19.9.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 315/7


HOTĂRÂREA CURȚII

din 14 mai 2019

în cauza E-6/18

Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda

(Neîndeplinirea de către un stat AELS a obligațiilor care îi revin – Nerespectarea obligației de transpunere – Directiva 2014/52/UE)

(2019/C 315/08)

În cauza E-6/18, Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda – CERERE de declarare a faptului că Islanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul actului menționat la punctul 1a din anexa XX la Acordul privind Spațiul Economic European (Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/CE privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe), astfel cum a fost adaptat la acord prin protocolul 1 la acesta, și în temeiul articolului 7 din acord, deoarece nu a adoptat măsurile necesare pentru a transpune actul în termenul prevăzut sau, în orice caz, deoarece nu a informat Autoritatea AELS de Supraveghere în acest sens, Curtea, compusă din Carl Baudenbacher, președinte, Per Christiansen (judecător-raportor) și Páll Hreinsson, judecători, a pronunțat, la 14 mai 2019, hotărârea al cărei dispozitiv prevede următoarele:

Curtea:

1.

constată că Islanda nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul actului menționat la punctul 1a din anexa XX la Acordul privind Spațiul Economic European (Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe), astfel cum a fost adaptat la acord prin protocolul 1 la acesta, și în temeiul articolului 7 din acord, deoarece nu a adoptat măsurile necesare pentru a transpune actul în termenul prevăzut;

2.

dispune suportarea cheltuielilor de judecată de către Islanda.