31.10.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 395/3


CERERE DE PROPUNERI

Sprijin pentru măsuri de informare privind politica agricolă comună (PAC) pentru anul 2019

(2018/C 395/03)

1.   INTRODUCERE – CONTEXT

Prezenta este o cerere de propuneri pentru măsuri de informare al cărei temei este articolul 45 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (1).

Prezenta cerere de propuneri face, de asemenea, obiectul Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (Regulamentul financiar) (2).

Prin măsură de informare se înțelege un set de activități de informare de sine stătător și coerent, organizat pe baza unui buget unic.

2.   OBIECTIVE, TEME ȘI PUBLIC-ȚINTĂ

2.1.   Obiective

Obiectivul global al cererii de propuneri este să consolideze încrederea, în cadrul UE și în rândul tuturor cetățenilor, nu numai al fermierilor. Politica agricolă comună (PAC) este o politică pentru toți cetățenii din UE, iar beneficiile pe care le aduce acestora trebuie să fie clar demonstrate.

Aspectele esențiale și mesajele-cheie trebuie să fie în deplină concordanță cu obligația juridică a Comisiei de a executa măsuri de informare cu privire la PAC în sensul articolului 45 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

În cazul publicului larg – obiectivul este de a spori, în rândul cetățenilor, gradul de cunoaștere a importanței sprijinului UE pentru agricultură și pentru dezvoltarea rurală prin intermediul PAC.

În cazul părților interesate – obiectivul este de a stabili un dialog cu părțile interesate (în principal fermieri și alte părți interesate care activează în zonele rurale) pentru a comunica pe tema PAC în circumscripțiile lor, precum și cu publicul larg.

2.2.   Teme

Propunerile de măsuri de informare ilustrează modul în care PAC ar trebui să continue să contribuie la realizarea priorităților politice ale Comisiei Europene.

Politica agricolă comună este una dintre cele mai importante politici ale UE. Este un parteneriat între agricultură și societate și între Europa și fermierii ei. Este o politică comună pentru toate țările din UE. PAC urmărește mai multe obiective, precum sprijinirea fermierilor și îmbunătățirea producției agricole, întreținerea zonelor și peisajelor rurale, menținerea vitalității economiei rurale și contribuția la combaterea schimbărilor climatice și la gestionarea sustenabilă a resurselor naturale.

Având în vedere obiectivele respective și, în special, importanța tot mai mare acordată sustenabilității producției, mediului și zonelor rurale, propunerile de măsuri de informare ar trebui să se concentreze mai ales asupra dimensiunii economice, a celei de mediu și a celei sociale ale unei politici agricole comune sustenabile.

2.3.   Public-țintă

Publicul-țintă al temelor de la punctul 2.2 este publicul larg (în special tinerii din zonele urbane) și/sau de fermierii și de părțile interesate care activează în zonele rurale. Concentrarea măsurilor de informare asupra PAC ar pune un accent mai puternic asupra contracarării percepțiilor (greșite) referitoare la agricultura europeană, asupra rolului agriculturii în societate și asupra nevoii unei mai bune înțelegeri a contribuției enorme la economia UE în ansamblu oferite de sectorul agroalimentar al UE.

Mai exact:

în cazul elevilor, al profesorilor și al studenților: este necesară utilizarea unor noi abordări pentru a stabili dialogul cu tinerii și pentru a crește gradul lor de cunoaștere a PAC și a contribuției pe care aceasta o are în multe domenii, precum provocarea constituită de schimbările climatice, produsele alimentare, alegerea unei alimentații sănătoase și de calitate ca stil de viață, și în raport cu noul program al UE de distribuire a laptelui, fructelor și legumelor în școli, care a intrat în vigoare de la 1 august 2017 (3);

în cazul părților interesate: ar trebui asigurat un grad mai mare de cunoaștere a contribuției PAC la sprijinirea creșterii sustenabile a zonelor rurale.

3.   CALENDAR ORIENTATIV

 

Etape

Data sau perioada orientativă

(a)

Publicarea cererii de propuneri

octombrie 2018

(b)

Termenul-limită de depunere a candidaturilor

14 decembrie 2018

(c)

Perioada de evaluare

februarie 2019

(d)

Informarea candidaților

aprilie 2019

(e)

Semnarea acordurilor de grant

iunie 2019

Măsurile de informare nu pot depăși durata de 12 luni.

4.   BUDGETULDISPONIBIL

Bugetul total alocat pentru cofinanțarea măsurilor de informare este estimat la 4 000 000 EUR.

Acest cuantum este condiționat de disponibilitatea creditelor prevăzute în proiectul de buget pentru 2019 după adoptarea bugetului pentru 2019 de către autoritatea bugetară sau de disponibilitatea creditelor prevăzute în doisprezecimile provizorii.

Cuantumul grantului va fi de minimum 75 000 EUR și de maximum 500 000 EUR.

Comisia își rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.

5.   CERINȚE DE ADMISIBILITATE

Candidaturile trebuie trimise cel târziu la termenul-limită pentru depunerea candidaturilor menționat în secțiunea 3.

Candidaturile trebuie trimise la adresa pentru depunerea candidaturilor menționată în secțiunea 14.

Candidaturile trebuie depuse în scris (a se vedea punctul 14), utilizând formularul de candidatură și anexele disponibile în acest scop la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_ro.

Propunerile trebuie redactate într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Totuși, candidații sunt încurajați să își depună propunerile în limba engleză, pentru a facilita prelucrarea candidaturii.

Candidații pot depune o singură candidatură pentru prezenta cerere de propuneri.

Nerespectarea acestor cerințe poate duce la respingerea candidaturii.

6.   CRITERII DE ELIGIBILITATE

6.1.   Candidați eligibili

Candidatul (și entitățile sale afiliate, dacă este cazul) trebuie să fie o entitate juridică stabilită într-un stat membru al UE.

