3.4.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CA 98/1


ANUNȚ DE CONCURS GENERAL

EPSO/AST/131/14 – ASISTENȚI (AST 3)

INSPECȚIE NUCLEARĂ

2014/C 098 A/01

 

Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) organizează un concurs general care constă într-o selecție pe bază de dosare și pe baza susținerii unor probe, în vederea constituirii unei liste de rezervă pentru recrutarea de asistenți (1).

Concursul are ca obiect constituirea unei liste de rezervă pentru ocuparea posturilor vacante de funcționari în cadrul Comisiei Europene, în special ale Direcției Generale Energie (DG ENER) la Luxemburg și ale serviciilor Centrului Comun de Cercetare (JRC), ale căror activități sunt legate de controlul securității nucleare, și, mai precis, în cadrul Institutului de Cercetare a Elementelor Transuranice (ITU) din Karlsruhe (Germania), al Institutului pentru Energie (IE) din Petten (Țările de Jos) și al Direcției pentru Gestionarea Sitului de la Ispra (ISD) din Ispra (Italia).

Înainte de a vă depune candidatura, citiți cu atenție dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 60 A din 1 martie 2014, precum și pe site-ul internet al EPSO.

Acest document, care face parte integrantă din anunțul de concurs, vă va ajuta să înțelegeți regulile privind procedurile și modalitățile de înscriere.

CUPRINS

I.

CADRU GENERAL

II.

NATURA ATRIBUȚIILOR

III.

CONDIȚII DE ADMITERE

IV.

TESTE DE ACCES

V.

ADMITEREA LA CONCURS ȘI SELECȚIA PE BAZĂ DE DOSARE

VI.

CONCURS GENERAL

VII.

LISTA DE REZERVĂ

VIII.

CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA?

I.   CADRU GENERAL

Numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă: 32

II.   NATURA ATRIBUȚIILOR

Misiunea Direcției Generale Energie în ceea ce privește controlul securității nucleare este de a asigura respectarea obligațiilor și drepturilor privind nedeturnarea materialelor nucleare, prevăzute în capitolul 7 din Tratatul EURATOM de stabilire a sistemului de control al securității al Euratom.

Misiunea Centrului Comun de Cercetare este de a furniza asistență științifică și tehnică personalizată pentru elaborarea, dezvoltarea, punerea în aplicare și monitorizarea politicilor Uniunii Europene. Ca serviciu al Comisiei Europene, JRC este un centru științific și tehnologic de referință pentru Uniune.

Inspectorii nucleari trebuie să verifice corectitudinea declarațiilor și a rapoartelor operatorilor de instalații nucleare, să efectueze verificarea fizică a materialelor nucleare și să întocmească rapoarte privind constatările. Sub supravegherea ierarhiei, aceștia trebuie să asigure, de asemenea, comunicarea relevantă cu operatorii, părțile interesate de la nivel național și organizațiile internaționale. În plus, li se poate cere să contribuie la dezvoltarea, instalarea și întreținerea echipamentelor de control al securității.

Funcția de inspector nuclear presupune, în special:

efectuarea de inspecții ale instalațiilor nucleare în toate etapele ciclului combustibilului nuclear (și anume, extracția de materiale fisionabile, conversia, îmbogățirea, fabricarea de combustibil nuclear, operarea reactoarelor nucleare, reprocesarea combustibilului nuclear uzat, tratarea deșeurilor și depozitarea definitivă a deșeurilor). Scopul inspecțiilor este controlul caracteristicilor tehnice ale instalațiilor și examinarea documentelor justificative anexate la declarațiile contabile prezentate de operator pentru a verifica dacă aceste documente corespund realității. Verificarea cuprinde efectuarea de măsurători cantitative și calitative, prelevarea de eșantioane, precum și analizarea datelor obținute în urma măsurătorilor, a supravegherii video și a datelor privind sigiliile;

verificarea conformității și a coerenței declarațiilor contabile privind materialul nuclear primite de la operatorii nucleari. Această atribuție include introducerea datelor într-un sistem de contabilitate computerizat, analizarea anomaliilor raportate de sistem și monitorizarea acestor anomalii împreună cu operatorii nucleari în cauză;

