29.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 283/22


DECIZIA NR. 545/14/COL A AUTORITĂȚII AELS DE SUPRAVEGHERE

din 8 decembrie 2014

de autorizare a Islandei să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în temeiul articolului 14 alineatul (6) din actul menționat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul privind Spațiul Economic European [Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat] și de abrogare a Deciziei nr. 362/14/COL a Colegiului din 14 septembrie 2014 [2015/1946]

AUTORITATEA AELS DE SUPRAVEGHERE,

având în vedere articolul 14 alineatele (6) și (7) din actul menționat la punctul 66n din anexa XIII la Acordul privind SEE, astfel cum a fost adaptat prin Decizia nr. 163/2011 a Comitetului mixt al SEE din 19 decembrie 2011, Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, astfel cum a fost modificat; și articolul CAT.POL.A. 210 litera (b) punctele 2, 4 și 5 din anexa IV la actul menționat la punctul 66nf din anexa XIII la Acordul privind SEE, astfel cum a fost adaptat prin Decizia nr. 147/2013 a Comitetului mixt al SEE din 15 iulie 2013, Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, astfel cum a fost modificat; astfel cum au fost adaptate la Acordul privind SEE prin Protocolul 1 la acesta,

având în vedere avizul Comitetului AELS pentru transporturi, emis la 3 septembrie 2014,

întrucât:

(1)

Islanda a solicitat autorizarea de a aplica o anumită derogare de la normele comune privind siguranța aviației prevăzute în normele de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008.

(2)

În temeiul articolului 14 alineatul (7) din regulamentul menționat, astfel cum a fost adaptat, Autoritatea AELS de Supraveghere a evaluat necesitatea derogării solicitate și nivelul de protecție care decurge din aplicarea acesteia, pe baza recomandărilor emise de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației la 17 iunie 2011, 31 iulie 2014 și 12 noiembrie 2014. Autoritatea concluzionează că, în ciuda derogării, se va asigura un nivel de protecție echivalent cu cel obținut prin aplicarea normelor comune privind siguranța aviației, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții.

(3)

În temeiul articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, astfel cum a fost adaptat, Autoritatea AELS de Supraveghere își notifică decizia tuturor statelor AELS, care sunt, la rândul lor, îndreptățite să aplice derogarea în cauză.

(4)

În temeiul articolului 14 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, astfel cum a fost adaptat, când Comisia Europeană și Autoritatea AELS de Supraveghere fac schimb de informații cu privire la o decizie luată în temeiul articolului 14 alineatul (7), Comisia Europeană comunică informațiile primite de la Autoritatea AELS de Supraveghere statelor membre ale UE, iar Autoritatea AELS de Supraveghere comunică informațiile primite de la Comisia Europeană statelor AELS.

(5)

Descrierea derogării și condițiile aferente acesteia ar trebui să fie de natură să permită și altor state AELS să aplice respectiva măsură atunci când sunt în aceeași situație, fără a necesita o nouă aprobare din partea Autorității AELS de Supraveghere. Cu toate acestea, statele AELS ar trebui să notifice aplicarea derogărilor, întrucât acestea pot avea efecte în afara teritoriului lor.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului AELS pentru transporturi,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se abrogă Decizia nr. 362/14/COL.

Articolul 2

Islanda poate deroga de la cerințele articolului CAT.POL.A. 210 litera (b) punctele 2, 4 și 5 din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 965/2012, astfel cum se precizează în anexa la prezenta decizie, sub rezerva respectării condițiilor specificate în secțiunea 2 din anexa la prezenta decizie.

Articolul 3

Toate statele AELS sunt îndreptățite să aplice măsurile menționate la articolul 2, astfel cum se precizează în anexa la prezenta decizie, sub rezerva respectării obligației de notificare prevăzute la articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, astfel cum a fost adaptat.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează Islandei. Prezenta decizie este autentică în limba engleză.

Articolul 5

Prezenta decizie se notifică Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei și Comisiei Europene.

Adoptată la Bruxelles, la 8 decembrie 2014

Pentru Autoritatea AELS de Supraveghere

Helga JÓNSDÓTTIR

Membru al Colegiului

Xavier LEWIS

Director


ANEXĂ

DEROGAREA ISLANDEI DE LA REGULAMENTUL (UE) NR. 965/2012 AL COMISIEI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE OBSTACOLAREA LA DECOLARE LA AEROPORTUL ÍSAFJÖRÐUR DIN ISLANDA (BIIS)

1.   DESCRIEREA DEROGĂRII

Prin derogare de la articolul CAT.POL.A. 210 litera (b) punctele 2, 4 și 5 (Obstacolare la decolare) din anexa IV (partea CAT) la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 (1), astfel cum a fost modificat, Islanda are dreptul să îi permită operatorului aerian Air Iceland (Flugfélag Íslands) să utilizeze, pentru avioanele sale F50 și Dash 8, un unghi de înclinare de 25° la înălțimea de 100 ft la aeroportul Ísafjörður din Islanda (BIIS), pentru a respecta cerințele privind obstacolarea la decolare prevăzute la articolul CAT.POL.A. 210 din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 965/2012.

2.   CONDIȚII AFERENTE APLICĂRII DEROGĂRII

Derogarea este limitată în ceea ce privește condițiile de exploatare a aeroportului Ísafjörður din Islanda (BIIS), precum și în ceea ce privește minimele meteorologice și criteriile de vizibilitate, vânt și contaminare a pistei, astfel cum au fost descrise în Raportul de evaluare a activității publicat de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației la 17 iunie 2011.

Această derogare se aplică operatorului aerian Air Iceland (Flugfélag Íslands) pe baza măsurilor suplimentare pe care acesta le-a pus în aplicare pentru a atinge un nivel de siguranță echivalent cu cel atins prin aplicarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative comune prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 965/2012, astfel cum a fost modificat. Măsurile suplimentare se referă la performanța aeronavei, selectarea membrilor echipajului și pregătirea acestora, perioada de valabilitate a calificării și a competențelor membrilor echipajului, restricțiile privind listele echipamentului minim al aeronavelor, sistemele de calitate și sistemul de management al siguranței ale operatorului aerian, procedurile de operare suplimentare și informarea electronică a echipajului pentru operare la aeroportul BIIS, astfel cum sunt descrise în Raportul de evaluare a activității publicat de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, menționat anterior.


(1)  Actul menționat la punctul 66nf din anexa XIII la Acordul privind SEE, astfel cum a fost adaptat prin Decizia nr. 147/2013 a Comitetului mixt al SEE din 15 iulie 2013 [Regulamentul (UE) nr. 965/2012 din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului], astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 800/2013 din 14 august 2013 și Regulamentul (UE) nr. 83/2014 din 29 ianuarie 2014, astfel cum a fost adaptat la Acordul privind SEE prin protocolul 1 la acesta [„Regulamentul (UE) nr. 965/2012”].