23.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 131/1


ANUNȚ DE CONCURS GENERAL

EPSO/AST-SC/04/15 — APROZI PARLAMENTARI (AST-SC 1)

(2015/C 131 A/01)

Termenul-limită pentru înscriere: 27 mai 2015, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de dosare și în susținerea unor teste, în vederea constituirii unei liste de rezervă de 30 de candidați admiși din care Parlamentul European va recruta noi funcționari publici în calitate de „aprozi parlamentari” (grupa de funcții AST-SC). De asemenea, candidații pot fi recrutați de către Curtea Europeană de Justiție a Uniunii Europene din Luxemburg pentru îndeplinirea unor sarcini similare.

Prezentul anunț de concurs, împreună cu Dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 70 A din 27 februarie 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%3A070A%3ATOC), constituie cadrul obligatoriu din punct de vedere juridic pentru această procedură de selecție.

CE SARCINI MĂ POT AȘTEPTA SĂ ÎNDEPLINESC?

Aprozii parlamentari trebuie să acorde asistență deputaților în Parlamentul European și altor demnitari în cadrul sesiunilor plenare, al reuniunilor altor organe parlamentare, precum și în cadrul diverselor evenimente care au loc la sediile Parlamentului European. Aceasta implică, printre altele, pregătirea și monitorizarea sălilor de reuniune, însoțirea participanților sau a vizitatorilor și îndeplinirea sarcinilor de protocol.

Acest post necesită flexibilitate privind programul de lucru și participarea la misiuni periodice în cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului (Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg), precum și în afara lor.

A se vedea ANEXA I pentru mai multe informații despre atribuțiile tipice care trebuie îndeplinite.

SUNT ELIGIBIL PENTRU A CANDIDA?

Este necesar ca în momentul validării candidaturii să îndepliniți TOATE condițiile următoare:

Condiții generale

să beneficiați de drepturi depline în calitate de cetățean al unui stat membru al UE;

să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației naționale privind serviciul militar;

să prezentați garanțiile morale necesare exercitării atribuțiilor avute în vedere.

Condiții specifice: limbi

limba 1: nivelul minim – C1 la una din cele 24 de limbi oficiale ale UE;

limba 2: nivelul minim – B2 la engleză, franceză sau germană; aceasta trebuie să fie diferită de limba 1;

limba 3: nivelul minim – A2 la una din cele 24 de limbi oficiale ale UE; aceasta trebuie să fie diferită de limbile 1 și 2.

Pentru detalii cu privire la nivelurile de cunoștințe lingvistice, a se vedea Cadrul european comun de referință pentru limbi (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr)

Condiții specifice: calificări și experiență profesională

un nivel de studii superioare absolvite cu o diplomă;

sau

un nivel de studii secundare absolvite cu o diplomă care oferă acces la învățământul superior, urmate de o experiență profesională de cel puțin trei ani ;

sau

formare profesională (echivalentă cu studii superioare), urmată de o experiență profesională de cel puțin trei ani ;

sau

experiență profesională de cel puțin opt ani .

Pentru detalii cu privire la diplome, a se vedea anexa I la Dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%3A070A%3ATOC)

Experiența profesională necesară ar trebui să se refere la gestionarea practică a sălilor de reuniune și/sau de conferință și/sau de judecată, în special în cadrul unui parlament național, al unei organizații regionale, naționale sau internaționale sau în cadrul oricărei alte organizații. Această experiență trebuie să fie direct și majoritar legată de atribuțiile unui aprod, astfel cum sunt descrise în anexa I.

A doua limbă aleasă trebuie să fie limba engleză, franceză sau germană . Acestea sunt principalele limbi de lucru ale instituțiilor UE și, în interesul serviciului, colegii nou-recrutați trebuie să poată imediat să lucreze și să comunice în mod eficace în activitatea lor zilnică în cel puțin una dintre acestea.

