52008PC0209(01)

Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Comunităţii Europene şi a statelor membre ale acesteia, a unui Protocol la acordul între Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind libera circulaţie a persoanelor în ceea ce priveşte participarea, în calitate de părţi contractante, a Republicii Bulgaria şi a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană /* COM/2008/0209 final */


[pic] | COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE |

Bruxelles, 22.4.2008

COM(2008) 209 final

2008/0080 (AVC)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind semnarea, în numele Comunității Europene și a statelor membre ale acesteia, a unui Protocol la Acordul între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind încheierea, în numele Comunității Europene și a statelor membre ale acesteia, a unui Protocol la Acordul între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană

(prezentate de Comisie)

EXPUNERE DE MOTIVE

Acordul între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de-o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor a intrat în vigoare la 1 iunie 2002.

Acordul trebuie modificat pentru a permite aderarea Bulgariei și României, în calitate de părți contractante.

În urma autorizației acordate Comisiei la data de 5 mai 2006, au avut loc negocieri cu Confederația Elvețiană cu privire la un protocol în vederea adaptării acordului. Negocierile s-au încheiat la 29 ianuarie 2008, iar proiectul de protocol a fost parafat la 29 februarie 2008.

Proiectul de protocol de modificare a acordului prevede perioade speciale de tranziție pentru lucrătorii încadrați în muncă și pentru prestatorii de servicii din anumite sectoare, care sunt resortisanți ai Republicii Bulgaria și României. Aceste perioade de tranziție vor înceta în cel mult 10 ani de la intrarea în vigoare a protocolului.

De asemenea, proiectul de protocol introduce adaptări cu privire la dobândirea de bunuri imobile, precum și adaptări tehnice, în special cu privire la anexa II (Coordonarea sistemelor de securitate socială). Adaptările necesare la anexa III privind recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale se adoptă de către Comitetul mixt instituit prin acord.

Temeiurile juridice pentru propunerile de decizii ale Consiliului sunt aceleași cu cele pentru acordul original.

În ceea ce privește ratificarea de către statele membre, Comisia, în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare, va prezenta Consiliului un proiect de protocol pentru semnare și încheiere.

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind semnarea, în numele Comunității Europene și a statelor membre ale acesteia, a unui Protocol la Acordul între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 310, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf,

având în vedere Actul de aderare anexat la Tratatul de aderare, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei[1],

întrucât:

(1) Ca urmare a autorizației acordate Comisiei la data de 5 mai 2006, negocierile cu Confederația Elvețiană cu privire la un Protocol la Acordul între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană s-au încheiat.

(2) În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare, Comisia a prezentat Consiliului un proiect de protocol.

(3) Este oportună semnarea proiectului de protocol care a fost parafat la 29 februarie 2008,

DECIDE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită să semneze, în numele Comunității Europene și a statelor membre ale acesteia, Protocolul la Acordul între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană.

Textul protocolului se anexează la prezenta decizie.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu

Președintele

2008/0080 (AVC)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind încheierea, în numele Comunității Europene și a statelor membre ale acesteia, a unui Protocol la Acordul între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 310, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) a doua teză a primului paragraf și cu articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf,

având în vedere Actul de aderare anexat la Tratatul de aderare, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei[2],

având în vedere avizul conform al Parlamentului European[3],

întrucât:

(1) Ca urmare a autorizației acordate Comisiei la data de 5 mai 2006, negocierile cu Confederația Elvețiană cu privire la un Protocol la Acordul între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană s-au încheiat.

(2) În conformitate cu Decizia …/…/CE din …… 2008 și până la încheierea definitivă, la o dată ulterioară, prezentul protocol a fost semnat în numele Comunității Europene și a statelor membre ale acesteia la ….2008.

(3) Protocolul trebuie încheiat,

DECIDE:

Articolul 1

Protocolul la Acordul între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană se aprobă în numele Comunității Europene și a statelor membre ale acesteia.

