12.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 196/22


CERERE DE PROPUNERI 2018 – EAC/A01/2019

Corpul european de solidaritate

Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată

(2019/C 196/09)

1.   Introducere/Context

Prezenta cerere de propuneri se bazează pe Regulamentul (UE) 2018/1475 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013, a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE (1), precum și pe Programul anual de lucru pentru 2018 al Corpului european de solidaritate. Corpul european de solidaritate vizează perioada 2018-2020. Obiectivele generale și specifice ale Corpului european de solidaritate sunt prevăzute la articolele 3 și 4 din regulament.

2.   Descriere

Echipele de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată sunt proiecte de anvergură care sprijină activitățile echipelor de voluntariat cu scopul de a efectua intervenții pe termen scurt, cu impact puternic, care să abordeze provocările societale în domenii de politică definite la nivelul UE.

3.   Obiective și priorități

Obiectivul Corpului european de solidaritate este de a promova solidaritatea ca valoare, în principal prin voluntariat, pentru a mări implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, ca o contribuție adusă la consolidarea coeziunii, a solidarității, a democrației și a cetățeniei în Europa, oferind, în același timp, și un răspuns la provocările societale și consolidând comunitățile, depunând eforturi deosebite pentru a promova incluziunea socială. Acesta contribuie inclusiv la cooperarea europeană relevantă pentru tineri.

Echipele de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată vor urmări, în special:

să răspundă unor nevoi societale clar definite, care nu sunt satisfăcute;

să promoveze solidaritatea între statele membre;

să le permită tinerilor voluntari să dobândească abilități și competențe utile pentru dezvoltarea lor personală, educațională, socială și profesională;

să ofere beneficii concrete comunităților în care se desfășoară activitățile;

să stabilească legături cu tinerii defavorizați, incluzând refugiații, solicitanții de azil și migranții;

să promoveze diversitatea, dialogul intercultural și inter-religios, valorile comune ale libertății, toleranței și respectării drepturilor omului, precum și proiectele care vizează îmbunătățirea competențelor în domeniul media, gândirea critică și spiritul de inițiativă al tinerilor;

să consolideze capacitățile și dimensiunea internațională a organizațiilor participante;

să crească în rândul participanților gradul de conștientizare și de înțelegere a altor culturi și țări, oferindu-le posibilitatea de a construi rețele de contacte internaționale, de a participa activ în societate și de a dezvolta un sentiment de cetățenie și de identitate europeană.

Pe lângă urmărirea obiectivelor menționate mai sus, propunerile prezentate în cadrul prezentei cereri de propuneri trebuie să abordeze una sau mai multe dintre cele trei priorități enumerate mai jos:

patrimoniul cultural european;

integrarea resortisanților țărilor terțe (inclusiv a solicitanților de azil și a refugiaților);

răspunsul la provocările legate de mediu, inclusiv prevenirea dezastrelor, pregătirea pentru apărarea împotriva acestora și redresarea în caz de dezastru (cu excepția răspunsului imediat în caz de dezastre).

În cadrul priorității privind patrimoniul cultural european ar putea fi sprijinite proiecte de reconstrucție, inclusiv, de exemplu, reconstrucția catedralei Notre Dame de Paris.

4.   Solicitanți eligibili

Solicitanții eligibili sunt organizații publice și private care dețin o acreditare Erasmus + pentru voluntariat sau o etichetă de calitate pentru voluntariat valabilă la data limită de depunere a cererilor.

Sunt eligibile numai cererile entităților juridice stabilite în cele 28 de state membre ale Uniunii Europene.

Pentru solicitanții din Regatul Unit: Vă rugăm să rețineți că, pe întreaga durată a grantului, trebuie respectate criteriile de eligibilitate. În cazul în care Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană în cursul perioadei grantului fără a încheia un acord cu UE care să asigure în special că solicitanții britanici continuă să fie eligibili, veți înceta să mai primiți finanțare din partea UE (continuând, atunci când este posibil, să participați la proiect) sau va trebui să părăsiți proiectul în temeiul dispozițiilor relevante privind încetarea din acordul de grant.

5.   Activități eligibile și durata proiectului

Sunt eligibile următoarele tipuri de activități:

Echipele de voluntariat sunt activități de solidaritate care permit reunirea, într-o activitate de voluntariat, a unor echipe de participanți provenind din cel puțin două țări, pentru o perioadă cuprinsă între 2 săptămâni și 2 luni. În cadrul echipelor de voluntariat, voluntarii Corpului european de solidaritate vor îndeplini sarcini pentru un proiect în decursul unei perioade scurte de timp. Deși aceste activități sunt mai scurte, ele vor fi valoroase atât pentru persoanele implicate, cât și pentru comunitățile care beneficiază de acest serviciu.

Vizitele de planificare prealabilă sunt vizite de planificare efectuate înainte de începerea activităților de voluntariat pentru a asigura activități de înaltă calitate prin facilitarea și pregătirea aranjamentelor administrative, prin construirea unui climat de încredere și înțelegere și crearea unui parteneriat solid între organizațiile și persoanele implicate.

Activitățile complementare sunt activități secundare relevante, concepute cu scopul de a crea valoare și a îmbunătăți rezultatele proiectului, precum și pentru a consolida impactul acestuia la nivel local, regional și/sau european. Aceste activități complementare vizează, de asemenea, sensibilizarea populației cu privire la valoarea voluntariatului pentru tineri și pentru comunități, precum și consolidarea recunoașterii abilităților și competențelor dobândite de voluntari.

Durata proiectului trebuie să fie între 3 și 24 de luni.

6.   Buget

Bugetul total alocat pentru cofinanțarea proiectelor în cadrul prezentei cereri de propuneri este de 1 018 325 EUR și se bazează pe programul de lucru anual pentru 2018 al Corpului european de solidaritate. Contribuția financiară a UE nu poate depăși 80 % din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Agenția se așteaptă să finanțeze nouă propuneri.

Agenția își rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.

7.   Depunerea cererilor

Cererile trebuie depuse utilizând un formular online de cerere de grant (eForm), disponibil în limbile engleză, franceză și germană la următoarea adresă de internet: http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en și trebuie să fie completate în mod corespunzător în una dintre limbile oficiale ale UE.

Cererea completată în mod corespunzător trebuie depusă online până la 19 septembrie 2019, ora 12.00 (după-amiaza, ora Bruxelles-ului).

8.   Detalii complete

Condițiile detaliate ale prezentei cereri de propuneri sunt prevăzute în Ghidul echipelor de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată, disponibil la următoarea adresă:

https://eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/funding_en

Ghidul echipelor de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată constituie parte integrantă din prezenta cerere de propuneri, iar condițiile de participare și finanțare exprimate în acesta se aplică în întregime prezentei cereri de propuneri.


(1)  JO L 250, 4.10.2018, p. 1.