Pentru acest concurs se solicită o a treia limbă din cauza marii diversității lingvistice din cadrul adunării europene și a vizitatorilor sau a demnitarilor invitați. Aprozii trebuie să fie în măsură să comunice cu oameni care vorbesc o varietate de limbi diferite.

A se vedea ANEXA II pentru informații suplimentare privind limbile în concursurile generale ale UE.

CUM VOI FI SELECTAT?

1.    Teste cu variante multiple de răspuns pe calculator

În cazul în care numărul de candidați depășește un anumit prag stabilit de EPSO în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri, toți candidații care și-au validat actul de candidatură în termenul stabilit vor fi invitați să susțină o serie de teste cu variante multiple de răspuns pe calculator în unul dintre centrele EPSO acreditate.

În cazul în care numărul candidaților este inferior pragului , aceste teste se vor derula în cadrul etapei de evaluare (punctul 3).

Testele cu variante multiple de răspuns pe calculator vor fi organizate după cum urmează:

Teste

Limbă

Întrebări

Durată

Punctaj minim obligatoriu

Raționament verbal

Limba 1

20 de întrebări

35 de minute

10/20

Raționament numeric

Limba 1

10 întrebări

20 de minute

Raționament numeric + abstract combinate: 10/20

Raționament abstract

Limba 1

10 întrebări

10 minute

Aceste teste sunt eliminatorii și nu intră în calcul la celelalte teste desfășurate în cadrul etapei de evaluare.

2.    Selecția pe bază de dosare

În primul rând, cerințele de eligibilitate vor fi verificate pe baza datelor prezentate în actul de candidatură electronică al candidaților. Există două posibilități:

dacă testele cu variante multiple de răspuns pe calculator se organizează la început, verificarea dosarelor candidaților ce vizează stabilirea eligibilității acestora va fi efectuată în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, până când numărul de candidați eligibili atinge pragul menționat la punctul 1. Celelalte dosare nu vor fi verificate;

dacă testele cu variante multiple de răspuns pe calculator nu se organizează la început, vor fi verificate dosarele tuturor candidaților pentru a stabili eligibilitatea acestora.

În al doilea rând, selecția pe bază de dosare se va efectua numai în cazul candidaților eligibili , selectați conform procedurii descrise anterior, în temeiul informațiilor furnizate de candidați în secțiunea „Evaluare a talentului” (FR – évaluateur de talent, EN – talent screener, DE – Talent Filter) a actului de candidatură. Comisia de evaluare va atribui fiecărui criteriu de selecție o pondere care reflectă importanța sa relativă (1-3) și fiecare răspuns al candidatului va primi un punctaj cuprins între 0 și 4 puncte.

Comisia de evaluare va multiplica apoi punctele cu ponderea pentru fiecare criteriu și le va însuma, pentru a-i identifica pe acei candidați al căror profil corespunde cel mai bine atribuțiilor de îndeplinit.

A se vedea ANEXA III pentru lista de criterii.

3.    Etapa de evaluare

Numărul candidaților invitați să participe la această etapă va fi de maximum trei ori mai mare decât numărul candidaților admiși. Dacă ați obținut unul dintre cele mai mari punctaje totale în urma selecției pe bază de dosare, veți fi invitat să participați la o etapă de evaluare timp de una sau două zile, cel mai probabil la Bruxelles , unde se vor desfășura testele organizate în limba dumneavoastră 2 și 3 .

În cazul în care testele cu variante multiple de răspuns pe calculator descrise la punctul 1 nu au fost organizate în prealabil , le veți susține în etapa de evaluare.

Șapte competențe generale și competențele specifice necesare pentru acest concurs vor fi testate în etapa de evaluare prin intermediul a patru teste (interviurile pe bază de competențe generale și specifice, testul de analiză situațională în limba 2 și proba orală bazată pe cunoștințele lingvistice în limba 3), astfel cum sunt descrise în următoarele matrice.

Competențe

Teste

1.

Analizarea și rezolvarea problemelor

Test de analiză situațională

2.