Textul protocolului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului transmite, în numele Comunității și a statelor membre, notificarea de aprobare în condițiile prevăzute la articolul 6 din protocol.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu

Președintele

Proiect de

PROTOCOL LA ACORDUL ÎNTRE

comunitatea EuropeAnĂ ȘI STATELE MEMBRE ALE ACESTEIA, PE DE O PARTE,

ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANă, PE DE ALTă PARTE,

privind libera circulaȚIE A PERSOANELOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PARTICIPAREA, ÎN CALITATE DE

PăRȚI CONTRACTANTE, A REPUBLICII BULGARIA ȘI A ROMÂNIEI

CA URMARE A ADERăRII ACESTORA LA UNIUNEA EUROPEANă

PROIECT PROTOCOL LA ACORDUL ÎNTRE COMUNITATEA EUROPEANĂ ȘI STATELE MEMEBRE ALE ACESTEIA, PE DE O PARTE ȘI CONFEDERAȚIA ELVEȚIANĂ, PE DE ALTĂ PARTE, PRIVIND LIBERA CIRCULAȚIE A PERSOANELOR ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PARTICIPAREA, ÎN CALITATE DE PĂRȚI CONTRACTANTE, A REPUBLICII BULGARIA ȘI A ROMÂNIEI CA URMARE A ADERĂRII ACESTORA LA UNIUNEA EUROPEANĂ

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

reprezentată de Consiliul Uniunii Europene

și

REGATUL BELGIEI, REPUBLICA BULGARIA, REPUBLICA CEHĂ, REGATUL DANEMARCEI, REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA, REPUBLICA ESTONIA, REPUBLICA ELENĂ, REGATUL SPANIEI, REPUBLICA FRANCEZĂ, IRLANDA, REPUBLICA ITALIANĂ, REPUBLICA CIPRU, REPUBLICA LETONIA, REPUBLICA LITUANIA, MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI, REPUBLICA UNGARĂ, REPUBLICA MALTA, REGATUL ȚĂRILOR DE JOS, REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA POLONĂ, REPUBLICA PORTUGHEZĂ, ROMÂNIA, REPUBLICA SLOVENIA, REPUBLICA SLOVACĂ, REPUBLICA FINLANDA, REGATUL SUEDIEI ȘI REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

denumite în continuare „statele membre”,

reprezentate, de asemenea, de Consiliul Uniunii Europene,

pe de o parte,

și

CONFEDERAȚIA ELVEȚIANă,

denumită în continuare „Elveția”,

pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile contractante”,

AVÂND ÎN VEDERE Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor (denumit în continuare „acordul”), care a intrat în vigoare la 1 iunie 2002,

AVÂND ÎN VEDERE Protocolul din 26 octombrie 2004 la Acordul din 21 iunie 1999 între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor, în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia și a Republicii Slovace ca urmare a aderării acestora la Uniunea Europeană (denumit în continuare „protocolul din 2004”), care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2006,

AVÂND ÎN VEDERE aderarea, la 1 ianuarie 2007, a Republicii Bulgaria și a României (denumite în continuare „noile state membre”) la Uniunea Europeană,

ÎNTRUCÂT noile state membre urmează să devină părți contractante la acord,

ÎNTRUCÂT Actul de aderare conferă Consiliului Uniunii Europene competența de a încheia, în numele statelor membre ale Uniunii Europene, un protocol privind aderarea noilor state membre la acord,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

1. Noile state membre devin părți contractante la acord.

2. De la data intrării în vigoare a prezentului protocol, dispozițiile acordului sunt obligatorii pentru noile state membre în aceeași măsură ca pentru actualele părți contractante la acord, în temeiul condițiilor stabilite de prezentul protocol.

