s-a aplicat o ajustare sezonieră și/sau o ajustare a numărului zilelor lucrătoare. Lista de coduri corespondente este CL_ADJUSTMENT. Valorile de cod utilizate în prezent în familia de chei pentru posturile bilanțiere sunt «N» pentru ajustările care nu s-au aplicat nici variațiilor sezoniere, nici numărului de zile lucrătoare și «Y» pentru ajustarile variațiilor sezoniere și ale numărului de zile lucrătoare.

2.4.   Dimensiunea nr. 4: Clasificarea bilanțului în funcție de sectorul de referință (BS_REP_SECTOR; lungime: un caracter)

Această dimensiune indică sectorul raportor și este asociată listei de coduri CL_BS_REP_SECTOR. În această listă de coduri, IFM sunt împărțite în BCN/BCE («N») și AIFM (instituții de credit, fonduri de piață monetară și alte instituții) («A»), ținând seama de bilanțurile individuale pe care BCE le consolidează.

Având în vedere cererea de date privind depozitele atrase și activele administrației centrale, este utilizată valoarea de cod «G» pentru administrația centrală.

De asemenea această listă cuprinde și alte valori de coduri în scopul calculării și diseminării seriilor privind agregatele monetare ale zonei euro de către BCE.

2.5.   Dimensiunea nr. 5: Postul bilanțier (BS_ITEM; lungime: 3 caractere)

Această dimensiune reprezintă posturile bilanțiere din bilanțul IFM definit în Regulamentul BCE/2001/13 potrivit căruia valorile se iau din lista de coduri CL_BS_ITEM. Aceasta este dimensiunea de bază a familiei de chei pentru posturile bilanțiere. Valorile de cod ale activelor și pasivelor sunt identificate prin prefixul «A» sau «L», iar, și în acest caz, valorile sunt organizate și codificate, pe cât posibil, în funcție de relația ierarhică dintre posturi. Posturile bilanțiere suplimentare specifice BCN (și BCE) sunt identificate prin litera «C», după prefixul «A» pentru active și după prefixul «L» pentru pasive.

2.6.   Dimensiunea nr. 6: Scadența inițială (MATURITY_ORIG; lungime: un caracter)

Această dimensiune reprezintă scadența inițială a posturilor din bilanțul IFM și este asociată listei de coduri CL_MATURITY_ORIG.

2.7.   Dimensiunea nr. 7: Tipul de date (DATA_TYPE; lungime: un caracter)

Dimensiunea este descrisă de lista de coduri CL_DATA_TYPE și indică tipul de date care trebuie raportate: valori curente la sfârșitul perioadei (solduri) («1»), reclasificări și alte ajustări («5»), modificări ale cursului de schimb («6») (4) și alte ajustări («7») (alte reevaluări și evidențieri totale/parțiale ale creditelor în afara bilanțului). Au fost definite alte valori de cod pentru a permite calcularea fluxurilor pornind de la solduri și de la ajustările adecvate și respectiv calcularea indicelui soldurilor noționale utilizate pentru calcularea ratelor anuale de creștere. Aceste valori de cod suplimentare sunt utilizate de BCE pentru diseminarea agregatelor zonei euro.

2.8.   Dimensiunea nr. 8: Zona contrapartidei (COUNT_AREA; lungime: 2 caractere)

Această dimensiune reprezintă zona de rezidență a contrapartidei posturilor bilanțiere ale IFM. Lista de coduri asociată acestui concept este CL_AREA_EE, care conține lista țărilor cu standardul ISO și anumite valori de cod suplimentare folosite special pentru zona euro (de exemplu U6 – «teritoriu național» – utilizat în cazul în care zona contrapartidei este aceeași țară ca și IFM raportoare). Pentru statisticile privind posturile bilanțiere este utilizat un subset de valori de coduri: codurile statelor membre ale Uniunii Europene (UE), precum și coduri ale unor zone suplimentare.

2.9.   Dimensiunea nr. 9: Sectorul contrapartidei bilanțului (BS_COUNT_SECTOR; lungime: 4 caractere)

Această dimensiune reprezintă clasificarea sectorială a contrapartidei posturilor bilanțiere și este asociată listei de coduri CL_BS_COUNT_SECT. Această listă de coduri este preluată în mod strict din cerința de clasificare sectorială pentru posturile bilanțiere prevăzută în primul rând în Regulamentul BCE/1998/16 din 1 decembrie 1998 privind bilanțul consolidat al sectorului instituții financiare monetare și apoi în Regulamentul BCE/2001/13. Valorile sunt structurate și codificate în conformitate cu structura ierarhică a sectoarelor, cu scopul de a se adapta la nevoile utilizatorului și de a oferi un mijloc de gestionare simplă a datelor.

Pentru tabelele 2 și 4 din anexa I la Regulamentul BCE/2001/13, clasificarea «instituții bancare»/«instituții nebancare», în cazul în care este aplicată contrapartidelor rezidente în state membre neparticipante, corespunde clasificării «IFM»/«alte instituții decât IFM», precizată în regulamentul menționat anterior. În tabelul 3, clasificarea «IFM»/«alte instituții decât IFM» este utilizată, în schimb, pentru clasificarea contrapartidelor rezidente în statele membre neparticipante.

2.10.   Dimensiunea nr. 10: Moneda de tranzacție (CURRENCY_TRANS; lungime: 3 caractere)

Această dimensiune moneda în care sunt exprimate posturile bilanțiere ale IFM și este asociată listei de coduri CL_CURRENCY. Pentru posturile bilanțiere ale IFM, este folosit un subset de valori de cod.

2.11.   Dimensiunea nr. 11: Moneda de exprimare a seriei (BS_SUFFIX; lungime: până la 3 caractere)

Această dimensiune precizează dacă seria raportată este exprimată în monedă națională sau în moneda comună (euro). Moneda de exprimare a seriei are două valori («N», monedă națională și «E», euro), reprezentate de lista de coduri CL_BS_SUFFIX. Această dimensiune este esențială pentru a diferenția seriile reprezentând același fenomen economic care sunt raportate în diferite etape ale Uniunii economice și monetare (UEM). De exemplu, pentru țările UE care nu sunt membre ale UEM, datele sunt raportate în monedă națională. Din momentul în care aderă la UEM, aceleași serii privind posturile bilanțiere vor fi exprimate și raportate în euro.

3.   Atribute

Pe lângă cele 11 dimensiuni care definesc cheia, a fost definit un set de atribute (5). Acestea sunt alocate nivelurilor diferite de date transmise. Tabelul 2 prezintă lista de coduri și atributele necodificate definite pentru familia de chei aferente statisticilor privind posturile bilanțiere, împreună cu nivelul lor de alocare, formatul și lista de coduri din care sunt extrase valorile atributelor codificate.

De asemenea, fiecare atribut se caracterizează prin anumite proprietăți tehnice, prezentate în tabelul 3.

TABELUL 2

Atribute codificate și necodificate definite pentru familia de chei ECB_BSI1

Nivel de alocare

Concept statistic

Format

Listă de coduri

Atribute la nivelul seriei înrudite

(care se transmit folosind grupul FNS)

Serie înrudită

TITLE

Titlu

AN..70

Necodificat

 

Serie înrudită

UNIT

Unitate

AN..12

CL_UNIT

Listă de coduri pentru unitate (BRI, BCE, balanța de plăți a Eurostat)

Serie înrudită

UNIT_MULT

Coeficient multiplicator

AN..2

CL_UNIT_MULT

Listă de coduri pentru coeficientul multiplicator (BRI, BCE, balanța de plăți a Eurostat)

Serie înrudită

DECIMALS

Zecimale

AN1

CL_DECIMALS

Listă de coduri pentru zecimale (BRI, BCE)

Serie înrudită

TITLE_COMPL

Complementul titlului

AN..1050

Necodificat

 

Serie înrudită

NAT_TITLE

Titlu în limbă națională

AN..350

Necodificat

 

Serie înrudită

COMPILATION

Elaborare

AN..1050

Necodificat

 

Atribute la nivelul seriei cronologice

(care se transmit folosind grupul FNS)

Serie cronologică

COLLECTION

Indicator de colectare

AN1

CL_COLLECTION

Listă de coduri pentru indicatorul de colectare (BRI, BCE)

Serie cronologică

AVAILABILITY

Disponibilitate

AN1

CL_AVAILABILITY

Listă de coduri pentru disponibilitatea organizației (BRI, BCE)

Serie cronologică

DOM_SER_IDS

Identificatori ai seriilor naționale

AN..70

Necodificat

 

Serie cronologică

UNIT_INDEX_BASE

Baza indicelui unitar

AN..35

Necodificat

 

Serie cronologică

BREAKS

Întreruperi

AN..350

Necodificat

 

Atribute la nivelul observației

(care se transmit împreună cu datele principalului segment ARR, cu excepția OBS_COM, care se transmit în cadrul grupului FNS)

Observație

OBS_STATUS

Statutul observației

AN1

CL_OBS_STATUS

Listă de coduri pentru statutul observației (BRI, BCE, balanța de plăți a Eurostat)

Observație

OBS_CONF

Confidențialitatea observației

AN1

CL_OBS_CONF

Listă de coduri pentru confidențialitatea observației (balanța de plăți a Eurostat, BCE)

Observație

OBS_PRE_BREAK

Valoarea observației înainte de întrerupere

AN..15

Necodificat

 

Observație

OBS_COM

Comentariul observației

AN..350

Necodificat

 


TABELUL 3

Proprietăți ale atributelor comune pentru familia de chei ECB_BSI1: Raportări ale BCN din zona euro către BCE

 

Statut

Prima valoare stabilită de… (7)

Poate fi modificată de BCN

TITLE_COMPL

M

BCE

Nu

UNIT

M

BCE

Nu

UNIT_MULT

M

BCE

Nu

DECIMALS

M

BCE

Nu

TITLE

C

BCE

Nu

NAT_TITLE

C

BCN

Da

COMPILATION

C

BCN

Da (6)

COLLECTION

M

BCE

Nu

AVAILABILITY

M

BCE/BCN

Da

DOM_SER_IDS (8)

C

BCN

Da

UNIT_INDEX_BASE

C

BCE

Nu

BREAKS

C

BCN

Da

OBS_STATUS

M

BCN

Da

OBS_CONF

C

BCN

Da

OBS_PRE_BREAK

C

BCN

Da

OBS_COM

C

BCN

Da

 

M: Obligatoriu

C: Facultativ

 

 

Punctele 3.1, 3.2 și 3.3 prezintă o re a fiecărui atribut, lista de coduri de referință (indicată cu majuscule sub formă de CL_****) fiind inclusă, dacă este cazul.

3.1.   Atribute la nivelul seriei înrudite

Obligatorii:

TITLE_COMPL (necodificat): Atributul complementul titlului este stabilit, stocat și distribuit de BCE (în limba engleză cu o lungime de maximum 1 050 de caractere). În cazul în care o BCN dorește să opereze o modificare, aceasta poate fi efectuată după consultarea BCE. Revizuirea este realizată de BCE.

UNIT (listă de coduri: CL_UNIT): Acest atribut furnizează unitatea de măsură a datelor raportate. Statele membre ale zonei euro raportează datele în euro, iar BCE stabilește acest atribut la valoarea euro (UNIT = «EUR»). În cazul statelor membre neparticipante, valoarea acestui atribut este egală cu moneda națională corespunzătoare.

UNIT_MULT (listă de coduri: CL_UNIT_MULT): Atributul coeficient de multiplicare precizează dacă seria este exprimată în milioane (UNIT_MULT = «6»), miliarde (UNIT_MULT = «9») etc. BCN raportează datele în milioane, iar BCE stabilește pentru acest atribut valoarea la 6 (UNIT_MULT = «6»).

DECIMALS (listă de coduri: CL_DECIMALS): Acest atribut indică numărul de zecimale oferit pentru valorile observațiilor. BCN raportează datele cu zero zecimale, conform prevederilor Regulamentului BCE/2001/13 (prin urmare, DECIMALS = «0»). BCE stabilește valorile adecvate ale acestui atribut.

Facultative:

TITLE (necodificat): Titlul seriei este format din maximum de 70 de caractere. Având în vedere spațiul limitat, atributul complementul titlului este utilizat în locul lui ca atribut obligatoriu. Atributul titlu ar putea fi utilizat în viitor pentru construirea titlurilor scurte și ar putea fi stocat și distribuit de BCE.

NAT_TITLE (necodificat): BCN pot utiliza atributul titlu național pentru a oferi o prezentare exactă precum și alte precizări suplimentare sau caracteristice în limbile lor naționale (text de maximum 350 caractere). El poate fi fixat și modificat de BCN în orice moment. Deși utilizarea literelor majuscule și minuscule nu pune nici o problemă, li se solicită BCN să se limiteze la setul de caractere Latin-1.

COMPILATION (necodificat): Acest atribut este folosit pentru orice explicații textuale privind metodele de elaborare utilizate, în special dacă acestea se abat de la normele și standardele BCE (text de maximum 1 050 caractere).

3.2.   Atribute la nivelul seriei cronologice

Obligatorii:

COLLECTION (listă de coduri: CL_COLLECTION): Acest atribut explică momentul colectării datelor (de exemplu, începutul, mijlocul sau sfârșitul perioadei) sau precizează dacă datele reprezintă medii ale perioadei sau observații de sfârșit de perioadă. BCE stabilește atributul indicator de colectare pentru statisticile privind posturile bilanțiere «E» sfârșit de perioadă (COLLECTION = «E») pentru seriile privind soldurile și «S» însumat de-a lungul perioadei (COLLECTION = «S») pentru ajustările și fluxurile seriilor.

AVAILABILITY (listă de coduri: CL_AVAILABILITY): Acest atribut indică instituțiile la dispoziția cărora pot fi puse datele. În cazul în care este necesar un tratament special pentru anumite observații, poate fi utilizat atributul confidențialitatea observației (a se vedea în continuare).

Facultative:

DOM_SER_IDS (necodificat): Acest atribut permite raportarea la codul utilizat în bazele de date naționale pentru identificarea seriilor corespondente (de asemenea, pot fi specificate formule utilizând coduri naționale de referință). El poate fi transmis și modificat de o BCN raportoare în orice moment (text de maximum 70 caractere).

UNIT_INDEX_BASE (necodificat): Acest atribut indică referința primară și valoarea de bază a indicilor. Valoarea este folosită doar pentru seriile indicelui soldurilor noționale calculate de BCE și diseminate Sistemului European al Băncilor Centrale. În acest scop, el a fost stabilit inițial de BCE la «Index Dec98 = 100» și a fost modificat în «Index Dec01 = 100» cu ocazia diseminării de către BCE a datelor din octombrie 2002.

BREAKS (necodificat): Acest atribut furnizează o decriere a întreruperilor și a modificărilor importante apărute în timp în colectarea, acoperirea raportării și elaborarea seriilor. În cazul întreruperilor, este de dorit să se precizeze măsura în care datele vechi și noi pot fi considerate comparabile (text de maximum 350 caractere).

3.3.   Atribute la nivelul observației (9)

Obligatorii:

OBS_STATUS (listă de coduri: CL_OBS_STATUS): BCN raportează o valoare a statutului observației anexată fiecărei observații comunicate. Acest atribut este obligatoriu și trebuie furnizat o dată cu fiecare transmitere de date pentru fiecare observație în parte. Când BCN revizuiesc valoarea acestui atribut, atât valoarea observației (chiar dacă este nemodificată), cât și noua valoare a statutului observației sunt raportate.

Lista de mai jos precizează valorile prevăzute (conform ierarhiei convenite) pentru aceste atribute în scopul elaborării statisticilor privind posturile bilanțiere:

«A»

=

valoare normală (alocată automat observațiilor disponibile),

«M»

=

valoare lipsă, date inexistente (pentru date neaplicabile) (10),

«L»

=

valoare lipsă, date existente, dar necolectate (11),

«E»

=

valoare estimată (12),

«P»

=

valoare provizorie (această valoare poate fi utilizată, la fiecare transmitere de date, pentru ultima observație disponibilă, dacă aceasta este considerată provizorie).

În condiții normale, valorile numerice ar trebui raportate cu statutul observației «A» (valoare normală) atașat. Altfel, o valoare diferită de «A» este anexată în conformitate cu lista prezentată de mai sus (13).

Dacă o observație este exprimată prin două caracteristici, este raportată cea mai importantă dintre ele.

Dacă, de exemplu, o observație este în același timp o estimareși o valoare provizorie, conform ierarhiei mai sus menționate, se acordă prioritate caracteristicii estimareși se utilizează valoarea «E».

Facultative:

OBS_CONF (listă de coduri: CL_OBS_CONF): Dacă o BCN dorește să facă distincție între statutul de confidențialitate al uneia sau mai multor observații specifice, aceasta poate utiliza atributul confidențialitatea observației. Valoarea atributui respectiv (dacă există) poate fi modificată la transmiterea datelor de către expeditorul acestora. Când acest atribut nu este stabilit, înseamnă că nu există nici o restricție în ceea ce privește confidențialitatea (OBS_CONF = F, liber).

