6.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 191/1


ANUNȚ DE CONCURS GENERAL

EPSO/AD/374/19 – ADMINISTRATORI (AD 7) ÎN URMĂTOARELE DOMENII:

1. Dreptul concurenței

2. Drept financiar

3. Dreptul uniunii economice și monetare

4. Normele financiare aplicabile bugetului UE

5. Protecția monedelor euro împotriva falsificării

(2019/C 191 A/01)

Termenul-limită pentru înscriere: 9 iulie 2019, ora 12.00 (după-amiaza), CET

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de calificări și în susținerea unor teste, în vederea constituirii unei liste de rezervă cuprinzând candidați din rândul cărora Comisia Europeană poate recruta noi funcționari publici în calitate de „ administratori ” (grupa de funcții AD).

Prezentul anunț de concurs, împreună cu anexele, constituie cadrul obligatoriu din punct de vedere juridic pentru aceste proceduri de selecție.

A se vedea ANEXA III pentru dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale.

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă:

1. Dreptul concurenței – 60

2. Drept financiar – 33

3. Dreptul uniunii economice și monetare – 13

4. Normele financiare aplicabile bugetului UE – 38

5. Protecția monedelor euro împotriva falsificării – 12

Prezentul anunț se referă la cinci domenii. Nu vă puteți înscrie decât la unul dintre acestea. Domeniul trebuie ales în momentul înscrierii online și nu va putea fi modificat după ce v-ați validat formularul de candidatură online.

CE SARCINI MĂ POT AȘTEPTA SĂ ÎNDEPLINESC?

1.   Dreptul concurenței

În calitate de responsabil de caz sau de responsabil cu strategia politică ce urmează să fie recrutat, în principal, de o unitate a Direcției Generale Concurență (DG COMP) sau de Serviciul Juridic (SJ) din cadrul Comisiei Europene, va trebui să fiți operațional imediat și, sub îndrumarea superiorilor dumneavoastră ierarhici, să lucrați în echipe însărcinate cu analiza piețelor din perspectiva cadrului legislativ existent alcătuit din normele și procedurile în materie de concurență.

Activitatea include, fără a se limita la acestea, următoarele sarcini:

efectuarea de investigații: realizarea de interviuri cu participanții la piață, redactarea și analizarea chestionarelor pentru anchete de piață, revizuirea documentelor interne;

efectuarea de analize juridice și economice;

redactarea de decizii și de propuneri în materie de politică;

prezentarea de cazuri și de propuneri de orientări superiorilor ierarhici și comisarului;

acordarea de asistență Serviciului Juridic al Comisiei Europene sau reprezentarea acestui serviciu în cadrul proceselor judecate de instanțele Uniunii Europene (UE);

participarea la diverse grupuri de lucru pe teme de politică și în materie de legislație etc.

2.   Drept financiar

În calitate de responsabil cu strategia politică ce urmează să fie recrutat, în principal, de o unitate a Direcției Generale Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital (DG FISMA) sau de Serviciul Juridic (SJ) din cadrul Comisiei Europene, va trebui să fiți operațional imediat și, sub îndrumarea superiorilor dumneavoastră ierarhici, să redactați documente care se încadrează în domeniul dumneavoastră de competență și să participați la reuniuni cu statele membre și cu alte părți interesate pentru a explica/a promova poziția Comisiei Europene.

În calitate de avocat specializat în domeniul financiar care urmează să fie recrutat, în principal, de DG FISMA, de Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) sau de Serviciul Juridic (SJ), va trebui să fiți operațional imediat și, sub îndrumarea superiorilor dumneavoastră ierarhici, să redactați acte legislative, precum și să verificați conformitatea legislației naționale cu dreptul UE în domeniul dumneavoastră de competență. În funcție de unitatea în care veți lucra, va trebui, de asemenea, să redactați decizii și documente de lucru. Printre sarcinile dumneavoastră se vor număra, de asemenea, reprezentarea unității dumneavoastră în cadrul reuniunilor cu alte direcții ale Comisiei și formularea de răspunsuri la întrebările adresate de public și de deputații din Parlamentul European. Veți contribui și la demersurile de informare a comisarului, a directorului general sau a directorului dumneavoastră, după caz.

3.   Dreptul uniunii economice și monetare (UEM)

În calitate de avocat specializat în dreptul uniunii economice și monetare care urmează să fie recrutat, în principal, de Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) sau de Serviciul Juridic din cadrul Comisiei Europene, va trebui să fiți operațional imediat și, sub îndrumarea superiorilor dumneavoastră ierarhici, să îndepliniți, în principal, următoarele sarcini:

redactarea și negocierea de acte legislative privind funcționarea uniunii economice și monetare;

evaluarea compatibilității legislațiilor naționale cu cerințele cadrului UE;

pregătirea și gestionarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor atunci când sunt identificate acțiuni naționale care încălcă cerințele legale ale UE;

elaborarea capitolului privind UEM din cadrul raportului de convergență pentru procesele de aderare la zona euro și participarea la discuțiile legate de capitolul privind UEM în contextul negocierilor de aderare la UE;

elaborarea de evaluări, note de informare și note pentru luările de cuvânt destinate superiorilor dumneavoastră din ierarhia politică și administrativă, referitoare la subiecte din domeniile dumneavoastră de competență;

elaborarea de evaluări privind aspecte legate de dreptul economic și monetar al UE;

acordarea de asistență Serviciului Juridic al Comisiei Europene sau reprezentarea acestui serviciu în cadrul proceselor judecate de instanțele Uniunii Europene (UE).

De asemenea, va trebui să reprezentați unitatea dumneavoastră sau Comisia în cadrul reuniunilor cu alte direcții ale Comisiei, cu statele membre, cu băncile centrale, cu Parlamentul European sau cu orice altă parte interesată relevantă.

4.   Normele financiare aplicabile bugetului UE

În calitate de jurist specializat în domeniul normelor financiare aplicabile bugetului UE care urmează să fie recrutat, în principal, de Direcția Generală Buget (DG BUDG) sau de Serviciul Juridic din cadrul Comisiei Europene, va trebui să fiți operațional imediat și, sub îndrumarea superiorilor dumneavoastră ierarhici, să îndepliniți următoarele sarcini:

consilierea direcțiilor din cadrul Comisiei, a instituțiilor UE și a organismelor Uniunii în ceea ce privește punerea în aplicare și interpretarea Regulamentului financiar (RF) și ale altor programe sectoriale specifice (granturi, achiziții publice, instrumente financiare, alte forme de contribuție, fonduri fiduciare, acorduri internaționale etc.);

predarea de cursuri de formare și elaborarea de instrumente și orientări pentru aplicarea acestor reglementări și pentru acordarea de sprijin (serviciu de asistență) direcțiilor din cadrul Comisiei, instituțiilor UE și organismelor Uniunii;

furnizarea de asistență în elaborarea deciziilor de finanțare; elaborarea de modele de contracte standard, inclusiv în contextul granturilor electronice/achizițiilor publice electronice;

oferirea de consiliere juridică pentru soluționarea problemelor legate de gestionarea financiară a proiectelor;

furnizarea de asistență și consiliere direcțiilor din cadrul Comisiei în negocierea și punerea în aplicare a noilor acte de bază pentru programele de cheltuieli ulterioare anului 2020;

acordarea de asistență Serviciului Juridic al Comisiei Europene sau reprezentarea acestui serviciu în cadrul proceselor judecate de instanțele Uniunii Europene (UE).

5.   Protecția monedelor euro împotriva falsificării

În calitate de analist în cadrul Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) a Comisiei Europene, va trebui să fiți operațional imediat și să lucrați, în special, în cadrul Centrului Tehnic și Științific European (CTSE).

Activitatea include următoarele sarcini principale:

efectuarea tuturor analizelor tehnice adecvate ale monedelor suspectate că ar fi falsificate, clasificarea fiecărui nou tip de monedă euro falsificată și furnizarea de asistență tehnică autorităților statelor membre;

pregătirea de informații referitoare la monedele euro falsificate în vederea utilizării acestor informații de către autoritățile de asigurare a respectării legii;

asigurarea unei capacități tehnice și operaționale și a unei competențe îmbunătățite a statelor membre de gestionare a monedelor falsificate și luarea de măsuri subsecvente;

propunerea și organizarea de seminare de formare pentru experți din statele membre și din țările terțe;

facilitarea punerii în aplicare a legislației UE în domeniul protecției monedei euro împotriva fraudei și a falsificării;

coordonarea activităților tehnice între centrele naționale de analiză a monedelor (CNAM) din statele membre;

reprezentarea Comisiei și a CTSE în cadrul comitetelor, al grupurilor de lucru și al reuniunilor cu alte instituții și cu sectorul privat;

elaborarea și redactarea de rapoarte statistice și tehnice, de note interne, de note de informare și de alte documente relevante.

A se vedea ANEXA I pentru mai multe informații despre atribuțiile tipice care trebuie îndeplinite.

SUNT ELIGIBIL PENTRU A CANDIDA?

La data-limită stabilită pentru înscrierea online, trebuie să îndepliniți TOATE condițiile generale și specifice enumerate mai jos.

1.   Condiții generale

să beneficiați de drepturi depline în calitate de cetățean al unui stat membru al UE;

să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar;

să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.

2.   Condiții specifice – limbi

Trebuie să cunoașteți cel puțin 2 dintre limbile oficiale ale UE , dintre care una cel puțin la nivelul C1 (cunoaștere aprofundată), iar cealaltă cel puțin la nivelul B2 (cunoaștere satisfăcătoare).

Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie să aveți nivelul minim prevăzut mai sus pentru fiecare dintre aptitudinile lingvistice care figurează în formularul de candidatură (vorbire, scriere, citire și ascultare). Aceste aptitudini le reflectă pe cele prevăzute în Cadrul european comun de referință pentru limbi (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr).