participarea la elaborarea dispozitivelor de control al securității specifice fiecărei instalații nucleare, reprezentarea Comisiei în cadrul întâlnirilor cu operatorii, cu autoritățile naționale și cu organizațiile internaționale, precum Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și întocmirea de rapoarte detaliate;

analizarea eșantioanelor de materiale nucleare și a eșantioanelor prelevate prin ștergere, fie în laboratoarele de pe teren, fie în laboratoarele Comisiei Europene. Această atribuție include calibrarea și testarea echipamentului de analiză pentru a se constata dacă este adecvat, precum și manipularea eșantioanelor radioactive într-un mediu controlat;

dezvoltarea, pregătirea și calibrarea echipamentului și instrumentelor care vor fi utilizate în cursul activităților de inspecție la fața locului, precum și instalarea și întreținerea echipamentelor de măsură și de supraveghere, inclusiv sistemele de supraveghere video și sistemele de etanșeitate electronice ale instalațiilor nucleare.

Atribuțiile enumerate mai sus pot fi atribuite unor echipe diverse. Deși un candidat poate fi specializat într-unul din grupurile de sarcini, faptul de a avea aptitudini multidisciplinare în diferitele domenii menționate mai sus poate constitui un avantaj. Inspectorii nucleari sunt încurajați să schimbe echipa de-a lungul anilor.

Aceste activități sunt reglementate de dispozițiile Tratatului Euratom și de legislația secundară adoptată în temeiul acestuia, precum și de acordurile internaționale la care Comunitatea Europeană a Energiei Atomice este parte. Activitățile respective presupun misiuni frecvente și acces la arii controlate ale instalațiilor nucleare. Având în vedere amplasarea adesea izolată a instalațiilor nucleare, inspectorii trebuie să aibă permis de conducere.

Inspectorii nucleari se supun unei anchete de securitate.

III.   CONDIȚII DE ADMITERE

La data stabilită ca termen-limită pentru înscrierea electronică, trebuie să îndepliniți toate condițiile generale și specifice enumerate în cele ce urmează:

1.

Condiții generale

(a)

să fiți cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

(b)

să beneficiați de drepturile cetățenești;

(c)

să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar;

(d)

să prezentați garanțiile morale necesare exercitării funcțiilor avute în vedere.

2.

Condiții specifice

2.1.

Titluri și diplome

Un nivel de studii superioare absolvit cu diplomă într-un domeniu tehnic sau legat de științele naturii sau științele aplicate, cum ar fi: fizică nucleară, chimie nucleară, protecție împotriva radiațiilor, radiobiologie, fizică, chimie, inginerie.

SAU

Un nivel de studii secundare cu profil general sau tehnic absolvit cu diplomă care oferă acces la învățământul superior, urmat de o experiență profesională de cel puțin trei ani într-un domeniu relevant.

NB: Acești trei ani de experiență nu vor fi luați în considerare la calculul numărului anilor de experiență profesională cerut mai jos.

2.2.

Experiența profesională

O experiență profesională de cel puțin trei ani, din care doi ani de experiență să aibă legătură cu fizica nucleară, chimia nucleară, protecția împotriva radiațiilor, radiobiologia, fizica, chimia, ingineria sau altă disciplină relevantă în domeniul tehnic sau în domeniul științelor aplicate, dobândită în industria nucleară, într-un centru de cercetare nucleară, într-un organism public național sau internațional sau în alt domeniu adecvat.

Perioadele de formare complementară care au legătură cu specializarea cerută și urmate după obținerea diplomei cerute pot fi luate în calcul pentru o perioadă de maximum un an.

Această experiență profesională este considerată relevantă numai dacă a fost dobândită după obținerea diplomei care permite accesul candidatului la concurs.

2.3.

Cunoștințe lingvistice  (2)

Limba 1

Limba principală

cunoașterea temeinică a uneia dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene

Limba 2

A doua limbă (obligatoriu diferită de limba 1)

cunoașterea satisfăcătoare a limbii engleze, franceze sau germane

În conformitate cu hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Marea Cameră) în cauza C-566/10 P, Republica Italiană/Comisia, instituțiile Uniunii doresc să precizeze, în cadrul prezentului concurs, motivele pentru care restrâng alegerea celei de a doua limbi la un număr limitat de limbi oficiale ale UE.