Entitățile care nu au personalitate juridică în temeiul legislației naționale aplicabile pot fi candidați eligibili, cu condiția ca reprezentanții lor să aibă capacitatea de a-și asuma obligații legale în numele acestora și de a oferi garanții pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii echivalente cu cele oferite de persoanele juridice.

Este necesar ca formularul de candidatură să fie însoțit de documente justificative.

Persoanele fizice, precum și entitățile înființate exclusiv în scopul punerii în aplicare a unei măsuri de informare în cadrul prezentei cereri de propuneri, nu sunt candidați eligibili.

Exemple de organizații eligibile:

organizații nonprofit (private sau publice);

autorități publice (naționale, regionale, locale);

asociații europene;

universități;

instituții de învățământ;

centre de cercetare;

societăți private (de exemplu, societăți din domeniul comunicării mass-media).

Entități afiliate

Entitățile juridice a căror legătură juridică sau de capital cu candidații nu este limitată la măsura de informare și nu este instituită doar pentru scopul punerii în aplicare a acesteia (de exemplu: membri ai unor rețele, federații, sindicate), pot participa la măsura de informare în calitate de entități afiliate și pot declara costurile eligibile specificate la punctul 11.1.

Legătura juridică și de capital nu ar trebui să fie nici limitată la măsura de informare, nici constituită cu unicul scop al punerii în aplicare a acesteia.

Legătura juridică și de capital care definește afilierea cuprinde trei noțiuni:

(i)

Controlul, astfel cum este definit în Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (4).

Entitățile afiliate unui beneficiar pot fi, prin urmare:

entități controlate direct sau indirect de beneficiar (filiale de nivel 1 sau societăți-fiice). Acestea pot fi, de asemenea, entități controlate de o entitate controlată de beneficiar (filiale de nivel 2 sau filiale ale unor filiale) și același lucru este valabil și pentru alte niveluri de control;

entități care controlează direct sau indirect beneficiarul (societăți-mamă). De asemenea, acestea pot fi entități care controlează o entitate care controlează beneficiarul;

entități sub același control direct sau indirect ca și beneficiarul (societăți-surori).

(ii)

Calitatea de membru, mai precis: beneficiarul este definit din punct de vedere juridic drept, de exemplu, o rețea, o federație, o asociație la care participă și entitățile afiliate propuse sau beneficiarul participă la aceeași entitate (de exemplu, rețea, federație, asociație) ca și entitățile afiliate propuse.

(iii)

Cazul special al organismelor publice și al entităților publice

Entitățile publice și organismele publice (entități înființate în conformitate cu legislația națională, europeană sau internațională) nu sunt întotdeauna considerate entități afiliate (de exemplu, universitățile de stat sau centrele de cercetare publice).

Noțiunea de afiliere în sfera publică vizează:

diferitele niveluri ale structurii administrative în cazul administrării descentralizate [de exemplu, ministerele naționale, regionale sau locale (în cazul entităților juridice separate) pot fi considerate ca fiind afiliate statului];

un organism public înființat de o autoritate publică pentru un anumit scop administrativ, supravegheat de către autoritatea publică respectivă. Această condiție trebuie verificată pe baza statutului sau a altor acte de înființare a organismului public respectiv. Aceasta nu implică neapărat faptul că organismul public este finanțat, integral sau parțial, din bugetul de stat (de exemplu, școlile naționale afiliate statului).

Următoarele nu sunt entități afiliate unui beneficiar:

entitățile care au încheiat un contract sau un contract de subcontractare (achiziții publice) cu beneficiarul, care acționează drept concesionari sau delegați ai beneficiarului pentru serviciile publice,

entitățile care primesc sprijin financiar din partea beneficiarului,

entitățile care cooperează în mod regulat cu beneficiarul pe baza unui memorandum de înțelegere sau care dețin în comun cu acesta anumite active,

entitățile care au semnat un acord de consorțiu în temeiul acordului de grant,

entitățile care au semnat un acord de cooperare pentru proiecte de înfrățire.

În cazul în care la măsura de informare participă entități afiliate, candidatura trebuie:

să identifice aceste entități afiliate în formularul de candidatură;

să conțină acordurile scrise ale entităților afiliate;

să prezinte documentele justificative care permit verificarea respectării criteriilor de eligibilitate și a criteriilor privind neexcluderea.

Pentru evaluarea eligibilității candidaților, candidatul și entitățile afiliate trebuie să furnizeze următoarele documente justificative:

entitate privată: extras din Monitorul Oficial, copie a statutului, extras din registrul comerțului sau din registrul asociațiilor, certificat de înregistrare în scopuri de TVA (dacă numărul de înregistrare în registrul comerțului și numărul de înregistrare în scopuri de TVA sunt identice, cum este cazul în unele țări, doar unul dintre aceste documente este necesar);

entitate publică: copie a rezoluției, a deciziei sau a altui document oficial de instituire a entității de drept public;

entități fără personalitate juridică: documente care dovedesc că reprezentantul (reprezentanții) lor au capacitatea de a-și asuma obligații juridice în numele lor.

În cazul candidaților britanici: Vă atragem atenția asupra faptului că criteriile de eligibilitate trebuie respectate pe întreaga durată a grantului. În cazul în care Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană în cursul perioadei grantului fără a încheia un acord cu UE care să asigure în mod expres eligibilitatea în continuare a candidaților britanici, veți înceta să mai primiți finanțare din partea UE (continuând, atunci când este posibil, să participați la proiect) sau va trebui să părăsiți proiectul în temeiul articolului II.17 (Rezilierea acordului de către Comisie) din acordul de grant.

6.2.   Activități eligibile și perioada de punere în aplicare în cadrul prezentei cereri de propuneri

A.

Măsurile de informare ar trebui să includă una sau mai multe activități, cum ar fi:

producerea și distribuirea de materiale multimedia sau audiovizuale;

campanii pe internet și pe platformele de comunicare socială;

evenimente mediatice;

conferințe, seminarii, ateliere și studii pe teme legate de PAC.