În prezentul anunț de concurs, vom face referire la limbi în modul următor:

limba 1: este limba utilizată pentru testele cu variante multiple de răspuns pe calculator;

limba 2: este limba utilizată pentru selecția pe bază de calificări, pentru testele de la centrul de evaluare și pentru comunicarea dintre EPSO și candidații care au depus o candidatură valabilă. Această limbă trebuie să fie diferită de limba 1.

Limba 2 trebuie să fie engleza, franceza, germana sau italiana.

Candidații înscriși pe lista de rezervă care vor fi recrutați pentru aceste domenii specifice trebuie să cunoască în mod satisfăcător (cel puțin la nivelul B2) limba engleză, limba franceză, limba germană sau limba italiană. Deși cunoașterea altor limbi în afară de acestea poate constitui un avantaj, direcțiile în cauză ale Comisiei utilizează un număr limitat de limbi în cadrul activității lor de analiză, de comunicare internă și pentru redactarea deciziilor, a rapoartelor și a altor documente. Aceste direcții au contacte extinse cu statele membre, cu părțile interesate externe și cu principalele instituții active în domeniile în cauză (de exemplu, BCE, BEI, ABE), care își au sediul în principal în Belgia, Luxemburg, Franța și Germania.

Mai precis, activitățile desfășurate în domeniile economiei, finanțelor și concurenței presupun contacte frecvente cu statele membre (de exemplu, în cadrul semestrului european), cu sectorul serviciilor financiare și al pieței de capital și cu actori economici, inclusiv cu întreprinderi active în domenii de activitate precum sectorul bancar, financiar, al asigurărilor sau al producției (de exemplu, pentru aplicarea legislației UE în domeniul concurenței, inclusiv pentru efectuarea de inspecții la fața locului).

Această alegere este determinată de nevoile serviciului, în măsura în care datele factuale arată că limbile menționate mai sus sunt limbile cele mai utilizate în aceste domenii. Unele dintre limbile menționate mai sus sunt deosebit de relevante în anumite domenii ale concurenței și, prin urmare, numai candidații care au cunoștințe satisfăcătoare de limba engleză, limba franceză, limba germană sau limba italiană, în plus față de limba lor 1, ar fi imediat operaționali.

3.   Condiții specifice – calificări și experiență profesională

1.   Dreptul concurenței:

un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 4 ani , absolvit cu diplomă în drept, urmat de o experiență profesională de cel puțin 6 ani , care să aibă legătură cu aplicarea normelor și a procedurilor în materie de concurență

sau

un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 3 ani , absolvit cu diplomă în drept, urmat de o experiență profesională de cel puțin 7 ani , care să aibă legătură cu aplicarea normelor și a procedurilor în materie de concurență

sau

un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 4 ani , absolvit cu diplomă într-un alt domeniu, urmat de o experiență profesională de cel puțin 8 ani , care să aibă legătură cu aplicarea normelor și a procedurilor în materie de concurență

sau

un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 3 ani , absolvit cu diplomă într-un alt domeniu, urmat de o experiență profesională de cel puțin 9 ani , care să aibă legătură cu aplicarea normelor și a procedurilor în materie de concurență.

2.   Drept financiar:

un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 4 ani , absolvit cu diplomă în drept, urmat de o experiență profesională de cel puțin 6 ani , care să aibă legătură cu aplicarea normelor și a procedurilor financiare

sau

un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 3 ani , absolvit cu diplomă în drept, urmat de o experiență profesională de cel puțin 7 ani , care să aibă legătură cu aplicarea normelor și a procedurilor financiare.

3.   Dreptul uniunii economice și monetare:

un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 4 ani , absolvit cu diplomă în drept, urmat de o experiență profesională de cel puțin 6 ani , care să aibă legătură cu aplicarea normelor și a procedurilor UEM

sau

un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 3 ani , absolvit cu diplomă în drept, urmat de o experiență profesională de cel puțin 7 ani , care să aibă legătură cu aplicarea normelor și a procedurilor UEM.

4.   Normele financiare aplicabile bugetului UE:

un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 4 ani , absolvit cu diplomă în drept, urmat de o experiență profesională de cel puțin 6 ani , care să aibă legătură cu normele și procedurile financiare aplicabile bugetului UE

sau

un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 3 ani , absolvit cu diplomă în drept, urmat de o experiență profesională de cel puțin 7 ani , care să aibă legătură cu normele și procedurile financiare aplicabile bugetului UE

sau

un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 4 ani , absolvit cu diplomă într-un alt domeniu, urmat de o experiență profesională de cel puțin 8 ani , care să aibă legătură cu normele și procedurile financiare aplicabile bugetului UE

sau

un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 3 ani , absolvit cu diplomă într-un alt domeniu, urmat de o experiență profesională de cel puțin 9 ani , care să aibă legătură cu normele și procedurile financiare aplicabile bugetului UE.

5.   Protecția monedelor euro împotriva falsificării:

un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 4 ani , absolvit cu diplomă, urmat de o experiență profesională de cel puțin 6 ani , care să aibă legătură cu protecția monedei euro împotriva falsificării.

sau

un nivel de studii care să corespundă unui ciclu complet de studii universitare de cel puțin 3 ani , absolvit cu diplomă, urmat de o experiență profesională de cel puțin 7 ani , care să aibă legătură cu protecția monedei euro împotriva falsificării.

A se vedea ANEXA IV pentru exemple de calificări minime.

CUM VOI FI SELECTAT?

1.   Procedura de depunere a candidaturilor

Atunci când completați formularul de candidatură va trebui să selectați limba 1 și limba 2. Va trebui să selectați limba dumneavoastră 1 dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE și limba dumneavoastră 2 dintre limba engleză, limba franceză, limba germană și limba italiană. Vi se va cere, de asemenea, să confirmați eligibilitatea dumneavoastră pentru domeniul ales și să furnizați informații suplimentare relevante pentru domeniul de concurs ales [de exemplu: diplome, experiență profesională și răspunsuri la întrebări legate de domeniu („Talent Screener”)].

Puteți selecta orice limbă dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE atunci când vă completați formularul de candidatură, cu excepția rubricii „Talent Screener”, care trebuie completată în limba dumneavoastră 2 din următoarele motive: rubrica „Talent Screener” face obiectul unei evaluări comparative efectuate de către comisia de evaluare, este utilizată ca document de referință de către comisie în timpul interviului ce vizează testarea cunoștințelor în domeniu din cadrul centrului de evaluare și este utilizată în scopul recrutării candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă. Prin urmare, este în interesul serviciului și al candidaților să completeze rubrica „Talent Screener” în limba 2.

Vă rugăm să luați notă de faptul că întregul formular de candidatură va fi accesat de către comisia de selecție (pe durata concursului) și de către serviciile de resurse umane din cadrul instituțiilor europene (pentru recrutare, în cazul în care sunteți un candidat înscris pe lista de rezervă), care lucrează într-un număr limitat de limbi vehiculare.

În cazul în care reușiți la concurs și numele dumneavoastră este înscris pe lista de rezervă, vi se va cere să furnizați serviciilor de recrutare o traducere a formularului de candidatură în limba 2 (limba engleză, limba franceză, limba germană sau limba italiană), dacă ați utilizat o altă limbă pentru completarea formularului de candidatură.

Prin validarea formularului dumneavoastră de candidatură, declarați pe propria răspundere că îndepliniți toate condițiile menționate în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?”. Odată ce v-ați validat formularul de candidatură, nu veți mai putea modifica datele introduse. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că ați completat și validat formularul de candidatură în termenul prevăzut .

2.   Teste cu variante multiple de răspuns pe calculator

În cazul în care numărul de candidați depășește un anumit prag pentru fiecare domeniu, astfel cum este stabilit de directorul EPSO în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri, toți candidații care și-au validat formularul de candidatură în termenul-limită prevăzut vor fi invitați să susțină o serie de teste cu variante multiple de răspuns pe calculator într-unul dintre centrele acreditate ale EPSO.

Cu excepția cazului în care primiți instrucțiuni contrare, trebuie să vă faceți o programare la testele cu variante multiple de răspuns, urmând instrucțiunile pe care le-ați primit din partea EPSO. De obicei, vi se vor propune mai multe date la care puteți susține testele, în diverse locuri. Perioada în care puteți face o programare și perioada în care puteți susține testele sunt limitate.

Dacă numărul candidaților se situează sub acest prag , testele vor fi susținute la centrul de evaluare (punctul 5).

Testele cu variante multiple de răspuns pe calculator vor fi organizate după cum urmează:

Teste

Limbă

Întrebări

Durată

Punctaj

Punctaj minim obligatoriu

Raționament verbal

Limba 1

20 de întrebări

35 de minute

0-20 de puncte

10/20

Raționament numeric

Limba 1

10 întrebări

20 de minute

0-10 puncte

Raționament numeric + abstract luate împreună: 10/20

Raționament abstract

Limba 1

10 întrebări

10 minute

0-10 puncte

Aceste teste sunt eliminatorii și nu sunt luate în considerare la celelalte teste desfășurate în etapa „centru de evaluare”.

3.   Verificarea eligibilității

Se va verifica dacă, potrivit informațiilor furnizate de candidați în formularele lor de candidatură online, aceștia îndeplinesc cerințele de eligibilitate prevăzute în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?” de mai sus. EPSO va verifica dacă îndepliniți condițiile generale de eligibilitate, în timp ce comisia de evaluare va verifica dacă îndepliniți condițiile specifice de eligibilitate prevăzute în secțiunile „Educație și formare”, „Experiență profesională” și „Cunoștințe lingvistice” din formularele de candidatură online ale candidaților.