Articolul 2

În conținutul acordului și în anexa I la acord se efectuează următoarele adaptări:

(a) Lista părților contractante la acord se înlocuiește cu următorul text:

„COMUNITATEA EUROPEANĂ,

REGATUL BELGIEI,

Republica Bulgaria,

Republica Cehă,

Regatul Danemarcei,

Republica Federală Germania,

Republica Estonia,

Republica Elenă,

Regatul Spaniei,

Republica Franceză,

Irlanda,

Republica Italiană,

Republica Cipru,

Republica Letonia,

Republica Lituania,

Marele Ducat al Luxemburgului,

Republica UngarĂ,

REPUBLICa MALTA,

Regatul ȚăRILOR DE JOS,

Republica Austria,

Republica PolonĂ,

Republica Portugheză,

România,

Republica Slovenia,

Republica Slovacă,

Republica Finlanda,

Regatul Suediei,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

PE DE O PARTE,

ȘI

ConfederaȚIA ELVEȚIANă,

pe de altă parte,”

(b) La articolul 10 din acord, se introduc alineatele (1b), (2b), (3b), (4c) și (5b) la sfârșitul alineatelor corespunzătoare, respectiv (1a), (2a), (3a), (4b) și (5a).

„(1b). Elveția poate menține pentru o perioadă de doi ani de la data intrării în vigoare a protocolului la prezentul acord în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și României, limite cantitative privind accesul lucrătorilor încadrați în muncă în Elveția și a persoanelor care desfășoară o activitate independentă, care sunt resortisanți ai Republicii Bulgaria și României, pentru următoarele două categorii de ședere: ședere pe o perioadă mai mare de patru luni și mai mică de un an și ședere pe o perioadă mai mare sau egală cu un an. Nu se aplică limite cantitative pentru șederea pe perioade mai scurte de patru luni.

Înainte de sfârșitul perioadei de tranziție menționate anterior, Comitetul mixt examinează modul de funcționare a perioadei de tranziție care se aplică resortisanților noilor state membre pe baza unui raport întocmit de Elveția. La finalizarea acestei examinări și cel mai târziu la sfârșitul perioadei menționate anterior, Elveția notifică Comitetului mixt dacă va continua să aplice limite cantitative lucrătorilor încadrați în muncă în Elveția. Elveția poate continua să aplice măsurile de această natură pe o perioadă de până la cinci ani, de la data intrării în vigoare a protocolului menționat anterior. În lipsa unui notificări în acest sens, perioada de tranziție expiră la sfârșitul perioadei de doi ani menționate la primul paragraf.

La sfârșitul perioadei de tranziție definite la prezentul alineat, se elimină toate limitele cantitative aplicabile resortisanților Republicii Bulgaria și României. Aceste state membre sunt autorizate să introducă, pentru aceleași perioade, aceleași limite cantitative în ceea ce privește resortisanții elvețieni.”

„(2b). Elveția, precum și Republica Bulgaria și România pot menține pentru cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a protocolului la prezentul acord în ceea ce privește participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și României, în cazul lucrătorilor uneia din aceste părți contractante care sunt încadrați în muncă pe teritoriul lor, controalele privind prioritatea acordată lucrătorilor integrați pe piața obișnuită a forței de muncă, precum și condițiile de muncă și salariale aplicabile resortisanților celeilalte părți contractante. Aceleași controale pot fi menținute în cazul persoanelor care prestează servicii, astfel cum se menționează la articolul 5 alineatul (1) din prezentul acord, în următoarele patru sectoare: activități de servicii conexe horticulturii; construcții, inclusiv domeniile conexe; activități de investigare și protecție; servicii industriale de curățenie (respectiv codurile NACE[4]: 01.41; 45.1-4; 74.60; 74.70). În perioadele de tranziție menționate la alineatele (1b), (2b), (3b) și (4c), Elveția acordă prioritate, în ceea ce privește accesul pe piața forței de muncă, lucrătorilor care sunt resortisanți ai noilor state membre față de lucrătorii care sunt resortisanți ai unor țări din afara UE și din afara AELS. Controalele privind prioritatea lucrătorilor integrați pe piața obișnuită a forței de muncă nu se aplică prestatorilor de servicii liberalizate printr-un acord specific privind prestarea de servicii încheiat între părțile contractante (inclusiv Acordul privind achizițiile publice, în măsura în care reglementează prestarea de servicii). În aceeași perioadă, pot fi menținute condițiile de calificare pentru permisele de ședere cu o durată mai mică de patru luni[5] și pentru persoanele care prestează servicii, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 alineatul (1) din prezentul acord, în cele patru sectoare menționate anterior.