B.

Măsurile de informare ar trebui puse în aplicare:

la nivelul multiregional sau național al unui stat membru al UE sau

la nivelul Uniunii Europene (în cel puțin două state membre).

C.

Nu sunt eligibile următoarele activități:

măsurile obligatorii prevăzute de legislație;

adunările generale sau reuniunile statutare;

sprijinul financiar acordat terților.

D.

Perioada orientativă de punere în aplicare a măsurilor de informare

Durata maximă a măsurilor de informare este de 12 luni.

Candidaturile bazate pe proiecte programate a se desfășura pe parcursul unei perioade mai îndelungate decât cea specificată în prezenta cerere de propuneri vor fi respinse.

7.   CRITERII DE EXCLUDERE

7.1.   Excludere

Ordonatorul de credite exclude un candidat de la participarea la cererea de propuneri în cazul în care:

(a)

candidatul este în stare de faliment, în situație de insolvență sau de lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanță, se află în stare de concordat preventiv, de suspendare a activității sau în orice altă situație similară care rezultă în urma unei proceduri similare prevăzute în legislația sau în reglementările naționale;

(b)

s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că respectivul candidat nu și-a respectat obligațiile de plată a impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale în conformitate cu dreptul țării în care acesta este stabilit sau cu cel al țării în care se află ordonatorul de credite sau cu cel al țării în care se execută contractul;

(c)

s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că respectivul candidat se face vinovat de abatere profesională gravă, deoarece a încălcat legile sau regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte candidatul sau deoarece se face vinovat de orice conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când această conduită trădează o intenție frauduloasă sau o neglijență gravă, inclusiv, în special, oricare dintre următoarele:

(i)

falsificarea cu intenția de a frauda sau din neglijență a informațiilor necesare pentru verificarea absenței motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selecție sau în executarea unui contract, a unui acord de grant sau a unei decizii de acordare a unui grant;

(ii)

stabilirea unei înțelegeri cu alți candidați în vederea denaturării concurenței;

(iii)

încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;

(iv)

tentativa de influențare a procesului decizional al Comisiei pe durata procedurii de atribuire;

(v)

tentativa de a obține informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de atribuire;

(d)

s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă că respectivul candidat se face vinovat de oricare dintre următoarele:

(i)

fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, redactată în baza Actului Consiliului din 26 iulie 1995;

(ii)

corupție, astfel cum este definită la articolul 3 din Convenția privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene, redactată în baza Actului Consiliului din 26 mai 1997, și la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului (5), precum și corupție, astfel cum este definită în dreptul țării în care se află autoritatea contractantă sau al țării în care este stabilit candidatul sau al țării în care se execută contractul;

(iii)

participarea la o organizație criminală, astfel cum este definită la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului (6);

(iv)

spălarea de bani sau finanțarea terorismului, astfel cum sunt definite la articolul 1 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7);

(v)

infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, astfel cum sunt definite la articolul 1, respectiv la articolul 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului (8), sau instigare, complicitate sau tentativă de a săvârși astfel de infracțiuni, în sensul articolului 4 din respectiva decizie;

(vi)

exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic de persoane, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (9);

(e)

candidatul prezintă deficiențe grave în respectarea principalelor obligații în executarea unui contract, a unui acord de grant sau a unei decizii de acordare a unui grant finanțat din bugetul Uniunii, ceea ce a dus la rezilierea sa anticipată sau la aplicarea de clauze penale sau de alte sancțiuni contractuale, sau care au fost descoperite în urma verificărilor, a auditurilor și a anchetelor unui ordonator de credite, ale OLAF sau ale Curții de Conturi;

(f)

s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă că respectivul candidat a comis o abatere în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului (10);

(g)

în situațiile în care se constată abateri profesionale grave, fraude, fapte de corupție, alte infracțiuni, nerespectări grave ale contractului sau nereguli, candidatul face obiectul unor:

(i)

fapte stabilite în cadrul auditurilor sau anchetelor realizate de Curtea de Conturi sau de OLAF, în cadrul unui audit intern sau în cadrul oricăror alte verificări, audituri sau controale efectuate sub responsabilitatea unui ordonator de credite dintr-o instituție a UE, un oficiu european, o agenție a UE sau un organism al UE;

(ii)

decizii administrative care nu sunt definitive și care pot include măsuri disciplinare luate de organismul de supraveghere competent responsabil de verificarea aplicării standardelor de etică profesională;

(iii)

decizii ale BCE, ale BEI, ale Fondului european de investiții sau ale organizațiilor internaționale;

(iv)

decizii ale Comisiei privind încălcarea normelor Uniunii în materie de concurență sau deciziile unei autorități naționale competente privind încălcarea dreptului Uniunii sau a dreptului intern în materie de concurență;

(v)

decizii de excludere luate de un ordonator de credite dintr-o instituție a UE, un oficiu european, o agenție a UE sau un organism al UE.

7.2.   Măsuri de remediere

În cazul în care declară că se află într-una din situațiile de excludere menționate mai sus (a se vedea punctul 7.1), candidatul trebuie să indice măsurile pe care le-a luat pentru a remedia situația de excludere, demonstrându-și astfel fiabilitatea. Printre acestea se numără, de exemplu, măsuri tehnice, organizaționale și în materie de personal menite să evite reproducerea situației, compensarea de daune sau plata de amenzi. La declarație trebuie anexate documentele justificative relevante care ilustrează măsurile de remediere întreprinse. Acest lucru nu este valabil pentru situațiile menționate la punctul 7.1 litera (d).