Există 2 scenarii posibile:

în cazul în care testele cu variante multiple de răspuns pe calculator sunt organizate în prealabil , eligibilitatea dosarelor candidaților se va verifica în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la aceste teste, până când numărul de candidați eligibili atinge un anumit prag stabilit înaintea testelor de către directorul EPSO, în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri. Celelalte dosare nu vor fi verificate;

în cazul în care testele cu variante multiple de răspuns pe calculator nu se organizează în prealabil , se va verifica eligibilitatea dosarelor tuturor candidaților care și-au validat formularul de candidatură până la termenul-limită stabilit.

4.   Selecție pe bază de calificări („Talent Screener”)

Pentru a permite comisiei de evaluare să efectueze o evaluare obiectivă a meritelor comparative ale tuturor candidaților într-un mod structurat, toți candidații din cadrul aceluiași domeniu al prezentului concurs trebuie să răspundă la același set de întrebări din rubrica „Talent Screener” a actului de candidatură. Selecția pe bază de calificări se va efectua numai în cazul candidaților considerați eligibili , conform procedurii descrise mai sus la punctul 3, utilizându-se exclusiv informațiile furnizate la rubrica „Talent Screener”. Prin urmare, ar trebui să includeți toate informațiile relevante în răspunsurile date în rubrica „Talent Screener”, chiar dacă unele informații sunt deja menționate în alte secțiuni ale formularului dumneavoastră de candidatură. Întrebările se bazează pe criteriile de selecție incluse în prezentul anunț.

A se vedea ANEXA II pentru lista criteriilor.

Pentru a efectua selecția pe bază de calificări, comisia de evaluare va atribui mai întâi fiecărui criteriu de selecție o pondere (de la 1 la 3) care reflectă importanța sa relativă, iar pentru fiecare răspuns, candidatul va primi de la 0 la 4 puncte. Punctele sunt înmulțite cu ponderea fiecărui criteriu și sunt însumate pentru a-i identifica pe acei candidați ale căror profiluri corespund cel mai bine atribuțiilor care trebuie îndeplinite.

Numai candidații care au obținut cele mai mari punctaje totale la selecția pe bază de calificări vor trece în etapa următoare.

5.   Centrul de evaluare

Pentru fiecare domeniu, numărul candidaților care vor fi invitați la această etapă va fi de maximum 3 ori mai mare decât numărul candidaților prevăzuți a fi înscriși pe lista de rezervă. Dacă, potrivit informațiilor furnizate în formularul de candidatură online, îndepliniți cerințele de eligibilitate și ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje generale la selecția pe bază de calificări, veți fi invitat să vă prezentați pentru o zi sau două la un centru de evaluare, cel mai probabil la Bruxelles , unde veți susține testele în limba 2 aleasă.

Dacă nu s-au organizat în prealabil testele cu variante multiple de răspuns pe calculator descrise la punctul 2, veți susține aceste teste la centrul de evaluare. Aceste teste sunt eliminatorii, iar punctajul obținut nu se va aduna cu punctajul obținut la celelalte teste de la „centrul de evaluare” la calcularea punctajului dumneavoastră general final.

Cu excepția cazului în care primiți instrucțiuni contrare, va trebui să aduceți la centrul de evaluare o unitate flash pentru USB care să conțină copii scanate după documentele dumneavoastră justificative. EPSO va descărca fișierele dumneavoastră în timp ce dumneavoastră susțineți testele centrului de evaluare și vă va înapoia unitatea flash pentru USB în aceeași zi.

În etapa „centru de evaluare” se vor testa opt competențe generale și competențele în domeniu cerute pentru fiecare domeniu prin intermediul a patru teste (un interviu ce vizează testarea competențelor generale, un interviu ce vizează testarea competențelor specifice, un exercițiu de grup și un studiu de caz), conform tabelelor următoare:

Competență

Teste

1.

Analizarea și rezolvarea problemelor

Exercițiu de grup

Studiu de caz

2.

Comunicare

Studiu de caz

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

3.

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Studiu de caz

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

4.

Învățare și dezvoltare

Exercițiu de grup

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

5.

Stabilirea priorităților și organizare

Exercițiu de grup

Studiu de caz

6.

Reziliență

Exercițiu de grup

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

7.

Lucrul în echipă

Exercițiu de grup

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

8.

Capacități de conducere

Exercițiu de grup

Interviu ce vizează testarea competențelor generale

Punctaje minime obligatorii: 3/10 pentru fiecare competență și 40/80 în total

Competență

Test

Punctaj minim obligatoriu

Competențe în domeniu

Interviu ce vizează testarea cunoștințelor în domeniu

50/100

6.   Lista de rezervă

După verificarea documentelor justificative și a calificărilor candidaților („Talent Screener”), comisia de evaluare va întocmi o listă de rezervă pentru fiecare domeniu, pe care va înscrie candidații eligibili care au obținut toate punctajele minime prevăzute și, totodată, cele mai mari punctaje totale în urma centrului de evaluare, până când se atinge numărul de candidați prevăzuți a fi înscriși pe lista de rezervă. Numele vor fi înscrise în ordine alfabetică.

Listele de rezervă și pașapoartele de competențe ale candidaților înscriși pe listele de rezervă, ce conțin aprecierile calitative formulate de comisia de evaluare, vor fi puse la dispoziția instituțiilor UE pentru procedurile de recrutare și pentru dezvoltarea viitoare a carierei. Faptul că numele dumneavoastră este inclus pe o listă de rezervă nu vă conferă dreptul la recrutare și nici nu constituie o garanție a recrutării.

EGALITATEA DE ȘANSE ȘI MĂSURI SPECIALE

EPSO depune eforturi pentru ca tuturor candidaților să li se aplice egalitatea de șanse, de tratament și de acces.

În cazul în care un handicap sau o afecțiune v-ar putea împiedica să participați la teste, vă rugăm să indicați acest lucru în formularul dumneavoastră de candidatură și să ne comunicați tipul măsurilor speciale de care aveți nevoie.

Aflați mai multe detalii despre politica noastră în domeniul egalității de șanse și despre procedura prin care puteți solicita măsuri speciale pe site-ul nostru web (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_ro) și în dispozițiile generale anexate la prezentul anunț (la punctul 1.3. Egalitatea de șanse și măsuri speciale).

CÂND ȘI UNDE ÎMI POT DEPUNE CANDIDATURA?

Pentru a vă depune candidatura, va trebui mai întâi să vă creați un cont EPSO. Vă atragem atenția asupra faptului că trebuie să vă creați un singur cont pentru toate candidaturile EPSO.

Vă puteți depune candidatura online pe site-ul web al EPSO http://jobs.eu-careers.eu până la:

9 iulie 2019, ora 12.00 (după-amiaza), CET


ANEXA I

ATRIBUȚII

1.   Dreptul concurenței

Comisia Europeană caută responsabili cu strategia politică sau responsabili de caz care au cunoștințe temeinice și expertiză în domeniul dreptului european al concurenței (antitrust, concentrări economice și/sau ajutoare de stat) și experiență confirmată în aplicarea normelor și a procedurilor în materie de concurență. Candidații ar trebui să aibă o capacitate dovedită de a analiza cazuri din domeniul concurenței, ținând seama în mod corespunzător de aspectele economice, de a efectua o evaluare juridică în temeiul normelor și al procedurilor în materie de concurență și de a prezenta proiecte legislative.

Principalele atribuții privesc efectuarea de analize referitoare la politica europeană în materie de antitrust, concentrări economice și ajutoare de stat și asigurarea respectării reglementărilor din acest domeniu, precum și îndeplinirea unor sarcini administrative, de consiliere și de supraveghere legate de activitățile politicii Uniunii Europene în domeniul concurenței.

Atribuțiile responsabililor cu strategia politică sau ale responsabililor de caz vor varia în funcție de domeniul de care se vor ocupa: politica antitrust, concentrările economice, ajutoarele de stat sau aspectele care țin de competența Serviciului Juridic. Cu toate acestea, atribuțiile pot include, de exemplu:

evaluarea măsurii în care un anumit comportament al unei întreprinderi sau un acord între întreprinderi ar putea duce la o încălcare a articolului 101 sau 102 din TFUE;

evaluarea măsurii în care o concentrare economică notificată ar determina apariția unor obstacole semnificative în calea concurenței efective, în sensul articolului 2 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului („Regulamentul privind concentrările economice”) și a măsurii în care angajamentele propuse de părți ar elimina problemele în materie de concurență identificate rezultate în urma unei concentrări economice;

evaluarea aspectelor jurisdicționale pe parcursul ciclului de viață al unui caz, cum ar fi stabilirea faptului că o operațiune constituie sau nu o concentrare economică cu o dimensiune europeană care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului privind concentrările economice;

evaluarea aspectelor procedurale, inclusiv în contextul acordării accesului la dosare;

evaluarea măsurii în care o anumită măsură poate fi calificată drept ajutor de stat, în conformitate cu definiția prevăzută la articolul 107 alineatul (1) din TFUE;

analizarea evaluării compatibilității unei măsuri de ajutor de stat în conformitate cu normele existente;

efectuarea de anchete de piață, inclusiv prin intermediul chestionarelor și al interviurilor cu participanții la piață;

elaborarea și redactarea de note interne, de decizii ale Comisiei și de alte acte de procedură (cum ar fi comunicări privind obiecțiunile);

elaborarea și redactarea de acte legislative, de comunicări ale Comisiei și de alte documente strategice privind politica UE în materie de antitrust, concentrări economice și ajutoare de stat;

acordarea de asistență Serviciului Juridic al Comisiei Europene sau reprezentarea acestui serviciu în cadrul proceselor judecate de instanțele Uniunii Europene (UE).