OBS_PRE_BREAK (necodificat): Acest atribut conține valoarea înainte de întrerupere, care este un câmp numeric ca și observația. În general, el este raportat când intervine o întrerupere. Pentru familia de chei aferente posturilor bilanțiere, acest atribut nu este necesar întrucât această informație este deja disponibilă din seriile privind reclasificările. El a fost adăugat la lista atributelor întrucât face parte dintr-un subset comun de atribute pentru toate familiile de chei.

OBS_COM (necodificat): Atributul comentariul observației poate fi utilizat pentru a oferi comentarii textuale la nivelul observației (de exemplu, prin rea estimării făcute pentru o anumită observație datorită lipsei datelor, prin explicarea motivului unei posibile observații anormale sau prin precizarea detaliilor unei modificări în seria cronologică raportată). Acest atribut poate fi transmis sau revizuit de o BCN raportoare în orice moment (text de maximum 350 caractere).

4.   Valori lipsă și valori provizorii

Valorile lipsă («-») sunt raportate în cazul în care nu este posibilă raportarea unei valori numerice (de exemplu datorită sărbătorilor, a datelor inexistente sau în situația în care datele nu au fost colectate). De asemenea, este posibilă diferențierea între cazurile în care valorile nu sunt disponibile din cauza lipsei colectării statistice privind fenomenul și cele în care valorile nu sunt disponibile datorită faptului că fenomenul nu există.

În cazul în care, datorită condițiilor statistice locale, datele pentru o serie cronologică nu sunt colectate fie la date specifice, fie pentru întreaga scadență a seriei cronologice (fenomenul economic de bază există, dar nu este monitorizat statistic), este raportată o valoare lipsă («-») cu statutul observației «L» în fiecare perioadă.

În cazul în care, datorită practicilor locale de piață sau cadrului juridic/economic, o serie cronologică (sau o parte a acesteia) nu există (fenomenul de bază nu există), este raportată o valoare lipsă («-») cu statutul observației «M».

O observație lipsă nu trebuie raportată niciodată ca «zero», întrucât zero este o valoare numerică normală care indică o tranzacție precisă cu valoare nulă.

Dacă BCN nu pot identifica motivul exact al unei valori lipsă sau dacă nu pot utiliza întreaga gamă de valori prezentate în lista de coduri CL_OBS_STATUS (astfel încât nu sunt în măsură să aleagă între «L» sau «M» ca valoare a acestui atribut), trebuie utilizată valoarea «M» (14).

Valorile provizorii pot fi raportate la fiecare transmitere de date, dar numai în ceea ce privește ultima observație disponibilă (statutul observației = «P»). Aceste observații avea valori definite (statutul observației = «A») într-un stadiu ulterior. În acel moment, noile valori revizuite înlocuiesc observațiile provizorii anterioare și în baza de date a BCE nu este stocată nici o înregistrare a revizuirii.

5.   Cerințe statistice

În conformitate cu prevederile Regulamentului BCE/2001/13, BCN raportează către BCE date statistice lunare privind bilanțul sectoarelor Alte IFM și BCN, identificate separat, în scopul elaborării regulate a bilanțului consolidat al sectorului IFM. Aceste cerințe acoperă soldurile de sfârșit de lună și ajustările fluxurilor de date lunare. Detalii suplimentare privind anumite posturi ale bilanțului Altor IFM și BCN sunt raportate trimestrial în ceea ce privește datele privind soldurile.

De asemenea, prezenta orientare precizează anumite cerințe privind date suplimentare în scopul elaborării regulate a agregatelor monetare ale zonei euro.

BCE păstrează și distribuie către BCN tabele conținând listele seriilor cronologice privind posturile bilanțiere care trebuie să fie transmise în raport cu cerințele stabilite în Regulamentul BCE/2001/13 și în conformitate cu prezenta orientare. Următoarele seturi de serii sunt raportate de BCN către BCE.

5.1.   Date privind soldurile

(a)

Tabelul 1 – Serii lunare privind AIFM și BCN/BCE

După cum este descris în tabelul 1 din partea 2 din anexa I la Regulamentul BCE/2001/13, un set de serii cronologice lunare privind bilanțul sectorului IFM va fi raportat către BCE, separat pentru datele privind bilanțul BCN/BCE și AIFM.

(b)

Tabelele 2, 3 și 4 – Serii trimestriale privind AIFM și BCN/BCE

Tabelele 2, 3 și 4 din Regulamentul BCE/2001/13 prezintă un set de serii cronologice care trebuie raportate periodic către BCE cu o frecvență trimestrială, care se referă la clasificări mai detaliate pentru anumite posturi din bilanțul lunar al sectoarelor AIFM și BCN/BCE. În special, tabelul 2 se referă la clasificări sectoriale pe depozite, credite, titluri de valoare negociabile altele decât acțiunile și alte participații de capital care nu sunt raportate în cadrul tabelului 1. Tabelul 3 reprezintă clasificarea pe țări între statele membre ale UE a totalului depozitelor, creditelor, titlurilor de valoare negociabile (altele decât acțiunile), acțiunilor/unităților fondurilor de piață monetară și acțiunilor și altor participații de capital. În sfârșit, tabelul 4 se referă la clasificarea pe monede a totalului depozitelor, titlurilor de valoare negociabile (altele decât acțiunile) emise, creditelor și titlurilor de valoare (altele decât acțiunile) deținute, între monedele altor state membre ale UE și ale anumitor țări nemembre din afara UE.

(c)

Depozitele atrase și deținerile sub formă de numerar și titluri de valoare negociabile (și substituenți apropiați ai acestora) ale administrației centrale – serii lunare

În scopul elaborării agregatelor monetare ale zonei euro, informațiile statistice suplimentare privind angajamentele monetare și deținerile de numerar și de titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile) ale administrației centrale sunt raportate, de asemenea, de BCN către BCE lunar, conform prevederilor anexei VII. În cazul în care fenomenul nu există sau este nesemnificativ, nu este necesară nici o raportare conform principiului de minimis. În acest caz, BCN informează în prealabil BCE și trimit, înaintea primei transmiteri de date, lista seriilor aplicabile care vor face obiectul raportărilor periodice.

(d)

Posturi pro memoria – AIFM și BCN/BCE

Anexa IX cuprinde un set de serii cronologice lunare pentru sectoarele AIFM și BCN/BCE considerat necesar pentru monitorizarea evoluțiilor anumitor clasificări suplimentare ale principalelor serii privind posturile bilanțiere ale IFM. Aceste serii sunt raportate către BCE ca posturi pro memoria și sunt clasificate în două grupe în funcție de importanță: posturi pro memoria de «prioritate ridicată» și posturi pro memoria de «prioritate scăzută». În cazul în care fenomenul nu există sau datele nu sunt disponibile, nu este necesară nici o raportare. În acest caz, BCN informează în prealabil BCE și trimit, înaintea primei transmiteri de date, lista seriilor aplicabile care vor face obiectul raportărilor periodice.

(e)

Posturi pro memoria pentru calcularea datelor ponderate pentru ratele dobânzii practicate de IFM – serii lunare privind AIFM

Pentru elaborarea periodică a statisticilor privind ratele dobânzii practicate de IFM (denumite în continuare statistici RMD) (15), sunt necesare date ponderate pentru agregarea RMD naționale în scopul obținerii RMD ale zonei euro. În acest scop, au fost stabilite în anexa IX posturi pro memoria adecvate pentru acele BCN care pot fi în măsură să furnizeze clasificările necesare. Începând cu perioada de referință ianuarie 2003, aceste serii (privind soldurile) vor fi raportate cu aceeași periodicitate ca și seriile agregate corespunzătoare incluse în tabelul 1 din Regulamentul BCE/2001/13.

5.2.   Date privind ajustările

Conform prevederilor Regulamentului BCE/2001/13, se solicită date statistice suplimentare pentru realizarea statisticilor privind fluxurile, iar datele privind evidențierile totale/parțiale în afara bilanțului a creditelor și cele privind reevaluările prețurilor titlurilor de valoare, în special, sunt raportate lunar de BCN către BCE. De asemenea, prezenta orientare stabilește cerințe suplimentate de raportare a datelor pentru seriile lunare și trimestriale legate de ajustări, datorate reclasificărilor și reevaluărilor.

(a)

Serii lunare privind Alte IFM și BCN/BCE

În conformitate cu prevederile tabelului 1A din partea 2 din anexa I la Regulamentul BCE/2001/13, se va raporta BCE un set de serii lunare legate de ajustări datorate reevaluărilor privind bilanțul sectorului IFM separat pentru datele privind bilanțul BCN/BCE și Alte IFM. În particular, seriile raportate în tabelul 1A ca serii «minime» sunt, de asemenea, raportate către BCE pentru control, pe lângă raportarea periodică a seriilor corespunzătoare de date clasificate.

De asemenea, este raportat un set de serii lunare privind reclasificările pentru toate seriile cronologice incluse în tabelul 1 din Regulamentul BCE/2001/13, în conformitate cu prevederile anexei X.

Pe baza datelor privind soldurile raportate de BCN, BCE calculează «ajustarea privind cursul de schimb» și seriile privind fluxurile de date pentru posturile bilanțiere ale IFM (16).

(b)

Serii trimestriale privind AIFM și BCN/BCE

Pe baza cerințelor stabilite în prezenta orientare și în urma modificărilor aduse cerințelor privind datele trimestriale referitoare la solduri introduse de Regulamentul BCE/2001/13, a fost identificat un set de serii trimestriale datorate ajustărilor. În consecință, datele datorate ajustărilor sunt necesare pentru seriile trimestriale incluse în tabelul 2 din regulament, în conformitate cu prevederile anexei X.

(c)

Depozite atrase și dețineri de numerar și titluri de valoare negociabile ale administrației centrale – serii lunare

În scopul elaborării statisticilor privind fluxurile, sunt raportate, de asemenea, date privind ajustările referitoare la pasivele monetare și deținerile de numerar și titluri de valoare negociabile ale administrației centrale în conformitate cu cerințele stabilite pentru statisticile privind bilanțul IFM, potrivit anexei X. Deși este puțin probabilă apariția altor modificări decât tranzacțiile, datele referitoare la ajustări trebuie raportate întotdeauna când seriile corespunzătoare privind soldurile se aplică și fac obiectul raportărilor de date periodice către BCE.

(d)

Posturi pro memoria – serii lunare și trimestriale privind AIFM și BCN/BCE

Un set de serii lunare și trimestriale privind ajustările legate de posturile pro memoria este raportat de BCN/BCE către BCE în ceea ce privește acele serii privind soldurile AIFM și BCN/BCE care sunt definite ca posturi pro memoria de «prioritate ridicată». Acestea sunt descrise detaliat în anexa X. Datele datorate ajustărilor trebuie raportate întotdeauna când seriile corespunzătoare privind soldurile sunt aplicabile și/sau sunt disponibile și când fac obiectul raportărilor periodice către BCE.

6.   Raportarea datelor statistice

Toate raportările statistice conțin volumul de date precizat în tabelele relevante din Regulamentul BCE/2001/13 sau în prezenta orientare, indiferent de existența reală a fenomenului de bază, cu excepția seriilor privind posturile pro memoria. Aceasta înseamnă că, dacă o serie cronologică nu este aplicabilă, ea este totuși raportată (în toate transmiterile de date), iar valorile indică date indisponibile («-»), conform prevederilor secțiunii 4. De exemplu, rubrica «numerar în circulație» pentru raportarea Alte IFM trebuie însoțită de valori numerice sau de «-», după caz. Singura excepție se referă la cazul în care întregul sector este inexistent, caz în care nu se impune raportarea de date pentru acest sector (de exemplu, seriile privind administrația centrală).

6.1.   Termene de raportare a datelor statistice

BCN raportează către BCE date bilanțiere lunare privind soldurile și ajustările ale sectoarelor AIFM și BCN/BCE, identificate separat, până la încheierea activității în cea de-a cincisprezecea zi lucrătoare de la sfârșitul lunii la care se referă datele. Statisticile trimestriale sunt transmise de BCN către BCE până la încheierea activității în 28 de zile lucrătoare după expirarea lunii pentru care se face raportarea.

6.2.   Aspecte legate de raportarea datelor specifice

De la raportarea trimestrială la raportarea lunară

Una dintre modificările introduse de Regulamentul BCE/2001/13 se referă la raportarea lunară a unor serii privind posturile bilanțiere care erau raportate anterior trimestrial în conformitate cu prevederile Regulamentului BCE/1998/16. Pentru seriile a căror frecvență de raportare, s-a modificat sunt prezentate unele date suplimentare în tabelul 4.

În ceea ce privește raportarea datelor istorice și a revizuirilor privind perioada anterioară lunii ianuarie 2003, acestea trebuie transmise ca serii lunare. Revizuirile privind seriile trimestriale trebuie transmise ca date lunare raportate la ultima lună a trimestrului la care se referă, folosind cheile de codificare a seriilor cronologice lunare. În privința raportării datelor istorice anterioare lunii ianuarie 2003, acestea sunt raportate în mod facultativ când sunt disponibile și sunt marcate corespunzător prin utilizarea atributelor statutului observației și comentariilor observației (17). Datele istorice care rezultă din estimări pot fi transmise, cu valorile adecvate alocate. În acest caz, trebuie furnizată, de asemenea, o prezentare a metodelor de estimare cu ocazia primei transmiteri de date.

TABELUL 4

Posturi bilanțiere – modificarea frecvenței: punere în aplicare pentru datele privind soldurile

Serii lunare noi

Frecvență

Valabilitate

Raportare (18)

Până la

Începând cu

Raportate anterior trimestrial

T

Date din decembrie 2002

 

Revizuiri: raportate folosind cheile de codificare a seriilor cronologice lunare privind ultima lună a trimestrului la care se referă datele

L

 

Începând cu datele din ianuarie 2003

Date istorice: raportarea datelor lunare, cu condiția să fie disponibile

6.3.   Reguli de validare a raportărilor de date statistice

În conformitate cu standardele minime pentru cerințele de raportare statistică ale BCE, prezentate în anexa IV la Regulamentul BCE/2001/13, au fost identificate două domenii de verificare generală.

Primul se referă la relațiile liniare, pentru care rezultatul matematic trebuie să rămână valabil și să fie menținut la fiecare transmitere. În consecință, trebuie îndeplinite toate constrângerile liniare între posturile bilanțiere (bilanțurile trebuie să fie echilibrate, suma subtotalurilor trebuie să fie egală cu totalurile și nu trebuie să depășească valoarea totalului seriilor). În cazul în care datele nu respectă una sau mai multe ecuații impuse, BCN li se solicită să-și verifice și să-și revizuiască datele. BCE actualizează și distribuie către BCN tabele cu ecuațiile utilizate pentru verificările liniare.

Al doilea domeniu se concentrează pe verificările calitative, ale căror rezultate pot să necesite efectuarea unor cercetări de către BCN. În special, pentru fiecare post bilanțier, variațiile absolute și procentuale (19) între valorile obținute în timp pot duce la apariția unor valori aberante sau a unor întreruperi în seriile cronologice întrucât ele sunt monitorizate periodic de BCE. Raportarea valorilor egale cu zero, a valorilor negative și a valorilor indisponibile fac de asemenea obiectul raportărilor periodice. BCN li se poate solicita să furnizeze explicații scrise privind rezultatele verificărilor referitoare la calitatea datelor.

Cele două seturi de verificări sunt efectuate de BCE în cadrul procedurilor periodice de recepție a datelor.

7.   Politica de revizuire a datelor statistice

BCN pot fi nevoite să revizuiască datele statistice referitoare la luna de referință anterioară (revizuiri obișnuite). De asemenea, pot apărea revizuiri care rezultă, de exemplu, din erori, reclasificări, proceduri de raportare îmbunătățite etc. și referitoare la datele anterioare lunii de referință precedente (revizuiri excepționale) (20).

Ghidul de elaborare a statisticilor monetare și bancare  (21) stabilește principiile pe care trebuie să le respecte politica de revizuire a datelor statistice, și anume:

(a)

BCN nu trebuie să revizuiască sistematic datele statistice privind perioada anterioară lunii de referință precedente. Cu toate acestea, dacă au loc astfel de revizuiri, acestea sunt definite ca revizuiri excepționale, iar BCE solicită o notă explicativă;

(b)

în general, revizuirile semnificative care nu se datorează unor extrapolări sau unor revizii minore de rutină trebuie explicate BCE prin intermediul unor note explicative;

(c)

în transmiterea datelor statistice revizuite, BCN trebuie să țină seama de frecvența stabilită pentru raportarea periodică, astfel încât să nu se suprapună cu perioada regulată de elaborare. Revizuirile excepționale de date statistice trebuie transmise doar în afara ciclurilor de elaborare regulate;

(d)

în general, revizuirile excepționale de date statistice sunt luate în considerare doar dacă sunt oferite explicații satisfăcătoare.