7.3.   Respingerea din cererea de propuneri

Ordonatorul de credite nu acordă un grant unui candidat care:

(a)

se află într-o situație de excludere stabilită în conformitate cu punctul 7.1;

(b)

a falsificat informațiile solicitate drept condiție pentru participarea la procedură sau nu a furnizat respectivele informații;

(c)

a fost implicat anterior în pregătirea documentelor pentru cereri de propuneri, în cazul în care acest lucru conduce la o denaturare a concurenței care nu poate fi remediată în alt mod.

Aceleași criterii de excludere se aplică și entităților afiliate.

În cazul în care se fac vinovați/vinovate de fals în declarații, candidații sau entitățile afiliate sunt pasibili/pasibile de sancțiuni administrative și financiare.

7.4.   Documente justificative

Candidații și entitățile afiliate trebuie să furnizeze o declarație pe propria răspundere că nu se află într-una dintre situațiile menționate la articolul 136 alineatul (1) și la articolul 141 din regulamentul financiar, completând formularul relevant atașat la formularul de candidatură care însoțește cererea de propuneri și care este disponibil la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_ro

Această obligație poate fi îndeplinită într-unul dintre următoarele moduri:

(i)

candidatul semnează o declarație în nume propriu și în numele entităților sale afiliate; SAU

(ii)

candidatul și entitățile sale afiliate semnează fiecare câte o declarație în nume propriu.

8.   CRITERII DE SELECȚIE

8.1.   Capacitate financiară

Candidații trebuie să aibă surse de finanțare stabile și suficiente pentru a-și menține activitatea pe întreaga durată a grantului și pentru a participa la finanțarea acesteia. Capacitatea financiară a candidaților va fi evaluată pe baza următoarelor documente justificative care trebuie furnizate împreună cu candidatura depusă:

o declarație pe propria răspundere și

FIE

contul de profit și pierdere, precum și bilanțul pentru ultimul exercițiu financiar pentru care au fost închise conturile;

în cazul entităților nou constituite: planul de afaceri ar putea înlocui documentele menționate mai sus;

FIE

tabelul prevăzut în formularul de candidatură, completat cu datele din conturile statutare, în vederea calculării ratelor, după cum se descrie în detaliu în formular.

Dacă ordonatorul de credite competent consideră, pe baza documentelor depuse, că este insuficientă capacitatea financiară, el poate să solicite informații suplimentare.

În cazul în care consideră insuficientă capacitatea financiară, ordonatorul de credite competent va respinge candidatura.

8.2.   Capacitate operațională

Candidații trebuie să dețină competențele profesionale, precum și calificarea necesare pentru a finaliza măsura de informare propusă. În acest sens, candidații trebuie să depună o declarație pe propria răspundere și următoarele documente justificative:

curriculum vitae sau descrierea profilului principalelor persoane responsabile cu gestionarea și punerea în aplicare a operațiunii (însoțite, după caz, de documentele relevante, de exemplu, în domeniul educației, de o listă a materialelor publicate relevante). În ceea ce privește persoana care gestionează măsura de informare în special, aceasta trebuie să aibă cel puțin 5 ani de experiență în proiecte similare;

rapoartele de activitate ale organizației;

o listă cu proiectele și activitățile desfășurate anterior care au legătură cu domeniul de politică al prezentei cereri de propuneri sau cu măsurile de informare care urmează a fi întreprinse (a se vedea formularul de candidatură 1: maximum 4 proiecte/activități).

9.   CRITERII DE ATRIBUIRE

Instrumentele și activitățile de comunicare incluse în măsura de informare trebuie să fie conectate între ele, să se bazeze pe o abordare conceptuală clară, iar rezultatele care urmează a fi obținute trebuie să fie clare.

Activitățile din cadrul unei măsuri de informare trebuie să obțină rezultate concrete în perioada măsurii în cauză.

În etapa de depunere a candidaturii, măsura de informare trebuie să identifice rezultatele preconizate relevante (a se vedea formularul de candidatură 3).

Candidatura trebuie să cuprindă o listă a indicatorilor relevanți (calitativi/cantitativi) pentru a putea măsura rezultatele/efectele preconizate ale măsurii de informare (a se vedea formularul de candidatură 3).

Candidaturile eligibile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

1.

Relevanța măsurii: analiza ex ante a nevoilor și obiectivul specific, măsurabil, realizabil și relevant, precum și caracterul inovator. (25 de puncte; minimum necesar 12,5 puncte)

2.

Eficacitatea măsurii: temele, mesajele și publicul-țintă, programul detaliat, calendarul și metodologia evaluării ex post. (25 de puncte; minimum necesar 12,5 puncte)

3.

Eficiența măsurii: raportul cost-eficacitate, ținând cont de resursele propuse. (25 de puncte; minimum necesar 12,5 puncte)

4.

Calitatea gestionării proiectului: calitatea procedurilor, alocarea sarcinilor în vederea implementării diverselor activități ale măsurii propuse. (25 de puncte; minimum necesar 12,5 puncte)

Pentru calitatea propunerii se vor acorda maximum 100 de puncte. Punctajul global minim necesar este de 60 de puncte, pentru fiecare criteriu fiind necesar un punctaj minim de 50 %.

10.   ANGAJAMENTE JURIDICE

În cazul în care Comisia decide să acorde un grant, beneficiarul va primi un acord de grant, exprimat în euro, în care se precizează condițiile și nivelul finanțării, precum și informații despre procedura de formalizare a acordului dintre părți.

Cele două exemplare ale acordului, în original, trebuie semnate întâi de către beneficiar și trimise imediat Comisiei. Ultima semnătură aplicată va fi cea a Comisiei.

Trebuie menționat faptul că acordarea unui grant nu conferă niciun drept implicit pentru anii următori.

11.   DISPOZIȚII FINANCIARE

11.1.   Costuri eligibile

Costurile eligibile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

sunt achitate de beneficiar;

sunt suportate în perioada măsurii de informare, cu excepția costurilor legate de rapoartele finale și de certificatele de audit; perioada de eligibilitate a costurilor începe la data indicată în acordul de grant.

