15.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 113/27


Cerere de propuneri — Programul armonizat comun al Uniunii Europene de sondaje privind activitățile economice și consumatorii

2014/C 113/07

1.   Obiective și descriere

Comisia lansează o cerere de propuneri (nr. ref. ECFIN 2014 001/A4) pentru realizarea de sondaje în cadrul Programului armonizat comun al Uniunii Europene de sondaje privind activitățile economice și consumatorii, în cele 28 de state membre ale UE și în țările candidate (Islanda, Muntenegru, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Republica Serbia și Turcia).

Programul are ca obiectiv colectarea de informații referitoare la situația economiilor din statele membre ale UE și din țările candidate, pentru a se putea realiza o comparație între ciclurile economice ale acestora în scopul gestionării Uniunii Economice și Monetare (UEM). Programul a devenit un instrument indispensabil atât în procesul de supraveghere economică a UEM, cât și din perspectiva obiectivelor generale de politică economică.

Sondajele vor fi realizate în rândul directorilor din sectorul manufacturier (sondaje legate de industrie și de investiții), al construcțiilor, al comerțului cu amănuntul și al serviciilor, precum și în rândul consumatorilor. Comisia urmărește să încheie acorduri cu organisme calificate să desfășoare acțiuni ce constau într-unul sau mai multe dintre sondajele următoare:

Sondaj privind industria;

Sondaj privind investițiile;

Sondaj privind construcțiile;

Sondaj privind comerțul cu amănuntul;

Sondaj privind serviciile;

Sondaj privind consumatorii;

Sondaje ad-hoc privind chestiuni economice actuale. Aceste sondaje ad-hoc sunt prin definiție ocazionale și completează sondajele lunare, utilizând aceleași eșantioane stabilite pentru sondajele lunare și având drept scop obținerea de informații privind chestiuni specifice de politică economică.

În acest scop, se vor încheia acorduri-cadru de parteneriat pe o perioadă maximă de șase ani. În cadrul unui astfel de acord-cadru de parteneriat se vor putea încheia între părți șase acorduri de subvenționare anuale specifice.

Departamentul Comisiei care are răspunderea executării și gestionării acestei acțiuni este Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare (ECFIN).

2.   Eligibilitate

În cadrul prezentei cereri de propuneri sunt eligibile numai cererile primite din partea entităților stabilite în oricare dintre următoarele țări:

statele membre ale UE;

țările candidate; și

țările AELS și SEE.

3.   Bugetul și durata proiectului

Bugetul anual total disponibil pentru toate sondajele este de aproximativ 5 620 000 EUR (cinci milioane șase sute douăzeci de mii de euro). Fondurile acordate de EU sunt limitate la o rată maximă de cofinanțare de 50 % din costurile eligibile pentru fiecare sondaj. Comisia își rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.

Beneficiarii vor fi selectați pentru o perioadă de maximum șase ani. Pot fi încheiate șase acorduri de subvenționare anuale specifice. Acțiunea din primul an va viza perioada 1 mai 2015-30 aprilie 2016.

4.   Data limită de primire a cererilor

Cererile nu trebuie trimise mai târziu de termenul limită, și anume 18 iunie 2014.

Prin poștă:

Call for proposals

Ref. ECFIN 2014 001/A4

European Commission

Unit ECFIN/R3 – Mr. J. VERHAEVEN

Office N105 01/034

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Prin curier sau personal:

Call for proposals

Ref. ECFIN 2014 001/A4

European Commission

Unit ECFIN/R3 – Mr. J. VERHAEVEN

Office N105 01/034

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussels (Evere)

BELGIQUE/BELGIË

5.   Informații suplimentare

Specificațiile detaliate ale cererii de propuneri, formularul de cerere și anexele sale sunt disponibile pe site-ul europa.eu, la următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

Cererile trebuie să respecte cerințele formale prevăzute în specificațiile detaliate ale cererii de propuneri. Cererile trebuie depuse în scris, într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, folosind formularul de cerere și, dacă se solicită, alte formulare standard. Se încurajează însă depunerea cererilor în limba engleză, deoarece acest lucru înlesnește procedura de evaluare. După caz, pot fi incluse, pe foi separate, informații suplimentare considerate necesare de către solicitant.

Evaluarea propunerilor se va baza pe principiile transparenței și tratamentului egal. Toate cererile vor fi evaluate de un comitet de evaluare pe baza criteriilor de eligibilitate, de selecție și de atribuire definite în specificațiile menționate mai sus.