2.   Drept financiar

Comisia Europeană caută avocați care au cunoștințe temeinice și expertiză în domeniul dreptului financiar [în special cu privire la reglementările din sectorul bancar, la redresarea și rezoluția instituțiilor bancare, la dreptul serviciilor financiare (de consum), la legislația aplicabilă titlurilor de valoare, infrastructurii piețelor financiare, piețelor post-tranzacționare și piețelor de capital, firmelor și fondurilor de investiții, la legislația privind asigurările și fondurile de investiții, la dreptul insolvenței, dreptul finanțelor corporatiste] și experiență confirmată în aplicarea legislației relevante sau în oferirea de consiliere cu privire la aceasta.

Avocații ar trebui să aibă o capacitate dovedită de a redacta avize juridice, instrumente juridice și documente, de a analiza cazuri, de a efectua evaluări juridice și de a oferi consiliere.

Printre atribuțiile principale ale avocaților se numără elaborarea, redactarea și negocierea legislației Uniunii Europene, monitorizarea punerii în aplicare/transpunerii legislației respective în legislația națională, îndeplinirea unor sarcini de consiliere, administrative și de coordonare, precum și participarea în cadrul forurilor internaționale în domeniile de politică relevante. Atribuțiile avocaților pot varia în funcție de domeniul dreptului financiar în care își vor desfășura activitatea și pot include:

contribuirea la definirea politicii și la dezvoltarea unor domenii specifice ale legislației Uniunii Europene privind serviciile financiare și facilitarea procesului decizional, în special prin oferirea de consiliere juridică și furnizarea de contribuții;

dezvoltarea legislației Uniunii Europene, în special prin redactarea de propuneri legislative ale Comisiei în diferite domenii ale dreptului financiar și asigurarea solidității juridice și a coerenței actelor juridice propuse, inclusiv a celor redactate de agențiile europene de supraveghere și aprobate de Comisia Europeană;

participarea la negocierile interinstituționale pentru adoptarea legislației Uniunii Europene și la reuniuni în cadrul Consiliului și al Parlamentului European, prezentarea de propuneri legislative autorităților naționale de reglementare, părților interesate, grupurilor de interese și altor instituții ale Uniunii;

efectuarea de cercetări juridice aprofundate în domeniile dreptului Uniunii Europene, dreptului național sau dreptului internațional, inclusiv în domeniul jurisprudenței, furnizarea unei analize detaliate a temelor atribuite și elaborarea de avize juridice, instrumente juridice și documente privind aplicarea și interpretarea normelor și a procedurilor din domeniul serviciilor financiare, precum și privind aplicarea și interpretarea oricărei alte dispoziții legale aplicabile;

monitorizarea conformității dreptului național cu dreptul Uniunii Europene (menținerea de contacte cu administrațiile naționale, formularea de răspunsuri la întrebările adresate de cetățeni, întreprinderi și autorități publice, gestionarea întrebărilor parlamentare, a petițiilor adresate Parlamentului European, a solicitărilor de acces la documente, tratarea plângerilor și gestionarea etapelor precontencioase ale procedurilor privind încălcarea dreptului Uniunii Europene);

îndeplinirea atribuțiilor în contextul etapelor contencioase, cum ar fi acordarea de asistență la redactarea declarațiilor de poziție/observațiilor prezentate în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene sau a Tribunalului;

participarea la negocierea unor acorduri internaționale sau contribuirea la activitatea organismelor internaționale de standardizare (cum ar fi, de exemplu, Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară, Asociația internațională a organismelor de supraveghere a asigurărilor, Consiliul pentru Stabilitate Financiară etc.), în special pentru a asigura convergența cadrelor de reglementare și de supraveghere;

participarea la reuniuni pregătitoare și asigurarea legăturii cu omologii relevanți din cadrul autorităților de supraveghere membre ale Sistemului european de supraveghere financiară, contribuirea la activitatea desfășurată în cadrul altor grupuri de lucru internaționale relevante, participarea la seminare și conferințe organizate în domeniul legislației privind serviciile financiare;

cooperarea cu experți și omologi din cadrul instituțiilor UE (Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul UE, Banca Centrală Europeană), cu autorități naționale și cu alte părți interesate;

elaborarea de note de informare și de declarații de presă, reprezentarea Comisiei în cadrul reuniunilor cu statele membre și cu părțile interesate (investitori, industrie, autorități de reglementare);

acordarea de asistență Serviciului Juridic al Comisiei Europene sau reprezentarea acestui serviciu în cadrul proceselor judecate de instanțele Uniunii Europene (UE).

3.   Dreptul uniunii economice și monetare

Comisia Europeană caută avocați care au cunoștințe de specialitate temeinice în domeniul cadrului juridic al uniunii economice și monetare și o experiență confirmată în acest domeniu.

Candidații ar trebui să aibă o capacitate dovedită de a evalua aspectele juridice care decurg din punerea în aplicare a capitolului privind UEM prevăzut în tratat și/sau a legislației secundare adoptate pe baza acestuia. Candidații ar trebui să fie în măsură să contribuie la elaborarea de propuneri de acte legislative și de analize juridice în acest domeniu și să ofere conducerii consiliere adecvată.

Printre atribuțiile încredințate candidaților care au reușit la concurs se pot număra, de exemplu:

evaluarea compatibilității legislațiilor privind băncile centrale cu cerințele tratatului;

elaborarea părții juridice a raportului de convergență prevăzut la articolul 140 din tratat (TFUE);

efectuarea unei evaluări juridice a compatibilității legislației naționale cu cadrul UE în vederea aderării la UE;

gestionarea contribuțiilor la procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în domeniul UEM;

contribuirea la redactarea actelor legislative și la negocierea legislativă/interguvernamentală a legislației în domeniul UEM;

acordarea de asistență Serviciului Juridic al Comisiei Europene sau reprezentarea acestui serviciu în cadrul proceselor judecate de instanțele Uniunii Europene (UE).

4.   Normele financiare aplicabile bugetului UE

Comisia Europeană caută juriști care au cunoștințe temeinice și expertiză în domeniul normelor și procedurilor financiare aplicabile bugetului UE (în special Regulamentul financiar, normele sectoriale aplicabile finanțării UE în cadrul gestiunii partajate, politicilor interne sau relațiilor externe, normele privind instrumentele financiare și garanțiile bugetare finanțate din bugetul UE, normele privind combaterea fraudei, cum ar fi sistemul de detectare timpurie și de excludere) și experiență confirmată în aplicarea legislației relevante sau în oferirea de consiliere cu privire la aceasta.

Juriștii ar trebui să aibă o capacitate dovedită de a redacta avize juridice, instrumente juridice și documente, de a analiza cazuri, de a efectua evaluări juridice și de a oferi consiliere.

Printre atribuțiile principale ale juriștilor se numără elaborarea, redactarea și negocierea legislației Uniunii Europene, monitorizarea punerii în aplicare/transpunerii legislației respective în legislația națională, îndeplinirea unor sarcini de consiliere, administrative și de coordonare, precum și participarea la forumuri internaționale în domeniile de politică relevante. Atribuțiile juriștilor pot varia în funcție de domeniul dreptului în care își vor desfășura activitatea și pot include:

contribuirea la definirea politicii și la dezvoltarea unor domenii specifice ale normelor și procedurilor financiare ale Uniunii Europene aplicabile bugetului UE și facilitarea procesului decizional, în special prin oferirea de consiliere juridică și furnizarea de contribuții;

dezvoltarea legislației Uniunii Europene, în special prin redactarea de propuneri legislative ale Comisiei în diferite domenii ale normelor financiare aplicabile bugetului UE și asigurarea solidității juridice și a coerenței actelor juridice propuse, inclusiv a celor redactate de alte instituții, organisme, agenții executive sau parteneriate public-privat ale UE;

consilierea cu privire la normele și procedurile financiare referitoare la execuția bugetului Uniunii și, în special, a programelor de cheltuieli prin intermediul a diferite instrumente juridice (achiziții publice, granturi, premii, gestiune indirectă, inclusiv acorduri de delegare, instrumente financiare și garanții bugetare), precum și cu privire la punerea în aplicare a normelor referitoare la combaterea fraudei, cum ar fi sistemul de detectare timpurie și de excludere;

redactarea de documente juridice standard (în special modele de contract și corespondență juridică), de orientări (vademecum, note circulare) și predarea de cursuri de formare;

participarea la negocierile interinstituționale pentru adoptarea legislației Uniunii Europene și la reuniuni în cadrul Consiliului și al Parlamentului European, prezentarea de propuneri legislative părților interesate, grupurilor de interese și altor instituții ale UE;

efectuarea de cercetări juridice aprofundate în domeniile dreptului UE, dreptului național sau dreptului internațional, inclusiv în domeniul jurisprudenței, furnizarea unei analize detaliate a temelor atribuite și elaborarea de avize juridice, instrumente juridice și documente privind aplicarea și interpretarea normelor și a procedurilor din domeniul normelor financiare aplicabile bugetului UE, precum și privind aplicarea și interpretarea oricărei alte dispoziții legale aplicabile;

monitorizarea conformității normelor naționale și internaționale cu normele și procedurile financiare aplicabile bugetului UE (menținerea de contacte cu administrațiile naționale, formularea de răspunsuri la întrebările adresate de cetățeni, întreprinderi și autorități publice, gestionarea întrebărilor parlamentare, a petițiilor adresate Parlamentului European, a solicitărilor de acces la documente, tratarea plângerilor și gestionarea etapelor precontencioase ale procedurilor privind încălcarea dreptului Uniunii Europene);

îndeplinirea atribuțiilor în contextul etapelor contencioase, cum ar fi acordarea de asistență la redactarea declarațiilor de poziție/observațiilor prezentate în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene sau a Tribunalului;

participarea la negocierea unor acorduri internaționale, în special pentru a asigura convergența cu normele financiare aplicabile bugetului UE;

participarea la reuniuni pregătitoare și asigurarea legăturii cu omologii relevanți din cadrul instituțiilor, organismelor, agențiilor executive sau parteneriatelor public-privat ale UE și cu organizații internaționale, participarea la seminare și conferințe organizate în domeniul normelor financiare aplicabile bugetului UE;

cooperarea cu experți și omologi din cadrul instituțiilor, organismelor, agențiilor executive sau parteneriatelor public-privat ale UE, cu organizații internaționale, cu autorități naționale și cu părți interesate;

elaborarea de note de informare și de declarații de presă, reprezentarea Comisiei în cadrul reuniunilor cu statele membre și cu părțile interesate;

acordarea de asistență Serviciului Juridic al Comisiei Europene sau reprezentarea acestui serviciu în cadrul proceselor judecate de instanțele Uniunii Europene (UE).

