9.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 71/32


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2012/C 71/09

1.

La data de 5 martie 2012, Comisia a primit, în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1) o notificare a unei concentrări propuse prin care întreprinderile Sortiva B.V. („Sortiva”, Țările de Jos) și Remondis Nederland B.V. („Remondis”, Țările de Jos) dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderilor Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. („Sortiva P&K”, Țările de Jos) și Stam Papier-Recycling B.V. („Stam”, Țările de Jos), prin achiziționare de acțiuni.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Remondis: colectarea, separarea și trierea de hârtie, carton și alte fluxuri de deșeuri;

în cazul întreprinderii Sortiva: separarea, sortarea și reciclarea fluxurilor de deșeuri nepericuloase, cum ar fi lemnul și molozul;

în cazul întreprinderii Sortiva P&K: separarea și sortarea hârtiei și a cartonului;

în cazul întreprinderii Stam: colectarea, separarea și sortarea hârtiei și a cartonului, precum și distrugerea de arhive.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).