În cazul în care un beneficiar poate demonstra necesitatea demarării măsurii de informare înainte de semnarea acordului, perioada de eligibilitate a costurilor poate începe înainte de respectiva semnare a acordului. Perioada de eligibilitate nu poate să înceapă în niciun caz înainte de data depunerii cererii de grant;

sunt indicate în bugetul estimat;

sunt necesare pentru punerea în aplicare a măsurii de informare care constituie obiectul grantului;

pot fi identificate și verificate, în special fiind înregistrate în contabilitatea beneficiarului și stabilite în conformitate cu normele contabile aplicabile în țara în care este stabilit beneficiarul și cu practicile obișnuite ale beneficiarului în materie de contabilizare a costurilor;

respectă dispozițiile legislației aplicabile în domeniul fiscal și al asigurărilor sociale;

sunt rezonabile, justificate și respectă cerințele bunei gestiuni financiare, în special din punctul de vedere al economiei și al eficienței.

Procedurile de contabilitate și de audit interne ale beneficiarului trebuie să permită reconcilierea directă dintre costurile și veniturile declarate cu privire la măsura de informare și situațiile contabile și documentele justificative aferente.

Aceleași criterii se aplică costurilor suportate de entitățile afiliate.

Costurile eligibile pot fi directe sau indirecte.

11.1.1.   Costuri directe eligibile

Costurile directe eligibile ale măsurii de informare sunt:

cele care, ținând cont de condițiile de eligibilitate stabilite mai sus, pot fi identificate drept costuri specifice legate în mod direct de executarea măsurii de informare și care, prin urmare, pot fi atribuite acesteia în mod direct, de exemplu:

(a)

costurile cu personalul care lucrează în temeiul unui contract de muncă încheiat cu beneficiarul sau al unui act de numire echivalent și care este alocat măsurii de informare, cu condiția ca aceste costuri să fie în conformitate cu politica obișnuită a beneficiarului în materie de remunerare.

Costurile includ salariile efective, la care se adaugă contribuțiile la sistemul de securitate socială și alte costuri prevăzute de lege incluse în remunerație. Costurile pot include, de asemenea, remunerații suplimentare, inclusiv plăți în baza contractelor suplimentare, indiferent de natura contractelor respective, cu condiția ca acestea să fie plătite în mod consecvent ori de câte ori este necesar același tip de activitate sau de expertiză, independent de sursa de finanțare folosită.

Costurile cu persoanele fizice care lucrează cu beneficiarul în temeiul unui contract, altul decât un contract de muncă, sau pe care un terț le detașează contra cost la beneficiar pot fi, de asemenea, incluse în cheltuielile cu personalul, cu condiția să fie îndeplinite următoarele condiții:

(i)

persoana în cauză lucrează în condiții similare cu cele în care lucrează un angajat (în special, în ceea ce privește modul de organizare a muncii, sarcinile executate și locul executării acestora);

(ii)

rezultatul activității aparține beneficiarului (cu excepția cazului în care s-a convenit altfel în mod excepțional) și

(iii)

costurile nu diferă semnificativ de costurile cu personalul care îndeplinește sarcini similare în temeiul unui contract de muncă încheiat cu beneficiarul.

Metodele recomandate pentru calcularea costurilor directe cu personalul sunt prevăzute în apendice.

(b)

cheltuielile de transport și diurnele aferente, cu condiția ca aceste cheltuieli să corespundă practicilor obișnuite ale beneficiarului în materie de călătorii;

(c)

costurile cu închirierea sălii sau a echipamentelor;

(d)

costurile ocazionate de subcontracte, dacă sunt îndeplinite condițiile specifice referitoare la subcontractare prevăzute în acordul de grant;

(e)

costurile care decurg direct din cerințele impuse de acord (difuzarea de informații, evaluarea specifică a măsurii de informare, audituri, traduceri, reproducere), inclusiv costurile garanțiilor financiare solicitate, cu condiția ca serviciile aferente să fie achiziționate în conformitate cu normele aplicabile contractelor de implementare prevăzute în acordul de grant;

(f)

taxele și impozitele plătite de beneficiar, în special taxa pe valoarea adăugată (TVA), cu condiția ca acestea să fie incluse în costurile directe eligibile și cu excepția cazului în care se prevede altfel în acordul de grant.

11.1.2.   Costuri indirecte eligibile (cheltuieli de regie)

Costurile indirecte sunt costurile care nu sunt direct legate de punerea în aplicare a măsurii de informare și care, prin urmare, nu pot fi atribuite direct acesteia.

O sumă forfetară echivalentă cu 7 % din totalul costurilor directe eligibile ale măsurii de informare este eligibilă cu titlu de costuri indirecte, reprezentând costurile administrative generale ale beneficiarului care pot fi considerate imputabile măsurii de informare.

Costurile indirecte nu pot include costurile prezentate în cadrul altei rubrici bugetare.

Candidaților li se atrage atenția asupra faptului că, dacă primesc un grant de funcționare finanțat din bugetul UE sau Euratom, nu pot declara costuri indirecte pentru perioada sau perioadele vizate de grantul de funcționare decât dacă pot demonstra că respectivul grant de funcționare nu acoperă costurile măsurii de informare.

Pentru a demonstra acest lucru, beneficiarul ar trebui, în principiu:

(a)

să utilizeze contabilitatea analitică, ce permite separarea tuturor costurilor (inclusiv a cheltuielilor de regie) ce pot fi atribuite grantului de funcționare și grantului pentru măsura de informare. În acest scop, beneficiarul ar trebui să utilizeze coduri contabile fiabile și chei de contribuție care să asigure că alocarea costurilor se realizează într-un mod echitabil, obiectiv și realist.