5.   Protecția monedelor euro împotriva falsificării

Comisia Europeană caută analiști care au cunoștințe temeinice și expertiză în domeniul protecției monedelor euro împotriva falsificării. Candidații ar trebui să aibă capacitatea dovedită de a efectua analiza tehnică și clasificarea monedelor euro suspectate că ar fi falsificate. O experiență dovedită în asigurarea respectării legii în ceea ce privește combaterea falsificării monedei euro constituie un avantaj.

Printre atribuțiile încredințate candidaților care au reușit la concurs se pot număra:

realizarea analizei tehnice a monedelor euro suspectate că ar fi falsificate și clasificarea fiecărui tip nou de monedă euro falsificată, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului;

pregătirea de informații referitoare la monedele euro falsificate pentru autoritățile specializate de asigurare a respectării legii;

acordarea de asistență și coordonarea centrelor naționale de analiză a monedelor (CNAM) în ceea ce privește analiza monedelor euro falsificate și consolidarea protecției monedei euro împotriva fraudei și a falsificării;

contribuirea la punerea în aplicare a politicii Comisiei privind protecția monedei euro împotriva falsificării, în special prin organizarea și punerea în aplicare a unor acțiuni de formare în cadrul programului „Pericles 2020”, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 331/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;

facilitarea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1210/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 al Consiliului;

coordonarea resurselor relevante la Monetăria franceză din Pesac, în conformitate cu Decizia (UE) 2017/1507 a Comisiei;

cooperarea cu instituțiile UE, cu autoritățile naționale și cu alte părți interesate relevante în ceea ce privește elaborarea unei politici eficace de protecție a monedei euro împotriva falsificării;

organizarea și participarea la reuniuni periodice ale Grupului de experți în materie de monede falsificate (GEMF) și ale subgrupului acestuia;

elaborarea și redactarea de rapoarte statistice și tehnice, de note interne, de note de informare și de alte documente relevante privind monedele euro;

reprezentarea Comisiei și a CTSE în cadrul comitetelor, al grupurilor de lucru și al reuniunilor cu alte instituții și cu sectorul privat;

susținerea de prezentări în cadrul conferințelor și reuniunilor internaționale.

Sfârșitul ANEXEI I, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


ANEXA II

CRITERII DE SELECȚIE

Pentru selecția pe bază de calificări, comisia de evaluare ia în considerare criteriile enumerate în cele ce urmează.

1.   Dreptul concurenței

1.

Experiență profesională în aplicarea normelor și a procedurilor dreptului UE sau al statelor membre în domeniul concurenței, dobândită în cadrul unui cabinet de avocatură.

2.

Experiență profesională în aplicarea normelor și a procedurilor dreptului UE sau al statelor membre în domeniul concurenței, dobândită în cadrul unei autorități naționale sau internaționale de concurență.

3.

Experiență profesională în aplicarea normelor și a procedurilor dreptului UE sau al statelor membre în domeniul concurenței, dobândită în cadrul uneia sau mai multora dintre următoarele:

o întreprindere, în calitate de jurist angajat al acesteia;

o instanță națională sau internațională.

4.

Experiență profesională în aplicarea normelor și a procedurilor dreptului UE sau al statelor membre în domeniul concurenței în următoarele domenii specifice:

concentrări economice;

antitrust;

ajutoare de stat;

carteluri.

5.

Experiență profesională dobândită într-un cabinet de avocatură, într-o întreprindere, în calitate de jurist angajat în cadrul acesteia, într-un organism public național/internațional sau într-o instanță națională/internațională în unul dintre următoarele domenii:

drept comercial;

dreptul contractelor;

dreptul proprietății intelectuale;

dreptul piețelor de capital;

dreptul energiei;

dreptul fuziunilor și achizițiilor;

drept fiscal;

achiziții publice.

6.

Experiență profesională în domeniul dreptului concurenței, dobândită într-o societate de consultanță strategică și/sau într-o societate de consultanță economică.

7.

Diplomă de master și/sau doctorat cu specializare în dreptul concurenței.

8.

Experiență în domeniul dreptului concurenței (antitrust: acorduri restrictive, poziție dominantă, carteluri; concentrări economice și/sau ajutoare de stat), dobândită în unul sau mai multe dintre următoarele moduri:

predarea unui curs complet (care se încheie cu un examen final) în cadrul unei instituții academice, cu o durată de cel puțin 1 semestru;

publicarea de articole în reviste academice cu sistem de evaluare inter pares;

participarea la conferințe și ateliere în calitate de vorbitor.

2.   Drept financiar

1.

Experiență profesională în drept financiar, astfel cum este descrisă în natura atribuțiilor, dobândită în cadrul uneia sau mai multora dintre următoarele:

(a)

un cabinet de avocatură;

(b)

o întreprindere sau o organizație profesională;

(c)

o administrație publică națională;

(d)

o autoritate de supraveghere;

(e)

o instanță sau o organizație națională/internațională ori un organism național/internațional.

2.

Experiență profesională în redactarea de acte juridice sau de documente, decizii și avize privind aspecte relevante pentru dreptul financiar.

3.

Experiență profesională în legătură cu aspectele de drept privat ale finanțării (și anume, dreptul contractelor/fiduciilor, dreptul capitalului privat, structurarea finanțării prin îndatorare, dreptul investițiilor).

4.

Experiență profesională în domeniul dreptului financiar într-un context internațional.

5.

Diplomă de master și/sau doctorat cu specializare în drept financiar și/sau în dreptul Uniunii Europene.

6.

Experiență profesională în domeniul dreptului financiar [în special cu privire la reglementările din sectorul bancar, la redresarea și rezoluția instituțiilor bancare, la dreptul serviciilor financiare (de consum), precum și la legislația aplicabilă titlurilor de valoare, infrastructurii piețelor financiare, piețelor post-tranzacționare și piețelor de capital, firmelor și fondurilor de investiții, la dreptul asigurărilor și al fondurilor de investiții, la dreptul insolvenței, la dreptul finanțelor corporatiste], dobândită în cadrul uneia dintre activitățile următoare sau al ambelor activități următoare:

cercetare academică;

predarea unui curs complet (care se încheie cu un examen final) în cadrul unei instituții academice, cu o durată de cel puțin 1 semestru.

7.

Experiență profesională în domeniul dreptului financiar [în special cu privire la reglementările din sistemul bancar, redresarea și rezoluția instituțiilor bancare, dreptul serviciilor financiare (de consum), precum și legea aplicabilă titlurilor de valoare, infrastructura piețelor financiare, piețele post-tranzacționare și piețele de capital, firmele și fondurile de investiții, dreptul asigurărilor și al fondurilor de investiții, dreptul insolvenței, dreptul finanțelor corporatiste], dobândită în cadrul uneia dintre activitățile următoare sau al ambelor activități următoare:

publicarea de articole în reviste academice cu sistem de evaluare inter pares;

participarea la conferințe și ateliere în calitate de vorbitor.

8.

Experiență profesională în negocierea internațională a unor acte juridice și/sau a altor documente (cum ar fi recomandări, orientări) emise de organizații și organisme internaționale.

3.   Dreptul uniunii economice și monetare (UEM)

1.

Experiență profesională privind aspectele juridice ale UEM (în special în ceea ce privește efectuarea de analize juridice, pregătirea deciziilor Consiliului guvernatorilor și consilierea juridică a guvernatorului) în cadrul unei bănci centrale din UE.

2.

Experiență profesională privind aspectele juridice ale UEM (în special în ceea ce privește efectuarea de analize juridice, elaborarea sau negocierea textelor referitoare la UEM, elaborarea poziției juridice a instituției sau a organismului UE privind aspectele juridice ale UEM), dobândită în cadrul unei instituții a UE sau al unui organism al UE.

3.

Experiență profesională privind aspectele juridice ale UEM (în special în ceea ce privește efectuarea de analize juridice, participarea directă la negocierea unor texte juridice privind UEM, pregătirea pozițiilor naționale privind aspectele juridice ale UEM), dobândită în cadrul unui minister de finanțe din UE.

4.

Experiență profesională în domeniul dreptului UEM, dobândită în cadrul uneia dintre activitățile următoare sau al ambelor activități următoare:

predarea unui curs complet (care se încheie cu un examen final) în cadrul unei instituții academice, cu o durată de cel puțin 1 semestru;

publicarea de articole în reviste academice cu sistem de evaluare inter pares.

5.

Diplomă de master sau doctorat cu specializare în dreptul UEM.

6.

Experiență profesională în domeniul dreptului UEM dobândită într-un context internațional.

7.