Candidații sunt, prin urmare, informați că opțiunile pentru limba a doua selectate pentru prezentul concurs au fost stabilite în conformitate cu interesele serviciului, care cer ca membrii personalului nou-recrutați să fie imediat operaționali și capabili să comunice în mod eficace în contextul activității lor de fiecare zi. În caz contrar, funcționarea eficace a instituțiilor ar putea fi grav afectată.

Având în vedere practica îndelungată a instituțiilor Uniunii în ceea ce privește limbile utilizate pentru comunicarea internă și ținând seama de necesitățile serviciilor în ceea ce privește comunicarea externă și gestionarea dosarelor, limbile engleză, franceză și germană sunt în continuare cel mai frecvent folosite. Mai mult, engleza, franceza și germana reprezintă cea mai răspândită a doua limbă în Uniunea Europeană și sunt cele mai studiate ca a doua limbă. Acest lucru confirmă nivelul de pregătire și de competență profesională care poate fi așteptat în prezent de la candidații care își depun candidatura pentru posturi în cadrul instituțiilor Uniunii, respectiv cunoașterea foarte bună măcar a uneia dintre aceste limbi. Prin urmare, pentru a asigura un echilibru între interesul serviciului, pe de o parte, și nevoile și competențele candidaților, pe de altă parte, și ținând seama de domeniul specific al prezentului concurs, este justificată organizarea probelor în aceste trei limbi pentru a se garanta faptul că, indiferent de prima lor limbă oficială, toți candidații stăpânesc foarte bine cel puțin una dintre aceste trei limbi oficiale la nivel de limbă de lucru. Evaluarea competențelor specifice permite astfel instituțiilor Uniunii să determine capacitatea candidaților de a fi imediat operaționali într-un mediu care corespunde îndeaproape celui cu care se vor confrunta la locul de muncă.

Din aceleași motive, este indicat să se limiteze alegerea limbii de comunicare dintre candidați și instituție, inclusiv a limbii în care trebuie întocmite actele de candidatură. De altfel, această limitare asigură omogenitatea comparației și controlul exercitat de candidați asupra propriilor acte de candidatură.

În plus, în scopul asigurării egalității de tratament, toți candidații, inclusiv cei a căror primă limbă oficială este una dintre aceste trei limbi, trebuie să susțină testul în a doua limbă, aleasă dintre aceste trei limbi.

Aceste dispoziții nu aduc atingere formării lingvistice ulterioare care are drept scop dobândirea capacității de a lucra într-o a treia limbă, în conformitate cu articolul 45 alineatul (2) din Statutul funcționarilor.

IV.   TESTE DE ACCES

Testele de acces se desfășoară pe calculator și sunt organizate de EPSO. Comisia de evaluare stabilește nivelul de dificultate al acestor teste și aprobă conținutul acestora, pe baza propunerilor făcute de EPSO.

Testele de acces vor fi organizate numai dacă numărul candidaților înscriși depășește un anumit prag. Pragul va fi stabilit de directorul EPSO în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri (AIPN), după încheierea perioadei de depunere a candidaturilor și veți fi informat cu privire la acesta prin intermediul contului dumneavoastră EPSO.

În caz contrar, vor fi organizate teste de aptitudini în cadrul etapei „centrul de evaluare” (a se vedea titlul VI punctul 2).

1.

Invitația

Veți fi invitat să susțineți testele dacă v-ați validat la timp candidatura (a se vedea titlul VIII).

Vă atragem atenția că:

1.

prin validarea candidaturii dumneavoastră, declarați că îndepliniți condițiile generale și specifice de la titlul III;

2.

pentru a participa la teste, trebuie să rezervați o dată; această rezervare trebuie neapărat să fie efectuată în termenul care vă va fi comunicat prin intermediul contului EPSO.

2.

Tipul și punctajul testelor

Serie de teste bazate pe întrebări cu variante multiple de răspuns, care vizează evaluarea aptitudinilor dumneavoastră în materie de raționament:

Testul (a)

raționament verbal

punctaj: de la 0 la 20 de puncte

punctaj minim obligatoriu: 10 puncte

Testul (b)

raționament numeric

punctaj: de la 0 la 10 puncte

Testul (c)

raționament abstract

punctaj: de la 0 la 10 puncte

 

Punctajul minim obligatoriu este de 10 puncte pentru testele (b) și (c) luate împreună.

