22.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 398/35


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 398/07

1.

La data de 13 decembrie 2012, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderile Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs”, SUA), TPG Lundy Co L.P. („TPG”, Insulele Cayman), controlată în ultimă instanță de grupul de fonduri TPG („Fondurile TPG”, SUA) și de Barclays plc („Barclays”, Regatul Unit) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra Kew Green Holdings Limited („Kew Green”, Regatul Unit) prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul Goldman Sachs: firmă internațională de investiții care prestează o gamă largă de servicii la nivel mondial, pentru o clientelă diversă;

în cazul TPG: firmă internațională de investiții care prestează o gamă largă de servicii la nivel mondial, pentru o clientelă diversă;

în cazul Fondurilor TPG: portofoliu de fonduri care reunește și gestionează împreună diversele fonduri controlate de TPG;

în cazul Barclays: prestator major de servicii financiare internaționale implicat în toate sectoarele bancare;

în cazul Kew Green: întreprinderea deține și operează hoteluri în Regatul Unit.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).