Pe lângă aspectele mai sus menționate, având în vedere necesitatea de a asigura un bun echilibru între calitatea statisticilor monetare și stabilitatea acestora și pentru a spori coerența dintre raportările lunare și trimestriale, se recomandă ca revizuirile excepționale ale datelor statistice lunare să fie predate concomitent cu raportările trimestriale.

Trebuie subliniat că, în cazul în care revizuirile excepționale și ordinare de date statistice precum și actualizările datelor statistice sunt raportate în același fișier, toate datele statistice sunt prelucrate simultan. În caz contrar, dacă revizuirile excepționale de date statistice sunt raportate separat în perioada de elaborare, după transmiterea actualizărilor și a revizuirilor ordinare de date statistice BCE poate decide să amâne prelucrarea și stocarea acestor date statistice până la o dată ulterioară perioadei de elaborare. De fapt, deși BCE este capabilă din punct de vedere tehnic să prelucreze fișierele de date (conținând revizuiri excepționale/ordinare și/sau actualizări) de îndată ce acestea îi parvin, revizuirile excepționale care sosesc în perioada de elaborare pot afecta prelucrarea regulată a datelor, conducând astfel la întârzierea întregului proces de elaborare a agregatelor zonei euro. Cu toate acestea, dacă revizuirile excepționale ale datelor statistice de ultim moment ar putea spori semnificația datelor la nivelul zonei euro sau corecta greșelile notabile, aceste revizuiri pot fi, de asemenea, acceptate în perioada de elaborare.

8.   Informații returnate către BCN

BCE actualizează și distribuie către BCN tabele care descriu seriile statistice care vor fi returnate către BCN.”


(1)  Statisticile proprii privind posturile bilanțiere ale BCE sunt, de asemenea, un element al procesului de consolidare.

(2)  De asemenea, Direcția de Finanțe Interne a BCE raportează Direcției Generale de Statistică a BCE propriul bilanț respectând aceste instrucțiuni.

(3)  Concatenarea valorilor concrete ale dimensiunii furnizează numele seriilor cronologice (chei).

(4)  Raportarea seriilor privind ajustările de curs de schimb se aplică doar la BCE.

(5)  Atributele sunt concepte statistice care oferă informații suplimentare codificate (de exemplu, unitatea) și necodificate (de exemplu, metoda de elaborare) privind datele transmise. Atributele «obligatorii» sunt cele cărora trebuie să li se aloce o valoare, fără de care observațiile corespunzătoare la care se referă nu sunt considerate semnificative. Atributele «facultative» sunt cele cărora li se alocă valori doar dacă sunt cunoscute în instituția raportoare (de exemplu, identificatori ai seriilor naționale) sau dată atributele respective sunt relevante (de exemplu, întreruperi) și li se pot aloca valori nule. Valorile atributelor se transmit doar în cazul în care sunt stabilite pentru prima dată sau când se modifică. Numai statutul observației este precizat în fiecare transmitere, de date si se anexează fiecărei observații.

(6)  Modificările trebuie transmise diviziei Sisteme statistice de informare a BCE, precum și serviciului competent al BCE prin fax/e-mail.

(7)  BCE face trimitere la Direcția Generală de Statistică a BCE.

(8)  BCE recomandă ca BCN să furnizeze aceste valori pentru a asigura o mai mare transparență a transmiterilor.

(9)  Dacă BCN dorește să revizuiască un atribut, este necesar să prezinte din nou observația respectivă sau observațiile respective în același timp. Dacă unul dintre atributele observației este revizuit, în afara cazului în care BCN furnizează valoarea atributului în cauză, valorile existente se înlocuiesc cu valorile implicite.

(10)  Statutul observației «M» este transmis întotdeauna cu o valoare a observației «-». A se vedea secțiunea 4 pentru informații suplimentare.

(11)  Statutul observației «L» este transmis întotdeauna cu o valoare a observației «-». A se vedea secțiunea 4 pentru informații suplimentare.

(12)  Statutul observației «E» trebuie adoptat pentru toate observațiile sau perioadele de date care rezultă din estimări și nu pot fi considerate ca valori normale.

(13)  În cazul în care, cu ocazia transmiterii unei revizuiri (a unui atribut sau a unei valori a unei observații), statutul observației nu este transmis împreună cu valoarea observației, se presupune că valoarea «A» se aplică pentru observațiile nelipsă și valoarea «M» pentru observațiile lipsă.

(14)  Dacă, din motive tehnice, o BCN nu este în măsură să utilizeze valoarea de cod «L», ea trebuie să furnizeze în format scris lista seriilor în cauză către BCE.

(15)  În conformitate cu Regulamentul BCE/2001/18.

(16)  În cazul bilanțului BCE, seriile privind ajustările legate de cursul de schimb sunt furnizate de Direcția Financiară Internă a BCE în conformitate cu anexa X.

(17)  Valorile care reprezintă rezultatul unei estimări trebuie transmise cu atributul «E» al statutului observației (OBS_STATUS) și cu un comentariu al observației (OBS_COM) fiind prezentate detaliile procedurii de estimare.

(18)  Revizuiri: revizuiri ale datelor anterioare lunii ianuarie 2003 care erau raportate anterior cu frecvență trimestrială. Date istorice: date lunare pentru perioada anterioară lunii ianuarie 2003 și pentru care nu este prevăzută nici o cerință specifică în prevederile Regulamentului BCE/2001/13.

(19)  Nu se aplică posturilor care au valoarea zero. Acestora li se aplică diferența.

(20)  Definite ca revizuiri aplicate valorilor referitoare la o perioadă anterioară lunii care precede luna curentă de referință.

(21)  Institutul Monetar European, Money and Banking Statistics Compilation Guide – Guidance provided to BCNs for the compilation of money and banking statistics for submission to the ECB, aprilie 1998.


ANEXA V

„ANEXA XVIII

STATISTICI PRIVIND ALȚI INTERMEDIARI FINANCIARI, CU EXCEPȚIA SOCIETĂȚILOR DE ASIGURĂRI ȘI A FONDURILOR DE PENSII

INSTRUCȚIUNI DE RAPORTARE PENTRU ELABORAREA DE STATISTICI PE BAZA UNEI ABORDĂRI PE TERMEN SCURT

1.   Obiectiv

Cererea de date statistice privind alți intermediari financiari, cu excepția societăților de asigurare și a fondurilor de pensii (denumiți în continuare «AIF»), are la bază două motive. În primul rând, colectarea datelor privind AIF este importantă pentru a monitoriza rolul acestora în intermedierea financiară în afara sectorului instituțiilor financiare și monetare (IFM). Activitățile desfășurate de AIF sunt similare și complementare celor întreprinse de IFM și, având în vedere că pentru nevoile statistice ale Băncii Centrale Europene (BCE) datele de bilanț privind AIF deținute în totalitate sau parțial de IFM nu sunt incluse în bilanțurile IFM, este necesară colectarea de date statistice privind AIF pentru a întregi tabloul statistic al zonei euro. În al doilea rând, BCE trebuie să monitorizeze AIF pentru a se asigura că lista IFM este actualizată, exactă, cât mai omogenă posibil și suficient de stabilă pentru determinările de interes statistic. Așa cum prevede Regulamentul BCE/2001/13, inovația financiară poate afecta caracteristicile instrumentelor financiare și determina AIF să-și reorienteze activitățile.

Scopul prezentei anexe este acela de a oferi indicații privind completarea formularelor de raportare pentru transmiterea datelor privind AIF către BCE.

2.   Elaborarea agregatelor zonei euro și tipul de date statistice care trebuie raportate

2.1.   Elaborarea agregatelor zonei euro

Transmisia datelor privind AIF urmează a se realiza pe baza unei abordări pe termen scurt, adică pe baza datelor disponibile în prezent la nivel național. Prin urmare, este posibil ca datele statistice care trebuie furnizate să nu fie întotdeauna pe deplin disponibile în conformitate cu definițiile și precizările făcute în continuare. În cazurile în care datele raportate se abat de la definițiile stabilite în prezenta anexă, băncile centrale naționale (BCN) trebuie să prezinte BCE note explicative (1). În conformitate cu această abordare și pe baza cadrului conceptual descris în continuare, BCN trebuie să furnizeze date reale, dacă acestea sunt disponibile. În cazul în care datele reale nu sunt disponibile sau nu pot fi prelucrate, trebuie furnizate estimări naționale. Ca o soluție de rezervă, pentru anumite clasificări specifice în cazul în care nu pot fi furnizate estimări naționale, BCE poate formula estimări/ipoteze de la caz la caz.

Având în vedere sarcina suplimentară pe care stabilirea estimărilor naționale ar presupune-o din partea BCN, eforturile trebuie concentrate în principal asupra unui număr limitat de date statistice cheie. De fapt, abordarea pe termen scurt urmărește să concentreze eforturile asupra unei subcategorii specifice de AIF (a se vedea Secțiunea 3.2.a): fondurile de investiții. Nu sunt necesare eforturi suplimentare specifice pentru furnizarea datelor privind dealerii de valori mobiliare și de instrumente financiare derivate (DVMID), instituțiile financiare nebancare (denumite în continuare IFN) sau alte AIF (reziduali), în cazul în care datele reale nu sunt colectate la nivel național.

2.2.   Tip de date statistice care trebuie raportate

Trebuie raportate două tipuri de indicatori: indicatori de bază și informații suplimentare.

Indicatori de bază care trebuie transmiși pentru elaborarea agregatelor zonei euro. Toate statele membre participante trebuie să transmită aceste date detaliate când datele reale sunt disponibile. Când nu sunt disponibile date reale pentru clasificările necesare sau la frecvența, termenele sau intervalul cronologic convenit, trebuie furnizate estimări, în măsura posibilului.

Informații suplimentare care trebuie transmise ca «posturi pro memoria». Aceste date trebuie transmise de țările pentru care sunt disponibile detalii suplimentare. Acestea se referă la clasificări solicitate de utilizatori și pentru care elaborarea unui agregat al zonei euro nu a fost considerată fiabilă inițial.

3.   Cadrul conceptual

3.1.   Unități de observare statistică cu obligații de raportare

Sistemul european de conturi naționale și regionale (denumit în continuare SEC 95 (2)) definește AIF (S.123) ca «societăți și cvasi-societăți financiare nemonetare (cu excepția societăților de asigurări și a fondurilor de pensii) a căror activitate principală constă în intermedierea financiară prin subscrierea de angajamente sub alte forme decât numerar, depozite și/sau substituenți apropiați ai depozitelor provenite din alte unități instituționale decât IFM».

Delimitarea față de IFM este determinată de inexistența de pasive sub formă de depozite deținute de alte instituții decât IFM, în timp ce delimitarea față de fondurile de pensii și societățile de asigurări este determinată de inexistența de pasive sub formă de rezerve tehnice de asigurare.

Unitățile de observare statistică cu obligații de raportare pentru abordarea pe termen scurt cuprind toate tipurile de AIF rezidenți în statele membre participante. Termenul «rezident» este cel definit în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2533/98 din 23 noiembrie 1998 privind culegerea de informații statistice de către Banca Centrală Europeană (3). Prin urmare, unitățile de observare statistică cu obligații de raportare cuprind:

instituții situate în teritoriu, inclusiv filiale ale societăților mamă localizate în afara teritoriului și

sucursale rezidente ale instituțiilor care își au sediul central în afara teritoriului.

3.2.   Clasificarea subcategoriilor de AIF

Având în vedere caracterul eterogen al activităților desfășurate de AIF și diferențele privind disponibilitatea datelor pe tip de AIF, au fost identificate patru subcategorii de AIF pentru care datele trebuie transmise separat: 1. fonduri de investiții [cu excepția fondurilor de piață monetară (FPM)]; 2. DVMID; 3. IFN și 4. alți AIF. Diferențele privind detaliile statistice necesare sunt prezentate în documentul de față.

Categoriile/grupările pe baza cărora trebuie transmise datele sunt enumerate și definite în continuare:

(a)

Fonduri de investiții, cu excepția FPM

Fondurile de investiții sunt organisme financiare care grupează fonduri de investitor în scopul achiziționării de active financiare sau nefinanciare. Fondurile de investiții clasificate ca AIF cuprind toate tipurile de fonduri de investiții, cu excepția celor incluse în sectorul IFM. Ele pot avea diferite structuri juridice (contractuală, de tip societar și unit trusts) și pot fi deschise sau închise. De asemenea, ele pot fi instituite fie ca un singur fond, fie ca un grup de mai multe fonduri (fonduri cu compartimente multiple cuprinzând diferite subfonduri).

Datele privind fondurile de investiții trebuie raportate pentru:

Totalul fondurilor de investiții: datele care trebuie raportate pentru totalul fondurilor de investiții acoperă toate tipurile de fonduri de investiții care funcționează în țară. Trebuie raportați indicatorii de bază și, de asemenea, o serie de posturi pro memoria.

Fonduri de investiții în funcție de tip: Datele de transmis trebuie să furnizeze o defalcare pe tip de fond de investiții:

Fonduri de investiții clasificate pe tip de investiții:

Datele pentru fondurile de investiții clasificate pe tip de investiții trebuie raportate separat pentru 1. fonduri de investiții în acțiuni; 2. fonduri de investiții în obligațiuni; 3. fonduri de investiții mixte; 4. fonduri de investiții în bunuri imobiliare și 5. alte fonduri de investiții.

În principiu, fondurile de investiții clasificate pe tip de investiții trebuie clasificate în funcție de tipul de activ în care este în principal investit portofoliul de investiții. Dacă portofoliul de investiții este investit în principal în acțiuni și alte participații de capital, fondurile trebuie încadrate în categoria «fonduri de investiții în acțiuni»; dacă portofoliul de investiții este investit în titluri de valoare negociabile, fondurile trebuie încadrate în categoria «fonduri de investiții în obligațiuni»; dacă portofoliul de investiții este investit în bunuri imobiliare, fondurile trebuie încadrate în categoria «fonduri de investiții în bunuri imobiliare». Fondurile care investesc atât în acțiuni, cât și în obligațiuni, fără să predomine unul sau altul dintre instrumente, trebuie încadrate în categoria «fonduri de investiții mixte» (4). În cazul în care nu este posibilă o clasificare în una din categoriile menționate anterior, fondurile trebuie incluse în categoria reziduală «alte fonduri de investiții».

În ceea ce privește «fondurile fondurilor» (fonduri care investesc în principal în acțiuni ale fondurilor de investiții), se recomandă încadrarea acestora în categoria fondurilor în care investesc în principal. Dacă această clasificare nu este considerată fiabilă, fondurile fondurilor trebuie încadrate în categoria reziduală «alte fonduri de investiții».

Criteriile de clasificare a fondurilor de investiții în funcție pe tip de investiții se bazează pe un prospect public, reguli ale fondurilor, acte de constituire, statute sau regulamente interne stabilite, documente de subscriere sau contracte de investiții, documente comerciale sau orice alte declarații cu efecte similare.

Într-un stadiu ulterior, poate fi luată în considerare, de asemenea, colectarea datelor privind numărul de fonduri de investiții clasificate pe tip de investiții.

Fonduri de investiții clasificate pe tip de investitor:

Datele pentru fondurile de investiții clasificate pe tip de investitor trebuie raportate pentru 1. fondurile de investiții destinate publicului ale căror unități/acțiuni sunt vândute publicului și 2. fonduri speciale de investiții ale căror unități/acțiuni sunt rezervate pentru anumite tipuri de investitori. Datele pentru aceste tipuri de fonduri trebuie raportate numai ca posturi pro memoria.

(b)

Dealeri de valori mobiliare și de instrumente financiare derivate (DVMID)

Acești dealeri, clasificați ca AIF, sunt societăți financiare având ca obiect principal următoarele activități de intermediere financiară:

negocierea de valori mobiliare în cont propriu, prin achiziționarea și vânzarea acelor titluri în contul și pe riscul intermediarului cu singurul scop de a beneficia de diferența dintre prețul de achiziție și cel de vânzare;

negocierea în cont propriu, printr-un intermediar financiar autorizat să desfășoare operațiuni la bursă sau pe alte piețe organizate.

Pentru DVMID, trebuie raportați indicatori de bază. Detaliile privind clasificarea care trebuie raportată sunt ilustrate în prezenta anexă.

(c)

Instituții financiare nebancare

Aceste societăți financiare, clasificate ca AIF, sunt specializate în principal în finanțarea de active pentru gospodăriile populației și societățile nefinanciare. Societățile specializate în leasing financiar (5), factoring, credite ipotecare și credite de consum trebuie incluse în această categorie. Aceste societăți financiare pot funcționa sub forma juridică a unei societăți de investiții și de credit imobiliar, a unei societăți de credit municipal, a unei societăți vehicul investițional create pentru a deține active sub formă de titluri etc.

