16.11.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 386/3


O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației

(2017/C 386/03)

Image

Monedele euro destinate circulației au curs legal în toată zona euro. În vederea informării publicului și a tuturor părților care manipulează monedele, Comisia publică o descriere a modelelor tuturor noilor monede (1). În conformitate cu concluziile Consiliului din 10 februarie 2009 (2), statele membre din zona euro și țările care au încheiat cu Uniunea Europeană un acord monetar privind emiterea de monede euro sunt autorizate să emită monede euro comemorative destinate circulației, dacă sunt îndeplinite anumite condiții, în special aceea de a nu folosi decât valoarea de 2 euro. Aceste monede au aceleași caracteristici tehnice ca celelalte monede de 2 euro, însă fața lor națională prezintă un model comemorativ cu o puternică semnificație la nivel național sau european.

Țara emitentă : Malta

Obiectul comemorării : Solidaritatea și pacea

Descrierea modelului : Tema centrală a monedei se concentrează pe conceptul de solidaritate și pace. Modelul a fost creat de un elev și reprezintă doi copii care poartă drapelul maltez, cu porumbelul păcii zburând deasupra lor. În partea de jos, este înscris numele țării emitente, „Malta”, iar în partea dreaptă, apare anul emisiunii, 2017.

Pe inelul exterior al monedei, sunt reprezentate cele 12 stele ale drapelului european.

Numărul de monede care urmează să fie emise :

Data emisiunii : Noiembrie 2017


(1)  A se vedea JO C 373, 28.12.2001, p. 1, cu privire la fețele naționale ale tuturor monedelor emise în 2002.

(2)  A se vedea concluziile Consiliului Afaceri Economice și Financiare din 10 februarie 2009 și Recomandarea Comisiei din 19 decembrie 2008 privind orientările comune pentru fețele naționale ale monedelor euro și emiterea de monede euro destinate circulației (JO L 9, 14.1.2009, p. 52).