25.5.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 210/32


Cerere adresată Curții de Justiție a AELS pentru obținerea unui aviz consultativ, înaintată de Trygderetten la 26 ianuarie 2022 în cauza A/Arbeids- og velferdsdirektoratet

(Cauza E-2/22)

(2022/C 210/13)

La data de 26 ianuarie 2022, Trygderetten (instanța judecătorească națională în materie de asigurări) a înaintat Curții de Justiție a AELS o cerere, înregistrată la grefa Curții la data de 27 ianuarie 2022, pentru obținerea unui aviz consultativ în privința cauzei A/Arbeids- og velferdsdirektoratet, cu privire la următoarele întrebări:

1)

O prestație precum prestația tranzitorie (overgangsstønad) – a se vedea articolul 15-5 primul paragraf din Legea asigurărilor naționale, coroborat cu prima teză a celui de al doilea paragraf – intră în domeniul de aplicare material al Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (1) în conformitate cu:

a)

articolul 3 alineatul (1), în special litera (j) sau cu

b)

articolul 3 alineatul (3) coroborat cu articolul 70?

2)

Pentru a răspunde la întrebarea 1) este relevant faptul că există o cerință la articolul 15-6 din Legea asigurărilor naționale - legată de exercitarea unei activități profesionale atunci când copilul cel mai mic împlinește un an - pentru a se menține dreptul la o prestație?


(1)  Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, 30.4.2004, p. 1).