Pentru IFN, trebuie raportați indicatori de bază. Detaliile specifice privind clasificările care trebuie raportate sunt oferite în prezenta anexă.

(d)

Alte categorii de AIF

Societățile financiare incluse în această categorie reziduală reprezintă alte tipuri de societăți financiare care nu sunt specializate în nici unul din domeniile de activitate ale celorlalte trei categorii de AIF. De exemplu, societățile precum holdingurile financiare, societățile cu capital de risc sau societățile cu capital de dezvoltare trebuie incluse în această categorie. BCN trebuie să precizeze tipurile de instituții incluse în această categorie în notele explicative pe care le furnizează.

În ceea ce privește această subcategorie de AIF, doar totalul activelor este necesar ca post pro memoria.

4.   Cerințe de raportare a datelor statistice

4.1.   Posturi de bilanț

Elaborarea indicatorilor statistici de bază pentru sectorul AIF necesită o clasificare specifică a instrumentelor financiare. În măsura posibilului, clasificările pe instrument, geografice și sectoriale respectă sistemul de raportare definit pentru sectorul IFM. Cu toate acestea, clasificarea este, în practică, mai puțin detaliată decât clasificarea necesară pentru statisticile privind bilanțul IFM.

De asemenea, având în vedere caracterul eterogen al activităților desfăsurate de societățile financiare clasificate ca AIF și diferențele privind disponibilitatea actuală a datelor pe subcategorie de AIF, clasificările bilanțului solicitate variază în funcție de tipul de subcategorie de AIF.

Clasificarea pe instrumente și scadențe: Tabelul prezentat în continuare oferă o prezentare generală a clasificării pe instrumente necesare pe tip de categorie de AIF. rile acestor clasificări pe instrumente sunt prezentate la punctele următoare. În principiu, clasificarea pe instrumente trebuie raportată sub forma unor indicatori de bază pentru toate subcategoriile de AIF (cu excepția «fondurilor de investiții pe tip de investitori» și a «altor AIF»).

Prezentare generală a clasificării pe instrumente și pe scadență

CATEGORII DE INSTRUMENTE ȘI DE SCADENȚE

ACTIVE

PASIVE

1.

Depozite (raportate de A și B)

2.

Credite (raportate de C)

3.

Titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile) (raportate de A, B și C)

 

cu scadență de până la 1 an (raportate de A)

 

cu scadență de peste 1 an (raportate de A)

4.

Acțiuni și alte participații de capital (6)(raportate de A, B și C)

5.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții (raportate de A și B)

6.

Active fixe (raportate de A)

7.

Instrumente financiare derivate (raportate de A și B)

8.

Alte active (raportate de A, B și C)

1.

Depozite și credite contractate (raportate de A, B și C)

2.

Titluri de valoare negociabile emise (raportate de B și C)

3.

Capital și rezerve (raportate de B și C)

4.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții emise (raportate de A)

5.

Instrumente financiare derivate (raportați de A și B)

6.

Alte pasive (raportate de A, B și C)

Total active = Total pasive (raportate de toate categoriile)

A

:

Fonduri de investiții

B

:

DVMID

C

:

IFN

D

:

alți AIF

Cerințe suplimentare în scopul stabilirii conturilor financiare ale uniunii monetare (MUFA): Tabelul prezentat în continuare furnizează o imagine de ansamblu a clasificării suplimentare solicitate pe instrumente. rile acestor clasificări pe instrumente sunt prezentate la punctele următoare. În principiu, clasificările suplimentare pe instrumente nu trebuie raportate ca posturi pro memoria pentru subcategoria «totalul fondurilor de investiții».

Cerințe suplimentare în scopul stabilirii MUFA

CATEGORII DE INSTRUMENTE ȘI DE SCADENȚE

ACTIVE

PASIVE

1.

Acțiuni cotate

2.

Acțiuni ale FPM

3.

Credite

 

cu scadență de până la 1 an

 

cu scadență de peste 1 an

 

ACTIVE

0.

Total active/pasive: Totalul activelor trebuie raportat pentru toate subcategoriile de AIF. Totalul activelor trebuie să fie egal cu suma tuturor posturilor, identificate separat, din activul bilanțului și trebuie să fie egal, de asemenea, cu totalul pasivelor.

1.

Depozite: Postul «depozite» este necesar separat pentru toate tipurile de fonduri de investiții care raportează separat și pentru DVMID. În cazul IFN, acest post trebuie încadrat în categoria «alte active».

Acest post (7) cuprinde două subcategorii principale:

Depozite overnight: Depozite (în monedă națională sau alte monede) care pot fi convertite imediat în numerar sau care sunt transferabile pe bază de cec, ordin bancar, debitare sau altele, fără restricții sau penalități semnificative (SEC 95, punctele 5.42-5.44).

Alte depozite: Toate activele în depozite altele decât depozitele overnight. Celelalte depozite nu pot fi utilizate oricând ca modalitate de plată și nu pot fi convertite în numerar sau depozite overnight fără restricții sau penalități semnificative. Această categorie include depozitele la termen, depozitele de economii etc. (SEC 95, punctele 5.45-5.49).

Activele în monedă trebuie incluse, de asemenea, în acest post. Moneda include bancnotele și monedele în circulație care sunt utilizate de obicei pentru efectuarea plăților. Acest post ar trebui să fie nesemnificativ.

Reguli de evaluare: conform prevederilor SEC 95, depozitele trebuie raportate la valoarea nominală, exceptând dobânzile acumulate.

2.

Credite: Datele referitoare la «credite» trebuie raportate separat numai pentru subcategoria IFN. Pentru subcategoriile fonduri de investiții și DVMID, creditele trebuie incluse în categoria «alte active». Cu toate acestea, în scopul stabilirii MUFA, creditele (cu scadență de până la 1 an și de peste 1 an) trebuie identificate, de asemenea, separat ca post pro memoria pentru subcategoria «totalul fondurilor de investiții».

Creditele sunt fonduri împrumutate de AIF raportoare către debitori, care nu sunt evidențiate prin documente negociabile sau care sunt reprezentate de un singur document (chiar dacă acesta a devenit negociabil). Acest post cuprinde:

credite acordate gospodăriilor populației sub formă de credite pentru consum (credite acordate pentru uz personal, pentru consumul de bunuri și servicii), credite pentru locuințe (credite acordate în scopul investirii în locuințe, inclusiv construcția și amenajarea de locuințe) și credite pentru alte scopuri (credite acordate în scopuri precum cele profesionale, în vederea consolidării datoriilor, a finanțării educației etc.);

leasinguri financiare acordate terțelor părți;

credite neperformante care nu au fost încă rambursate, sau evidențiate în afara bilanțului;

active în titluri nenegociabile;

datorii subordonate sub formă de credite.

Reguli de evaluare: la fel ca și pentru creditele realizate de IFM, creditele realizate de AIF trebuie înregistrate, în principiu, la valoarea lor brută fără scăderea provizioanelor aferente, atât generale cât și specifice, până când creditele sunt anulate de instituția raportoare, moment în care creditele sunt eliminate din bilanț.

În conformitate cu principiul general al contabilității privind înregistrarea creanțelor și datoriilor atașate aferente creditelor/depozitelor, dobânzile de încasat/de plătit obținute trebuie înregistrate în bilanț pe măsură ce sunt acumulate (adică pe bază de acumulări), nu când sunt efectiv primite sau plătite (adică pe bază de plăți). Dobânzile acumulate aferente creditelor trebuie clasificate la valoarea brută în categoria «alte active». Dobânzile acumulate trebuie excluse din valoarea creditului la care se referă, care trebuie înregistrat la valoarea nominală valabilă la data raportării.

3.

Titluri de valoare negociabile altele decât acțiunile: Acest post este solicitat separat pentru toate subcategoriile de AIF, cu excepția altor AIF.

Aceste post se referă la activele în titluri de valoare negociabile altele decât acțiunile și alte participații de capital, care sunt de obicei negociabile și tranzacționate pe piețele secundare sau care pot fi compensate pe piață și care nu conferă titularului drepturi de proprietate asupra instituției emitente. Acest post include activele în titluri de valoare negociabile care oferă titularului dreptul necondiționat la venituri fixe sau stabilite pe bază de contract sub formă de plăți de cupoane și/sau o sumă fixă plătită la o anumită dată sau la anumite date sau începând cu o dată stabilită în momentul emisiunii. De asemenea, acesta include credite negociabile care au fost restructurate într-un număr mare de documente identice și care sunt tranzacționate pe piețe organizate.

Reguli de evaluare: conform prevederilor SEC 95, titlurile de valoare negociabile altele decât acțiunile trebuie raportate la valoarea de piață.

O clasificare pe scadență (scadență inițială) a «titlurilor de valoare negociabile altele decât acțiunile» în «cu scadență de până la 1 an» și «cu scadență mai mare de 1 an» este necesară pentru subcategoria AIF «fonduri de investiții» (totalul fondurilor de investiții și fonduri de investiții clasificate pe tip de investiții).

4.

Acțiuni și alte participații de capital (cu excepția acțiunilor fondurilor de investiții): Aceste post trebuie raportat separat pentru toate subcategoriile de AIF, cu excepția altor AIF.

Acest post se referă la deținerile de titluri de valoare care reprezintă drepturi de proprietate în societăți sau cvasi-societăți. Aceste titluri conferă în general titularului dreptul la o cotă din profitul societăților sau cvasi-societăților și la o cotă din propriile lor fonduri în caz de lichidare. Această categorie cuprinde 3 subcategorii principale:

acțiuni cotate, cu excepția acțiunilor fondurilor de investiții: acțiuni cu prețuri cotate la o bursă oficială sau pe alte forme de piețe secundare (SEC 95, punctele 5.88-5.93). Datele privind acțiunile cotate trebuie raportate separat pentru subcategoria «totalul fondurilor de investiții»;

acțiuni necotate, cu excepția acțiunilor fondurilor de investiții: acțiuni care nu sunt cotate (SEC 95, punctele 5.88-5.93);

alte participații de capital: toate tranzacțiile cu alte participații de capital care nu sunt incluse în categoria acțiunilor cotate și necotate (SEC 95, punctele 5.94 și 5.95).

Reguli de evaluare: conform prevederilor SEC 95, acțiunile și alte participații de capital trebuie raportate la valoarea de piață.

5.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții: Activele în acțiuni/unități ale fondurilor de investiții trebuie raportate ca post separat numai pentru subcategoriile fondurilor de investiții (totalul fondurilor de investiții și toate tipurile de fonduri de investiții) și DVMID. Pentru subcategoria IFN, acțiunile/unitățile fondurilor de investiții trebuie incluse în categoria «alte active».

Acțiunile/unitățile fondurilor de investiții sunt acțiuni/unități emise de un anumit tip de societăți financiare, al căror scop exclusiv este acela de a investi în fonduri colectate pe piața monetară, piața de capital și/sau piața imobiliară. Acțiunile/unitățile fondurilor de investiții reprezintă exclusiv angajamente ale IFM (doar FPM) și fonduri de investiții clasificate ca AIF.

Acțiunile/unitățile fondurilor de investiții emise conferă titularilor drepturi privind capitalul investit și veniturile provenite din aceste investiții, dar, de obicei, nu presupun un control al plasamentului colectiv (cum ar fi drepturi de vot sau participare la administrare).

Reguli de evaluare: conform prevederilor SEC 95, acțiunile/unitățile fondurilor de investiții trebuie raportate la valoarea de piață.

De asemenea, pentru subcategoria «totalul fondurilor de investiții», sunt raportate activele în acțiuni ale FPM.

6.

Active fixe: Acest post cuprinde:

imobilizări corporale destinate investițiilor (investiții în locuințe, alte clădiri și structuri, clădiri nerezidențiale). Această categorie este identificată ca active în «bunuri imobiliare»;

active nefinanciare, corporale sau necorporale, care sunt destinate a fi utilizate în mod repetat timp de peste un an de către AIF raportoare. Acestea cuprind terenuri și clădiri ocupate de AIF, precum și echipamente, software și alte infrastructuri.

«Activele fixe» sunt identificate separat pentru totalul fondurilor de investiții și, de asemenea, pentru fondurile de investiții clasificate pe tip de investiții și pe tip de investitor. În cazul fondurilor de investiții clasificate pe tip de investiții, activele fixe trebuie identificate separat numai pentru bunurile imobiliare, fondurile de investiții mixte și alte fonduri de investiții, întrucât aceste trei tipuri de fonduri ar trebui să dețină bunuri imobiliare pentru investiții. Toate celelalte categorii de fonduri clasificate pe tip de investiții dețin, de asemenea, active fixe, dar valoarea lor ar trebui să fie nesemnificativă întrucât ele ar fi în principal active fixe pentru uz peronal (clădiri ocupate de AIF, echipamente, software și alte infrastructuri). În cazul în care activele fixe nu trebuie raportate ca post separat, acestea sunt incluse în categoria «alte active».

7.

Instrumente financiare derivate: datele referitoare la «instrumentele financiare derivate» trebuie raportate ca post separat numai pentru subcategoriile fondurilor de investiții (totalul fondurilor de investiții și toate tipurile de fonduri de investiții) și DVMID. În cazul IFN, acest post trebuie inclus în categoria «alte active».

Acest post cuprinde toate tranzacțiile cu instrumente financiare derivate, adică active financiare bazate pe sau derivate dintr-un instrument de bază diferit. Instrumentul de bază este, de obicei, un alt activ financiar, dar poate fi, de asemenea, o materie primă sau un indice (SEC 95, punctul 5.65).

Raportarea «instrumentelor financiare derivate» în sistemul de raportare al AIF trebuie să respecte, în principiu, tratamentul recomandat în sistemul de raportare al IFM. În acest context, Notele Orientative privind Regulamentul BCE/2001/13 privind statisticile posturilor bilanțiere ale IFM (8) prevăd că, în conformitate cu standardele statistice internaționale existente, instrumentele financiare derivate care au valoare de piață trebuie să facă obiectul înregistrării în bilanț. Instrumentele derivate au valoare de piață când sunt tranzacționate pe piețe organizate (schimburi) sau în cazurile în care pot fi compensate în mod regulat pe piețe extrabursiere (OTC).

La acest post trebuie raportate următoarele instrumente financiare derivate:

opțiuni, negociabile și OTC;

garanții (warrants);

futures, dar numai dacă au o valoare de piață pentru că sunt negociabile sau pot fi compensate;

swaps, dar numai dacă au o valoare de piață pentru că sunt negociabile sau pot fi compensate.

Instrumentele financiare derivate care fac obiectul înregistrării în bilanț trebuie înscrise la valoarea lor de piață, care este prețul de piață în vigoare sau un echivalent apropiat (valoare corectă).

Instrumentele financiare derivate trebuie înregistrate în bilanț la valoarea brută. Contractele individuale privind instrumentele financiare derivate cu valori de piață brute pozitive trebuie înregistrate în activul bilanțului, iar contractele cu valori de piață brute negative în pasivul bilanțului. Angajamentele viitoare brute care decurg din contracte privind instrumentele financiare derivate nu trebuie înregistrate ca posturi în bilanț. Este recunoscut faptul că instrumentele financiare derivate pot fi înregistrate la valoarea netă conform unor diferite metode de evaluare. În cazul în care sunt disponibile doar poziții nete sau pozițiile sunt înregistrate la altă valoare decât cea de piață, aceste poziții trebuie înregistrate la valoarea implicită.

Nu sunt necesare detalieri (pe sector, monedă etc.).

8.

Alte active: Acest post trebuie raportat separat pentru toate subcategoriile de AIF, cu excepția altor AIF.

Acest post cuprinde active care nu sunt incluse în altă parte, cum ar fi:

dobânzi acumulate de primit pentru credite și chirii acumulate de primit pentru clădiri;

dividende de primit;

sume de primit care nu au legătură cu activitățile principale ale AIF;

sume brute de primit în curs de lămurire;

sume brute de primit în tranzit;

alte active care nu sunt identificate separat, precum activele fixe, creditele, depozitele (în funcție de subcategoria de AIF).

Lista anterioară nu este exhaustivă și variază în funcție de tipul de categorie raportoare (a se vedea ultima liniuță). De fapt, bilanțul necesar pe tip de subcategorie de AIF variază în funcție de activitatea desfășurată de subcategoria de AIF. Numai posturile principale din bilanț sunt identificate separat. Toate sumele care nu pot fi incluse la unul din aceste posturi principale din bilanț trebuie încadrate în categoria «alte active»; de exemplu, întrucât fondurile de investiții nu pot acorda credite, elementul «credite» nu este identificat separat în bilanț. Cu toate acestea, în cazul în care fondurile de investiții au acordat în realitate credite, această sumă trebuie încadrată în categoria «alte active».

BCN trebuie să ofere detalii privind componentele categoriei «alte active» în notele explicative.

PASIVE

0.