În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a protocolului la prezentul acord cu privire la participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României, Comitetul mixt examinează modul de funcționare a măsurilor tranzitorii prevăzute la prezentul alineat pe baza unui raport elaborat de fiecare parte contractantă care pune în aplicare măsurile. La finalizarea acestei examinări și în cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a protocolului menționat anterior, partea contractantă care a pus în aplicare măsurile tranzitorii prevăzute la prezentul alineat și care a notificat Comitetului mixt intenția sa de a continua să aplice astfel de măsuri tranzitorii poate continua să aplice măsurile în cauză pe o perioadă de cel mult cinci ani de la intrarea în vigoare a protocolului menționat anterior. În lipsa unei notificări în acest sens, perioada de tranziție va expira la sfârșitul perioadei de doi ani menționate la primul paragraf.

La sfârșitul perioadei de tranziție definite la prezentul alineat, se elimină toate restricțiile menționate anterior la prezentul alineat.”

„(3b). La intrarea în vigoare a protocolului la prezentul acord privind participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și a României și până la încheierea perioadei prevăzute la alineatul (1a), Elveția rezervă anual ( pro rata temporis ), în cadrul contingentelor sale globale pentru țări terțe, pentru lucrătorii încadrați în muncă în Elveția și pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, care sunt resortisanți ai acestor noi state membre, un număr minim de noi permise de ședere[6], în conformitate cu următorul calendar:

Până la | Numărul de permise pentru o perioadă egală sau mai mare de un an | Numărul de permise pentru o perioadă mai mare de patru luni, dar mai mică de un an |

Primul an | 362 | 3620 |

Al doilea an | 523 | 4 987 |

Al treilea an | 684 | 6 355 |

Al patrulea an | 885 | 7 722 |

Al cincilea an | 1 046 | 9 090” |

„(4c). La sfârșitul perioadei menționate la alineatul (1b) și la prezentul alineat și în termen de cel mult zece ani de la intrarea în vigoare a protocolului la prezentul acord cu privire la participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și României, dispozițiile articolului 10 alineatul (4) din prezentul acord se aplică resortisanților din aceste noi state membre.

În cazul în care piața forței de muncă din Elveția sau din oricare nou stat membru care a pus în aplicare măsurile tranzitorii este sau riscă să fie grav perturbată, Elveția sau statul membru în cauză notifică această situație Comitetului mixt, înainte de expirarea perioadei de tranziție de cinci ani menționată la alineatul (2b) al doilea paragraf. În acest caz, țara care efectuează notificarea poate continua să aplice lucrătorilor încadrați în muncă pe teritoriul său măsurile descrise la alineatele (1b), (2b) și (3b) pentru cel mult șapte ani de la intrarea în vigoare a protocolului menționat anterior. În această situație, numărul anual de permise de ședere menționat la alineatul (1b) este:

Până la | Numărul de permise pentru o perioadă egală sau mai mare de un an | Numărul de permise pentru o perioadă mai mare de patru luni, dar mai mică de un an |

Al șaselea an | 1 126 | 10 457 |

Al șaptelea an | 1 207 | 11 664” |

„(5b). Dispozițiile tranzitorii de la alineatele (1b), (2b), (3b) și (4c), în special cele de la alineatul (2b) privind prioritatea acordată lucrătorilor integrați pe piața obișnuită a forței de muncă și controalele privind condițiile de salarizare și de muncă, nu se aplică lucrătorilor încadrați în muncă și persoanelor care desfășoară o activitate independentă care, la data intrării în vigoare a protocolului la prezentul acord privind participarea, în calitate de părți contractante, a Republicii Bulgaria și României, sunt autorizați să desfășoare o activitate economică pe teritoriul părților contractante. Aceste persoane beneficiază, în special, de mobilitate profesională și geografică.

Titularii permiselor de ședere cu o perioadă de valabilitate mai mică de un an au dreptul la reînnoirea permiselor; epuizarea limitelor cantitative nu este opozabilă acestora. Titularii permiselor de ședere cu o perioadă de valabilitate mai mare sau egală cu un an beneficiază, în mod automat, de dreptul la prelungirea permiselor. Persoanele încadrate în muncă sau care desfășoară o activitate independentă și care întrunesc condițiile descrise anterior beneficiază de dreptul la liberă circulație acordat persoanelor stabilite, conform dispozițiilor de fond din prezentul acord, în special articolul 7, de la data intrării în vigoare a protocolului menționat anterior.”