(b)

să înregistreze separat:

toate costurile suportate în legătură cu granturile de funcționare (și anume, costurile cu personalul, costurile generale de funcționare și alte costuri de funcționare legate de partea relevantă a activităților sale anuale obișnuite) și

toate costurile suportate în legătură cu granturile pentru măsura de informare (inclusiv costurile indirecte reale legate de măsura de informare)

În cazul în care grantul de funcționare acoperă în întregime bugetul și activitatea anuală obișnuită ale beneficiarului, acesta nu are dreptul să primească niciun fel de costuri indirecte în cadrul grantului pentru măsura de informare.

11.2.   Costuri neeligibile

(a)

rentabilitatea capitalului și dividendele plătite de un beneficiar;

(b)

costurile aferente datoriei și serviciului datoriei;

(c)

provizioanele pentru pierderi sau datorii;

(d)

dobânda datorată;

(e)

creanțele îndoielnice;

(f)

pierderile din schimbul valutar;

(g)

costurile aferente transferurilor efectuate de Comisie, percepute de banca unui beneficiar;

(h)

costurile declarate de beneficiar în cadrul unei alte măsuri de informare care beneficiază de un grant finanțat din bugetul Uniunii. Astfel de granturi includ granturile acordate de un stat membru și finanțate din bugetul Uniunii și granturile acordate de alte organisme decât Comisia în vederea executării bugetului Uniunii. În speță, beneficiarii care primesc un grant de funcționare finanțat din bugetul UE sau Euratom nu pot declara costuri indirecte pentru perioada sau perioadele vizate de grantul de funcționare decât dacă pot demonstra că respectivul grant de funcționare nu acoperă niciunul dintre costurile măsurii de informare;

(i)

contribuțiile în natură din partea unor terți;

(j)

cheltuielile excesive sau nechibzuite;

(k)

TVA-ul deductibil;

(l)

achiziția de echipamente.

11.3.   Formele grantului

11.3.1.   Rambursarea costurilor suportate efectiv

Grantul va fi definit prin aplicarea unei rate maxime de cofinanțare de 60 % costurilor eligibile suportate efectiv și declarate de beneficiar și de entitățile afiliate ale acestuia.

11.3.2.   Suma forfetară

O rată forfetară de 7 % din costurile directe eligibile pentru acoperirea costurilor indirecte, reprezentând costurile administrative generale ale beneficiarului care pot fi considerate imputabile măsurii de informare. Rata forfetară se va plăti după acceptarea costurilor pe baza cărora este calculată.

Condiții de conformitate a practicilor obișnuite ale beneficiarului în materie de contabilizare a costurilor:

Beneficiarul trebuie să se asigure că practicile de contabilizare a costurilor utilizate în scopul declarării costurilor eligibile respectă următoarele condiții:

(a)

practicile de contabilizare a costurilor utilizate trebuie să constituie practicile obișnuite ale beneficiarului în materie de contabilizare a costurilor. Beneficiarul trebuie să aplice aceste practici cu consecvență, pe baza unor criterii obiective, indiferent de sursa de finanțare (finanțare din partea UE sau din alte surse);

(b)

costurile declarate pot fi reconciliate direct cu cuantumurile înregistrate în evidențele contabile generale; și

(c)

categoriile de costuri utilizate pentru stabilirea costurilor declarate nu includ niciun cost neeligibil sau cost acoperit deja din alte tipuri de grant.

11.4.   Buget echilibrat

La formularul de candidatură trebuie anexat bugetul estimat al măsurii de informare. El trebuie să fie echilibrat în privința veniturilor și a cheltuielilor.

Bugetul trebuie întocmit în moneda euro.

Candidații care nu suportă costuri în euro trebuie să utilizeze cursul de schimb valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau pe site-ul internet Infor-euro, disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

Candidații trebuie să se asigure că resursele necesare realizării măsurii de informare nu sunt acoperite în totalitate de grantul acordat de UE.

Cofinanțarea măsurii de informare poate proveni din:

resursele proprii ale beneficiarului;

venitul generat de măsura de informare;

contribuții financiare din partea unor terți.

Cofinanțarea totală poate include și contribuții în natură din partea terților, de exemplu resurse nefinanciare puse gratuit la dispoziția beneficiarului de către terți. Costurile corespunzătoare ale terților nu sunt eligibile în cadrul grantului, de exemplu munca voluntară, furnizarea cu titlu gratuit a unei săli de ședințe etc.

Valoarea contribuției în natură nu trebuie să depășească:

fie costurile efectuate efectiv și justificate corespunzător de documentele contabile;

fie, în lipsa unor astfel de documente, costurile general acceptate pe piața în cauză.

Contribuțiile în natură se prezintă separat în bugetul estimat, pentru a reflecta resursele totale alocate măsurii de informare. Valoarea lor unitară se evaluează în bugetul provizoriu și nu face obiectul unor modificări ulterioare.

Contribuțiile în natură respectă normele naționale din domeniul fiscal și al asigurărilor sociale.

11.5.   Calcularea cuantumului final al grantului

Cuantumul final al grantului se calculează de către Comisie în momentul plății finale. Calculul cuprinde următoarele etape:

Etapa 1 – Aplicarea ratei de rambursare la costurile eligibile și adăugarea contribuției pe bază de rată forfetară

Cuantumul din etapa 1 se obține prin aplicarea, la costurile eligibile acceptate de Comisie, a ratei de rambursare prevăzute la punctul 11.3.1 și prin adăugarea contribuției pe bază de rată forfetară în conformitate cu punctul 11.3.2.

Etapa 2 – Limitarea cuantumului maxim al grantului

Cuantumul total plătit beneficiarului de către Comisie nu poate în niciun caz depăși cuantumul maxim al grantului indicat în acordul de grant. În cazul în care cuantumul obținut parcurgând etapa 1 este mai mare decât respectivul cuantum maxim, cuantumul final al grantului se va limita la cuantumul maxim.