Total active/pasive: Totalul pasivelor trebuie să fie egal cu suma tuturor posturilor identificate separat din pasivul bilanțului și, de asemenea, trebuie să fie egal cu totalul activelor (a se vedea și «posturi de activ – total active/pasive»).

9.

Depozite și credite contractate: Acest post trebuie identificat separat pentru fondurile de investiții, DVMID și IFN.

Aceste post cuprinde:

Depozite: depozite overnight și alte depozite (a se vedea partea de activ) plasate la AIF. Aceste depozite sunt în general plasate de IFM.

Credite: credite acordate AIF raportori care nu sunt evidențiate prin documente sau care sunt reprezentate printr-un singur document (chiar dacă acesta a devenit negociabil).

10.

Titluri de valoare negociabile emise: Acest post trebuie raportat separat pentru DVMID și IFN. În cazul fondurilor de investiții, acest post trebuie încadrat în categoria «alte pasive» și ar trebui să fie nesemnificativ.

Acest post se referă la titluri de valoare negociabile altele decât acțiunile, care sunt instrumente de obicei negociabile și tranzacționate pe piețe secundare sau care pot fi compensate pe piață și care nu conferă titularului drepturi de proprietate asupra instituției emitente. În unele țări, AIF pot emite instrumente negociabile cu caracteristici similare celor ale titlurilor de valoare negociabile emise de IFM. În acest sistem de raportare, toate aceste instrumente trebuie clasificate ca titluri de valoare negociabile emise.

11.

Capital și rezerve: Acest post trebuie raportat separat pentru DVMID și IFN. În cazul fondurilor de investiții, acest post trebuie inclus în categoria «alte pasive».

Acest post cuprinde sumele provenite din emisiunea de capital social de către AIF raportoare la acționari sau alți proprietari, reprezentând pentru titular drepturi de proprietate la AIF și, în general, dreptul la o cotă din profiturile sale și la o cotă din fondurile proprii în caz de lichidare. De asemenea, sunt incluse fondurile rezultate din nedistribuirea beneficiilor sau fondurilor constituite în rezerve de către AIF în eventualitatea unor plăți sau obligații viitoare. Elementul «capital și rezerve» include următoarele posturi:

capital social;

beneficii sau fonduri nedistribuite;

provizioane specifice pentru acoperirea creditelor, titlurilor de valoare și a altor tipuri de active;

profit/pierdere din exploatare.

12.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții emise: Acest post trebuie raportat separat doar pentru subcategoria fondurilor de investiții, întrucât numai fondurile de investiții emit acțiuni/unități ale fondurilor de investiții.

Acest post se referă la acțiuni sau unități emise de fondurile de investiții altele decât FPM.

13.

Instrumente financiare derivate: A se vedea «Posturi de activ – instrumente financiare derivate».

14.

Alte pasive: Acest post trebuie raportat separat pentru toate subcategoriile de AIF, cu excepția altor AIF. Acest post este similar postului «alte pasive» al IFM, cu diferența că sunt excluse instrumentele financiare derivate.

Acest post cuprinde pasive care nu sunt incluse în altă parte, cum ar fi:

sume brute de plătit în curs de lămurire;

sume brute de plătit în tranzit;

dobânzi acumulate de plătit pentru depozite;

dividende de plătit;

sume de plătit care nu au legatură cu activitățile principale ale AIF;

provizioane reprezentând angajamente față de terțe părți;

apeluri în marjă efectuate în cadrul contractelor privind instrumentele financiare derivate, reprezentând garanții în numerar plasate pentru protejarea împotriva riscului de credit, dar rămase în proprietatea deponentului și rambursabile de către deponent la scadența contractului;

poziții nete rezultate din împrumuturi de titluri de valoare fără garanții în numerar;

poziții nete de plătit în cadrul decontărilor viitoare ale tranzacțiilor cu titluri de valoare negociabile.

Lista anterioară nu este exhaustivă și variază în funcție de tipul de categorie raportoare. De fapt, bilanțul necesar pe tip de subcategorie de AIF variază în funcție de activitatea desfășurată de subcategoria de AIF. Numai posturile principale din bilanț sunt identificate separat. Toate sumele care nu pot fi incluse în unul din aceste posturi principale din pasiv trebuie încadrate în categoria «alte pasive»; de exemplu, întrucât fondurile de investiții nu pot emite «titluri de valoare negociabile emise», elementul «titluri de valoare negociabile emise» nu este identificat separat în pasivul bilanțului. Cu toate acestea, în cazul în care fondurile de investiții au emis în realitate titluri de valoare negociabile, această sumă trebuie încadrată în categoria «alte pasive».

BCN trebuie să ofere detalii privind componentele categoriei «alte pasive» în notele explicative.

NORME CONTABILE

Normele contabile urmate de AIF în stabilirea conturilor lor trebuie să respecte, în principiu, transpunerea națională a Directivei Consiliului 86/635/CEE din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (9) și orice alte standarde internaționale aplicabile. Fără a aduce atingere practicilor contabile actuale din statele membre, toate activele și toate pasivele trebuie raportate la valoarea brută în scopuri statistice. Indicații specifice privind metodele de evaluare sunt oferite în cadrul categoriilor relevante.

CLASIFICARE GEOGRAFICĂ, SECTORIALĂ ȘI ÎN FUNCȚIE DE SCOP

Pentru anumite subcategorii de AIF și pentru un număr limitat de posturi bilanțiere, BCE solicită o clasificare geografică și sectorială similară celei valabile pentru posturile bilanțiere ale IFM.

Clasificări geografice și sectoriale

ACTIVE

PASIVE

A.

Rezidenți naționali

 

IFM

 

Alte instituții decât IFM

 

din care societăți nefinanciare (S.11) (10)

 

din care gospodării ale populației etc. (S.14)

B.

Rezidenți ai altor state membre participante

 

IFM

 

Alte instituții decât IFM

 

din care societăți nefinanciare (S.11)

 

din care gospodării ale populației etc. (S.14)

C.

Rezidenți din restul lumii

A.

Rezidenți naționali

 

IFM

 

Alte instituții decât IFM

B.

Rezidenți ai altor state membre participante

 

IFM

 

Alte instituții decât IFM

C.

Rezidenți din restul lumii

Clasificări geografice

Elaborarea statisticilor privind AIF pentru zona euro necesită identificarea contrapartidelor localizate în statele membre participante cu o diferențiere între teritoriul național și celelalte state membre participante. Clasificarea geografică completă solicitată este, prin urmare, «teritoriu național/alte state membre participante/restul lumii». În cazul statelor membre neparticipante, clasificarea este «teritoriu național/state membre participante/restul lumii».

Clasificarea geografică necesară se referă la următoarele posturi bilanțiere:

total fonduri de investiții/fonduri de investiții clasificate în funcție de tipul de politică de investiții promovat: În special pentru «titluri de valoare negociabile altele decât acțiunile», «acțiuni și alte participații de capital», «acțiuni/unități ale fondurilor de investiții» (activ) și «acțiuni ale fondurilor de investiții emise» (pasiv). În ceea ce privește activul bilanțului, datele trebuie raportate ca indicator de bază, iar în ceea ce privește pasivul bilanțului, ele trebuie raportate ca posturi pro memoria.

IFN: Elementul «credite» trebuie să furnizeze o clasificare teritoriu național/alte state membre participante (ca indicator de bază).

Clasificări sectoriale (11)

Principala clasificare sectorială solicitată este «IFM/alte instituții decât IFM». Definiția IFM este binecunoscută, în timp ce categoria «alte instituții decât IFM» cuprinde sectoarele «administrația publică» (12) și «alte sectoare rezidente» (13).

Clasificarea sectorială solicitată este aceeași pentru datele privind teritoriul național și pentru cele referitoare la alte state membre participante. Nu este necesară o clasificare sectorială pentru datele privind restul lumii.

Clasificarea sectorială este solicitată pentru un număr limitat de posturi:

Ea trebuie transmisă ca «post pro memoria» pentru subsectorul «fonduri de investiții» (pentru totalul fondurilor de investiții și pentru fonduri de investiții clasificate în funcție de tipul de investiții) și numai pentru acele posturi pentru care este necesară o clasificare geografică.

Ea trebuie transmisă ca «indicator de bază» pentru subsectorul «instituții financiare nebancare» în ceea ce privește postul «credite». Cu toate acestea, este necesară, de asemenea, o identificare suplimentară a «creditelor» acordate «societăților nefinanciare și gospodăriilor populației», dar numai pentru această subcategorie de AIF și acest post.

Clasificare în funcție de scop

Această clasificare este necesară numai pentru datele referitoare la IFN. Clasificarea se referă la posturile bilanțiere «credite», în special la «credite» acordate gospodăriilor populației pentru care trebuie identificat scopul creditului [clasificat în credit pentru consum, credit pentru locuințe și credite pentru alte scopuri (rezidual)]. Această clasificare este necesară ca indicator de bază.

4.2.   Date privind ajustările

Datele privind ajustările trebuie raportate numai în cazul întreruperilor semnificative intervenite in seriile de date referitoare la solduri. De exemplu, datele privind ajustările trebuie raportate în urma reclasificărilor în contextul aplicării dispozițiilor SEC 95. Datele trebuie raportate în cazul în care sunt disponibile, în mod voluntar.

4.3.   Date privind tranzacțiile

În cadrul abordării pe termen scurt a statisticilor privind AIF, datele privind tranzacțiile financiare și vânzările și răscumpărările de unități/acțiuni emise de fondurile de investiții trebuie raportate ca «posturi pro memoria» pentru subsectorul «fonduri de investiții» (pentru totalul fondurilor de investiții și pentru fonduri de investiții clasificate pe tip de investiții).

Clasificarea pe instrumente și scadențe: Tabelul următor oferă o imagine de ansamblu a clasificării solicitate pe instrumente și pe scadențe în ceea ce privește datele privind tranzacțiile.

Prezentarea generală a clasificării pe instrumente și pe scadențe a datelor privind tranzacțiile

CATEGORII DE INSTRUMENTE ȘI DE SCADENȚE

ACTIVE

PASIVE

1.

Depozite

2.

Titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile)

 

cu scadență de până la 1 an

 

cu scadență de peste 1 an

3.

Acțiuni și alte participații de capital (14)

4.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții

5.

Active fixe (15)

6.

Alte active (inclusiv credite și instrumente financiare derivate) (16)

1.

Depozite și credite contractate

2.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții emise

3.

Alte pasive (inclusiv titluri de valoare negociabile emise, capital și rezerve, instrumente financiare derivate)

Total active = Total pasive (raportate de toate categoriile)

Vânzări și răscumpărări de acțiuni/unități ale fondurilor de investiții: Tabelul următor oferă o prezentare generală a cerințelor de clasificare pe instrumente a datelor privind vânzările și răscumpărările de acțiuni/unități ale fondurilor de investiții.

Vânzări și răscumpărări de acțiuni/unități ale fondurilor de investiții

CATEGORII DE INSTRUMENTE

ACTIVE

PASIVE

 

1.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții emise – vânzare de acțiuni noi

2.

Acțiuni/unități ale fondurilor de investiții emise – răscumpărare de acțiuni

Cerințe suplimentare în scopul stabilirii MUFA: Tabelul următor oferă o prezentare generală a clasificării suplimentare solicitate pe instrumente și scadență a datelor privind tranzacțiile.

Cerințe suplimentare în scopul stabilirii MUFA

CATEGORII DE INSTRUMENTE ȘI DE SCADENȚE

ACTIVE

PASIVE

1.

Acțiuni cotate

2.

Acțiuni ale FPM

3.

Credite

 

cu scadență de până la 1 an

 

cu scadență de peste 1 an

 

4.4.   Frecvență de raportare, termene și intervale cronologice

Frecvența de raportare către BCE este trimestrială.

Statisticile privind AIF sunt transmise la BCE cel mai târziu în ultima zi calendaristică a celei de-a treia luni de la sfârșitul perioadei de referință sau în ziua lucrătoare a BCN (17) anterioară dacă ultima zi calendaristică a lunii nu este o zi lucrătoare a BCN. Datele exacte transmise sunt comunicate către BCN în prealabil sub forma unui calendar de raportare. Datele istorice trimestriale trebuie transmise către BCE începând cu cele pentru prima perioadă de referință disponibilă și cel puțin cu datele pentru perioada de referință corespunzătoare trimestrului patru din 1998.

5.   Transmisia electronică a statisticilor AIF – identificator al familiei de chei: AIF

Familia de chei pentru AIF se referă la statisticile privind bilanțul AIF din zona euro. Aceasta a fost concepută pentru a fi cât mai apropiată de listele de coduri și de valorile familiei de chei definite deja pentru statisticile privind posturile bilanțiere.

5.1.   Dimensiuni

Tabelul următor dimensiunile utilizate în familia de chei pentru AIF. Pentru statisticile privind AIF, au fost considerate 11 dimensiuni esențiale pentru identificarea seriilor cronologice.

Poziție în cheie

Concept (mnemonic)

Denumirea conceptului

Formatul valorii

Listă de coduri (mnemonic)

Denumirea listei de coduri

Dimensiuni

1

FREQ

Frecvența

AN1

CL_FREQ

Listă de coduri pentru frecvență (BRI, ECB)

2

REF_AREA

Zona de referință

AN2

CL_AREA_EE

Listă de coduri pentru zonă (balanța de plăți a Eurostat, BCE)

3

ADJUSTMENT

Indicatorul de ajustare

AN1

CL_ADJUSTMENT

Listă de coduri pentru indicatorul de ajustare (BRI, BCE)

4

OFI_REP_SECTOR

Clasificare pe sector de referință al AIF

AN2

CL_OFI_REP_SECTOR

Listă de coduri pentru clasificarea pe sector de referință al AIF (BCE)

5

OFI_ITEM

Post al bilanțului AIF

AN3

CL_OFI_ITEM

Listă de coduri pentru postul bilanțului AIF (BCE)

6

MATURITY_ORIG

Scadența inițială

AN1

CL_MATURITY_ORIG

Listă de coduri pentru scadența inițială (BCE)

7

DATA_TYPE

Tip de date

AN1

CL_DATA_TYPE

Tip monetar și bancar de date, fluxuri și poziții (BCE, BRI)

8

COUNT_AREA

Zona contrapartidei

AN2

CL_AREA_EE

Lista de coduri pentru zonă (balanța de plăți a Eurostat, BCE)

9

BS_COUNT_SECTOR

Sectorul contrapartidei bilanțului

AN4

CL_BS_COUNT_SECTOR

Listă de coduri pentru sectorul contrapartidei bilanțului (BCE, BRI)

10

CURRENCY_TRANS

Moneda de tranzacție

AN3

CL_CURRENCY

Lista de coduri pentru monedă (BCE, BRI, balanța de plăți a Eurostat)

11

SERIES_DENOM

Denumirea seriei sau calcul special

AN1

CL_SERIES_DENOM

Listă de coduri pentru denumirea seriei sau a calculului special (BCE)

Fiecare dintre cele 11 dimensiuni statistice își ia valorile dintr-o listă de coduri corespondentă. De exemplu, conform prevederilor tabelului anterior, dimensiunea REF_AREA (zonă de referință) își ia valorile din lista de coduri CL_AREA_EE. Dimensiunile familiei de chei pentru AIF sunt descrise în continuare, în aceeași ordine în care apar în cheie.

Dimensiunea nr. 1: Frecvența (FREQ; lungime: un caracter)

Această dimensiune precizează frecvența seriei cronologice raportate. Valoarea utilizată în familia de chei pentru AIF este «Q» pentru date trimestriale și reprezintă un subset al valorilor menționate în această listă de coduri CL_FREQ. Când datele naționale sunt disponibile numai cu o frecvență mai mică (adică semestrială sau anuală), BCN estimează date trimestriale. Când estimările trimestriale nu sunt fiabile, datele sunt prezentate, cu toate acestea, ca serii cronologice trimestriale (adică datele anuale sunt raportate ca aaaaQ4, iar datele semestriale sunt raportate ca aaaaQ2 și aaaaQ4, trimestrele rămase fiind fie neraportate, fie raportate ca indisponibile cu statutul observației «L» (18)).

Dimensiunea nr. 2: Zona de referință (REF_AREA; lungime: 2 caractere)

Această dimensiune reprezintă țara de rezidență a instituției raportoare. Lista de coduri asociată CL_AREA_EE conține lista țărilor cu standardul ISO și anumite valori suplimentare (a se vedea, de asemenea, dimensiunea nr. 8: zona contrapartidei). Subsetul de valori utilizat în familia de chei pentru AIF corespunde statelor membre ale Uniunii Europene (UE).

Dimensiunea nr. 3: Indicatorul de ajustare (ADJUSTMENT; lungime: un caracter)

Această dimensiune precizează dacă s-a aplicat o ajustare sezonieră și/sau o ajustare a numărului zilelor lucrătoare. Lista de coduri corespunzătoare este CL_ADJUSTMENT. Valoarea utilizată în familia de chei pentru AIF este «N» pentru serii care nu sunt ajustate nici sezonier și nici cu numărul zilelor lucrătoare.