Experiență profesională în ceea ce privește mandatele referitoare la UEM, dobândită într-un cabinet de avocatură.

4.   Normele financiare aplicabile bugetului UE

Vă rugăm să luați notă de faptul că trimiterile la Regulamentul financiar menționate în cadrul criteriilor 1, 2 și 7 se referă la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.

1.

Experiență profesională în ceea ce privește normele și procedurile financiare aplicabile bugetului UE, în special: (a) Regulamentul financiar; (b) normele și procedurile financiare specifice pentru organismele, agențiile executive sau parteneriatele public-privat ale Uniunii; (c) normele și procedurile financiare sectoriale aplicabile finanțării UE în cadrul gestiunii partajate; (d) normele și procedurile financiare aplicabile finanțării de către UE a politicilor interne sau a relațiilor externe; (e) normele privind granturile sau achizițiile publice; (f) normele privind instrumentele financiare și garanțiile bugetare finanțate de la bugetul UE; (g) normele privind combaterea fraudei (de exemplu, sistemul de detectare timpurie și de excludere), dobândită în cadrul uneia sau mai multora dintre următoarele organizații ale UE:

(a)

instituții;

(b)

organisme, agenții executive;

(c)

parteneriatele public-privat.

2.

Experiență profesională în ceea ce privește normele și procedurile financiare aplicabile bugetului UE, în special în următoarele domenii: (a) Regulamentul financiar; (b) normele financiare specifice pentru organismele, agențiile executive sau parteneriatele public-privat ale Uniunii; (c) normele sectoriale aplicabile finanțării UE în cadrul gestiunii partajate, politicilor interne sau relațiilor externe; (d) normele privind granturile sau achizițiile publice; (e) normele privind instrumentele financiare și garanțiile bugetare finanțate de la bugetul UE; (f) normele privind combaterea fraudei (de exemplu, sistemul de detectare timpurie și de excludere), dobândită în cadrul uneia sau mai multora dintre următoarele:

(a)

o administrație publică națională;

(b)

o întreprindere sau o organizație profesională;

(c)

o instanță sau o organizație națională/internațională ori un organism național/internațional.

3.

Experiență profesională în redactarea de acte juridice, decizii, avize și alte documente privind aspecte relevante pentru normele și procedurile financiare aplicabile bugetului UE.

4.

Experiență profesională în ceea ce privește aspectele de drept privat ale normelor și procedurilor financiare aplicabile bugetului UE (în special în materie de achiziții publice, acorduri de grant, instrumente financiare și garanții bugetare, dreptul contractelor/fiduciilor, aspecte ale dreptului capitalului privat, structurarea finanțării prin îndatorare).

5.

Experiență profesională în negocierea unor acte juridice și/sau a altor documente (cum ar fi recomandări, orientări) emise de organizații și organisme internaționale sau instituții financiare.

6.

Diplomă de master și/sau doctorat cu specializare în dreptul Uniunii Europene și/sau în drept comercial.

7.

Experiență profesională în ceea ce privește normele și procedurile financiare aplicabile bugetului UE, în special în următoarele domenii: (a) Regulamentul financiar; (b) normele financiare specifice pentru organismele, agențiile executive sau parteneriatele public-privat ale Uniunii; (c) normele sectoriale aplicabile finanțării UE în cadrul gestiunii partajate, politicilor interne sau relațiilor externe; (d) normele privind granturile sau achizițiile publice; (e) normele privind instrumentele financiare și garanțiile bugetare finanțate de la bugetul UE; (f) normele privind combaterea fraudei (de exemplu, sistemul de detectare timpurie și de excludere), dobândită în cadrul uneia sau mai multora dintre următoarele:

(a)

cercetare academică;

(b)

predarea unui curs complet (care se încheie cu un examen final) în cadrul unei instituții academice, cu o durată de cel puțin 1 semestru;

(c)

publicarea de articole în reviste academice cu sistem de evaluare inter pares;

(d)

participarea la conferințe și ateliere în calitate de vorbitor.

5.   Protecția monedelor euro împotriva falsificării

1.

Experiență profesională în aplicarea normelor și a procedurilor dreptului național și/sau ale dreptului UE privind protecția monedei euro împotriva falsificării. Experiența profesională trebuie să fi fost dobândită ca angajat în cadrul sau în numele uneia dintre structurile următoare ori al ambelor structuri următoare:

(a)

o autoritate națională competentă menționată la articolul 2 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1338/2001;

(b)

o instituție europeană, un organism european sau o agenție europeană.

2.

Experiență profesională în analiza tehnică a monedelor euro falsificate.

3.

Experiență profesională în clasificarea monedelor euro falsificate.

4.

Experiență în asigurarea respectării legii în ceea ce privește combaterea falsificării monedei euro.

5.

Experiență profesională în utilizarea unor instrumente informatice specifice pentru analiza și clasificarea monedelor euro falsificate, în special a Sistemului de monitorizare a falsificărilor (SMF).

6.

Experiență profesională în punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1210/2010 („autentificarea monedelor euro și procesarea monedelor euro improprii circulației”) și/sau a Regulamentului (CE) nr. 2182/2004 al Consiliului („privind medaliile și jetoanele similare monedelor euro”).

7.

Experiență profesională în redactarea de rapoarte statistice și tehnice.

8.

Experiență profesională în cooperarea internațională în cadrul UE sau cu țări terțe în domeniul protecției monedei euro împotriva falsificării.

9.

Experiență profesională în conceperea și organizarea sau participarea în calitate de vorbitor la reuniuni, conferințe, cursuri de formare cu caracter tehnic sau ateliere, la nivelul UE sau la nivel internațional.

10.

Participarea la cursuri de formare privind detectarea, analiza sau clasificarea monedelor falsificate.

Sfârșitul ANEXEI II, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


ANEXA III

DISPOZIȚII GENERALE APLICABILE CONCURSURILOR GENERALE

INFORMAȚII GENERALE

Orice trimitere, în cadrul procedurilor de selecție organizate de EPSO, la o persoană de un anumit sex se înțelege ca fiind făcută, de asemenea, la o persoană de orice alt sex.

În cazul în care, pentru ultimul loc al oricărei etape a concursului, doi/mai mulți candidați au obținut aceeași notă, ambii candidați/toți candidații în cauză vor trece în etapa următoare a concursului. Toți candidații readmiși după ce au introdus o cale de atac în urma căreia li s-a dat câștig de cauză vor fi, de asemenea, invitați să participe la etapa următoare.

În cazul în care, pentru ultimul loc pe lista de rezervă, doi/mai mulți candidați au obținut aceeași notă, ambii candidați/toți candidații în cauză vor fi înscriși pe lista de rezervă. Toți candidații readmiși după ce au introdus, în această etapă a procedurii, o cale de atac în urma căreia li s-a dat câștig de cauză vor fi, de asemenea, adăugați pe lista de rezervă.

1.   CINE ÎȘI POATE DEPUNE CANDIDATURA?

1.1.   Condiții generale și specifice

Condițiile generale și specifice (inclusiv cunoștințele lingvistice) pentru fiecare domeniu sau profil sunt indicate în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?”.

Condițiile specifice privind calificările, experiența profesională și cunoștințele lingvistice variază în funcție de profilul cerut. În candidatura dumneavoastră, vă rugăm să oferiți cât mai multe detalii cu privire la calificările și experiența dumneavoastră profesională (dacă se cere), astfel cum se descrie în secțiunea „Sunt eligibil pentru a candida?”din prezentul anunț, care sunt relevante pentru atribuțiile avute în vedere .

(a)

Diplome și/sau certificate: diplomele, indiferent dacă sunt eliberate de țări din UE sau din afara UE, trebuie să fie recunoscute de un organism oficial al unui stat membru al UE, de exemplu de un minister al educației al unui stat membru al UE. În acest sens, comisia de evaluare va ține cont de diferitele structuri de învățământ.

Pentru învățământul superior și pentru învățământul tehnic, profesional sau specializat, vă rugăm să indicați materiile studiate, durata studiilor, precum și dacă este vorba de un curs de zi, cu frecvență redusă sau un curs seral.

(b)

Experiența profesională (dacă se cere) va fi luată în considerare numai dacă are legătură cu atribuțiile avute în vedere și:

constituie o activitate reală și efectivă;

este remunerată;

implică un raport de subordonare sau prestarea unui serviciu; și

sub rezerva următoarelor condiții:

munca voluntară: dacă este remunerată și presupune un număr similar de ore pe săptămână și o durată similară cu o activitate profesională obișnuită;

stagiile: dacă sunt remunerate;

serviciul militar obligatoriu: dacă a fost efectuat înainte sau după obținerea diplomei cerute pentru o perioadă care să nu depășească durata legală în statul membru din care proveniți;

concediul de maternitate/paternitate/adopție: dacă se înscrie în cadrul unui contract de muncă;

doctoratul: pentru o perioadă de maximum trei ani, cu condiția ca doctoratul să fi fost efectiv obținut, indiferent dacă activitățile au fost remunerate sau nu; și

munca cu fracțiune de normă: calculată proporțional cu numărul de ore lucrate; de exemplu, munca cu jumătate de normă prestată timp de șase luni ar fi contabilizată drept trei luni.

1.2.   Documente justificative

În diferite etape ale procedurii de selecție va trebui să prezentați un document oficial care să vă ateste cetățenia (de exemplu, pașaportul sau cartea de identitate), care trebuie să fie valabil la termenul-limită de validare a candidaturii dumneavoastră (la termenul-limită de validare a primei părți a candidaturii dumneavoastră în cazul în care procedura de depunere a candidaturilor comportă două părți).