Comunicare

Interviu pe bază de competențe generale

3.

Oferirea unor servicii de calitate și obținerea de rezultate

Test de analiză situațională

4.

Învățare și dezvoltare

Interviu pe bază de competențe generale

5.

Stabilirea priorităților și organizare

Test de analiză situațională

6.

Rezistență

Test de analiză situațională

7.

Lucru în echipă

Test de analiză situațională

Punctaj minim obligatoriu

35/70 în total

Coeficient de ponderare a competențelor generale

50 % din punctajul global


Competențe

Teste

Competențe specifice domeniului

Interviu pe bază de competențe specifice

Punctaj minim obligatoriu

50/100

Coeficient de ponderare a competențelor specifice

50 % din punctajul global

Limba 3

Probă orală bazată pe cunoștințele lingvistice

Punctaj minim obligatoriu

5/10

Scorul obținut la cunoștințele de limba 3 nu va fi adunat cu punctajul general din etapa de evaluare, dar trebuie să obțineți punctajul minim obligatoriu.

4.    Lista de rezervă

După verificarea documentelor justificative ale candidaților, comisia de evaluare va întocmi o listă de rezervă cuprinzând candidații eligibili care au avut cele mai mari punctaje în urma etapei de evaluare, până la completarea numărului vizat de candidați admiși. Numele vor fi înscrise pe listă în ordine alfabetică.

CÂND ȘI UNDE ÎMI POT DEPUNE CANDIDATURA?

Vă puteți depune candidatura on-line pe site-ul EPSO http://jobs.eu-careers.eu până la:

27 mai 2015, ora 12.00 (după-amiaza), ora Bruxelles-ului .


ANEXA I

ATRIBUȚII

Aprozii parlamentari trebuie să acorde asistență deputaților și altor demnitari invitați în Parlamentul European, în special în cadrul sesiunilor plenare, al reuniunilor altor organe parlamentare, precum și în cadrul diverselor evenimente care au loc la sediile Parlamentului European.

Acest post necesită o disponibilitate ridicată, flexibilitate privind programul de lucru și participarea la misiuni periodice în cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului (Bruxelles, Luxemburg și Strasbourg), precum și în afara lor.

Printre atribuții se numără:

În sălile de ședințe și de reuniune:

acordarea de asistență practică președintelui;

primirea și însoțirea participanților;

distribuirea de documente în toate limbile;

plasarea cartonașelor cu numele invitaților;

monitorizarea semnării registrului de prezență de către deputați;

gestionarea listelor de prezență;

asigurarea securității și, la cererea președintelui, intervenirea în vederea menținerii ordinii;

controlul accesului în săli.

Activități de protocol și evenimente oficiale:

primirea și însoțirea personalităților de seamă;

pavoazarea sălilor;

instalarea cordoanelor protocolare;

participarea la garda de onoare cu ocazia vizitelor oficiale.

Alte activități:

distribuirea, colectarea și livrarea corespondenței cu ajutorul unor cărucioare;

golirea containerelor, cărucioarelor și fișetelor de documente;

primirea grupurilor de vizitatori și însoțirea acestora până la tribune și săli; menținerea ordinii; asigurarea respectării instrucțiunilor specifice;

gestionarea vestiarelor pentru grupurile de vizitatori;

efectuarea sarcinilor administrative (înregistrarea corespondenței, arhivarea etc.);

efectuarea sarcinilor administrative cu ajutorul unui calculator (e-mailuri, editare de texte de bază, intranet etc.);

furnizarea de informații vizitatorilor, funcționarilor și oricăror alte persoane;

sprijinirea serviciului de prevenire a incendiilor.

Sfârșitul ANEXEI I, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


ANEXA II

REGIMUL LINGVISTIC

În conformitate cu hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) în cauza C-566/10 P, Italia/Comisia, instituțiile Uniunii doresc să precizeze, în cadrul prezentului concurs, motivele pentru care restrâng alegerea celei de a doua limbi la un număr limitat de limbi oficiale ale UE.