Dimensiunea nr. 4: Clasificarea pe sector de referință al AIF (OFI_REP_SECTOR; lungime: 2 caractere)

Această dimensiune indică tipul de AIF raportor și este asociat listei de coduri CL_OFI_REP_SECTOR. Au fost definite 11 valori: total fonduri de investiții («10»); fonduri de investiții clasificate pe tip de investiții: fonduri de investiții în acțiuni («11»), fonduri de investiții în obligațiuni («12»), fonduri de investiții mixte («13»), fonduri de investiții în bunuri imobiliare («14») și alte fonduri de investiții («15»); fonduri de investiții clasificate după tipul de investitor: fonduri de investiții destinate publicului («1G») și fonduri speciale de investiții («1S»); DVMID («20»); IFN («30») și alte categorii de AIF («40»).

Dimensiunea nr. 5: Post al bilanțului AIF (OFI_ITEM; lungime: 3 caractere)

Această dimensiune reprezintă posturile bilanțiere al bilanțului AIF și este asociată listei de coduri CL_OFI_ITEM. Valorile pentru active și pasive sunt identificate prin prefixul «A» sau «L» și sunt organizate și codificate respectând, în măsura posibilului, o relație ierarhică între posturi. Întrucât AIF se concentrează pe diferite activități financiare în funcție de tipul lor, nu toate posturile bilanțiere se aplică tuturor tipurilor. În special, în activul bilanțului au fost definite două posturi diferite pentru «alte active»:

alte active (inclusiv credite) («A8A») care se aplică tuturor categoriilor de AIF, cu excepția IFN și

alte active (inclusiv depozite, numerar, acțiuni ale fondurilor de investiții, active fixe și instrumente financiare derivate) («A8B») care se aplică IFN.

În pasivul bilanțului au fost definite 3 posturi diferite pentru «alte pasive»:

alte pasive (exceptând titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile) emise, capital și rezerve și instrumente financiare derivate) («L6A») care se aplică DTVNID;

alte pasive (inclusiv instrumente financiare derivate) («L6B») care se aplică IFN

și

alte pasive (inclusiv titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile) emise și capital și rezerve) («L6C») care se aplică categoriilor de fonduri de investiții.

Dimensiunea nr. 6: Scadența inițială (MATURITY_ORIG; lungime: un caracter)

Această dimensiune reprezintă scadența inițială a posturilor bilanțiere din bilanțul IFM și este asociată listei de coduri CL_MATURITY_ORIG. Clasificarea scadențelor în cele cu scadență de până la 1 an («F») și cele cu scadență de peste 1 an («K») se aplică posturilor «titluri de valoare negociabile emise (altele decât acțiunile)» pentru categoriile de fonduri de investiții. Din punct de vedere conceptual, deși clasificarea pe scadențe nu este necesară în acest context, scadența inițială se aplică, de asemenea, posturilor de activ «credite» și «depozite» și posturilor de pasiv «depozite și credite contractate» și «titluri de valoare negociabile (altele decât acțiunile) emise». În aceste cazuri, valoarea «A» este utilizată, prin urmare, pentru scadența totală. Toate celelalte posturi indică valoarea «X» pentru neaplicabil.

Dimensiunea nr. 7: Tip de date (DATA_TYPE; lungime: un caracter)

Dimensiunea este descrisă de lista de coduri CL_DATA_TYPE și indică tipul de date care trebuie raportate: solduri brute («1»), vânzări («2»), răscumpărări («3»), tranzacții financiare («4») și reclasificări și alte ajustări («5»). Reclasificările și alte ajustări cuprind modificări în activele și pasivele din bilanțul sectorului raportor al AIF rezultate din 1) modificări în unitățile de observare statistică cu obligații de raportare; 2) restructurări sociale; 3) reclasificarea activelor și pasivelor și 4) corectarea erorilor de raportare care, din motive tehnice, nu pot fi eliminate din datele privind soldurile pentru întreaga perioadă relevantă.

Dimensiunea nr. 8: Zona contrapartidei (COUNT_AREA; lungime: 2 caractere)

Această dimensiune reprezintă zona de rezidență a contrapartidei bilanțului AIF. Lista de coduri asociată acestui concept este CL_AREA_EE, care conține lista țărilor cu standardul ISO și valori suplimentare (de exemplu «U6» – «teritoriu național: aceeași țară ca și cea a AIF raportor». Pentru familia de chei aferente AIF, este utilizat un subset de valori: teritoriu național (zonă națională sau de referință) («U6»); alte state membre participante (toate țările cu excepția zonei de referință) («U5»); restul lumii («U4») și total general (toate entitățile) («A1»). Când o țară devine stat membru participant, datele istorice privind perioada anterioară aderării sunt raportate folosind codurile zonei contrapartidei uniunea monetară («U2») și toate zonele altele decât statele membre participante și zona de referință/națională («U8») (19).

Dimensiunea nr. 9: Sectorul contrapartidei bilanțului (BS_COUNT_SECTOR; lungime: 4 caractere)

Această dimensiune reprezintă clasificarea sectorială a posturilor bilanțiere ale AIF și este asociată listei de coduri CL_BS_COUNT_SECTOR. Sunt necesare 5 sectoare ale contrapartidei: IFM («1000»); alte instituții decât IFM («2000»); alte sectoare rezidente – din care societăți nefinanciare («2240»); alte sectoare rezidente – din care gospodăriile populației («2251») și sectorul nespecificat («0000»).

Dimensiunea nr. 10: Moneda de tranzacție (CURRENCY_TRANS; lungime: 3 caractere)

Această dimensiune moneda în care sunt exprimate posturile bilanțiere ale AIF și este asociată listei de coduri CL_CURRENCY. Doar valoarea «Z01» este utilizată pentru toate monedele combinate.

Dimensiunea nr. 11: Denominarea seriei sau calcul special (SERIES_DENOM; lungime: un caracter)

Această dimensiune precizează dacă seria raportată este exprimată în monedă națională sau în monedă comună (euro). Ea are 2 valori («N», monedă națională și «E», euro), care sunt reprezentate de lista de coduri CL_SERIES_DENOM. Codul «E» este folosit de statele membre participante, în timp ce codul «N» este folosit de noile state membre participante pentru datele istorice referitoare la perioada anterioară aderării (20).

5.2.   Atribute

Pe lângă cele 11 dimensiuni care definesc cheia, a fost definit un set de atribute (21). Acestea sunt alocate diferitelor niveluri de date transmise.

Familia de chei pentru posturile din bilanț (ECB_OFI): atribute codificate și necodificate

Nivel de alocare

Concept statistic

Formatul valorii

Listă de coduri

Atribute la nivelul seriei înrudite

(care se transmit folosind grupul FNS)

Serie înrudită

TITLE_COMPL

Complementul titlului

AN..1050

Necodificat

 

Serie înrudită

UNIT

Unitate

AN..12

CL_UNIT

Listă de coduri pentru unitate (BRI, BCE, balanța de plăți a Eurostat)

Serie înrudită

UNIT_MULT

Coeficientul multiplicator

AN..2

CL_UNIT_MULT

Listă de coduri pentru coeficientul multiplicator (BRI, BCE, balanța de plăți a Eurostat)

Serie înrudită

DECIMALS

Zecimale

N1

CL_DECIMALS

Listă de coduri pentru zecimale (BRI, BCE)

Serie înrudită

TITLE

Titlu

AN..70

Necodificat

 

Serie înrudită

NAT_TITLE

Titlu în limbă națională

AN..350

Necodificat

 

Serie înrudită

COMPILATION

Elaborare

AN..1050

Necodificat

 

Serie înrudită

COVERAGE

Acoperire

AN..350

Necodificat

 

Atribute la nivelul seriei cronologice

(care se transmit folosind grupul FNS)

Serie cronologică

COLLECTION

Indicator de colectare

AN1

CL_COLLECTION

Listă de coduri pentru indicatorul de colectare (BRI, BCE)

Serie cronologică

AVAILABILITY

Disponibilitate

AN1

CL_AVAILABILITY

Listă de coduri pentru disponibilitatea organizației (BRI, BCE)

Serie cronologică

DOM_SER_IDS

Identificatori ai seriilor naționale

AN..70

Necodificat

 

Serie cronologică

BREAKS

Întreruperi

AN..350

Necodificat

 

Atribute la nivelul observației

(care se transmit împreună cu datele principalului segment ARR)

Observație

OBS_STATUS

Statutul observației

AN1

CL_OBS_STATUS

Listă de coduri pentru statutul observației (BRI, BCE, balanța de plăți a Eurostat)

Observație

OBS_CONF

Confidențialitatea observației

AN1

CL_OBS_CONF

Listă de coduri pentru confidențialitatea observației (balanța de plăți a Eurostat, BCE)

Observație

OBS_PRE_BREAK

Valoarea observației înainte de întrerupere

AN..15

-

 

Observație

OBS_COM

Comentariul observației

AN..350

Necodificat

 

Fiecare din aceste atribute este caracterizat prin anumite proprietăți tehnice, care sunt prezentate în tabelul următor.

Raportări ale BCN din zona euro către BCE

Proprietăți ale atributelor comune pentru familia de chei ECB_OFI

 

Statut

Prima valoare fixată de… (23)

Poate fi modificată de BCN

TITLE_COMPL

M

BCE

Nu

UNIT

M

BCE

Nu

UNIT_MULT

M

BCE

Nu

DECIMALS

M

BCE

Nu

TITLE

C

BCE

Nu

NAT_TITLE

C

BCN

Da

COMPILATION

C

BCN

Da (22)

COVERAGE

C

BCN

Da (22)

COLLECTION

M

BCE

Nu

AVAILABILITY

M

BCE/BCN

Da

DOM_SER_IDS

C

BCN

Da

BREAKS

C

BCN

Da

OBS_STATUS

M

BCN

Da

OBS_CONF

C

BCN

Da

OBS_PRE_BREAK

C

BCN

Da

OBS_COM

C

BCN/BCE

Da

 

M: Obligatoriu

C: Facultativ

 

 

În continuare este prezentată o re a fiecărui atribut incluzând lista de coduri de referință (indicată cu majuscule sub formă de CL_****), dacă este cazul.

5.2.1.   Atribute la nivelul seriei înrudite

Obligatorii:

TITL_COMPL (necodificat): Complementul titlului este stabilit, stocat și distribuit de BCE (în limba engleză cu o lungime de maximum 350 de caractere). În cazul în care o BCN dorește să opereze o modificare, poate fi efectuată o revizuire după consultarea BCE. Această revizuire este realizată, cu toate acestea, de BCE.

UNIT (listă de coduri: CL_UNIT): Acest atribut furnizează unitatea de măsură a datelor raportate. Statele membre participante raportează datele în euro, iar BCE stabilește acest atribut la «EUR» (DENOM = «EUR»). Dacă o țară devine stat membru participant, BCE stabilește valoarea acestui atribut la valoarea monedei naționale corespunzătoare în cazul datelor istorice referitoare la perioada anterioară aderării (24).

UNIT_MULT (listă de coduri: CL_UNIT_MULT): Acest atribut precizează dacă seria este exprimată în milioane (UNIT_MULT = «6»), miliarde (UNIT_MULT = «9») etc. BCN raportează datele în milioane, iar BCE fixează valoarea atributului la 6 (UNIT_MULT = «6»).

DECIMALS (listă de coduri: CL_DECIMALS): Acest atribut indică numărul de zecimale oferit pentru valorile observațiilor. BCN raportează datele cu 3 zecimale, iar BCE stabilește valoarea atributului la 3 pentru toate seriile (prin urmare, DECIMALS = «3»).

Facultative:

TITLE (necodificat): Titlul seriei permite doar un număr de maximum 70 de caractere. Având în vedere spațiul limitat, COMPLEMENTUL TITLULUI este utilizat în locul lui ca atribut obligatoriu. Atributul TITLU ar putea fi utilizat pentru construirea titlurilor scurte.

NAT_TITLE (necodificat): BCN pot utiliza acest atribut pentru a oferi o descriere precisă și alte precizări suplimentare în limba lor națională. Deși utilizarea literelor majuscule și minuscule nu pune nici o problemă, schimbul de litere accentuate și de simboluri alfanumerice extinse necesită testarea înainte de utilizarea periodică.

COMPILATION (necodificat): Acest atribut este folosit pentru a oferi explicații textuale detaliate privind metodele de elaborare aplicate și cuprinde informații precum:

surse de date/sistem de colectare a datelor;

proceduri de elaborare (inclusiv prezentarea estimărilor/ipotezelor enunțate);

cadru juridic: informații privind cadrul juridic național și legături cu directivele UE pentru fiecare tip de AIF;

abateri de la instrucțiunile de raportare ale BCE (clasificare pe instrument/pe scadență/geografică/sectorială și metode de evaluare);

criterii de clasificare a fondurilor de investiții în funcție de tip.

O prezentare detaliată a informațiilor care trebuie incluse în cadrul acestui atribut este oferită în apendicele 2 (punctele 1-5).

COVERAGE (necodificat): Acest atribut prezintă acoperirea unităților de observare statistică cu obligații de raportare și trebuie precizat la totalul activelor/pasivelor. Atributul arată tipul de AIF acoperit în categoriile principale. În cazul în care se cunoaște că acoperirea este parțială, este prezentată o estimare a cotei de piață. De asemenea, el precizează dacă cifrele au fost extrapolate sau nu. Detalii suplimentare privind datele care trebuie incluse în acest atribut sunt prezentate în apendicele 2 (punctul 6).

5.2.2.   Atribute la nivelul seriei cronologice

Obligatorii:

COLLECTION (listă de coduri: CL_COLLECTION): Acest atribut explică momentul colectării datelor (de exemplu, începutul, mijlocul sau sfârșitul perioadei) sau precizează dacă datele sunt medii, maxime sau minime pe o anumită perioadă etc. BCE stabilește seriile privind AIF ca «sfârșit de perioadă» (COLLECTION = «E»).

AVAILABILITY (listă de coduri: CL_AVAILABILITY): Acest atribut indică instituțiile la dispoziția cărora pot fi puse datele. În cazul în care este necesar un tratament special pentru anumite observații, poate fi utilizat atributul confidențialitatea observației (a se vedea în continuare).

Facultative:

DOM_SER_IDS (necodificat): Acest atribut permite raportarea la codul utilizat în bazele de date naționale pentru identificarea seriilor corespondente (de asemenea, pot fi specificate formule utilizând coduri naționale de referință).

BREAKS (necodificat): Acest atribut furnizează o prezentare a întreruperilor și a modificărilor importante apărute în timp în colectarea, acoperirea raportării și elaborarea seriilor. În cazul întreruperilor, este de dorit a preciza măsura în care datele vechi și noi pot fi considerate comparabile (până la maximum 350 caractere).

5.2.3.   Atribute la nivelul observației

Obligatorii

OBS_STATUS (listă de coduri: CL_OBS_STATUS): BCN raportează o valoare a statutului observației anexată la fiecare observație comunicată. Acest atribut este obligatoriu și trebuie furnizat o dată cu fiecare transmitere de date pentru fiecare observație în parte. Când BCN revizuiesc valoarea acestui atribut, atât valoarea observației (chiar dacă este nemodificată), cât și noua valoare a statutului observației sunt raportate.

Lista următoare precizează valorile prevăzute (conform ierarhiei convenite) pentru aceste atribute în scopul elaborării statisticilor privind AIF:

«A»

=

valoare normală,

«B»

=

valoare de întrerupere (25),

«M»

=

date neaplicabile (26),

«L»

=

date existente, dar necolectate (27),

«E»

=

valoare estimată/ipoteză,

«P»

=

valoare provizorie (acest atribut poate fi utilizat, în special, la fiecare transmitere de date pentru ultima observație) (28).

Dacă o observație este exprimată prin două caracteristici, este raportată cea mai importantă dintre ele. Dacă, de exemplu, o observație este în același timp o valoare provizorie și rezultatul unei estimări, se acordă prioritate caracteristicii «estimare» și se utilizează valoarea «E».

Facultative:

OBS_CONF (listă de coduri: CL_OBS_CONF): Dacă o BCN dorește să facă distincție între statutul de confidențialitate al uneia sau mai multor observații specifice, ea poate utiliza atributul OBS_CONF. Valoarea acestui atribut (dacă există) poate fi modificată la transmiterea datelor de către expeditorul informațiilor.

OBS_PRE_BREAK (necodificat): Acest atribut conține valoarea observației înainte de întrerupere, care este un câmp numeric ca și observația. Atributul este raportat când intervine o întrerupere în serie. În scopul stabilirii familiei de chei pentru AIF, acest atribut nu este necesar întrucât aceste date sunt deja disponibile din seriile privind reclasificările. El a fost adăugat la lista de atribute deoarece face parte din subsetul comun al atributelor pentru toate familiile de chei. Cu toate acestea, dacă este transmis statutul observației «B» (valoare de întrerupere), acesta trebuie însoțit de o valoare a observației înainte de întrerupere.

