27.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 115/6


Comitetul Unic de Rezoluție

Publicarea a două posturi pentru funcția de membru al comitetului și de director pentru planificare și decizii în materie de rezoluție

(COM/2019/20035)

(2019/C 115 A/02)

 

Comitetul Unic de Rezoluție

Comitetul Unic de Rezoluție (SRB) este autoritatea europeană în materie de rezoluție și lucrează în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de rezoluție ale statelor membre participante, constituind împreună cu acestea mecanismul unic de rezoluție (MUR). SRB colaborează strâns cu Comisia Europeană și cu Banca Centrală Europeană (BCE) în vederea protejării stabilității financiare. Misiunea sa este de a asigura un proces fluid de rezoluție a băncilor aflate în dificultate, astfel încât să se reducă la minimum impactul asupra economiei reale și asupra finanțelor publice ale statelor membre participante și nu numai. Prin urmare, SRB are sarcini și responsabilități specifice de pregătire și desfășurare a rezoluției băncilor care se află sau sunt susceptibile să se afle în dificultate. De asemenea, SRB este responsabil de gestionarea Fondului unic de rezoluție, astfel cum este instituit în temeiul Regulamentului privind MUR, pentru a se asigura disponibilitatea unui sprijin financiar pe termen mediu, în perioada în care banca este restructurată și/sau face obiectul rezoluției. SRB este o agenție a Uniunii Europene care se autofinanțează.

Posturile vacante

Comisia Europeană, în consultare cu SRB, organizează o procedură de selecție pentru doi membri ai comitetului și directori pentru planificare și decizii în materie de rezoluție.

Locul de desfășurare a activității va fi Bruxelles (Belgia), unde își are sediul SRB.

Candidații selectați vor prelua sarcinile: (i) ca membri cu drept de vot în organismele decizionale ale SRB – comitetul reunit în sesiune plenară și în sesiune executivă; și (ii) ca directori pentru planificare și decizii în materie de rezoluție ai SRB. În calitate de membri cu drept de vot ai comitetului reunit în sesiune plenară și în sesiune executivă, aceștia vor contribui activ la îndeplinirea sarcinilor și a responsabilităților comitetului, în conformitate cu mandatul atribuit în temeiul Regulamentului privind MUR.

În plus, candidații selectați, în calitate de directori pentru planificare și decizii în materie de rezoluție, vor răspunde de direcțiile responsabile de rezoluție. În special, candidații selectați:

vor gestiona activitatea cotidiană a direcției de care vor fi responsabili și vor asigura funcționarea armonioasă și eficace a acesteia, ceea ce va include și o cooperare strânsă cu alte domenii de activitate ale SRB, în special între cele trei direcții responsabile de rezoluție;

vor conduce și vor îndruma pregătirea planurilor de rezoluție a entităților care intră în sfera responsabilităților direcției;

vor conduce și vor îndruma pregătirea acțiunilor și, în cazul în care este necesar, a deciziilor în materie de rezoluție referitoare la entitățile care intră în sfera responsabilităților direcției;

vor asigura cooperarea cu autoritățile naționale de rezoluție care intră în sfera responsabilităților direcției;

vor supraveghea și vor gestiona cooperarea generală cu BCE în contextul lucrărilor dintre echipele de rezoluție internă și echipele comune de supraveghere pentru entitățile care intră în sfera responsabilităților direcției;

vor contribui, în calitate de membri ai conducerii superioare a SRB, la stabilirea politicilor și misiunii SRB;

vor coordona programarea activităților la nivelul direcției, stabilind obiectivele și definind prioritățile în cadrul planificării strategice globale a SRB;

vor coordona activitatea unităților care alcătuiesc direcția, motivând și sprijinind personalul de conducere de nivel mediu pentru ca acesta să își realizeze obiectivele și să exploateze potențialul membrilor personalului aflați în subordine;

vor viza realizarea obiectivelor direcției în termenele impuse și conform standardelor de calitate, vor monitoriza și evalua progresele înregistrate;

vor asigura o cooperare și o comunicare armonioase cu ceilalți membri ai comitetului/directori și cu celelalte direcții;

vor promova practici pozitive față de părțile interesate interne și externe ale direcției; și

vor stabili legături și vor întreține relațiile cu instituțiile și organismele UE și cu oricare altă autoritate publică și entitate privată în chestiuni care țin de sfera de competență a direcției lor.

Candidații selectați ar putea fi, de asemenea, invitați direct de către președintele SRB să îndeplinească alte sarcini care intră în sfera responsabilităților SRB.

Aceștia vor fi subordonați președintelui SRB în ceea ce privește contribuțiile lor ca directori pentru planificare și decizii în materie de rezoluție.

Criteriile de eligibilitate

Pentru a fi luați în considerare pentru etapa de selecție, la data-limită de depunere a candidaturilor candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii formale:

Cetățenie: să fie cetățeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

Titlu sau diplomă universitară:

să aibă fie un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă, în cazul în care durata normală a studiilor respective este de patru ani sau mai mult;

fie un nivel de studii corespunzător unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diplomă și o experiență profesională adecvată de cel puțin un an, atunci când durata normală a studiilor universitare respective este de cel puțin trei ani (această experiență profesională de un an nu poate fi inclusă în calculul numărului de ani de experiență profesională postuniversitară cerut mai jos);

Experiență profesională: să aibă cel puțin 20 de ani de experiență profesională postuniversitară dobândită după obținerea calificării menționate anterior, dintre care cel puțin 10 ani în domenii relevante pentru supravegherea, restructurarea sau rezoluția instituțiilor financiare și pentru reglementarea piețelor financiare (1);

Experiență în funcții de conducere la nivel înalt: o experiență profesională de cel puțin cinci ani în conducerea unei organizații, într-un post executiv la nivel înalt (2); și

Cunoștințe lingvistice: să cunoască temeinic una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene (3) și satisfăcător cel puțin o altă limbă oficială a Uniunii Europene.

Comitetele de selecție pot verifica în cadrul interviului (interviurilor) dacă cerința legată de cunoașterea satisfăcătoare a unei alte limbi oficiale a UE este îndeplinită de candidați. În acest scop, o parte a interviului s-ar putea desfășura în limba respectivă.

Nu există o limită de vârstă.

Criterii de selecție

Candidații ar trebui să aibă:

o cunoaștere aprofundată a sectorului bancar și financiar;

o experiență solidă într-unul sau mai multe din următoarele domenii: supravegherea, restructurarea sau rezoluția instituțiilor financiare, reglementarea piețelor financiare, mai ales a sectorului bancar;

cunoștințe privind instituțiile și procesele decizionale ale UE, precum și o experiență relevantă pentru activitățile SRB, fie în procese europene și internaționale, fie cel puțin în sectorul privat la nivel internațional;

experiență de succes în conducerea unor echipe mari cu o pregătire multidisciplinară (și, în mod ideal, multiculturale) la un înalt nivel de conducere și în motivarea personalului pentru a atinge niveluri ridicate de performanță;

capacitate dovedită de a lua și pune în aplicare decizii atât la nivel strategic, cât și operațional;

un simț deosebit de conducere și experiență de lucru într-un mediu multicultural;

aptitudini excelente de coordonare și analitice și capacitatea de a construi relații de lucru de încredere cu reprezentanții la nivel înalt ai părților interesate relevante;

un simț al răspunderii și un spirit de inițiativă deosebite și capacitatea de a adopta măsuri și de a le pune în aplicare, în special în situații de gestionare a crizelor;

aptitudini excelente de comunicare, prezentare și interpersonale; o cunoaștere foarte bună a limbii engleze, care este limba de lucru a SRB.

Independență și declarația de interese

Membrii comitetului, în sesiune plenară și în sesiune executivă, trebuie să acționeze independent și doar în interesul Uniunii și nu pot nici solicita, nici accepta instrucțiuni din partea instituțiilor sau organismelor Uniunii Europene, a guvernului oricărui stat membru sau a oricărui alt organism public sau privat. După numirea în funcția de membru al comitetului/director pentru planificare și decizii în materie de rezoluție, acesta va fi un angajat cu normă întreagă și nu va putea deține alte funcții la nivel național, la nivelul Uniunii sau la nivel internațional.

Acesta va trebui să prezinte înainte de numire:

o declarație prin care se angajează să acționeze în mod independent, în interesul public; și

o declarație cu privire la orice interese despre care s-ar putea considera că afectează independența candidatului.

Candidații trebuie să confirme în actul de candidatură disponibilitatea de a da aceste declarații (4). Odată numit în funcție, membrul comitetului va fi supus codului de conduită, iar în calitate de director pentru planificare și decizii în materie de rezoluție, va fi supus Statutului funcționarilor și Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, mai precis titlului II, precum și codului de etică și de bună conduită administrativă pentru personalul SRB.

SELECȚIA ȘI NUMIREA

1.

Comisia Europeană, după consultarea SRB, instituie un comitet de selecție care examinează toate candidaturile. Candidații considerați a avea profilul cel mai potrivit pentru cele două funcții de membri ai comitetului/directori pentru planificare și decizii în materie de rezoluție vor fi invitați la un interviu cu comitetul de selecție.

2.

În urma acestor interviuri, comitetul de selecție întocmește o primă listă de candidați, pe baza meritelor acestora și a criteriilor de selecție prevăzute în anunțul de post vacant. Acești candidați pot fi invitați la alte interviuri cu Comitetul consultativ privind numirile (CCN) din cadrul Comisiei Europene. Înainte de acest interviu, candidații vor participa la probele organizate într-un centru de evaluare condus de consultanți externi din domeniul recrutării.

3.

CCN adoptă o listă restrânsă. Acești candidați vor fi invitați să susțină un interviu cu unul sau mai mulți membri ai Comisiei Europene.

4.

Pe baza rezultatelor procesului de selecție și după audierea comitetului în sesiune plenară, Comisia Europeană adoptă o listă restrânsă a candidaților potriviți pentru cele două funcții de membri ai comitetului/directori pentru planificare și decizii în materie de rezoluție. Această listă restrânsă este transmisă Parlamentului European spre aprobare și simultan este informat Consiliul Uniunii Europene.

5.

Apoi, Comisia Europeană prezintă Parlamentului European spre aprobare o propunere privind numirile a doi membri ai comitetului/directori pentru planificare și decizii în materie de rezoluție.

6.

În urma aprobării propunerii respective, Consiliul adoptă o decizie de punere în aplicare pentru numirea a doi membri ai comitetului/directori pentru planificare și decizii în materie de rezoluție. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată. Este posibil să li se ceară candidaților să participe și la alte interviuri și/sau teste în afara celor indicate mai sus.

Din motive funcționale și pentru a finaliza procedura de selecție cât mai rapid posibil, atât în interesul candidaților, cât și al instituției, Comisia Europeană desfășoară procedura de selecție numai în engleză. Se va asigura că vorbitorii nativi ai acestei limbi nu vor beneficia de niciun avantaj necuvenit.

Prezenta cerere de candidaturi reprezintă baza pe care se va întemeia propunerea Comisiei Europene adresată Parlamentului European privind numirile a doi membri ai comitetului și directori pentru planificare și decizii în materie de rezoluție. Includerea pe lista restrânsă care urmează a fi transmisă Parlamentului European sau în propunerea de numire nu garantează numirea. Candidații trebuie să aibă în vedere că lista restrânsă ar putea fi publicată după adoptarea de către Comisia Europeană.

Egalitatea de șanse

Instituțiile Uniunii Europene aplică o politică a egalității de șanse și acceptă candidaturi fără a face discriminare pe considerente de sex, rasă, culoare a pielii, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenență la o minoritate națională, proprietate, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Condiții de încadrare în muncă

Fiecare membru al comitetului și director pentru planificare și decizii în materie de rezoluție este numit pentru o perioadă de cinci ani, care nu poate fi reînnoită. Se va considera că membrul comitetului și directorul pentru planificare și decizii în materie de rezoluție se situează la același nivel cu grefierul Curții de Justiție a Uniunii Europene în ceea ce privește regimul financiar și vârsta de pensionare, astfel cum se prevede în Regulamentul nr. 422/67/CEE (5). Salariul său se va baza pe gradul AD16 treapta 3 și va face obiectul unui factor multiplicator egal cu 101 % din salariul pentru gradul și treapta respective (6). Cu toate acestea, nu va fi impusă o vârstă maximă de pensionare. Pentru toate celelalte condiții de încadrare în muncă, se aplică prin analogie Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți.

CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA?

Atenție: Înainte de depunerea candidaturii, vă rugăm să verificați cu atenție dacă îndepliniți toate criteriile de eligibilitate, în special cele privind tipurile de diplome, experiența profesională și managerială la un nivel înalt, precum și cunoștințele lingvistice cerute. Neîndeplinirea vreunuia dintre criteriile de eligibilitate duce la excluderea automată din procedura de selecție. Trebuie să vă înscrieți prin internet, pe următorul site: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ și să urmați instrucțiunile menționate la această adresă cu privire la diferitele etape ale procedurii.

Va trebui să vă creați un profil înainte de a vă putea depune candidatura. Pentru a vă finaliza candidatura, va trebui să încărcați un CV în format PDF și să completați online o scrisoare de intenție (de maximum 8 000 de caractere). De asemenea, trebuie să aveți o adresă de e-mail valabilă. Aceasta va fi folosită pentru a vă confirma înscrierea și a vă contacta în cursul procedurii de selecție. Prin urmare, vă rugăm să informați Comisia Europeană cu privire la orice modificare a adresei dumneavoastră de e-mail. După finalizarea înscrierii online, veți primi un e-mail prin care vi se va confirma înregistrarea candidaturii dumneavoastră. Atenție, dacă nu primiți acest e-mail de confirmare înseamnă că nu v-a fost înregistrată candidatura!

Vă atragem atenția asupra faptului că nu este posibil să urmăriți online evoluția candidaturii dumneavoastră. Veți fi contactat direct cu privire la stadiul acesteia. Pentru a facilita procesul de selecție, toate comunicările cu candidații privind acest proces de selecție se vor face numai în limba engleză.

În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și/sau întâmpinați probleme tehnice, vă rugăm să trimiteți un e-mail la următoarea adresă: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Data-limită

Data-limită pentru depunerea candidaturilor este 29 aprilie 2019. Înscrierea online nu va fi posibilă după ora 12.00 după-amiază, ora Bruxelles-ului. Este responsabilitatea dumneavoastră să finalizați înscrierea online în timp util. Vă recomandăm cu insistență să nu așteptați până în ultimele zile ale perioadei de depunere a candidaturilor, întrucât traficul internet intens sau o problemă de conectare la internet ar putea conduce la întreruperea procedurii de înscriere online înainte de finalizarea acesteia, obligându-vă, astfel, să reluați întregul proces. Odată expirată data-limită pentru efectuarea înscrierii, nu veți mai putea introduce niciun fel de date. Nu se acceptă înscrierile tardive. Comisia își rezervă dreptul de a prelungi data-limită de depunere a candidaturilor pentru acest post vacant exclusiv prin publicarea unui anunț în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Informații importante pentru candidați

Candidaților li se atrage atenția că deliberările comitetelor de selecție sunt confidențiale. Se interzice candidaților sau oricărei alte persoane care acționează în numele lor să stabilească contacte directe sau indirecte cu membrii acestor comitete.

Protecția datelor cu caracter personal

Comisia și SRB se vor asigura că datele cu caracter personal ale candidaților sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (7).


(1)  Experiența profesională va fi luată în considerare începând cu data la care candidatul a dobândit calificarea minimă pentru accesul la profilul în cauză. Sunt luate în considerare numai activitățile profesionale documentate adecvat (și anume activitățile remunerate sau activitățile independente). Munca cu fracțiune de normă va fi luată în considerare prin calcularea echivalentului acesteia în ore lucrate cu normă întreagă. Nu sunt luate în considerare perioadele de studii sau de formare și stagiile neremunerate. Bursele, activitatea finanțată prin granturi și doctoratele pot fi luate în calcul ca experiență profesională pentru o durată de cel mult trei ani.

(2)  Candidații sunt invitați în mod explicit să indice, pentru fiecare funcție de gestiune/conducere deținută: 1. denumirea și natura funcțiilor deținute; 2. numărul de angajați aflați în subordine în perioada în care candidatul a deținut aceste funcții; 3. dimensiunea bugetelor gestionate; și 4. numărul nivelurilor ierarhice superioare și inferioare, precum și numărul de posturi existente la același nivel ierarhic cu cel al candidatului.

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=ro

(4)  https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/code_of_conduct.pdf

(5)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1967R0422:20040501:RO:PDF astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 904/2012: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0904&qid=1403014705423&from=EN

(6)  A se vedea articolul 66 din Regulamentul nr. 31 (CEE), nr. 11 (CEEA) de stabilire a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți ai Comunității Economice Europene și ai Comunității Europene a Energiei Atomice

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:RO:PDF

(7)  JO L 295, 21.11.2018, p. 39.