Se aduce la cunoștința candidaților faptul că opțiunile privind a doua limbă pentru prezentul concurs au fost definite în interesul serviciului. Conform acestui criteriu, colegii nou-recrutați trebuie să fie imediat operaționali și să poată comunica în mod eficace în activitatea lor zilnică. În caz contrar, funcționarea eficientă a instituțiilor ar putea fi grav afectată.

Conform practicii consolidate, pentru comunicarea internă în cadrul instituțiilor UE se utilizează în principal limbile engleză, franceză și germană, acestea fiind, totodată, limbile utilizate cel mai frecvent în comunicarea externă și în gestionarea dosarelor. De asemenea, engleza, franceza și germana sunt limbile cele mai răspândite și cele mai studiate ca a doua limbă în Uniunea Europeană. Acest fapt confirmă nivelul de pregătire și de competență profesională care se solicită în prezent candidaților la posturi în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, și anume stăpânirea cel puțin a uneia dintre aceste limbi. Prin urmare, pentru a asigura un echilibru între interesul și nevoile serviciului, pe de o parte, și competențele candidaților, pe de altă parte, și ținând seama de domeniul specific al prezentului concurs, este justificată organizarea testelor în aceste trei limbi pentru a se garanta faptul că, indiferent de prima lor limbă oficială, toți candidații stăpânesc foarte bine cel puțin una dintre aceste trei limbi oficiale la nivel de limbă de lucru. Evaluarea competențelor specifice în acest mod permite instituțiilor să determine capacitatea candidaților de a fi imediat operaționali într-un mediu care corespunde îndeaproape celui în care ar urma să își desfășoare activitatea.

Din aceleași motive, este rezonabil să se limiteze alegerea limbii de comunicare dintre candidați și instituție, inclusiv a limbii în care trebuie întocmite actele de candidatură. De asemenea, limitarea în cauză asigură utilizarea unei abordări uniforme în ceea ce privește compararea candidaților și verificarea actelor de candidatură ale acestora.

Pentru asigurarea egalității de tratament, toți candidații, inclusiv cei a căror primă limbă oficială este una dintre aceste trei limbi, trebuie să susțină unele teste în a doua limbă, aleasă dintre cele trei limbi în cauză.

Aceste dispoziții nu aduc atingere formării lingvistice ulterioare care are drept scop dobândirea capacității de a lucra într-o a treia limbă, în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) din Statutul funcționarilor.

Sfârșitul ANEXEI II, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.


ANEXA III

CRITERII DE SELECȚIE

Comisia de evaluare ia în considerare următoarele criterii pentru selecția pe bază de dosare:

1.

experiența profesională în pregătirea sălilor și în acordarea de asistență în cadrul reuniunilor sau al evenimentelor cu participarea unui număr ridicat de persoane (mai multe sute sau mii);

2.

experiența profesională în primirea personalităților și în punerea în aplicare a regulilor de protocol;

3.

experiența profesională în domeniul securității pasive, de exemplu prevenirea incendiilor;

4.

experiența profesională în primirea și acordarea de asistență vizitatorilor individuali, precum și grupurilor mari de vizitatori (primire, însoțire, plasarea în tribune etc.);

5.

experiența profesională în ceea ce privește activitatea administrativă referitoare la atribuțiile descrise în anunțul de concurs, cum ar fi arhivarea, înregistrarea corespondenței etc.;

6.

experiența profesională în utilizarea unui calculator pentru îndeplinirea atribuțiilor descrise în anunțul de concurs, cum ar fi e-mailuri, editare de texte de bază, intranet etc.;

7.

experiența profesională într-un mediu multicultural, în legătură cu atribuțiile descrise în anunțul de concurs;

8.

experiența profesională în acordarea de asistență persoanelor cu handicap.

Sfârșitul ANEXEI III, faceți clic aici pentru a reveni la textul principal.