OBS_COM (necodificat): Acest atribut poate fi utilizat pentru a oferi comentarii textuale la nivelul observației (de exemplu prin prezentarea estimării sau ipotezei enunțate pentru o anumită observație datorită lipsei datelor, prin explicarea motivului unei posibile observații anormale sau prin precizarea detaliilor unei modificări în seria cronologică raportată).

6.   Raportarea datelor statistice

6.1.   Listă de serii

BCE menține și distribuie către BCN tabele conținând liste cu chei de serii ale seriilor cronologice ale AIF care trebuie transmise. Seriile care trebuie raportate BCE sunt prezentate în apendicele 1. Pot fi deosebite următoarele serii care trebuie raportate:

INDICATORI DE BAZĂ

Datele privind soldurile care trebuie raportate în cadrul acestei categorii se referă la:

Totalul fondurilor de investiții și fonduri de investiții clasificate pe tip de investiții:

Totalul fondurilor de investiții: Bilanțuri clasificate în funcție de instrument, scadență și contrapartidă geografică (în total 29 de serii).

Fonduri de investiții clasificate după tipul de politică de investiții: Sub rezerva unor mici diferențe, clasificările necesare sunt aceleași ca și cele pentru totalul fondurilor de investiții. Datele care trebuie raportate în această categorie cuprind:

bilanțuri ale fondurilor de investiții în acțiuni și în obligațiuni (în total 28 de serii pentru fiecare categorie);

bilanțuri ale fondurilor de investiții mixte (în total 29 de serii);

bilanțuri ale fondurilor de investiții în bunuri imobiliare (în total 20 de serii);

bilanțuri ale altor fonduri de investiții (în total 29 de serii).

DVMID (în total 12 serii).

Bilanțuri ale IFN clasificate pe instrument, sector și contrapartidă geografică și posturile bilanțiere «credite» clasificat pe scop (în total 32 de serii).

POSTURI PRO MEMORIA

Datele privind soldurile care trebuie raportate în cadrul acestei categorii se referă la:

Totalul fondurilor de investiții: Date de bilanț clasificate pe sector IFM/alte instituții decât IFM (în total 27 de serii); cerințe suplimentare în scopul stabilirii MUFA (5 serii).

Fonduri de investiții în acțiuni (27 serii), fonduri de investiții în obligațiuni (27 serii), fonduri de investiții mixte (27 serii), fonduri de investiții în bunuri imobiliare (15 serii), alte fonduri de investiții (27 serii): Bilanț al fondurilor de investiții pe tip de investiții clasificate pe sector IFM/alte instituții decât IFM.

Date de bilanț privind fonduri de investiții destinate publicului (12 serii) și fonduri speciale de investiții (12 serii).

Total active/pasive pentru alte categorii de AIF (1 serie).

DATE PRIVIND AJUSTĂRILE ȘI TRANZACȚIILE

Pe lângă seriile privind soldurile, sunt necesare, în momentul în care sunt disponibile, seriile corespondente privind «reclasificările și alte ajustări» și «tranzacțiile», inclusiv date privind vânzările și răscumpărările de acțiuni/unități ale fondurilor de investiții.

6.2.   Cerințe privind datele

Indicatorii de bază trebuie transmiși de toate statele membre participante în datele reale sunt disponibile. Când datele reale nu sunt disponibile pentru anumite detalieri sau pentru frecvența trimestrială convenită, trebuie furnizate estimări, dacă este posibil.

«Datele suplimentare» trebuie transmise doar de către țările pentru care sunt disponibile date reale.

În cazul în care fenomenul economic de bază există, dar nu este monitorizat statistic și, prin urmare, nu pot fi furnizate estimări naționale, BCN pot opta fie să nu raporteze seria cronologică, fie să o raporteze ca indisponibilă cu statutul observației «L». În consecință, orice serie cronologică care nu este raportată va fi interpretată ca «date existente, dar necolectate» și pot fi formulate ipoteze/estimări la nivelul BCE în scopul elaborării agregatelor zonei euro.

Pentru datele privind tranzacțiile, în cazul în care tranzacțiile sunt estimate pe baza modificării soldurilor (Qt-Qt-1), BCN fie nu raportează seria cronologică, fie o raportează ca indisponibilă cu statutul observației «L».

Dacă fenomenul de bază nu există, seria cronologică trebuie raportată ca indisponibilă cu statutul observației «M».

În cazul datelor privind «reclasificările și alte ajustări», datele trebuie raportate doar când intervine o reclasificare sau altă ajustare conform prevederilor secțiunii 4.2.

7.   Politica de revizuire a datelor

BCN pot fi nevoite să revizuiască datele statistice transmise în trimestrul anterior (revizuiri obișnuite). De asemenea, pot apărea revizuiri ale datelor statistice referitoare la trimestre anterioare (revizuiri istorice).

Se aplică următoarele principii generale:

Cu ocazia tuturor transmisiilor trimestriale regulate de date statistice, pe lângă datele privind ultimul trimestru, pot fi trimise doar revizuiri «ordinare» (adică revizuiri ale datelor statistice transmise în trimestrul anterior).

Revizuirile «istorice» trebuie limitate și raportate la o dată diferită de cea a raportării regulate. În principiu, revizuirile istorice minore de rutină ale datelor statistice trebuie furnizate numai anual (împreună cu transmisia de date pentru al patrulea trimestru). Cu toate acestea, în mod excepțional, revizuirile istorice ale datelor statistice care îmbunătățesc în mod semnificativ calitatea datelor pot fi acceptate în timpul anului (în afara ciclurilor de producție regulate).

în cazul revizuirilor semnificative de date statistice, trebuie trimise note explicative către BCE.

Apendicele 1

SERII PRIVIND FONDURILE DE INVESTIȚII CARE TREBUIE TRANSMISE CĂTRE BCE – DATE PRIVIND STOCURILE

[Indicatori cheie/Posturi de memorandum (memo)]

ACTIVE

Numele postului și scadență/defalcare geografică/defalcare sectorială

Fonduri de investiții/total

Fonduri de investiții în acțiuni

Fonduri de investiții în obligațiuni

Fonduri de investiții mixte

Fonduri de investiții în bunuri imobiliare

Alte fonduri de investiții

Fonduri de investiții destinate publicului

Fonduri speciale de investitori

Depozite/lume/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Memo

Memo

Credite, scadență totală/lume/total

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Credite pe termen scurt/lume/total

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Credite pe termen lung/lume/total

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni, scadență totală/lume/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Memo

Memo

Alte titluri de valoare decât acțiuni, scadență totală/național/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

Cheie

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni, scadență totală/național/IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni, scadență totală/național/non-IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni, scadență totală/alte state membre participante/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

Cheie

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni, scadență totală/alte state membre participante/IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni, scadență totală/alte state membre participante/non-IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni, scadență totală/restul lumii/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

Cheie

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni cu durată de până la 1 an/lume/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni cu durată de până la 1 an/național/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

Cheie

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni cu durată de până la 1 an/național/IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni cu durată de până la 1 an/național/non-IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni cu durată de până la 1 an/alte state membre participante/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

Cheie

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni cu durată de până la 1 an/alte state membre participante/IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni cu durată de până la 1 an/alte state membre participante/non-IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni cu durată de până la 1 an/restul lumii/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

Cheie

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni cu durată mai mare de 1 an/lume/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni cu durată mai mare de 1 an/național/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

Cheie

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni cu durată mai mare de 1 an/național/IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni cu durată mai mare de 1 an/național/non-IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni cu durată mai mare de 1 an/alte state membre participante/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

Cheie

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni cu durată mai mare de 1 an/alte state membre participante/IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni cu durată mai mare de 1 an/alte state membre participante/non-IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

 

Memo

 

 

Alte titluri de valoare decât acțiuni cu durată mai mare de 1 an/restul lumii/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

Cheie

 

 

Acțiuni și alte participații la capital/lume/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Memo

Memo

Acțiuni și alte participații la capital/național/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

 

Acțiuni și alte participații la capital/național/IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni și alte participații la capital/național/non-IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni și alte participații la capital/alte state membre participante/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

 

Acțiuni și alte participații la capital/alte state membre participante/IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni și alte participații la capital/alte state membre participante/non-IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni și alte participații la capital/restul lumii/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

 

Acțiuni cotate/lume/total

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții/lume/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Memo

Memo

Acțiuni ale fondurilor de investiții/național/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții/național/IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții/național/non-IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții/alte state membre participante/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții/alte state membre participante/IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții/alte state membre participante/non-IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții/restul lumii/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

 

 

Acțiuni ale fondurilor pieței monetare/lume/total

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Active imobilizate/lume/total

Cheie

 

 

Cheie

Cheie

Cheie

Memo

Memo

Instrumente financiare derivate/lume total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Memo

Memo

Alte active (inclusiv «credite»)/lume/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Memo

Memo

TOTAL ACTIVE/PASIVE/lume/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Memo

Memo


PASIVE

Numele postului și scadență/defalcare geografică/defalcare sectorială

Fonduri de investiții/total

Fonduri de investiții în acțiuni

Fonduri de investiții în obligațiuni

Fonduri de investiții mixte

Fonduri de investiții în bunuri imobiliare

Alte fonduri de investiții

Fonduri de investiții destinate publicului

Fonduri speciale de investitori

Depozite și credite contractate/lume/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Memo

Memo

Acțiuni ale fondurilor de investiții/lume/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Memo

Memo

Acțiuni ale fondurilor de investiții/național/total

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții/național/IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții/național/non-IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții/alte state membre participante/total

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții/alte state membre participante/IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții/alte state membre participante/non-IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții/restul lumii/IFM

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Instrumente financiare derivate/lume/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Memo

Memo

Alte pasive (inclusiv «titluri de creanță» și «capital și rezerve»)/lume/total

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Cheie

Memo

Memo

SERII PRIVIND FONDURILE DE INVESTIȚII CARE TREBUIE TRANSMISE CĂTRE BCE – DATE PRIVIND TRANZACȚIILE

[Posturi de memorandum (memo)]

ACTIVE

Numele postului și scadență/defalcare geografică/defalcare sectorială

Fonduri de investiții/total

Fonduri de investiții în acțiuni

Fonduri de investiții în obligațiuni

Fonduri de investiții mixte

Fonduri de investiții în bunuri imobiliare

Alte fonduri de investiții

Fonduri de investiții destinate publicului

Fonduri speciale de investitori

Depozite/lume/total

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Credite, scadență totală/lume/total

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Credite cu durată de până la 1 an/lume/total

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Credite cu durată de peste la 1 an/lume/total

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Titluri de valoare altele decât acțiuni, scadență totală/lume/total

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Titluri de valoare altele decât acțiuni, cu durată de până la 1 an/lume/total

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Titluri de valoare altele decât acțiuni, cu durată de peste 1 an/lume/total

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni și alte participații la capital/lume/total

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni cotate/lume/total

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții/lume/total

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni ale fondurilor pieței monetare/lume/IFM

Memo

 

 

 

 

 

 

 

Active imobilizate/lume/total

Memo

 

 

Memo

Memo

Memo

 

 

Alte active (inclusiv «credite» și «instrumente financiare derivate»)/lume/total

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

TOTAL ACTIVE/PASIVE/lume/total

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 


PASIVE

Numele postului și scadență/defalcare geografică/defalcare sectorială

Fonduri de investiții/total

Fonduri de investiții în acțiuni

Fonduri de investiții în obligațiuni

Fonduri de investiții mixte

Fonduri de investiții în bunuri imobiliare

Alte fonduri de investiții

Fonduri de investiții destinate publicului

Fonduri speciale de investitori

Depozite și credite contractate/lume/total

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții/lume/total

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Alte pasive (inclusiv «titluri de creanță», «capital și rezerve» și «instrumente financiare derivate»/lume/total

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

SERII PRIVIND FONDURILE DE INVESTIȚII CARE TREBUIE TRANSMISE CĂTRE BCE – VÂNZĂRI ȘI RĂSCUMPĂRĂRI

[Posturi de memorandum (memo)]

PASIVE

Numele postului și scadență/defalcare geografică/deflacare sectorială

Fonduri de investiții/total

Fonduri de investiții în acțiuni

Fonduri de investiții în obligațiuni

Fonduri de investiții mixte

Fonduri de investiții în bunuri imobiliare

Alte fonduri de investiții

Fonduri de investiții destinate publicului

Fonduri speciale de investitori

Acțiuni ale fondurilor de investiții/lume/total — Vânzare de noi acțiuni

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 

Acțiuni ale fondurilor de investiții/lume/total — Răscumpărare de acțiuni

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

Memo

 

 


(1)  A se vedea apendicele 2.

(2)  Inclus în anexa A la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2223/96 din 25 iunie 1996 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (JO L 310, 30.11.1996, p. 1).

(3)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(4)  În cazul în care, la nivel național, fondurile care investesc în titluri de valoare transferabile și bunuri imobiliare sunt clasificate ca «fonduri de investiții mixte», acestea trebuie asimilate în raportare la categoria «fonduri de investiții mixte».

(5)  În scopuri statistice, leasingul este definit ca leasing financiar când perioada de leasing acoperă toată sau cea mai mare parte a duratei de viață economică a bunului durabil. La sfârșitul perioadei de leasing, beneficiarul leasingului are adesea opțiunea de a cumpăra bunul la un preț nominal (SEC 95, anexa II).

(6)  Cu excepția acțiunilor/unităților fondurilor de investiții.

A

:

Fonduri de investiții

B

:

DVMID

C

:

IFN

D

:

alți AIF

(7)  De reținut că, în bilanțul IFM, nu se face distincție între depozitele și creditele din activ și pasiv. În schimb, toate fondurile nenegociabile plasate/împrumutate la IFM (= pasive) sunt clasificate ca «depozite» și toate fondurile plasate de/împrumutate de IFM (= active) sunt clasificate în categoria «credite». Cu toate acestea, SEC 95 subliniază diferența pe baza criteriului persoanei care are inițiativa tranzacției. În cazurile în care cel care solicită împrumutul are inițiativa, tranzacțiile financiare vor fi clasificate în categoria credite. În cazurile în care inițiativa aparține celui care acordă creditul, tranzacțiile vor fi clasificate în categoria depozite.

(8)  Banca Centrală Europeană, noiembrie 2002.

(9)  JO L 372, 31.12.1986, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 178, 17.7.2003, p. 16).

(10)  Necesare numai pentru elementul «credite».

(11)  SEC 95 furnizează norma pentru clasificarea sectorială.

(12)  Administrațiile publice: unități rezidente a căror activitate principală constă în producția de bunuri și servicii care nu sunt destinate piețelor, ci consumului individual și colectiv și/sau redistribuirea venitului și a patrimoniului național (SEC 95, punctele 2.68-2.70). Administrațiile publice cuprind administrația centrală, administrațiile statelor federale, administrațiile locale și fondurile de asigurări sociale (SEC 95, punctele 2.71-2.74). Pentru informații suplimentare privind clasificarea sectorială, vă rugăm să consultați Manualul privind sectorul de statistică monetară și bancară: Instrucțiuni pentru clasificarea statistică a clienților, Banca Centrală Europeană, ediția a doua, noiembrie 1999.

(13)  Alte sectoare rezidente cuprind:

AIF definiți în acest cadru;

auxiliari financiari;

societăți de asigurare și fonduri de pensii. Societăți și cvasi-societăți financiare nemonetare a căror activitate principală constă în intermedierea financiară rezultată din reciprocitatea riscurilor (SEC 95, punctele 2.60-2.67);

societăți nefinanciare. Societăți și cvasi-societăți care nu sunt angajate în intermedierea financiară, ci în principal în producția de bunuri și servicii nefinanciare destinate pieței (SEC 95, punctele 2.21-2.31);

gospodăriile populației. Persoane fizice sau grupuri de persoane fizice în calitatea lor de consumatori și producători de bunuri și servicii nefinanciare destinate exclusiv consumului propriu final, și în calitatea lor de producători de bunuri și servicii nefinanciare și financiare destinate pieței, cu condiția ca activitățile lor să nu fie cele ale cvasi-societăților. Aici sunt incluse instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației și a căror activitate principală constă în producția de bunuri și servicii nedestinate pieței, ci unor grupuri specifice de gospodării ale populației (SEC 95, punctele 2.75-2.88).

(14)  Cu excepția acțiunilor/unităților fondurilor de investiții.

(15)  Nu sunt raportate pentru fonduri de investiții în acțiuni și în obligațiuni.

(16)  Creditele trebuie, de asemenea, raportate separat pentru subsectorul «total fonduri de investiții».

(17)  «Zi lucrătoare a BCN» înseamnă orice zi în care o anumită BCN a unui stat membru participant este deschisă pentru desfășurarea operațiunilor de politică monetară a SEBC.