3.

Limba în care se desfășoară testele

Limba 1

V.   ADMITEREA LA CONCURS ȘI SELECȚIA PE BAZĂ DE DOSARE

1.   Procedură

Examinarea îndeplinirii condițiilor generale și specifice și selecția pe bază de dosare se efectuează mai întâi în temeiul informațiilor furnizate de dumneavoastră în actul de candidatură.

(a)

Răspunsurile dumneavoastră la întrebările privind îndeplinirea condițiilor generale și specifice vor fi analizate pentru a se stabili dacă figurați pe lista candidaților care întrunesc toate condițiile de admitere la concurs.

În cazul în care se organizează în prealabil teste de acces, examinarea îndeplinirii condițiilor generale și specifice se efectuează în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, până la întrunirea numărului de candidați stabilit de AIPN  (3) care:

au obținut atât punctajele minime obligatorii, cât și cele mai bune punctaje la testele de acces; și

îndeplinesc condițiile de admitere la concurs.

În cazul în care pe ultimul loc se află mai mulți candidați care au obținut același punctaj, toți candidații respectivi vor fi luați în considerare pentru faza selecției pe bază de dosare. Actele de candidatură electronice ale candidaților care au obținut un punctaj sub acest prag nu vor fi examinate.

(b)

Ulterior, pentru candidații care îndeplinesc condițiile de admitere la concurs, comisia de evaluare efectuează o selecție pe bază de dosare pentru a-i identifica pe acei candidați care posedă calificările cele mai pertinente (în special diplome și experiență profesională) în raport cu natura atribuțiilor și cu criteriile de selecție descrise în prezentul anunț de concurs. Această selecție se efectuează exclusiv pe baza informațiilor furnizate de dumneavoastră în secțiunea „Evaluare a talentului” (FR – évaluateur de talent, EN – talent screener, DE – Talent Filter) pe baza unei notări stabilite în modul următor:

fiecare criteriu de selecție este ponderat de la 1 la 3, în funcție de importanța pe care i-o acordă comisia de evaluare;

comisia de evaluare examinează răspunsurile candidaților și acordă un punctaj de la 0 la 4 pentru fiecare răspuns, în funcție de calificările candidatului. Punctajele, înmulțite cu ponderea fiecărei întrebări, sunt adunate pentru a se obține un punctaj global.

Comisia de evaluare stabilește apoi un clasament al candidaților, în funcție de aceste punctaje globale. Numărul candidaților care vor fi invitați (4) la etapa „centrul de evaluare” va fi de cel mult trei ori mai mare decât numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă. Acest număr va fi publicat pe site-ul internet al EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Verificarea informațiilor furnizate de candidați

La finele etapei „centrul de evaluare” și în baza rezultatelor obținute la această etapă, informațiile furnizate de candidați în actul de candidatură electronic vor fi verificate de EPSO în ceea ce privește condițiile generale și de comisia de evaluare în ceea ce privește condițiile specifice pe baza documentelor justificative prezentate de candidați. În cadrul evaluării pe bază de dosare, documentele justificative vor fi luate în considerare numai pentru a confirma răspunsurile date deja în secțiunea „Evaluare a talentului” (FR – évaluateur de talent, EN – talent screener, DE – Talent Filter). Dacă în urma acestei verificări reiese că informațiile (5) nu pot fi coroborate în baza documentelor justificative pertinente, candidații în cauză vor fi excluși din concurs.

Verificarea se efectuează, în ordinea descrescătoare a punctajelor, pentru candidații care au obținut punctajele minime obligatorii și cele mai bune punctaje pentru ansamblul elementelor (d), (e), (f) și (g) aferente etapei „centrul de evaluare” (a se vedea titlul VI punctul 2). Dacă este cazul, acești candidați trebuie să fi obținut punctajul minim obligatoriu la testele de aptitudini (a), (b) și (c). Această verificare se efectuează până când se atinge numărul de candidați care pot fi înscriși pe lista de rezervă și care îndeplinesc efectiv toate condițiile de admitere. Documentele justificative ale candidaților situați sub acest număr nu vor fi examinate.