Etapa 3 – Reducerea rezultată din regula de nonprofit

„Profit” înseamnă diferența care este în plus față de cuantumul obținut parcurgând etapele 1 și 2, plus încasările totale ale măsurii de informare, minus costurile eligibile totale ale măsurii de informare.

Costurile eligibile totale ale măsurii de informare sunt costurile eligibile totale consolidate aprobate de Comisie. Încasările totale ale măsurii de informare sunt încasările totale consolidate stabilite, generate sau confirmate la data la care beneficiarul întocmește cererea de plată a soldului.

Se consideră încasări următoarele:

(a)

venitul generat de măsura de informare;

Dacă există un profit, acesta va fi redus proporțional cu rata finală de rambursare a costurilor eligibile efective ale măsurii de informare aprobate de Comisie.

Etapa 4 – Reducerea rezultată din punerea în aplicare necorespunzătoare sau din nerespectarea altor obligații

Comisia poate reduce cuantumul maxim al grantului, în cazul în care măsura de informare nu a fost pusă în aplicare în mod corespunzător (și anume, în cazul în care nu a fost pusă în aplicare sau a fost pusă în aplicare necorespunzător, parțial sau cu întârziere) sau în cazul nerespectării altei obligații prevăzute în acord.

Cuantumul redus va fi proporțional cu gradul de punere în aplicare necorespunzătoare a măsurii de informare sau cu gravitatea nerespectării obligației.

11.6.   Raportare și efectuarea plăților

11.6.1.   Beneficiarul poate solicita plata dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în acordul de grant (de exemplu, termene de plată, plafoane etc.). Cererea de plată trebuie să fie însoțită de documentele prevăzute mai jos și descrise în detaliu în acordul de grant:

Cererea de plată

Documentele însoțitoare

Plata soldului

 

Comisia va stabili cuantumul acestei plăți pe baza calculării cuantumului final al grantului (a se vedea punctul 11.5 de mai sus).

(a)

raportul tehnic final;

(b)

declarația financiară finală

11.7.   Alte condiții financiare

(a)   Atribuire necumulativă și lipsa dublei finanțări

O măsură de informare poate beneficia de un singur grant din bugetul Uniunii Europene.

Bugetul Uniunii Europene nu finanțează, sub nicio formă, aceleași costuri de două ori. Pentru a se asigura acest lucru, candidații trebuie să indice, în cererea de grant, sursele și cuantumurile primite de la Uniunea Europeană sau solicitate acesteia pentru finanțarea aceleiași măsuri de informare sau a unei părți din măsura de informare ori pentru funcționarea sa (a candidatului) pe durata aceluiași exercițiu financiar, precum și orice altă finanțare primită sau solicitată pentru aceeași măsură de informare.

(b)   Neretroactivitate

Nu se pot acorda retroactiv granturi pentru măsuri de informare deja finalizate.

Se poate acorda un grant pentru o măsură de informare care a început deja numai în cazul în care candidatul poate demonstra, în cererea de grant, necesitatea demarării măsurii de informare înainte de semnarea acordului de grant.

În astfel de situații, nu sunt eligibile pentru finanțare costurile care au fost suportate înainte de data depunerii cererii de grant.

(c)   Contracte de executare/subcontractare

În cazul în care, pentru punerea în aplicare a măsurii de informare, este necesară atribuirea unor contracte de achiziții (contracte de executare), beneficiarul trebuie să atribuie contractul ofertantului care prezintă oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic sau oferta cu cel mai mic preț (în funcție de caz), evitând conflictele de interese.

În cazul unor contracte de executare care depășesc 60 000 EUR, beneficiarul trebuie să respecte normele suplimentare menționate în modelul de acord de grant anexat la cererea de propuneri.

Beneficiarul trebuie să dețină documente justificative privind procedura de atribuire a contractelor și să le păstreze pentru un eventual audit.

Entitățile care acționează în calitate de autorități contractante în sensul Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului (11) sau în calitate de entități contractante în sensul Directivei 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului (12) trebuie să respecte normele privind achizițiile publice aplicabile la nivel național.

Beneficiarii pot subcontracta sarcini care fac parte din măsura de informare. În acest caz, ei trebuie să se asigure că, pe lângă condițiile menționate mai sus (privind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic și absența conflictelor de interese), sunt îndeplinite și următoarele condiții:

(a)

subcontractarea nu acoperă sarcinile principale ale măsurii de informare;

(b)

recurgerea la subcontractare este justificată de natura măsurii de informare și de ceea ce este necesar pentru punerea în aplicare a acesteia;

(c)

costurile estimate ale subcontractării pot fi identificate clar în bugetul estimat;

(d)

orice recurgere la subcontractare, în cazul în care nu este prevăzută în descrierea măsurii de informare, este comunicată de beneficiar și aprobată de Comisie. Comisia poate acorda aprobarea:

(i)

înainte de a se recurge la subcontractare, dacă beneficiarii solicită o modificare;

(ii)

după ce s-a recurs la subcontractare, în cazul în care subcontractarea:

este justificată în mod expres în raportul tehnic final; și

nu presupune modificări ale acordului de grant care ar pune sub semnul întrebării decizia de a acorda grantul sau care ar încălca principiul tratamentului egal al candidaților;

(e)

beneficiarii se asigură că anumite condiții aplicabile beneficiarilor, enumerate în acordul de grant (de exemplu, vizibilitatea, confidențialitatea etc.), se aplică și subcontractanților.

(d)   Sprijin financiar acordat terților

Candidaturile depuse nu pot să prevadă acordarea de sprijin financiar unor terți.

12.   PUBLICITATE

12.1.   De către beneficiari

Beneficiarii trebuie să menționeze în mod clar contribuția Uniunii Europene în toate publicațiile sau în legătură cu activitățile pentru care este folosit grantul.

În acest sens, beneficiarii au obligația de a oferi vizibilitate denumirii și siglei Comisiei Europene în toate publicațiile, afișele, programele și alte produse realizate în cadrul proiectului cofinanțat.