(18)  A se vedea, de asemenea, secțiunea 6.2, «Cerințe privind datele».

(19)  De exemplu, în cazul Greciei, codurile de zonă ale contrapartidei «U2» și «U8» sunt utilizate pentru datele referitoare la perioade până în 2000 T4 inclusiv, iar codurile «U5» și «U4» sunt utilizate pentru perioada începând din 2001 T1.

(20)  De exemplu, în cazul Greciei, codul «N» este utilizat pentru datele referitoare la perioade până în 2000 T4 inclusiv, iar codul «E» este utilizat pentru perioada începând din 2001 T1.

(21)  Atributele sunt concepte statistice care furnizează informații suplimentare codificate (de exemplu, unitatea) și necodificate (de exemplu, metoda de elaborare) despre datele transmise. Caracterul «obligatoriu» se aplică atributelor ale căror valori sunt cunoscute de toți partenerii. Caracterul «facultativ» se aplică atributelor care sunt definite doar dacă sunt cunoscute în instituția raportoare (de exemplu, identificatori ai seriilor naționale) sau de fiecare dată când sunt relevante (de exemplu elaborarea, întreruperile). Valorile atributelor trebuie să fie transmise atât în cazul în care sunt fixate pentru prima dată cât și ori de câte ori se modifică. Doar statutul observației este precizat în fiecare transmitere, și se anexează fiecărei observații.

(22)  Modificările trebuie comunicate serviciului competent al BCE prin fax/e-mail.

(23)  BCE face trimitere la Direcția Generală de Statistică a BCE.

(24)  De exemplu, în cazul Greciei, valoarea acestui atribut este stabilită la «GRD» pentru perioada până în 2000Q4 inclusiv și la «EUR» pentru perioada începând din 2001Q1.

(25)  În scopul stabilirii familiei de chei pentru AIF, acest atribut nu este necesar întrucât aceste informații sunt deja disponibile din seriile privind reclasificările. El a fost adăugat la listă deoarece face parte din lista comună a valorilor posibile ale atributului statutul observației pentru toate familiile de chei. Cu toate acestea, dacă este furnizată statutul observației «B», aceasta trebuie însoțită de o valoare a observației înainte de întrerupere (OBS_PRE_BREAK).

(26)  În cazul în care, datorită practicilor locale de piață sau cadrului juridic, pentru o serie cronologică (sau o parte a seriei) colectarea datelor nu este aplicabilă (fenomenul de bază nu există), atunci este raportată o valoare lipsă («-») cu statutul observației «M».

(27)  În cazul în care, datorită condițiilor statistice locale, datele pentru o serie cronologică nu sunt colectate fie la date specifice, fie pentru durata totală a seriei cronologice (fenomenul economic de bază există, dar nu este monitorizat statistic), atunci este raportată o valoare lipsă («-») cu statutul observației «L» în fiecare perioadă.

(28)  Aceste observații iau valori definite (statutul observației «A») la un stadiu ulterior. Noile valori revizuite înlocuiesc observațiile provizorii anterioare.


10/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

83


32005O0005


L 109/81

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


ORIENTAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 17 februarie 2005

privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene și procedurile de schimb de informații statistice în cadrul Sistemului European al Băncilor Centrale în domeniul statisticilor privind finanțele publice

(BCE/2005/5)

(2005/327/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 5.1, 5.2, 12.1 și 14.3,

întrucât:

(1)

În vederea îndeplinirii sarcinilor sale, Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) trebuie să dispună de statistici privind finanțele publice (SFP) complete și fiabile.

(2)

Procedurile prevăzute de prezenta orientare nu aduc atingere responsabilităților și competențelor statelor membre și ale Comunității.

(3)

Articolul 5.1 din Statut prevede că Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naționale (BCN), culege fie de la autoritățile naționale competente, fie direct de la agenții economici, informațiile statistice necesare îndeplinirii sarcinilor SEBC. Articolul 5.2 stipulează că BCN execută, în măsura în care este posibil, sarcinile descrise la articolul 5.1.

(4)

O parte a informațiilor necesare pentru îndeplinirea cerințelor statistice ale SEBC în domeniul SFP sunt compilate de autoritățile naționale competente, altele de către BCN. Prin urmare, unele dintre sarcinile care trebuie îndeplinite în temeiul prezentei orientări necesită cooperarea dintre SEBC și autoritățile naționale competente, în conformitate cu articolul 5.1 din Statut și cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (1).

(5)

Este necesară instituirea unor proceduri eficiente de schimb al SFP în cadrul SEBC pentru a asigura faptul că SEBC dispune de SFP actualizate care corespund necesităților sale și că aceste statistici sunt compatibile cu previziunile privind aceleași variabile elaborate de BCN, indiferent dacă statisticile în cauză sunt elaborate de BCN sau de autoritățile naționale competente.

(6)

Din motive de coerență, cerințele SEBC în domeniul SFP ar trebui să se bazeze, în măsura în care este posibil, pe standardele statistice prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind sistemul european de conturi naționale și regionale din Comunitate (2) (denumit în continuare „SEC 95”).

(7)

Tabelul 2 (Principalele agregate ale administrației publice) din programul de transmitere prevăzut în anexa B la SEC 95, disponibil de două ori pe an (cu un decalaj de trei și opt luni de la sfârșitul ultimului an analizat), se referă la majoritatea informațiilor fundamentale necesare îndeplinirii cerințelor de raportare în ceea ce privește veniturile și cheltuielile. Celelalte informații fundamentale necesare elaborării totalurilor pentru zona euro și Uniunea Europeană (UE) în ceea ce privește veniturile și cheltuielile se referă în principal la operațiunile dintre statele membre și la bugetul UE.

(8)

O selecție de statistici privind datoria publică și ajustarea deficit-datorie este pusă la dispoziție de două ori pe an, înainte de 1 martie și 1 septembrie, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al Consiliului din 22 noiembrie 1993 privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexată Tratatului de instituire a Comunității Europene (3). Tabelul 6 [Conturi financiare pe sectoare (operațiuni)] și tabelul 7 (Bilanțuri ale activelor și pasivelor financiare) din programul de transmitere prevăzut în anexa B la SEC 95, inclusiv conturile financiare pentru sectorul administrației publice și subsectoarele acestuia, sunt puse la dispoziție o dată pe an (cu un decalaj de nouă luni de la sfârșitul ultimului an analizat). Cu toate acestea, sursele respective nu corespund nevoilor SEBC în ceea ce privește domeniul acoperit și termenele.

(9)

În ceea ce privește statisticile privind datoria publică și ajustarea deficit-datorie, SEBC are nevoie, de asemenea, de date care nu sunt disponibile în statisticile menționate anterior, în special date privind defalcările datoriei în funcție de scadența inițială și reziduală, valoarea nominală și deținători, precum și privind alte fluxuri care leagă tranzacțiile la valoarea pieței, în conformitate cu SEC 95, și variațiile datoriei publice la valoarea nominală, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3605/93. Prin urmare, în ciuda surselor descrise anterior, este necesar ca autoritățile naționale competente să procedeze la compilarea de date suplimentare.

(10)

Limitele inerente sistemelor de culegere a SFP și legate de resurse înseamnă că poate fi necesar să se acorde unele derogări de la prezenta orientare.

(11)

Transmiterea de către BCN spre BCE a informațiilor statistice confidențiale are loc în măsura în care este necesar pentru a permite exercitarea sarcinilor de către SEBC. Regimul de confidențialitate este prevăzut la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 și de Orientarea BCE/1998/NP28 a Băncii Centrale Europene din 22 decembrie 1998 privind normele comune și standardele minime de protecție a confidențialității informațiilor statistice individuale culese de Banca Centrală Europeană cu sprijinul băncilor centrale naționale (4).

(12)

Este necesar să se instituie o procedură pentru efectuarea eficientă a modificărilor tehnice ale anexelor la prezenta orientare, cu condiția ca modificările respective să nu afecteze cadrul conceptual aferent și nici sarcina de raportare. La aplicarea procedurii se ține seama de avizele Comitetului de statistică al SEBC. BCN pot propune astfel de modificări de natură tehnică ale anexelor prin intermediul Comitetului de statistică.

(13)

În conformitate cu articolele 12.1 și 14.3 din Statut, orientările BCE fac parte integrantă din dreptul comunitar,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei orientări:

1.

„stat membru participant” înseamnă un stat membru care a adoptat moneda unică în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene;

2.

„zonă euro” înseamnă teritoriul economic al statelor membre participante și BCE;

3.

„datorie din care, cu rata dobânzii variabilă” înseamnă datoria sub formă de instrumente financiare pentru care plățile de cupoane nu corespund unui procent predeterminat din principal, ci depind de o terță rată a dobânzii sau de o rată de randament sau de un alt indicator;

4.

„statistici privind veniturile și cheltuielile” înseamnă statisticile prevăzute în tabelele 1A, 1B și 1C din anexa I;

5.

„statistici privind ajustarea deficit-datorie” înseamnă statisticile prevăzute în tabelele 2A și 2B din anexa I;

6.

„statistici privind datoria” înseamnă statisticile prevăzute în tabelele 3A și 3B din anexa I;

7.

„set complet de date” înseamnă toate categoriile incluse în „statistici privind veniturile și cheltuielile”, „statistici privind ajustarea deficit-datorie” și „statistici privind datoria”;

8.

„categorii principale” și „categorii secundare” înseamnă categoriile specificate ca atare în anexa I;

9.

„set parțial de date” înseamnă toate categoriile sau categoriile principale incluse într-una din următoarele:

„statistici privind veniturile și cheltuielile”, „statistici privind ajustarea deficit-datorie” sau „statistici privind datoria”.

Articolul 2

Obligații de raportare statistică ale BCN

(1)   BCN raportează SFP către BCE, astfel cum se precizează în anexa I, pe baza unui an calendaristic. Datele respectă principiile și definițiile din SEC 95 și din Regulamentul (CE) nr. 3605/93, astfel cum se precizează în detaliu în anexa II.

(2)   Datele se referă la perioada cuprinsă între 1991 și anul la care se referă transmiterea (anul t-1).

(3)   Datele privind deficitul/excedentul, datoria, veniturile, cheltuielile sau produsul intern brut (PIB) nominal sunt însoțite de motivele revizuirilor în cazul în care amploarea variației deficitului/excedentului cauzate de revizuiri reprezintă cel puțin 0,3 % din PIB sau în care amploarea variației datoriei, veniturilor, cheltuielilor sau PIB-ului nominal cauzate de revizuiri reprezintă cel puțin 0,5 % din PIB.

Articolul 3

Obligații de raportare statistică ale BCE

(1)   Pe baza datelor raportate de BCN, BCE gestionează „baza de date SFP”, care include agregatele pentru zona euro și pentru UE. BCE difuzează baza de date SFP către BCN.

(2)   BCN indică cine poate avea acces la informațiile lor statistice. BCE ține seama de aceste indicații atunci când difuzează baza de date SFP.

Articolul 4

Termene

(1)   BCN raportează seturi complete de date de două ori pe an, înainte de 15 aprilie și înainte de 15 septembrie.

(2)   BCN raportează din proprie inițiativă seturi parțiale de date, în intervalul de timp dintre cele două transmiteri prevăzute la alineatul (1), în cazul în care sunt disponibile noi informații. Atunci când raportează un set parțial de date care se referă numai la categoriile principale, BCN pot furniza, de asemenea, estimări pentru categoriile secundare.

(3)   BCE difuzează baza de date SFP către BCN cel puțin o dată pe lună, cel târziu până în ziua lucrătoare pentru BCE care urmează celei în care BCE finalizează datele pentru publicare.

Articolul 5

Cooperarea cu autoritățile naționale competente

(1)   În cazul în care toate sau anumite date și informații prevăzute la articolul 2 provin de la autoritățile naționale competente, altele decât BCN, acestea din urmă, depun eforturi pentru a stabili cu autoritățile respective modalitățile de cooperare corespunzătoare în vederea asigurării unei structuri permanente de difuzare a datelor care să permită îndeplinirea standardelor și cerințelor SEBC, cu excepția cazului în care același rezultat este deja obținut în virtutea legislației naționale.

(2)   În cazul în care, în cursul acestei cooperări, o BCN nu este capabilă să respecte cerințele prevăzute la articolele 2 și 4, deoarece autoritatea națională competentă nu a furnizat acelei BCN informațiile necesare, BCE și BCN discută cu autoritatea în cauză în privința modului în care informațiile respective pot deveni disponibile.

Articolul 6

Standarde de transmitere și codificare

BCN și BCE utilizează standardele specificate în anexa III pentru a transmite și codifica datele descrise la articolele 2 și 3. Această cerință nu exclude utilizarea altor mijloace de transmitere către BCE a informațiilor statistice, ca soluție de rezervă convenită.

Articolul 7

Calitate

(1)   BCE și BCN monitorizează și promovează calitatea datelor raportate către BCE.

(2)   Comitetul executiv al BCE prezintă anual Consiliului guvernatorilor BCE un raport privind calitatea SFP anuale.

(3)   Raportul se referă cel puțin la domeniul acoperit de date, la măsura în care aceste date respectă definițiile în cauză și la amploarea revizuirilor.

Articolul 8

Derogări

(1)   Consiliul guvernatorilor BCE acordă derogări acelor BCN care nu pot respecta cerințele prevăzute la articolul 2 și la articolul 4 alineatul (1). Derogările acordate sunt enumerate în anexa IV.

(2)   O BCN căreia i s-a acordat o derogare pentru a anumită perioadă de timp informează anual BCE cu privire la măsurile pe care trebuie să le ia pentru a respecta pe deplin cerințele de raportare.

(3)   Consiliul guvernatorilor BCE reexaminează anual derogările acordate.

Articolul 9

Procedură simplificată de modificare

Ținând seama de opiniile Comitetului de statistică, Comitetul executiv al BCE are dreptul de a aduce modificări tehnice anexelor la prezenta orientare, cu condiția ca modificările respective să nu modifice cadrul conceptual de bază și să nu afecteze sarcinile de raportare.

Articolul 10

Intrare în vigoare

Prezenta orientare intră în vigoare în a doua zi de la data adoptării.

Articolul 11

Destinatari

Prezenta orientare se adresează BCN ale statelor membre participante.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 17 februarie 2005.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 310, 30.11.1996, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1267/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 180, 18.7.2003, p. 1).

(3)  JO L 332, 31.12.1993, p. 7, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 351/2002 al Comisiei (JO L 55, 26.2.2002, p. 23).

(4)  Publicată în JO L 55, 24.2.2001, p. 72, ca anexa III la Decizia BCE/2000/12 din 10 noiembrie 2000 privind publicarea anumitor acte și instrumente juridice ale Băncii Centrale Europene.


ANEXA I

CERINȚE DE RAPORTARE A DATELOR

Setul complet de date include statisticile privind veniturile și cheltuielile (tabelele 1A, 1B și 1C), statisticile privind ajustarea deficit-datorie (tabelele 2A și 2B) și statisticile privind datoria (tabelele 3A și 3B). Categoriile principale sunt cele evidențiate cu litere aldine, celelalte fiind categorii secundare. Seturile parțiale de date cuprind cel puțin categoriile principale incluse în statisticile privind veniturile și cheltuielile, în statisticile privind ajustarea deficit-datorie sau în statisticile privind datoria. În absența unor precizări contrare, categoriile se referă la sectorul administrației publice.

STATISTICI PRIVIND VENITURILE ȘI CHELTUIELILE

Tabelul 1A

Categorie

Număr și relație lineară

Deficit (–) sau excedent (+)

1 = 7 – 8 = 2 + 3 + 4 + 5

Deficit (–) sau excedent (+) al administrației centrale

2

Deficit (–) sau excedent (+) al administrațiilor statelor federate

3

Deficit (–) sau excedent (+) al administrațiilor locale

4

Deficit (–) sau excedent (+) al fondurilor de securitate socială

5

Deficit (–) sau excedent (+) primar

6 = 1 + 26

Total venituri

7 = 9 + 31

Total cheltuieli

8 = 21 + 33

Venituri curente

9 = 10 + 13 + 15 + 18 + 20

Impozite directe

10

din care impozite de plătit de către societăți

11

din care impozite de plătit de către gospodăriile populației

12

Impozite indirecte

13

din care TVA

14

Contribuții sociale

15

din care contribuții sociale efective în sarcina angajatorilor

16

din care contribuții sociale în sarcina angajaților

17

Alte venituri curente

18

din care dobânzi de încasat

19

Vânzări

20

Cheltuieli curente

21 = 22 + 26 + 27 + 29

Transferuri curente

22 = 23 + 24 + 25

Plăți sociale

23

Subvenții de plătit

24

Alte transferuri curente de plătit

25

Dobânzi de plătit

26

Remunerarea angajaților

27

din care salarii și remunerații

28

Consum intermediar

29

Economii brute

30 = 9 – 21

Venituri din capital