(c) La articolul 27 alineatul (2) din anexa I la acord, trimiterea la „articolul 10 alineatele (2), (2a), (4a) și (4b)” se înlocuiește cu trimiterea la „articolul 10 alineatele (2), (2a), (2b), (4a) (4b) și (4c)”.

Articolul 3

Prin derogare de la articolul 25 din anexa I la acord, se aplică perioadele de tranziție din anexa I la prezentul protocol.

Articolul 4

1. Anexa II la acord se modifică în conformitate cu anexa 2 la prezentul protocol.

2. Anexa III la acord se adaptează prin decizie a Comitetului mixt instituit în temeiul articolului 14 din acord.

Articolul 5

1. Anexele 1 și 2 la prezentul protocol constituie parte integrantă din protocol.

2. Prezentul protocol, precum și protocolul din 2004 constituie parte integrantă din acord.

Articolul 6

1. Prezentul protocol se ratifică sau se aprobă de Consiliul Uniunii Europene, în numele statelor membre și al Comunității Europene, și de Elveția, în conformitate cu propriile proceduri.

2. Consiliul Uniunii Europene și Elveția își notifică reciproc îndeplinirea acestor proceduri.

Articolul 7

Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a primei luni următoare datei ultimei notificări a aprobării.

Articolul 8

Prezentul protocol rămâne în vigoare pentru aceeași durată și în aceleași condiții ca și acordul.

Articolul 9

1. Prezentul acord, precum și declarațiile anexate la acesta sunt redactate în două exemplare în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, textele în fiecare limbă fiind egal autentice.

2. Versiunile în limba bulgară și română ale acordului, inclusiv toate anexele, protocoalele și actul final sunt, de asemenea, egal autentice. Comitetul mixt instituit prin articolul 14 din acord aprobă textele autentice ale acordului în noile limbi.

Încheiat la ….ziua….luna….. anul douămiiopt.

Pentru Consiliul Uniunii Europene

Pentru Confederația Elvețiană

ANEXA 1

Măsuri tranzitorii cu privire la dobândirea de terenuri și reședințe secundare

1. Republica Bulgaria

Republica Bulgaria poate menține în vigoare, timp de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol, restricțiile prevăzute în legislația sa, aplicabile la data semnării prezentului protocol cu privire la dobândirea dreptului de proprietate asupra unui teren pentru reședință secundară de către resortisanții elvețieni nerezidenți în Bulgaria și de persoanele juridice constituite în conformitate cu legislația elvețiană.

Resortisanții elvețieni care au reședința legală în Bulgaria nu fac obiectul dispozițiilor de la paragraful anterior sau al oricăror norme și proceduri altele decât cele la care sunt supuși resortisanții Bulgariei.

Republica Bulgaria poate menține în vigoare, timp de șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol, restricțiile prevăzute în legislația sa, aplicabile la data semnării prezentului protocol cu privire la dobândirea de terenuri agricole, de păduri și terenuri forestiere de către resortisanții elvețieni nerezidenți și de persoanele juridice constituite în conformitate cu legislația elvețiană. În ceea ce privește dobândirea de terenuri agricole, de păduri și terenuri forestiere, un resortisant elvețian nu poate face în nici un caz obiectul unui tratament mai puțin favorabil decât cel aplicabil la data semnării prezentului protocol sau unui tratament mai restrictiv decât cel aplicabil unui resortisant al unei țări terțe.

Agricultorii independenți care sunt resortisanți elvețieni și care doresc să se stabilească sau să devină rezidenți în Republica Bulgaria nu sunt supuși dispozițiilor de la paragraful anterior și nici altor proceduri decât cele la care sunt supuși resortisanții Republicii Bulgaria.

Prezentele măsuri tranzitorii fac obiectul unei reexaminări generale în decursul celui de-al treilea an de la data intrării în vigoare a prezentului protocol. Comitetul mixt poate decide să reducă sau să pună capăt perioadei de tranziție menționate la primul paragraf.