Pentru aceasta, beneficiarii trebuie să utilizeze textul, sigla și formula de declinare a responsabilității disponibile la adresa următoare: https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_ro

În cazul în care această cerință nu este respectată în întregime, grantul beneficiarului poate fi redus în conformitate cu dispozițiile acordului de grant.

12.2.   De către Comisie

Cu excepția burselor plătite persoanelor fizice și a altor forme de sprijin plătite direct unor persoane fizice aflate în mare nevoie, toate informațiile cu privire la granturile acordate pe durata unui exercițiu financiar trebuie publicate pe un site internet al instituțiilor Uniunii Europene, cel târziu la data de 30 iunie a anului care urmează exercițiului financiar în care au fost acordate granturile.

Comisia va publica următoarele informații:

numele beneficiarului;

adresa beneficiarului, când acesta este o persoană juridică, regiunea, când beneficiarul este o persoană fizică, astfel cum este definită la nivelul NUTS 2, dacă el/ea își are domiciliul în UE, sau o regiune de nivel echivalent dacă persoana este domiciliată în afara UE;

obiectul grantului;

cuantumul acordat.

La cererea motivată și justificată în mod corespunzător din partea beneficiarului, se renunță la publicare dacă o astfel de dezvăluire riscă să aducă atingere drepturilor și libertăților persoanelor în cauză, astfel cum sunt protejate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, sau dacă riscă să afecteze interesele comerciale ale beneficiarilor.

13.   PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Răspunsul la orice cerere de propuneri implică înregistrarea și prelucrarea datelor cu caracter personal (de exemplu, nume, adresă și CV). Aceste date vor fi prelucrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (13). Cu excepția cazului în care se prevede altfel, întrebările și eventualele date cu caracter personal solicitate sunt necesare pentru evaluarea candidaturii în conformitate cu specificațiile cererii de propuneri și vor fi prelucrate doar în acest scop de către unitatea R5 a Direcției Generale Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Datele cu caracter personal pot fi înregistrate de către Comisie în sistemul de detectare timpurie și de excludere, în cazul în care beneficiarul se află într-una dintre situațiile menționate la articolul 136 alineatul (1) și la articolul 141 din Regulamentul financiar (pentru informații suplimentare, a se vedea declarația de confidențialitate la adresa:

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf).

14.   PROCEDURA DE DEPUNERE A PROPUNERILOR

Propunerile trebuie depuse până la 14 decembrie 2018.

Nu este permisă nicio modificare a candidaturii după expirarea termenului-limită de depunere. Totuși, dacă este necesară clarificarea anumitor aspecte sau corectarea unor erori materiale, Comisia poate contacta candidatul pe parcursul procesului de evaluare.

Termenul-limită pentru transmiterea întrebărilor este 4 decembrie 2018.

Candidații vor fi informați în scris cu privire la rezultatele procesului de selecție.

Depunerea pe suport de hârtie

Formularele de candidatură sunt disponibile la adresa următoare: https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_ro

Candidaturile trebuie depuse pe formularul corect, completat și datat în mod corespunzător. Ele trebuie semnate de persoana împuternicită să își asume angajamente cu caracter juridic obligatoriu în numele organizației candidate.

Dacă este cazul, toate informațiile suplimentare considerate necesare de către candidat pot fi anexate pe pagini separate.

Candidaturile trebuie trimise la următoarea adresă:

European Commission Unit AGRI. B.1

Call for proposals 2018/C 395/03

To the attention of Head of Unit

L130 4/053

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

prin poștă, data depunerii fiind considerată data poștei;

prin serviciu de curierat, data depunerii fiind considerată data chitanței emise de serviciul de curierat.

personal, data depunerii fiind considerată data chitanței, la următoarea adresă:

Depunere personală/Poștă rapidă:

European Commission

Central Mail Service

Avenue du Bourget, no 1/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Trebuie să se obțină o chitanță drept dovadă a depunerii, semnată și datată de funcționarul din departamentul poștei centrale a Comisiei care preia documentele. Programul de lucru al departamentului este de la 8.00 la 17.00 de luni până joi și de la 8.00 la 16.00 vinerea. Departamentul este închis sâmbăta, duminica și în zilele de sărbătoare ale Comisiei.

Candidaturile trimise prin fax sau prin e-mail nu vor fi acceptate.

În plus față de depunerea documentelor pe suport de hârtie, candidatul trebuie să depună și o copie în format electronic a propunerii și a tuturor anexelor sale pe suport CD-ROM sau stick USB, în același plic cu versiunea pe suport de hârtie. Copia pe suport de hârtie prevalează. Admisibilitatea candidaturilor va fi evaluată pe baza documentelor pe suport de hârtie.

Date de contact

Punctul de contact pentru orice întrebare: agri-grants@ec.europa.eu

Întrebările frecvente și răspunsurile la acestea vor fi publicate la adresa: https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_ro

Anexe

Formularul de candidatură care include tabele bugetare (cu lista de verificare a documentelor care trebuie furnizate) este disponibil la adresa următoare:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_ro

Modelul de acord de grant, care include modelul de raport financiar și tehnic, este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures_ro

Formularul pentru entități juridice este disponibil la adresa următoare:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

Formularul de identificare financiară este disponibil la adresa următoare:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(2)  JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) 2016/791 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1308/2013 și (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce privește schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume, cu banane și cu lapte (JO L 135, 24.5.2016, p. 1).

(4)  JO L 182, 29.6.2013, p. 19.

(5)  JO L 192, 31.7.2003, p. 54.

(6)  JO L 300, 11.11.2008, p. 42.

(7)  JO L 309, 25.11.2005, p. 15.

(8)  JO L 164, 22.6.2002, p. 3.

(9)  JO L 101, 15.4.2011, p. 1.

(10)  JO L 312, 23.12.1995, p. 1.

(11)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

(12)  Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

(13)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.