3.   Criterii de selecție

În cadrul selecției pe bază de dosare, comisia de evaluare va lua în considerare criteriile următoare:

1.

experiență profesională în dezvoltarea tehnicilor experimentale în fizica nucleară, chimia nucleară, protecția împotriva radiațiilor, radiobiologie, fizică, chimie, inginerie sau altă disciplină relevantă în domeniul tehnic sau în domeniul științelor aplicate, inclusiv realizarea, analizarea și evaluarea experiențelor;

2.

experiență profesională în aplicarea tehnicilor experimentale în fizica nucleară, chimia nucleară, protecția împotriva radiațiilor, radiobiologie, fizică, chimie, inginerie sau altă disciplină relevantă în domeniul tehnic sau în domeniul științelor aplicate, inclusiv realizarea, analizarea și evaluarea experiențelor;

3.

experiență profesională în dezvoltarea tehnicilor de măsurare în fizica nucleară, chimia nucleară, protecția împotriva radiațiilor, radiobiologie, fizică, chimie, inginerie sau altă disciplină relevantă în domeniul tehnic sau în domeniul științelor aplicate;

4.

experiență profesională în aplicarea tehnicilor de măsurare în fizica nucleară, chimia nucleară, protecția împotriva radiațiilor, radiobiologie, fizică, chimie, inginerie sau altă disciplină relevantă în domeniul tehnic sau în domeniul științelor aplicate;

5.

experiență profesională în domeniul informatic legată de dezvoltarea sau aplicarea tehnicilor experimentale sau de măsurare în fizica nucleară, chimia nucleară, protecția împotriva radiațiilor, radiobiologie, fizică, chimie, inginerie sau altă disciplină relevantă în domeniul tehnic sau în domeniul științelor aplicate;

6.

experiență profesională în domeniul informatic legată de gestionarea bazelor de date și de aplicațiile de contabilitate;

7.

experiență profesională în ceea ce privește aspectele de reglementare a domeniului nuclear;

8.

experiență profesională în contabilitatea materialului nuclear;

9.

experiență internațională în cel puțin unul dintre domeniile menționate anterior (criteriile de la 1 la 8), inclusiv experiență dobândită prin cooperarea cu organizațiile internaționale active în domeniile menționate;

10.

experiență în negocieri cu terți, de exemplu cu autoritățile din statele membre, cu reprezentanții operatorilor unor facilități sau întreprinderi.

VI.   CONCURS GENERAL

1.

Invitația

Dacă vă numărați printre candidații (6):

care, în baza declarațiilor date în momentul înscrierii electronice, îndeplinesc condițiile de admitere generale și specifice de la titlul III;

și

care au obținut unul dintre cele mai bune punctaje în urma selecției pe bază de dosare,

veți fi invitat să participați la etapa „centrul de evaluare” care se va desfășura, în principiu, la Bruxelles (7) pe durata uneia sau a două zile.

2.

Centrul de evaluare

Veți participa la trei tipuri de evaluare al căror conținut este validat de către comisia de evaluare:

evaluarea aptitudinilor în materie de raționament (în cazul în care acestea nu au fost deja evaluate cu ocazia testelor de acces organizate în prealabil), prin intermediul testelor următoare:

(a)

test de raționament verbal;

(b)

test de raționament numeric;

(c)

test de raționament abstract;

evaluarea competențelor specifice , prin intermediul următorului element:

(d)

interviu structurat cu privire la competențele în domeniu, pe baza răspunsurilor furnizate în secțiunea „Evaluare a talentului” (FR – évaluateur de talent, EN – talent screener, DE – Talent Filter) din actul de candidatură;

evaluarea competențelor generale  (8), prin intermediul elementelor următoare:

(e)

studiu de caz;

(f)

exercițiu de grup;

(g)

interviu structurat cu privire la competențele generale.

Fiecare dintre aceste competențe generale va fi testată după modelul următor:

 

Studiu de caz

Exercițiu de grup

Interviu structurat

Analizarea și rezolvarea problemelor

x

x

 

Comunicare

x

 

x

Calitate și rezultate

x

 

x

Învățare și dezvoltare

 

x

x

Stabilirea priorităților și organizare

x

x

 

Perseverență

 

x

x

Muncă în echipă

 

x

x


3.