Pentru toate perioadele de activitate profesională trebuie să furnizați originalul sau fotocopii certificate după:

adeverințe din partea foștilor angajatori și a angajatorului (angajatorilor) actual(i) care să precizeze natura și nivelul atribuțiilor exercitate, data de începere și data de încheiere a activității, conținând antetul și ștampila oficială a întreprinderii, precum și numele și semnătura persoanei responsabile; sau

contractul (contractele) de muncă, precum și primul și ultimul fluturaș de salariu, însoțite de o descriere detaliată a atribuțiilor exercitate;

(pentru activitățile profesionale nesalariale, de exemplu, profesii independente, profesii liberale) facturile sau bonurile de comandă în care sunt descrise în detaliu activitățile exercitate sau orice alt document justificativ oficial relevant;

(pentru interpreții de conferință, în cazul cărora se cere experiență profesională) documente care să ateste numărul de zile, precum și limbile sursă și țintă de interpretare, având legătură în mod specific cu interpretariatul de conferință.

În general, nu se solicită documente justificative pentru a dovedi cunoștințele dumneavoastră lingvistice, cu excepția anumitor profiluri lingvistice sau a unor profiluri specializate.

Vi se pot solicita informații sau documente suplimentare în orice etapă a procedurii. EPSO vă va informa ce documente justificative trebuie să furnizați și în ce moment.

1.3.   Egalitatea de șanse și măsuri speciale

În cazul în care un handicap sau o afecțiune v-ar putea împiedica să participați la teste, vă rugăm să indicați acest lucru în formularul dumneavoastră de candidatură și să ne comunicați tipul măsurilor speciale de care aveți nevoie. În cazul în care handicapul sau afecțiunea apare după ce ați validat formularul de candidatură, trebuie să informați EPSO în cel mai scurt timp, utilizând datele de contact indicate mai jos.

Vă rugăm să rețineți că va trebui să trimiteți la EPSO un certificat eliberat de autoritatea națională din țara dumneavoastră sau un certificat medical pentru ca cererea dumneavoastră să fie luată în considerare. Documentele dumneavoastră justificative vor fi examinate, astfel încât să se poată lua măsuri rezonabile pentru a vă facilita accesul, dacă este cazul.

Dacă întâmpinați probleme legate de accesibilitate sau dacă aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa „EPSO-accessibility”prin:

e-mail (EPSO-accessibility@ec.europa.eu);

fax (+ 32 22998081) sau

poștă:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   DE CĂTRE CINE VOI FI EVALUAT?

Pentru a compara candidații și a-i selecta pe cei mai buni pe baza competențelor, a aptitudinilor și a calificărilor acestora din perspectiva cerințelor prevăzute în prezentul anunț de concurs, este numită o comisie de evaluare. Membrii comisiei de evaluare stabilesc, de asemenea, nivelul de dificultate al testelor concursului și aprobă conținutul acestora, pe baza propunerilor făcute de EPSO.

Pentru a garanta independența comisiei de evaluare, este strict interzis candidaților sau oricărei persoane din afara comisiei să încerce să contacteze oricare dintre membrii comisiei, mai puțin în contextul testelor care necesită interacțiunea directă dintre candidați și comisie.

Candidații care doresc să își expună cazul sau să își exercite drepturile trebuie să facă acest lucru în scris, trimițând EPSO corespondența destinată unei anumite comisii de evaluare; EPSO o va transmite apoi comisiei. Toate intervențiile, directe sau indirecte, ale candidaților în afara acestei proceduri sunt interzise și pot atrage descalificarea din concurs.

Existența unei legături de familie sau de ordin ierarhic între un candidat și un membru al comisiei de evaluare, în special, creează un conflict de interese. Comisiile de evaluare sunt invitate să comunice imediat EPSO aceste situații de îndată ce au cunoștință de existența lor. EPSO va evalua fiecare caz în mod individual și va lua măsurile corespunzătoare. Nerespectarea normelor de mai sus poate duce la sancționarea disciplinară a membrilor comisiilor de evaluare și poate antrena descalificarea din concurs a candidaților respectivi (a se vedea secțiunea 4.4).

Numele membrilor comisiei de evaluare se publică pe site-ul web al EPSO (www.eu-careers.eu) înainte de începerea testelor aferente etapei/centrului de evaluare.

3.   COMUNICARE

3.1.   Comunicarea cu EPSO

Pentru a urmări evoluția concursului, ar trebui să vă consultați contul EPSO cel puțin de două ori pe săptămână. Dacă, în urma unei probleme tehnice care ține de EPSO, nu sunteți în măsură să vă consultați contul, trebuie să semnalați EPSO imediat acest fapt și doar prin intermediul site-ului EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro).

EPSO își rezervă dreptul de a nu furniza informații care sunt deja menționate în mod clar în prezentul anunț de concurs, în anexele la acesta sau pe site-ul web al EPSO, inclusiv la rubrica „Întrebări și răspunsuri”.

În întreaga corespondență referitoare la o anumită candidatură, vă rugăm să vă indicați numele, așa cum apare în contul dumneavoastră EPSO, numărul candidaturii dumneavoastră, precum și numărul de referință al procedurii de selecție.

EPSO aplică principiile Codului de bună conduită administrativă https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_ro (astfel cum a fost publicat în Jurnalul Oficial). În consecință, EPSO își rezervă dreptul de a înceta orice schimb de corespondență abuzivă (și anume repetitivă, ofensatoare și/sau nerelevantă).

3.2.   Accesul la informații

Candidații au drepturi specifice de acces la anumite informații care îi privesc, conferite în temeiul obligației de motivare, pentru a se permite introducerea unei căi de atac împotriva deciziilor de respingere.

Această obligație de motivare trebuie echilibrată cu caracterul confidențial al activității comisiei de evaluare, care garantează independența comisiei de evaluare și obiectivitatea procesului de selecție. Având în vedere caracterul confidențial al activității comisiei de evaluare, nu se pot divulga informații privind atitudinile adoptate de anumiți membri ai comisiei de evaluare privind evaluarea individuală sau comparativă a candidaților.

Aceste drepturi de acces sunt specifice pentru candidații din cadrul unui concurs general și legislația privind accesul public la documente nu le poate conferi acestora alte drepturi decât cele menționate în prezenta secțiune.

3.2.1.   Comunicare automată

După fiecare etapă a procesului de selecție organizat pentru un anumit concurs, veți primi automat următoarele informații prin intermediul contului dumneavoastră EPSO:

teste cu variante multiple de răspuns: rezultatele dumneavoastră și o grilă cu răspunsurile date de dumneavoastră și cu răspunsurile corecte, cu numărul/litera de referință. Accesul la textul întrebărilor și al răspunsurilor este exclus în mod explicit;

eligibilitate: dacă ați fost admis; în caz contrar, condițiile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite;

„Talent Screener”: rezultatele dumneavoastră și o grilă cu ponderea întrebărilor, punctajul acordat pentru răspunsurile date de dumneavoastră și punctajul dumneavoastră total;

teste preliminare: rezultatele dumneavoastră;

teste intermediare: rezultatele dumneavoastră, în cazul în care nu sunteți printre candidații invitați să participe la etapa următoare;

etapa/centrul de evaluare: în cazul în care nu ați fost descalificat, pașaportul dumneavoastră de competențe, care indică notele dumneavoastră globale pentru fiecare competență, și observațiile comisiei de evaluare, prin care se oferă aprecieri cantitative și calitative cu privire la prestația dumneavoastră la etapa/centrul de evaluare.

Ca regulă generală, EPSO nu comunică candidaților textele-sursă și nici enunțurile exercițiilor, întrucât se intenționează reutilizarea acestora în cadrul concursurilor viitoare. Cu toate acestea, pentru anumite teste, EPSO poate publica pe site-ul său, în mod excepțional, textele-sursă sau enunțurile exercițiilor în cazul în care:

testele s-au încheiat;

rezultatele au fost stabilite și comunicate candidaților; și

nu se intenționează reutilizarea textelor-sursă/enunțurilor exercițiilor în cadrul concursurilor viitoare.

3.2.2.   Informații la cerere

Puteți solicita o copie necorectată a răspunsurilor dumneavoastră la testele scrise dacă nu se intenționează reutilizarea conținutului respectiv în cadrul unor concursuri viitoare. Acest lucru exclude în mod explicit transmiterea răspunsurilor la exercițiile „e-tray”și la studiile de caz.

Lucrările cu răspunsurile dumneavoastră corectate și detaliile notării, în special, fac obiectul caracterului secret al lucrărilor comisiei de evaluare și nu vor fi divulgate.

EPSO depune eforturi pentru a pune la dispoziția candidaților cât mai multe informații posibil, în conformitate cu obligația de motivare, cu natura confidențială a activității comisiei de evaluare și cu normele privind protecția datelor cu caracter personal. Toate cererile de informații vor fi evaluate din perspectiva acestor obligații.

Cererile de informații trebuie trimise prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro) în termen de 10 zile calendaristice de la data la care au fost publicate rezultatele în contul dumneavoastră EPSO.

4.   PLÂNGERI ȘI PROBLEME

4.1.   Aspecte tehnice și de organizare

Dacă, în orice etapă a procedurii de selecție, vă confruntați cu o problemă tehnică sau de organizare gravă, pentru a ne permite să investigăm chestiunea respectivă și să luăm măsuri corective, vă rugăm să informați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro).

În întreaga corespondență, vă rugăm să indicați numele dumneavoastră (așa cum apare în contul dumneavoastră EPSO), numărul candidaturii dumneavoastră, precum și numărul de referință al procedurii de selecție.

Dacă problema apare la un centru de testare, vă rugăm:

să o semnalați imediat supraveghetorilor, astfel încât să se poată căuta o soluție în cadrul centrului. În orice caz, cereți supraveghetorilor să consemneze plângerea dumneavoastră în scris; și

să contactați EPSO în cel mult 3 zile calendaristice de la data susținerii testelor prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro), furnizând o descriere succintă a problemei întâlnite.

