13.7.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 188/11


Notificare prealabilă a unei concentrări

(Cazul COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV)

Caz care poate face obiectul procedurii simplificate

(Text cu relevanță pentru SEE)

2010/C 188/07

1.

La data de 5 iulie 2010, Comisia a primit o notificare a unei concentrări propuse în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului (1), prin care întreprinderile Carrefour S.A. („Carrefour”, Franța) și Marinopoulos Holding S.à r.l. („Marinopoulos”, Luxemburg), care aparțin grupului Marinopoulos, dobândesc, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind concentrările economice, controlul în comun asupra întreprinderii CM Balkans B.V. („Balkan JV”, Țările de Jos) prin contract și, respectiv, prin achiziționare de acțiuni într-o societate nou creată care constituie o întreprindere în comun.

2.

Activitățile economice ale întreprinderilor respective sunt:

în cazul întreprinderii Carrefour: comerț cu amănuntul al produselor alimentare și nealimentare în magazine alimentare proprii sau în regim de franciză (hipermarketuri, supermarketuri, magazine cu prețuri reduse și de magazine de cartier) în Europa, America Latină și Asia;

în cazul grupului Marinopoulos: comerț cu amănuntul al produselor alimentare și nealimentare, fabricarea de produse cosmetice și farmaceutice, comerț cu amănuntul de îmbrăcăminte, cosmetice, produse optice și cafea de specialitate în diverse țări din Europa, inclusiv Grecia și Cipru;

în cazul întreprinderii Balkan JV: exploatarea a 4 supermarketuri în Bulgaria și dezvoltarea de hipermarketuri și supermarketuri sub denumirea Carrefour în Balcani, și anume în Bulgaria, Slovenia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia.

3.

În urma unei examinări prealabile, Comisia constată că tranzacția notificată ar putea intra sub incidența Regulamentului (CE) privind concentrările economice. Cu toate acestea, nu se ia o decizie finală în această privință. În conformitate cu Comunicarea Comisiei privind o procedură simplificată de tratare a anumitor concentrări în temeiul Regulamentului (CE) privind concentrările economice (2), trebuie precizat că acest caz poate fi tratat conform procedurii prevăzute în Comunicare.

4.

Comisia invită părțile terțe interesate să îi prezinte eventualele observații cu privire la operațiunea propusă.

Observațiile trebuie primite de către Comisie în termen de cel mult 10 zile de la data publicării prezentei. Observațiile pot fi trimise Comisiei prin fax (+32 22964301), prin e-mail la adresa COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu sau prin poștă, cu numărul de referință COMP/M.5858 – Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV, la următoarea adresă:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  JO L 24, 29.1.2004, p. 1 [„Regulamentul (CE) privind concentrările economice”].

(2)  JO C 56, 5.3.2005, p. 32 („Comunicarea privind o procedură simplificată”).