2. România

România poate menține în vigoare timp de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol, restricțiile prevăzute în legislația sa, aplicabile la data semnării prezentului protocol cu privire la dobândirea dreptului de proprietate asupra unui teren pentru reședință secundară de către resortisanții elvețieni nerezidenți în România și de societățile comerciale constituite în conformitate cu legislația elvețiană, care nu au nici sediul și nici o sucursală sau reprezentanță pe teritoriul României.

Resortisanții elvețieni care au reședința legală în România nu sunt supuși dispozițiilor de la paragraful anterior sau oricăror norme și proceduri altele decât cele la care sunt supuși resortisanții României.

România poate menține în vigoare, timp de șapte ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol, restricțiile prevăzute în legislația sa, aplicabile la data semnării prezentului protocol cu privire la dobândirea de terenuri agricole, de păduri și terenuri forestiere de către resortisanții elvețieni și de societățile comerciale constituite în conformitate cu legislația elvețiană, care nu sunt stabilite sau înregistrate în România. În ceea ce privește dobândirea de terenuri agricole, de păduri și terenuri forestiere, un resortisant elvețian nu poate face în nici un caz obiectul unui tratament mai puțin favorabil decât cel aplicabil la data semnării prezentului protocol sau unui tratament mai restrictiv decât cel aplicabil unui resortisant al unei țări terțe.

Agricultorii independenți care sunt resortisanți elvețieni și care doresc să se stabilească sau să devină rezidenți în România nu sunt supuși dispozițiilor de la paragraful anterior și nici altor proceduri decât cele la care sunt supuși resortisanții României.

Prezentele măsuri tranzitorii fac obiectul unei reexaminări generale în decursul celui de-al treilea an de la data intrării în vigoare a prezentului protocol. Comitetul mixt poate decide să reducă sau să pună capăt perioadei de tranziție menționate la primul paragraf.

ANEXA 2

Anexa II la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor se modifică după cum urmează.

1. La anexa II secțiunea A punctul 1, după partea introductivă „În sensul prezentului acord, regulamentul se adaptează după cum urmează:”, textul se modifică după cum urmează:

(a) la litera (i) privind anexa III partea A, după ultima mențiune, „Slovacia - Elveția”, se adaugă următorul text:

„Bulgaria — Elveția

Nici unul.

România — Elveția

Nicio convenție.”

(b) la litera (j) privind anexa III partea B, după ultima mențiune, „Slovacia - Elveția”, se adaugă următorul text:

„Bulgaria — Elveția

Nici unul.

România — Elveția

Nicio convenție.”

2. În „Regulamentul (CEE) nr. 1408/71”, în titlul „Secțiunea A: Acte la care se face trimitere” la punctul 1 după „304 R 631: Regulamentul (CE) nr. 631/2004…”, se introduce următorul text:

„Secțiunea 2 (Libera circulație a persoanelor — Securitate socială) din Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor regulamente și decizii adoptate în domeniile liberei circulații a mărfurilor, liberei circulații a persoanelor, dreptului societăților comerciale, politicii în domeniul concurenței, agriculturii (inclusiv legislația sanitar-veterinară și fitosanitară), politicii în domeniul transporturilor, fiscalității, statisticii, energiei, mediului, cooperării în domeniile justiției și afacerilor interne, uniunii vamale, relațiilor externe, politicii externe și de securitate comune și instituțiilor, având în vedere aderarea Bulgariei și României, în măsura în care dispozițiile sale se referă la acte comunitare menționate în anexa II la prezentul acord.”

3. În „Regulamentul (CEE) nr. 574/72”, în titlul „Secțiunea A: Acte la care se face trimitere” la punctul 2 după „304 R 631: Regulamentul (CE) nr. 631/2004...” se introduce următorul text:

„Secțiunea 2 (Libera circulație a persoanelor — Securitate socială) din Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor regulamente și decizii adoptate în domeniile liberei circulații a mărfurilor, liberei circulații a persoanelor, dreptului societăților comerciale, politicii în domeniul concurenței, agriculturii (inclusiv legislația sanitar-veterinară și fitosanitară), politicii în domeniul transporturilor, fiscalității, statisticii, energiei, mediului, cooperării în domeniile justiției și afacerilor interne, uniunii vamale, relațiilor externe, politicii externe și de securitate comune și instituțiilor, având în vedere aderarea Bulgariei și României, în măsura în care dispozițiile sale se referă la acte comunitare menționate în anexa II la prezentul acord.”