În ceea ce privește problemele survenite în afara centrelor de testare (de exemplu, în principal în ceea ce privește procesul de programare a testelor), vă rugăm să urmați instrucțiunile din contul dumneavoastră EPSO și de pe site-ul web al EPSO sau să contactați imediat EPSO prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro).

Pentru problemele legate de candidatura dumneavoastră, trebuie să contactați EPSO imediat și, în orice caz, înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor, prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro). S-ar putea ca la întrebările transmise cu mai puțin de 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de depunere a candidaturilor să nu primiți un răspuns înainte de expirarea termenului.

4.2.   Procedurile de reexaminare internă

4.2.1.   Erori în testele cu variante multiple de răspuns pe calculator

Baza de date a testelor cu variante multiple de răspuns face în permanență obiectul unui control de calitate aprofundat de către EPSO și comisiile de evaluare.

În cazul în care considerați că o eroare într-una sau mai multe din întrebările testelor cu variante multiple de răspuns v-a afectat capacitatea de a răspunde, aveți dreptul să solicitați reexaminarea întrebării (întrebărilor) respective de către comisia de evaluare (în cadrul procedurii de „neutralizare”).

Conform acestei proceduri, comisia de evaluare poate să decidă anularea întrebării care conține eroarea și redistribuirea punctelor între restul întrebărilor din cadrul testului. Numai candidații care au primit întrebarea respectivă vor fi afectați de recalculare. Notarea testelor rămâne cea indicată în secțiunile relevante ale prezentului anunț de concurs.

Modalitățile de depunere a unei contestații cu privire la testele cu variante multiple de răspuns sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de 3 zile calendaristice de la data la care ați susținut testele pe calculator;

informații suplimentare: descrieți subiectul întrebării (conținutul) pentru identificarea întrebării (întrebărilor) în cauză și explicați cât mai clar posibil în ce constă eroarea presupusă.

Contestațiile primite după termenul-limită sau care nu descriu în mod clar întrebarea (întrebările) contestată (contestate) și eroarea presupusă nu vor fi luate în considerare.

În special, plângerile în care se indică doar presupuse probleme de traducere, nefiind precizată în mod clar problema, nu vor fi luate în considerare.

Aceeași procedură de reexaminare se aplică în cazul erorilor din cadrul exercițiului „e-tray”.

4.2.2.   Cereri de reexaminare

Aveți posibilitatea de a introduce o cerere de reexaminare a oricărei decizii luate de comisia de evaluare sau de EPSO care stabilește rezultatele dumneavoastră și/sau determină dacă puteți trece în următoarea etapă a concursului sau dacă sunteți exclus din acesta.

Cererile de reexaminare se pot baza pe:

o neregulă materială în procesul concursului; și/sau

nerespectarea, de către comisia de evaluare sau de EPSO, a Statutului funcționarilor, a anunțului de concurs, a anexelor sale și/sau a jurisprudenței.

Vă rugăm să rețineți că nu sunteți autorizat să contestați valabilitatea evaluării de către comisia de evaluare a calității prestației dumneavoastră la un test sau a relevanței calificărilor și a experienței dumneavoastră profesionale. Această evaluare reprezintă o judecată de valoare a comisiei de evaluare și faptul că nu sunteți de acord cu evaluarea comisiei în ceea ce privește testul pe care l-ați susținut, experiența și/sau calificările dumneavoastră nu dovedește că respectiva comisie a săvârșit o eroare. Cererile de reexaminare prezentate pe această bază nu vor conduce la un rezultat pozitiv.

Modalitățile de depunere a unei cereri de reexaminare sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de 10 zile calendaristice de la data la care decizia contestată a fost publicată în contul dumneavoastră EPSO;

informații suplimentare: indicați în mod clar decizia pe care doriți să o contestați și din ce motive.

Cererile primite după expirarea termenului-limită nu vor fi luate în considerare.

Vă vom trimite o confirmare de primire în termen de 15 zile lucrătoare. Organismul care a luat decizia contestată (comisia de evaluare sau EPSO) va examina cererea dumneavoastră și veți primi un răspuns motivat în cel mai scurt timp.

Dacă rezultatul este pozitiv, veți fi reintegrat în procesul de selecție în etapa din care ați fost exclus, indiferent în ce etapă a concursului s-a ajuns între timp.

4.3.   Alte forme de contestare

4.3.1.   Reclamații administrative

În calitate de candidat în cadrul unui concurs general, aveți dreptul de a adresa o reclamație administrativă directorului EPSO, în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri.

Puteți depune o reclamație împotriva unei decizii sau a absenței unei decizii care afectează în mod direct și imediat statutul dumneavoastră legal în calitate de candidat numai în cazul în care normele care reglementează procedura de selecție au fost în mod clar încălcate. Directorul EPSO nu poate anula o judecată de valoare a unei comisii de evaluare (a se vedea secțiunea 4.2.2).

Modalitățile de depunere a unei reclamații administrative sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să contactați EPSO numai prin intermediul site-ului web al EPSO (https://epso.europa.eu/help_ro);

limbă: în limba 2 pe care ați ales-o pentru concursul în cauză;

termen-limită: în termen de trei luni de la data notificării deciziei contestate sau de la data la care ar fi trebuit adoptată o decizie;

informații suplimentare: indicați în mod clar decizia pe care doriți să o contestați și din ce motive.

Cererile primite după expirarea termenului-limită nu vor fi luate în considerare.

4.3.2.   Recursuri jurisdicționale

În calitate de candidat în cadrul unui concurs general, aveți dreptul de a introduce un recurs jurisdicțional în fața Tribunalului în temeiul articolului 270 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 91 din Statutul funcționarilor.

Vă atragem atenția că recursurile împotriva deciziilor adoptate de EPSO și nu de comisia de evaluare nu pot fi admise în fața Tribunalului decât dacă s-a depus în prealabil o reclamație administrativă în temeiul articolului 90 alineatul (2) din Statutul funcționarilor (a se vedea secțiunea 4.3.1). Acesta este cazul, în special, al deciziilor privind criteriile generale de eligibilitate, care sunt adoptate de EPSO, nu de comisia de evaluare.

Modalitățile de introducere a unui recurs jurisdicțional sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să consultați site-ul web al Tribunalului (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Ombudsmanul European

Toți cetățenii și rezidenții UE pot depune o plângere adresată Ombudsmanului European.

Înainte de depunerea unei plângeri adresate Ombudsmanului, trebuie mai întâi să faceți demersurile administrative corespunzătoare pe lângă instituțiile și organismele în cauză (a se vedea secțiunile 4.1-4.3).

Depunerea unei plângeri adresate Ombudsmanului nu extinde termenele pentru prezentarea reclamațiilor administrative sau introducerea unui recurs jurisdicțional.

Modalitățile de depunere a unei plângeri adresate Ombudsmanului sunt următoarele:

procedură: vă rugăm să consultați site-ul web al Ombudsmanului European (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Descalificarea din procedura de selecție

Puteți fi descalificat în orice etapă a unei proceduri de selecție dacă EPSO constată că:

ați creat mai multe conturi EPSO;

ați candidat pentru domenii sau profiluri incompatibile;

nu îndepliniți toate condițiile de eligibilitate;

ați făcut declarații false sau declarații care nu sunt susținute prin documente adecvate;

nu v-ați programat la unul sau la mai multe dintre teste sau nu le-ați susținut;

ați trișat la teste;

nu ați declarat în formularul dumneavoastră de candidatură cunoașterea limbilor cerute în prezentul anunț de concurs ori nu ați declarat nivelul (nivelurile) minim(e) cerut(e) pentru limbile respective;

ați încercat să contactați un membru al comisiei de evaluare într-un mod neautorizat;

nu ați informat EPSO cu privire la existența unui posibil conflict de interese cu un membru al comisiei de evaluare;

ați depus formularul de candidatură într-o altă limbă decât cea/cele menționată/menționate în prezentul anunț de concurs (se poate însă accepta utilizarea altei limbi pentru numele proprii, titlurile oficiale și denumirile funcțiilor, astfel cum sunt indicate în documentele justificative, sau denumirile/titlurile diplomelor); și/sau

ați semnat sau ați înscris un semn distinctiv în testele scrise sau practice care sunt corectate în mod anonim.

Candidații care doresc să fie recrutați de către instituțiile UE trebuie să facă dovada celei mai mari integrități. Frauda sau tentativa de fraudă poate fi pasibilă de sancțiuni și vă poate compromite eligibilitatea pentru concursurile ulterioare.

Sfârșitul ANEXEI III, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


ANEXA IV

EXEMPLE DE CALIFICĂRI MINIME, PENTRU FIECARE ȚARĂ ȘI GRAD, CARE CORESPUND, ÎN PRINCIPIU, CELOR CERUTE ÎN ANUNȚURILE DE CONCURS

Faceți clic aici pentru o versiune ușor de citit a acestor exemple.

ȚARA

AST-SC 1 – AST-SC 6

AST 1 – AST 7

AST 3 – AST 11

AD 5 – AD 16

Învățământ secundar (care oferă acces la învățământul superior)

Învățământ superior (ciclu de învățământ superior neuniversitar sau ciclu de învățământ universitar de scurtă durată de cel puțin doi ani)

Învățământ de nivel universitar (cel puțin trei ani)

Învățământ de nivel universitar (patru ani sau mai mult)

Belgique –

België –

Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxemburg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus - Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto - Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa - studieveckor)

Maisterin tutkinto - Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa - studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen - antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level – 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Sfârșitul ANEXEI IV, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal