1.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 39/18


CERERE SPECIFICĂ DE PROPUNERI – EACEA/02/2019

Carta Erasmus pentru învățământul superior pentru perioada 2014-2020

(2019/C 39/12)

1.   Introducere

Prezenta cerere de propuneri are la bază Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii Erasmus+: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (1).

2.   Obiective și descriere

Carta Erasmus pentru învățământul superior oferă cadrul general care garantează calitatea activităților de cooperare europeană și internațională pe care o instituție de învățământ superior le poate realiza în cadrul Programului Erasmus+. Atribuirea unei carte Erasmus pentru învățământul superior este o condiție prealabilă necesară pentru toate instituțiile de învățământ superior situate în una dintre țările enumerate mai jos, care doresc să aplice și să participe la acțiuni de mobilitate a persoanelor în scop educațional și/sau de cooperare în materie de inovare și de bune practici în cadrul programului. Pentru instituțiile de învățământ superior situate în alte țări, această cartă nu este necesară, iar cadrul de calitate este stabilit prin acorduri interinstituționale încheiate între instituțiile de învățământ superior. Carta se acordă pentru întreaga durată a Programului Erasmus+. Punerea în aplicare a cartei va fi monitorizată, iar încălcarea oricărui principiu al său sau a oricărui angajament asumat poate duce la retragerea cartei de către Comisia Europeană.

3.   Candidați eligibili

Instituțiile de învățământ superior înființate în una dintre următoarele țări pot să solicite o cartă Erasmus pentru învățământul superior:

statele membre ale Uniunii Europene;

țările AELS-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia);

țările candidate la UE (Serbia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Turcia).

Autoritățile naționale vor desemna, dintre candidați, instituțiile de învățământ superior (2) considerate eligibile să participe la acțiuni de mobilitate a persoanelor în scop educațional și/sau de cooperare în materie de inovare și de bune practici în cadrul Programului Erasmus+, pe teritoriile respective.

4.   Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor și data orientativă a publicării rezultatelor selecției

Formularul online de cerere completat corespunzător trebuie transmis online până la 29 martie 2019, ora 12.00 (amiază, ora Bruxelles-ului, Ora Europei Centrale).

Data orientativă a publicării rezultatelor selecției este 25 octombrie 2019.

5.   Informații detaliate

Puteți găsi informații despre Programul Erasmus+ la următoarea adresă de internet: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Cererile trebuie să fie depuse conform orientărilor furnizate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, care sunt disponibile la adresa

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 50.

(2)  Conform definiției din articolul 2 al bazei legale a Programului Erasmus+, prin „instituție de învățământ superior” se înțelege:

(a)

orice tip de instituție de învățământ superior care, în conformitate cu legislația sau practica națională, eliberează diplome recunoscute sau alte calificări recunoscute de nivel terțiar, oricare ar fi denumirea acestor instituții;

(b)

orice instituție care, în conformitate cu legislația sau practica națională, oferă educație sau formare profesională la nivel terțiar.