4. În titlul „Secțiunea B: Acte de care părțile contractante trebuie să ia act”, la punctele „4.18. 383 D 0117: Decizia nr. 117…”, „4.27. 388 D 64: Decizia nr. 136…”, „4.37. 393 D 825: Decizia nr. 150”, după „12003 TN 02/02 A: Actul privind condițiile de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Cehe, A Republicii Estonia …” și la punctul „4.77: Decizia nr. 192…”, se introduce următorul text:

„Secțiunea 2 (Libera circulație a persoanelor — Securitate socială) din Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adaptare a anumitor regulamente și decizii adoptate în domeniile liberei circulații a mărfurilor, liberei circulații a persoanelor, dreptului societăților comerciale, politicii în domeniul concurenței, agriculturii (inclusiv legislația sanitar-veterinară și fitosanitară), politicii în domeniul transporturilor, fiscalității, statisticii, energiei, mediului, cooperării în domeniile justiției și afacerilor interne, uniunii vamale, relațiilor externe, politicii externe și de securitate comune și instituțiilor, având în vedere aderarea Bulgariei și României, în măsura în care dispozițiile sale se referă la acte comunitare menționate în anexa II la prezentul acord.”

5. Pentru lucrătorii care sunt resortisanți ai Republicii Bulgaria și României, dispozițiile prevăzute la alineatul (1) din secțiunea Asigurări de șomaj din protocolul la anexa II se aplică până la sfârșitul celui de al șaptelea an de la intrarea în vigoare a prezentului protocol.

DECLARAȚIE COMUNĂ

privind adaptarea anexei III la acord

Părțile contractante declară că, pentru a asigura buna punere în aplicare a acordului, anexa III se adaptează de îndată pentru a integra, printre altele, Directiva 2005/36/CE astfel cum a fost modificată prin Directiva 2006/100/CE și noile mențiuni pentru Elveția.

DECLARAȚIA

Elve ției privind măsurile autonome la data semnării

Elveția asigură, cu titlu provizoriu, accesul pe piața forței de muncă al cetățenilor noilor state membre, în conformitate cu legislația sa națională, anterior intrării în vigoare a dispozițiilor tranzitorii prevăzute de prezentul protocol. În acest sens, Elveția va deschide contingente specifice pentru permisele de muncă pe termen scurt, precum și pe termen lung, în sensul articolului 10 alineatul (1) din acord, pentru cetățenii noilor state membre, cu începere de la data semnării prezentului protocol. Contingentele cuprind 282 permise pe termen lung și 1 006 permise pe termen scurt, pe an. Mai mult, în fiecare an vor fi admiși 2 011 de lucrători pe termen scurt, pentru o ședere cu o durată mai mică de 4 luni.

[1] JO C , , p. .

[2] JO C , , p. .

[3] Avizul PE

[4] NACE: Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p.1) astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 septembrie 2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

[5] Lucrătorii pot solicita permise de ședere de scurtă durată în cadrul contingentelor menționate la alineatul (3b) chiar și pentru o perioadă mai scurtă de patru luni.

[6] Aceste permise se eliberează, în mod suplimentar față de cele aferente contingentului menționat la articolul 10 din prezentul acord, care sunt rezervate lucrătorilor încadrați în muncă și persoanelor care desfășoară o activitate independentă și care sunt resortisanți ai statelor membre la data semnării prezentului acord (21 iunie 1999) sau resortisanți ai statelor membre care au devenit părți contractante la prezentul acord prin protocolul din 2004. Aceste permise se eliberează în mod suplimentar față de permisele eliberate în temeiul acordurilor bilaterale existente cu privire la schimburile de stagiari între Elveția și noile state membre.