Limba în care se desfășoară etapa „centrul de evaluare”

Limba 1 pentru elementele (a), (b) și (c)

Limba 2 pentru elementele (d), (e), (f) și (g)

4.

Punctaj și pondere

Aptitudini în materie de raționament

(a)

verbal: de la 0 la 20 de puncte;

punctaj minim obligatoriu: 10 puncte;

(b)

numeric: de la 0 la 10 puncte;

(c)

abstract: de la 0 la 10 puncte;

punctaj minim obligatoriu pentru testele (b) și (c) luate împreună: 10 puncte

Testele (a), (b) și (c) sunt eliminatorii, însă punctele obținute la acestea nu vor fi adunate cu punctele obținute la celelalte elemente din etapa „centrul de evaluare”.

Competențe specifice [elementul (d)]

de la 0 la 100 de puncte

punctaj minim obligatoriu: 50 de puncte

pondere: 55 % din punctajul global

Competențe generale [elementele (e), (f) și (g)]

de la 0 la 10 puncte pentru fiecare dintre competențele generale

punctaj minim obligatoriu:

3 puncte pentru fiecare competență;

și

35 de puncte din 70 pentru cele șapte competențe generale luate împreună

pondere: 45 % din punctajul global

VII.   LISTA DE REZERVĂ

1.

Înscrierea

Comisia de evaluare înscrie numele dumneavoastră pe lista de rezervă:

dacă vă numărați printre candidații (9) care au obținut punctajele minime obligatorii la elementele (a)-(g) luate împreună și unul dintre cele mai mari punctaje la elementele (d), (e), (f) și (g) luate împreună aferente etapei „centrul de evaluare” (a se vedea numărul candidaților care vor fi înscriși pe lista de rezervă, titlul I punctul 1);

și dacă, în baza documentelor justificative, îndepliniți toate condițiile de admitere.

2.

Clasament

Listă întocmită în ordine alfabetică.

VIII.   CUM VĂ PUTEȚI DEPUNE CANDIDATURA?

1.

Înscriere electronică

Trebuie să vă înscrieți pe cale electronică, urmând procedura indicată pe site-ul internet al EPSO și, în special, în Instrucțiunile de înscriere.

Termen-limită (inclusiv validarea): 6 mai 2014, ora 12.00 (dupăamiaza), ora Bruxelles-ului

2.

Dosarul de candidatură

Dacă vă numărați printre candidații admiși la etapa „centrul de evaluare”, atunci când vă veți prezenta la centrul de evaluare va trebui să aduceți (10) dosarul dumneavoastră de candidatură complet (actul de candidatură electronic semnat și documentele justificative).

Modalități: a se vedea punctul 2.1.7 din dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale.


(1)  Orice trimitere, în prezentul anunț, la o persoană de sex masculin se înțelege ca fiind făcută și la o persoană de sex feminin.

(2)  A se vedea Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECR) – nivel minim cerut: limba 1 = C1, limba 2 = B2 (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp)

(3)  Acest număr corespunde pragului menționat la paragraful al doilea de la titlul IV.

(4)  Candidații care nu au fost invitați la etapa „centrul de evaluare” vor primi rezultatele evaluării lor, precum și ponderea stabilită de comisia de evaluare pentru fiecare întrebare.

(5)  Aceste informații vor fi verificate, pe baza documentelor justificative, înainte de stabilirea listei de rezervă (a se vedea titlul VII punctul 1 și titlul VIII punctul 2).

(6)  În cazul în care, pentru ultimul loc, mai mulți candidați au obținut același punctaj, toți candidații în cauză vor fi invitați să participe la etapa „centrul de evaluare”.

(7)  Din motive organizatorice, testele de aptitudini ar putea fi organizate în centre de testare din statele membre, independent de celelalte probe ale etapei „centrul de evaluare”.

(8)  Aceste competențe sunt definite la punctul 1.2 din dispozițiile generale aplicabile concursurilor generale.

(9)  În cazul în care, pentru ultimul loc, mai mulți candidați au obținut același punctaj, toți candidații în cauză vor fi înscriși pe lista de rezervă.

(10)  Data la care veți fi invitat la centrul de evaluare vă va fi comunicată în timp util prin intermediul contului dumneavoastră EPSO.